Overzicht College Besluiten

dinsdag 15 oktober 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Op 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd.

  Om een aantal redenen zijn er nu wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te actualiseren. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen.

  Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd. Zo is in jurisprudentie bepaald dat de wijze van vaststelling van de hoogte van een persoonsgebonden budget vastgelegd moet worden in de Verordening in plaats van in de Nadere regels. Daarnaast is er een ministeriële regeling van kracht voor een maximale vergoeding voor hulp uit het sociaal netwerk bij logeren en dagopvang.
  Verder is ten aanzien van de Wmo 2015 de landelijke toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang gewaarborgd en is het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd waarmee het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen van kracht is.

  Voor de Participatiewet worden de regels voor kwijtschelding van vorderingen bij meewerken aan een schuldregeling, als gevolg van jurisprudentie en wetswijziging, aangepast. Verder zijn de wijzigingen voor de Participatiewet van taalkundige en technische aard.

  Ook zijn nieuwe artikelen voor een Adviesraad sociaal domein aan de Verordening toegevoegd die integraal onderdeel uitmaken van de Verordening. Dit maakt het mogelijk een onafhankelijke adviesraad te vormen voor de inspraak van het sociaal domein die gericht is op het geheel van zorg en ondersteuning van verschillende diensten voor inwoners die dit nodig hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. De Verordening adviesraden Alphen aan den Rijn 2015 komt te vervallen.

  Over de voorgestelde wijzigingen is advies gevraagd aan de inwoners- en cliëntenadviesraad van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij hebben daarover een gezamenlijk advies uitgebracht op de wijzigingen van de Verordening uitgebracht. De wijzigingen van de Verordening zijn tevens gedurende een periode van 6 weken voor inspraak vrij gegeven.

  Ook hebben zij beiden onafhankelijk van elkaar inhoudelijk geadviseerd op de nieuwe artikelen die gaan over de Adviesraad sociaal domein. De wijzigingen van de ‘Regeling Adviesraad’ zijn tevens gedurende een periode van 6 weken voor inspraak vrij gegeven.

  Aan de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn zullen de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling worden aangeboden.  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van de wijziging op de Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn, met ingang van 1 januari 2020, onder voorwaarde dat de raad op 21 november 2019 akkoord gaat met de wijzigingen op de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn.
  2. Kennis te nemen van het extern advies Verkenning inrichting advisering sociaal domein
  3. Instemmen met het besluit tot het vormen van een Adviesraad sociaal domein bestaande uit 11 leden per 1 januari 2020, zoals omschreven in artikel 67 (e.v.) van de Verordening, met een mogelijkheid van een overgangsperiode van drie maanden voor implementatie tot 1 april 2020, onder voorwaarde dat de gemeenteraad op 21 november 2019 akkoord gaat met de wijzigingen op de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn.
  4. Kennis te nemen dat de artikelen 2 t/m 17 van deze Regeling ‘Regeling Adviesraad sociaal domein Alphen aan den Rijn 2020’ middels het wijzigingsbesluit worden geïntegreerd in de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn onder artikelen 68 t/m 83 van de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn.
  5. De wijziging van de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn aanbieden aan de raad van 21 november 2019 voor definitieve vaststelling.
  6. Instemmen met het voorgenomen besluit om met ingang van de benoeming van de Adviesraad sociaal domein de cliëntenadviesraad en inwonersadviesraad op te heffen.
  7. In te stemmen met het voorgenomen besluit dat elke twee jaar een evaluatie van het functioneren van de Adviesraad sociaal domein door het college plaatsvindt, waarbij wordt gekeken naar de doorontwikkeling, mogelijke bijstelling voor de voorgestelde werkwijze.
  8. In te stemmen met het voorgenomen besluit dat bij de eerste evaluatie pas wordt besloten over het toekennen van de laagdrempelige onderzoeksfunctie aan de Adviesraad sociaal domein.
  9. In te stemmen met het voorgenomen besluit dat in afwijking van het extern advies ‘Verkenning inrichting advisering sociaal domein’ (Pieter Hilhorst) de voorzitter van de Adviesraad sociaal domein niet wordt voorgedragen door een lid van de cliëntenadviesraad, inwonersadviesraad en een vertegenwoordiger van het college, maar wordt voorgedragen door het college. Voorafgaand aan de voordracht van het college zal een draagvlaktoets bij de (beoogde) leden plaatsvinden.
  10. Het gezamenlijke advies van de cliëntenadviesraad en de inwonersadviesraad op de Verordening sociaal domein, het advies van de Inwonersadviesraad op de ‘Regeling Adviesraad sociaal domein 2020’ beantwoorden met bijgevoegde brieven.
  11. De gemeenteraad adviseren om de verordening ‘Adviesraden Alphen aan den Rijn 2015‘ in te trekken per 1 januari 2020.

 • 2

  Op 24 september 2019 heeft het college besloten het beleidskader Sociaal Domein 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Op dat moment is een kleine aanpassing aan de Algemene subsidieverordening aangekondigd, om mogelijk te maken dat het college subsidieregelingen kan vaststellen. In een subsidieregeling omschrijft het college wie, waarvoor subsidie kan aanvragen en welke voorwaarden en termijnen hiervoor gelden. Deze wijziging legt het college nu voor aan de gemeenteraad, via de vast te stellen nieuwe Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020.  Voorgesteld besluit

  De Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 (Asv 2020) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 • 3

  De D66 stelt artikel 40 vragen over de stand van zaken ten aanzien van de woningbouwlocatie “Nieuw Rein” (voormalige Avery Dennisonlocatie in Groenendijk) en de mogelijke geluidsoverlast van het buurthuis Pleyn68 voor de nieuwe woningen op deze locatie. Om inzicht te krijgen in de geluidsbelasting van Pleyn68 op de nieuwbouwontwikkeling en de bestaande woningen, zal aan de hand van de uitkomsten van het uitgevoerde akoestisch onderzoek met Pleyn68 en de VOF Rijndijk 86 in overleg getreden zal worden over de te nemen maatregelen, de (verdeling van de) kosten die samenhangen aan de te nemen maatregelen en de uitvoering van de werkzaamheden.  Voorgesteld besluit

  De fractie van de D66 en de leden van de gemeenteraad informeren dat aan de hand van de uitkomsten van het uitgevoerde akoestisch onderzoek met Pleyn68 en de VOF Rijndijk 86 in overleg getreden zal worden over de te nemen maatregelen, de (verdeling van de) kosten die samenhangen aan de te nemen maatregelen en de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 4

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voert NTP-Enschede op basis van een prestatiecontract sinds 2010 de saneringswerkzaamheden uit van de landbodemsanering NAF-terrein. Dit betekent dat de aannemer betaald wordt als er prestaties worden geleverd en ook als er sprake is van wijzigingen ten opzichte van het contract. Deze prestaties en wijzigingen worden jaarlijks vastgelegd in het voortgangsverslag. De op basis van het contract beschikbaar gestelde gelden zijn eind dit jaar uitgeput. De afname van de verontreiniging heeft helaas geen gelijke tred vertoond als gevolg van negatieve beïnvloeding vanuit de waterbodem. Over deze problematiek is inmiddels overleg opgestart met de Provincie Zuid-Holland. De provincie heeft via de ODMH een externe partij ingeschakeld om een onderzoek te starten naar de vervlechting van de water- en landbodem verontreiniging met als doel een gezamenlijke oplossing voor het geheel. Naar verwachting zullen de daarvoor benodigde onderzoeken, besluitvorming en aanbesteding ongeveer twee jaar in beslag nemen. Aan deze voorbereiding zijn ook voor de gemeente kosten verbonden. Die worden, met de kennis van nu, geschat op € 100.000,- per jaar. In de tussenliggende tijd dient de aannemer de sanering in versoberde vorm, onder begeleiding van onze directievoerder, voort te zetten om verspreiding van de nog aanwezige verontreiniging te voorkomen. Het bevoegd gezag heeft reeds (onder voorwaarde dat verspreiding van de verontreiniging wordt voorkomen) ingestemd met een tijdelijke versobering van de sanering. De kosten die hiermee gemoeid zijn (van aannemer en directievoerder) bedragen jaarlijks, afgerond
  € 160.000,-.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om voor de noodzakelijke saneringskosten van het voormalige NAF-terrein in 2020 en 2021 een totaal budget beschik baar te stellen van € 520.000,-;
  2. De raad voor te stellen om dit budget te dekken middels:
   a. een onttrekking aan de vrije ruimte reserves Fysiek domein (reserve Exploitatie overeenkomsten) ad. € 100.000,-;
   b. een onttrekking aan de NUON-reserve ad. € 420.000,-;
   Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via een separate begrotingswijziging bij het raadsvoorstel.

 • 5

  Het huidige coffeeshopbeleid is in 2013 vastgesteld. Inmiddels heeft een herindeling plaatsgevonden en is er een aantal landelijke ontwikkelingen die om actualisatie vragen. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen het coffeeshopbeleid Alphen aan den Rijn 2019

 • 6

  De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept-Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 Veiligheid in samenhang opgesteld. Het regionaal beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken: meldkamer, risico-en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg en brandweerzorg. Dit alles in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners.

  Conform de Wet veiligheidsregio’s bespreekt de burgemeester het concept-beleidsplan voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio.  Voorgesteld besluit

  Aanbieding concept-Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023

 • 7

  Op 11 juli 2019 heeft de Economic Development Board Alphen (EDBA) het jaarverslag EDBA en Alphen Marketing voor de gemeenteraad gepresenteerd. Tevens is de raad meegenomen in het besluit van de EDBA en het college, om de EDBA door te ontwikkelen naar een onafhankelijk strategisch adviesorgaan waarbij Alphen Marketing wordt losgekoppeld van de EDBA. De raad wordt nu conform bestuurlijke toezegging uitgebreider geïnformeerd over deze doorontwikkeling, de juridische constructies en de te zetten stappen via een raadsinformatiebrief. Tevens wordt aan de raad een overzicht geboden van de middelen voor het Economisch Actieprogramma 2016-2019 en een tussentijds overzicht verschaft van alle projecten die vanaf 2016 tot medio 2019 een cofinancieringsbijdrage uit het Lokaal Economisch Fonds (LEF) hebben ontvangen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van 1) de notitie ‘Doorontwikkeling EDBA 2020-2022’, 2) het advies van dr. E. Braun voor de opzet van een zelfstandige citymarketingorganisatie voor Alphen aan den Rijn, 3) het overzicht middelen Economisch Actieprogramma en citymarketing, 4) het tussentijdse overzicht van LEF-projecten 2016-medio 2019; en 5) AKD advies dd. 1 oktober 2019;
  2. Het voornemen uit te spreken om een stichting Alphen Marketing op te richten met een klein compact bestuur en een uitvoerend directeur;
  3. Een ervaren kwartiermaker aan te gaan stellen om de verzelfstandiging van Alphen Marketing vorm te gaan geven, zodat deze nieuwe stichting eind 2019 operationeel is;
  4. Met zowel de stichting EDBA als de nieuwe stichting Alphen Marketing een subsidierelatie aan te gaan, waarbij een aantal taken in een volgende fase aangewezen gaan worden als een DAEB, om onrechtmatige staatsteun te voorkomen;
  5. De raad conform toezegging nader te informeren over de doorontwikkeling EDBA, verzelfstandiging Alphen Marketing, overzicht beschikbare middelen en de LEF-projecten, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief en daarbij de documenten 1 t/m 4 onder besluitpunt 1 als bijlagen toe te voegen;
  6. Tot het organiseren van een informatiemarkt over de resultaten van het Economisch Actieprogramma 2016-2019.

 • 8

  Dit najaar stellen we met de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties wederom afspraken op. Ditmaal voor 2020. Aan de hand van ambtelijke afstemming, stellen we voor de volgende aandachtspunten te leggen:

  1. Uitvoering van de woningmarktstrategie: we streven versnelde realisatie van sociale huurwoningen na. Hiervoor hebben we de corporaties nodig en moeten wij op onze beurt een bijdrage leveren in het aanbieden van ontwikkellocaties. Niet alleen in groei van de woningvoorraad door (tijdelijke) woningbouw en het minimaliseren van woningverkoop, maar ook door het bevorderen van de doorstroming.
  2. Het huisvestingsprogramma bijzondere groepen willen we vertalen in prestatieafspraken, dat wil zeggen dat de corporaties meewerken aan de huisvesting van bijzondere groepen, het realiseren van vastgoed voor bijzondere groepen. De leefbaarheid van de complexen waar deze groepen worden gehuisvest heeft onze bijzondere aandacht.
  3. Betaalbaarheid huurwoningen waarborgen. De praktijk wijst uit dat een deel van de huishoudens de sociale huur niet goed kan opbrengen. Met name eenoudergezinnen vormen een risicogroep, terwijl senioren juist een relatief hoge huur kunnen betalen. Wij willen nader in kaart brengen welke groepen een betalingsrisico lopen en kijken hoe we hier maatwerk kunnen leveren. Dit zal niet alleen in de huurprijs zijn (weinig mogelijkheden voor maatwerk),
   juist de gemeente zal hier haar armoede- en voorzieningenbeleid moeten inzetten.
  4. Structurele samenwerking vanuit een gedeelde visie en duidelijke regieafspraken bij complexen met leefbaarheidsproblematiek, in het bijzonder de Diamantflat en in Snijdelwijk. Het gaat hierbij naast inzet van gemeente en corporaties ook over inzet van o.a. Tom in de buurt en politie.
  5. Duurzaamheid: actieve deelname in projectgroep warmtetransitie visie. In het geval van verkoop voorkomen dat er meer gemengde complexen ontstaan (koop en huur in één complex). Dit belemmert namelijk de kansen voor energie-ingrepen, renovatie of sloopnieuwbouw.
  6. Mede-opstellen van huisvestingsplan senioren en participant in de uitwerking van een “woonservicezone-concept”, waar senioren in de fase van vitaliteit tot zware zorg terecht kunnen. Hierin willen we ook goed kijken naar woningtoewijzing en het bieden van maatwerk.  Voorgesteld besluit

  • Instemmen met het voorstel voor de inzet voor de komende prestatieafspraken 2020
  • Kennisnemen van de evaluatie op hoofdlijnen van de prestatieafspraken van 2019

 • 9

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de exploitatie van de 2 Alphense zwembaden De Hoorn en AquaRijn per 1 januari 2017 voor 5 jaar gegund aan De Thermen 2 B.V. De opdracht was en is om meer maatschappelijk rendement te genereren tegen lagere kosten voor de gemeente. Een onafhankelijk extern onderzoek toont aan dat De Thermen 2 B.V. voldoet aan de maatschappelijke opdracht. De Thermen 2 heeft ook een groot deel van de financiële afspraak kunnen realiseren. Het lukt echter niet (volledig) te voldoen aan de financiële afspraak. Het college besluit om op basis van interne en externe evaluatie de maatschappelijke opdracht in stand te houden en de financiële kaders aan te passen door de laatste stap in de overeengekomen financiële afbouw van de gemeentelijke bijdrage van €250.000 niet door te voeren. De gemeentelijke exploitatiebijdrage aan De Thermen 2 B.V. voor de exploitatie van de Alphense binnenzwembaden blijft hiermee op het niveau van 2018. Extern en intern onderzoek heeft aangetoond dat €1.750.000 een reële exploitatiebijdrage is om de maatschappelijke opdracht uit te voeren. De gemeentelijke bijdrage aan de twee Alphense binnenzwembaden is hiermee €600.000 per jaar lager dan bij aanvang van de opdracht.  Voorgesteld besluit

  1. De komende 3 jaar gaan we in gesprek over de doorontwikkeling van de zwembaden tot een integraal sportontmoeting- en gezondheidscentrum;
  2. De raad voor te stellen af te zien van de in de begroting voor 2019 opgenomen afbouw ad. € 250.000,- van de gemeentelijke exploitatie bijdrage en de compensatie hiervoor gedurende de contractperiode (2019/2020/2021) (totaal € 750.000,-) te dekken middels een incidentele onttrekking aan:
   • de reserve Nieuw en Anders ad. € 386.000,--
   • de reserve NUON ad. € 364.000,--;
  3. Af te zien van deze afbouw (na raadsbesluit) aan De Thermen 2 onder de voorwaarde dat Thermen 2 adequate zekerheid stelt voor nakoming van alle verplichtingen in de vorm van een garantstelling;
  4. De Thermen 2 uitstel van huurbetaling te verlenen tot het moment van het raadsbesluit op 21 november 2019;
  5. De overeenkomst (na raadsbesluit) te wijzigen voor wat betreft de financiële bepalingen, de uitbreiding van de taken en garantiebepalingen en de wethouder Sport hiervoor te mandateren deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

 • 10

  De gemeente draagt vanuit het evenementenbudget citymarketing bij aan de organisatie van de landelijke Boomfeestdag in Alphen aan den Rijn, vanwege de bijzondere kant die het evenement van de gemeente laat zien, en de bijdrage die het levert aan het vergroten van de naamsbekendheid van onze gemeente.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met een incidentele financiële evenementenbijdrage citymarketing van € 40.000,- voor de organisatie van de Boomfeestdag in Alphen aan den Rijn.

 • 11

  Het bedrijventerrein Hoogewaard is een bedrijventerrein van ongeveer 30 hectare in Koudekerk aan den Rijn. Met de herstructurering en uitbreiding van het bedrijventerrein Hoogewaard wordt ingezet op verbetering en toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Om dit mogelijk te maken dient de gemeenteraad een grondprojectexploitatie vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Grondexploitatie Bedrijventerrein Hoogewaard fase 1 en de Faciliterende Exploitatie vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen te betrekken bij de integrale afweging in het kader van de actualisatie van het MPG 2020, die onderdeel uitmaakt van het programmaverslag/jaarrekening 2019;
  2. Een koopovereenkomst aan te gaan met de erven Kraan voor de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Landlustweg, kadastraal bekend gemeente Koudekerk aan den Rijn sectie B nummer 3845, groot circa 8.474 m², één en ander volgens bijgevoegd concept en met als voorbehoud dat de gemeenteraad via het vaststellen van een grondexploitatie een (verwervings)budget/dekking beschikbaar stelt voor de aankoop van het plandeel ten behoeve van het bedrijventerrein Hoogewaard (groot circa 8.474 m² en circa € 550.810,-- k.k.);
  3. Na beschikbaar stellen door de gemeenteraad van een (verwervings)budget en aankoop van de onder 3. genoemde gronden, het plandeel ten behoeve van het bedrijventerrein Hoogewaard (groot circa 8.474 m²) in te brengen in de grondexploitatie;
  4. Wethouder Van As te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomsten over te gaan.

 • 12

  De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn is een dorpshuis en sporthal. Het dak van de sporthal is aan een grondige renovatie en asbestsanering toe. Hiervoor is een bedrag van €424.000 begroot, dat niet door de stichting (Vrijetijdscentrum De Ridderhof) die het pand beheert en exploiteert opgebracht kan worden. Daarom wordt een incidenteel bedrag van €424.000 beschikbaar gesteld door de gemeente om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Het benodigde bedrag wordt meegenomen in de besluitvorming van de najaarsnota 2019.  Voorgesteld besluit

  • Een incidentele bijdrage van €424.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie en asbestsanering van het dak van dorpshuis De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn;
  • Deze incidentele bijdrage te dekken door een onttrekking aan de reserve Nuon;
  • Bovenstaande financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de najaarsnota 2019.

 • 13

  Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, kortweg Wvggz ingevoerd. De Wvggz vervangt samen met de Wet zorg en dwang de BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen). De gemeente krijgt met de invoering van de Wvggz meer taken dan onder de BOPZ. Het gaat daarbij om het bieden van de mogelijkheid voor inwoners (en professionals) om hun zorgen te melden, het uitvoeren van een verkennend onderzoek ter voorbereiding op het aanvragen van een zorgmachtiging, het horen van de betrokkene bij het voorbereiden van een crisismaatregel (voorheen IBS, Inbewaringstelling) en het organiseren van een regio-overleg met gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie en de geneesheer-directeur. Alle gemeenten in Hollands Midden hebben besloten om de volgende gemeentelijke taken in 2020 door de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG HM) te laten uitvoeren:

  • het melden,
  • het uitvoeren van een verkennend onderzoek,
  • het aanvragen van een zorgmachtiging,
  • het terugkoppelen aan melder,
  • het horen en aanvullend hierop het geven van een advies.
   De RDOG HM ontvangt hiervoor een subsidie van elke gemeente. De kosten van deze subsidie worden gedekt uit de extra rijksmiddelen die de gemeenten ontvangen voor de uitvoering van deze wet.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeentelijke taken van de Wet verplichte ggz (Wvggz), te weten:
   a. het melden,
   b. het uitvoeren van een verkennend onderzoek,
   c. het aanvragen van een zorgmachtiging,
   d. het terugkoppelen aan melder,
   e. het horen en aanvullend hierop het geven van een advies
   in 2020 te beleggen bij de RDOG Hollands Midden.
  2. De kosten voor deze door de RDOG HM uit te voeren werkzaamheden in 2020 te bekostigen middels een subsidie van € 71.661,-.
  3. Het resterende budget (vanuit bijdrage rijk) van € 41.000,- in te zetten voor overige kosten, zoals:
  • de meerkosten van de ondersteunende applicatie Khonraad
  • de uitvoering van gemeentelijke taken door het Serviceplein
  • mogelijke kosten voor maatwerkvoorzieningen in het kader van een zorgplan
  1. De raad te informeren over de voorgenomen bestemming van het rijksbudget voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz

 • 14

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de septembercirculaire 2019 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.  Voorgesteld besluit

  1. De uitkomsten van de septembercirculaire 2019, jaarschijf 2019 te verwerken in de Najaarsnota 2019;
  2. De uitkomsten van de septembercirculaire 2019, jaarschijf 2020 verwerken in de Voorjaarsnota 2020;
  3. De uitkomsten van de septembercirculaire 2019, jaarschijven 2021 t/m 2023 betrekken bij de Kadernota 2021;
  4. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
  5. De raad te informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2019, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemt bij besluit 1 tot en met 4.

 • 15

  De verwerkingskosten van afval nemen landelijk toe en de opbrengsten van grondstoffen zoals
  papier en PMD nemen af. De omvang van bovengenoemde kostenstijging is zodanig dat het niet
  mogelijk is om de tarieven van de afvalstoffenheffing op het niveau van 2019 te houden. Daarom
  worden de tarieven voor Afvalstoffenheffing in 2020 met 9% verhoogd. Deze tarieven worden in
  december 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.  Voorgesteld besluit

  • de tarieven Afvalstoffenheffing te verhogen met 9% in 2020
  • deze verhoging middels de leges verordeningen 2018 voor te leggen aan de
   gemeenteraad.

 • 16

  In de Verordening Naamgeving en Nummering is vastgelegd hoe de gemeente Alphen aan den Rijn omgaat met het bepalen van naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, toekennen van namen aan de openbare ruimte, het nummeren van verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en afgebakende terreinen. De Wet BAG is per 1 juli 2018 gewijzigd, als gevolg van de deze wijziging, BAG 2.0 genoemd, stelt de VNG voor om deze verordening aan te passen. De huidige Verordening is van 2015 en dient daarom te worden geactualiseerd.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om de ‘Verordening naamgeving en Nummering (adressen) gemeente Alphen aan den Rijn 2020’ vast te stellen.
  2. De ‘Nadere regels behorende bij de Verordening Naamgeving en Nummering (adressen) gemeente Alphen aan den Rijn 2020’ vast te stellen onder de voorwaarde dat de raad de nieuwe verordening vast stelt.

 • 17

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een visie op ‘Sporten & bewegen’ waarbij het veel verder gaat dan het plezier beleven en mogelijk maken van Sporten & bewegen. Het gaat over een gezonde en vitale samenleving waar de gemeente samen met anderen grote verantwoordelijkheid voor voelt en neemt. In deze visie geeft het college richting aan de inrichting van een gezonde en vitale samenleving. Het stelt kaders en maakt keuzes die gericht zijn op dit doel. Vanuit deze visie werkt het college samen met maatschappelijke partners uit het onderwijs, de zorg, de sport en het bedrijfsleven aan een lokaal Sportakkoord waarin het de eerste concrete afspraken maakt die gaan bijdragen aan het realiseren van de ambities uit deze visie.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde visie op sporten en bewegen vaststellen;
   
  2. Deze visie ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.