Overzicht College Besluiten

woensdag 5 juni 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De druk op de woningmarkt loopt snel op, terwijl de mogelijkheden om in te grijpen beperkt zijn. Dit leidt tot verdringing. Steeds meer inwoners kunnen zichzelf niet meer redden op de woningmarkt. Doordat zij te weinig inkomen hebben, soms ook omdat zij onvoldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te wonen. Dit probleem vraagt om – ook onorthodoxe - maatregelen om weer enige dynamiek op de woningmarkt te krijgen en met name inwoners die in de knel zitten perspectief op een woning te bieden. De woningmarktstrategie moet hiervoor een oplossing bieden.
  De gemeente wil met haar partners het verschil tussen vraag en aanbod op de korte en lange termijn gaat verkleinen. Er worden drie lijnen gekozen:

  1. Vergroten van het aanbod sociale huurwoningen
  2. Vergroten van de voorraad seniorenwoningen
  3. Ruimte voor woningbouw creëren
   Per strategie worden een aantal maatregelen benoemd. De belangrijkste zijn
  4. Vergroten van het aanbod sociale huurwoningen: het hanteren van de eis van een aandeel sociaal (25%) en middenduur (10%) bij woningbouw, het inzetten op tijdelijke woningbouw, het in eerste instantie reserveren van eigen grond of vrijkomende locaties in bezit van de gemeente voor sociale woningbouw of complexen voor bijzondere groepen.
  5. Vergroten van de voorraad seniorenwoningen: reserveren van locaties voor de bouw van seniorenwoningen, zorgen dat in iedere kern een locatie is voor wonen met 24-uurszorg voor senioren.
  6. Ruimte voor woningbouw creëren: doorpakken in de zoektocht naar locaties voor woningbouw, ook buiten bestaand stedelijk gebied (zie Perspectief landschap en stad) en het aankopen van grond door de gemeente als zich een gunstige kans voordoet.
   De woningmarktstrategie vormt een handvat voor toekomstige beslissingen over woningbouw.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de de Alphense woningmarktstrategie 2019-2022
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met de Alphense woningmarktstrategie 2019-2022.

 • 2

  Op basis van artikel 8 van onze Financiële verordening (op grond van artikel 212 van de Gemeentewet) biedt het college minimaal eens in de vier jaar een Nota reserves, voorzieningen en rentebeleid ter vaststelling aan de raad aan. De Nota reserves, voorzieningen en rentebeleid bevat regels ten aanzien van de wijze waarop reserves en voorzieningen worden gevormd en besteed en de wijze waarop de kosten voor het gebruik van financieringsmiddelen worden toegerekend in de programmabegroting.
  Het beleid voor de omgang met reserves en voorzieningen verandert niet ten opzichte van de vorige nota uit 2015. Wel is het beleid voor de omgang met de kosten voor het gebruik van financieringsmiddelen aangepast aan het Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV 2016.
  Als uitwerking van het beleid in de nota worden twee voorstellen aangekondigd. Het eerste voorstel wil een 30-tal bestemmingsreserves clusteren tot 4 domeinreserves. Het tweede voorstel wil de huidige IRS-reserve onder expliciete randvoorwaarden opnemen binnen de Algemene Reserve om zodoende de weerstandscapaciteit van de gemeente te kunnen versterken. Beide voorstellen worden bij de begroting 2020 uitgewerkt en ter besluitvorming aangeboden.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de nota reserves, voorzieningen en rentebeleid 2019 vast te stellen.

 • 3

  Gemeente Alphen aan den Rijn levert een bijdrage aan evenementen die als doel hebben de aantrekkelijkheid en het imago van de gemeente te versterken voor bezoekers en inwoners. De gemeente streeft naar het stimuleren van toegankelijke en diverse evenementen, die verspreid over het jaar plaatsvinden.
  Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid, en in voldoende mate aansluiten bij de doelstellingen van Alphen Marketing. De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage aan de organisatie van Open Monumentendag en Haring on the Docks, vanwege de bijzondere kant die deze evenementen van de gemeente laten zien, en de bijdrage die ze leveren aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de gemeente.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het toekennen van een financiële bijdrage van € 5.000,- voor de organisatie van Open Monumentendag 2019, en een exploitatiebijdrage van maximaal €3.500,- aan Sietse Events voor de organisatie van het festival Haring on the Docks.

 • 4

  Op 26 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het Masterplan VO vastgesteld. Twee van de scholenbouwprojecten zijn nog te realiseren waarbij de projectplannen onder druk zijn komen te staan naar aanleiding van de bouwkostenstijgingen. De afgelopen periode hebben de schoolbesturen en gemeente gezamenlijk gezocht naar oplossingen waarbij alle projecten van het Masterplan VO tot uitvoering worden gebracht binnen de beschikbare budgetten.  Voorgesteld besluit

  • De prognose 2018 vast te stellen als uitgangspunt voor het bepalen van de herziene bouwvolumes van het Masterplan VO;
  • De bouwvolumes van de projecten vast te stellen met een totale afname van 3.262 m2 ten opzichte van het oorspronkelijke Masterplan VO;
  • Op basis hiervan de ruimtelijke en financiële haalbaarheid met de schoolbesturen te onderzoeken;
  • In dit vervolgonderzoek optioneel de verplaatsing van de locatie Sacharovlaan van het Scala College naar de locatie Henry Dunantweg/Halverwege te betrekken;
  • Als ontwikkellocatie voor het Ashram College de locatie aan het Marsdiep vast te stellen

 • 5

  In de vergadering van 31 januari is door de gemeenteraad gevraagd onderzoek te doen naar otteroversteekplaatsen op de Ziendeweg. Aanleiding was de vondst van ottersporen in de Noord- en Zuideinderpolder. Inmiddels is duidelijk dat de otter de Ziendeweg wil passeren en dat dat risico’s met zich meebrengt. Recent zijn twee otters op de Ziendeweg aangereden door auto’s.
  Het onderzoek naar otteroversteekplaatsen toont aan dat de otter de Grote Wetering in de polder gebruikt als leefgebied en dat de otters vaker de Ziendeweg zullen oversteken. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om de otter een veilige oversteek te bieden: van snelheidsremmende maatregelen tot een buizenconstructie onder de weg. Niet alle maatregelen zijn even effectief, sommige zijn erg kostbaar en technisch uitdagend. In de rapportage wordt geadviseerd op 3 locaties, ter hoogte van grote watergangen in de polder, maatregelen uit te voeren. Op basis van het onderzoek zal de gemeenraad bespreken of er otteroversteekplaatsen worden gerealiseerd.  Voorgesteld besluit

  1. Het collegebesluit van 23 april met betrekking tot de otteroversteekplaatsen Ziendeweg in te trekken;
  2. De rapportage Otteroversteekplaatsen Ziendeweg vast te stellen;
  3. De rapportage, in vervolg op de motie van 31 januari 2019, aan te bieden aan de gemeenteraad;
  4. De gemeenteraad adviseren op 3 locaties maatwerk maatregelen uit te voeren;
  5. De gemeenteraad voorstellen een investeringskrediet van € 195.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de maatregelen;
  6. De gemeenteraad voorstellen de investering te dekken middels een financiële bijdrage van het Flexibel Meerjaren programma Rijn & Veenstreek (50%) en een provinciale subsidie (50%) (reeds beschikt);
  7. De extra beheerkosten ad. € 2016,- te betrekken bij de najaarsnota 2019.

 • 6

  In mei 2016 heeft de raad een besluit (2016/11857) genomen om een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zwammerdam aan de Spoorlaan te realiseren voor een totaalbedrag van € 3.671.681,- incl. btw. De MFA is een combinatie van de Oranje Nassau school, een gymzaal, een kinderopvang en een buurthuisfunctie naast het clubhuis van voetbalvereniging Zwammerdam. In oktober 2017 is extra budget van € 955.000,- incl. btw. door de raad vastgesteld (161348) om de MFA Zwammerdam conform het vastgestelde beleid duurzaam te bouwen incl. extra vierkante meters voor de buurthuisfunctie. De totale investeringskosten voor de MFA Zwammerdam bedragen € 4.626.681,- incl. btw. De boven genoemde budgetten zijn vastgesteld conform de VNG-norm onderwijshuisvesting van 2016. In het besluit is ook besloten om de exploitatie van het dorpshuis uit te werken door het opstellen van een business case, conform de methodiek uit de bestuursopdracht heroriëntatie dorps- en buurthuizen. In de ontwikkeling is ook een brandweerkazerne opgenomen die door de Veiligheidsregio Hollands Midden/Brandweer Hollands Midden gefinancierd.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het Definitief Ontwerp van de MFA Zwammerdam, een brede dorpsvoorziening, waarin een dorpshuis gecombineerd wordt met een school, gymzaal, kinderopvang, brandweerkazerne en clubhuis voor de voetbalvereniging;
  2. De gemeenteraad voorstellen een aanvullend investeringskrediet, bestaande uit bouwkosten ad. € 1.500.000,- beschikbaar te stellen voor de bouw van de nieuwe MFA Zwammerdam.
  3. Dit bedrag te dekken uit:
   a. de reserve onderwijshuisvesting ad. € 964.000,-;
   b. een incidentele onttrekking aan de reserve vastgoed welzijnsaccommodaties ad € 811.000 (investering € 536.000,- en financieringskosten € 275.000) en dit bedrag te storten in de reserve MFA Zwammerdam;
   c. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels bijgevoegde separate begrotingswijziging.
  4. Voorwaarde voordat aanbesteding plaatsvindt, is een sluitende business case voor de exploitatie van de MFA Zwammerdam.

 • 7

  De Gemeentewet kent rechtstreeks bevoegdheden toe aan de heffingsambtenaar en aan de invorderingsambtenaar van een gemeente. Burgemeester en wethouders wijzen de ambtenaren aan die deze functie vervullen. Met dit aanwijzingsbesluit wordt het aanwijzingsbesluit uit 2014 vervangen zodat de aanwijzingen weer overeenkomen met de inrichting van de huidige organisatie.  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar 2019;
  2. Het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar 2019 te publiceren in het Gemeenteblad;

 • 8

  Het omgevingsplan voor Rijnhaven Oost is vastgesteld in 2016. Het gebied van Rijnhaven Oost is eerder aangewezen als pilotproject in het kader van de Crisis- en Herstelwet. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft hierdoor vooruit kunnen lopen op de Omgevingswet en heeft een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' opgesteld, een bestemmingsplan dat sterk lijkt op het omgevingsplan uit de Omgevingswet. Met dit bestemmingsplan is het onder andere mogelijk dat de regels (open normen) van het bestemmingsplan verder uitgelegd kunnen worden met beleidsregels. De beleidsregels voor Rijnhaven Oost zijn leidend voor het kader waarbinnen nieuwe initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Er is behoefte om dit beleid aan te passen door opgedane ervaringen met het beleid en nieuwe ontwikkelingen in het gebied, daarom stelt het college de 1e herziening vast.  Voorgesteld besluit

  1. De nota van wijzigingen gebiedsbeleid Rijnhaven Oost (bijlage 1) vast te stellen en op grond daarvan:
  2. Het gebiedsbeleid Rijnhaven Oost 2019 (bijlage 2) vast te stellen. (NL.IMRO.0484.GBrijnhavenoost-VA02)

 • 9

  In april lag de beleidsnota kinderboerderijen en dierenweides gemeente Alphen aan den Rijn ter inzage. In de beleidsnota is opgenomen dat kinderboerderij Bospark in beheer van de gemeente komt en wordt omgevormd tot hertenkamp. Volgens raadslid mevrouw Caroline Blom-de Ruiter (Christenunie) brengen kinderboerderijen de natuur dichter bij kinderen, leveren inzicht in de circulaire economie en zijn noodzakelijk voor een goede natuureducatie. Zij stelt daarom vragen binnen het kader van artikel 40 regelement van orde, over het in beheer nemen van kinderboerderij Bospark en het gevolgde proces. In de bijgevoegde brief heeft het college de vragen van mevrouw Caroline Blom-de Ruiter beantwoord.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met het verzenden van bijgevoegde antwoordbrief voor de beantwoording van vragen van mevrouw Caroline Blom-de Ruiter binnen het kader van artikel 40 orde van reglement over kinderboerderijen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • 10

  Ipse de Bruggen heeft het college van b. en w. verzocht om een positieve grondhouding af te geven ten aanzien van een wijziging van het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Spoorlaanzone. Tevens vraagt zij een uitspraak over de herontwikkeling en gewenste samenwerking.

  Op basis van de scenario-studie voor de Spoorlaanzone, die bureau CBRE in opdracht van Ipse de Bruggen heeft uitgevoerd, ziet Ipse de Bruggen een aantal mogelijkheden tot herontwikkeling van dit gebied:

  1. Gebruik van de Spoorlaanzone voor zorg voor cliënten voor Ipse de Bruggen, die momenteel op de wachtlijst staan.
  2. Ontwikkelen van de locatie en commercieel naar de markt brengen.
  3. Samen met de gemeente een hoger doel realiseren, waarbij de gezamenlijke woningvraag wordt ingevuld en de Hooge Burch meer onderdeel wordt van het dorp en waarbij ook onderhoud en exploitatielasten gedeeld worden.


  Ipse de Bruggen verkent graag de derde optie samen met de gemeente. Deze optie biedt inhoudelijk de meeste kansen om de ruimtelijke en maatschappelijke verbindingen in Zwammerdam te verbeteren. Omdat het college deze ruimtelijke en maatschappelijke integratie belangrijk vindt, denkt de gemeente graag met Ipse de Bruggen mee om deze optie inhoudelijk verder uit te werken. De gemeente ziet voor zichzelf in deze herontwikkeling een rol in het beheer en onderhoud van het openbaar gebied Spoorlaanzone.

  Aangezien de Spoorlaanzone nu grotendeels een maatschappelijke bestemming heeft, is (net als bij optie 2) een bestemmingsplanwijziging nodig. Het college zal meewerken aan een bestemmingsplanwijziging als de beoogde ontwikkeling een meerwaarde biedt voor Zwammerdam. Om deze reden vindt de gemeente het belangrijk dat het traject om te komen tot herontwikkeling in goed overleg met de inwoners van Zwammerdam gebeurt.  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve grondhouding af te geven ten aanzien van een wijziging van het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Spoorlaanzone.
  2. Ipse de Bruggen voor te stellen de door hun geduide optie 3 voor herontwikkeling van de Spoorlaanzone aan te passen naar optie 3A:“Samen met de gemeente een hoger doel realiseren, waarbij de gezamenlijke woningvraag wordt ingevuld en de Hooge Burch meer onderdeel wordt van het dorp.”
  3. Ipse de Bruggen te laten weten dat de gemeente bij de herontwikkeling van de Spoorlaanzone voor zichzelf een rol ziet in het beheer en onderhoud van het openbaar gebied van de Spoorlaanzone.
  4. Samen met Ipse de Bruggen en in overleg met de bewoners van Zwammerdam nader verkennen van optie 3A.
  5. Ipse de Bruggen middels bijgevoegde concept-antwoordbrief te informeren over dit besluit.
  6. De raad informeren via bijgaande brief.

 • 11

  De Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is in 2015 ontstaan in het kader van het Economisch Actieprogramma voor Alphen aan den Rijn, waarbij bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente besloten intensiever samen te werken om de economische ontwikkeling van de stad te stimuleren. Nu partijen het er over eens zijn dat de pioniersfase voorbij is, en ook naar aanleiding van de in het coalitieakkoord benoemde gewenste uitbreiding van verantwoordelijkheden en middelen van de EDBA vroeg dit om een professionaliseringsslag van de werkwijze en organisatie van de EDBA. Naast de aanstelling van een onafhankelijk voorzitter was er ten behoeve van het behalen van de diverse ambities een duidelijke, haalbare en gedragen visie wenselijk op de rol van de EDBA op gebied van economie, citymarketing en evenementensubsidies en de opzet van de organisatie. Eind 2018 is daarom een onderzoek gestart door Twijnstra Gudde naar de verdere doorontwikkeling van de EDBA. Het onderdeel citymarketing vormde ook onderdeel van de onderzoeksopdracht. Het onderzoek is recentelijk afgerond en er is bij diverse partijen consensus over de doelstelling en de te volgen koers om de nieuwe vorm te bewerkstelligen.  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met de voorgestelde doorontwikkeling van de EDBA;
  • De doorontwikkelde stichting EDBA de gelegenheid te geven gevraagd en ongevraagd advies te geven en actief onderwerpen bij de gemeente te agenderen, en daarnaast de stichting actief te informeren over en te consulteren op relevante zaken voor de uitoefening van hun taken;
  • In te stemmen met het loskoppelen van Alphen Marketing en de EDBA;
  • In te stemmen met de door de EDBA gevraagde bijdrage voor 2020.

 • 12

  NB: Er komt (begin) volgende week een aangepaste versie van de brief aan de gedeputeerde, waarin enkele tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd. De strekking van de brief blijft overeind.

  De onvolledige aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven is een probleem van regionale omvang met uitstraling van de effecten in een groot gebied en met effecten op de doorstroming van het verkeer op de A12.
  Door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is opdracht gegeven tot een verkenning van de verkeersproblematiek op de A12 tussen Gouda en Utrecht. Tegelijkertijd is op verzoek van gedeputeerde Vermeulen een verkenning uitgevoerd door bureau Goudappel Coffeng naar mogelijke oplossingen voor de problemen van knelpunt Bodegraven op de korte, middellange en lange termijn.
  Uit de verkenning blijkt dat er moet worden ingezet op een robuuste en definitieve oplossing. Hiervoor zijn in genoemde studie verschillende varianten in beschouwing genomen. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Gouda en Alphen aan den Rijn zien de aanleg van een parallelweg langs de A12 tussen Bodegraven en Waddinxveen/Gouda als een ongewenste variant. In het belang van het vervolgproces worden de bezwaren aan de voorkant van het proces kenbaar gemaakt bij de provincie.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de verzending van bijgaande brief namens de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Gouda en Alphen aan den Rijn