Overzicht College Besluiten

dinsdag 7 april 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Blok 3 aan de Thorbeckestraat vormt het sluitstuk van de door de gemeente geïnitieerde (her)ontwikkeling van het stadshart. BEMOG Projectontwikkeling Almere B.V. is in 2019 geselecteerd als marktpartij die voor eigen rekening en risico wil investeren in de ontwikkeling en realisatie van bouwlocatie Blok 3. Het college heeft ingestemd met de koopovereenkomst. De burgemeester heeft wethouder Van As gemandateerd om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.  Voorgesteld besluit

  1. Over te gaan tot ondertekening van de koopovereenkomst met BEMOG Projectontwikkeling Almere B.V. ten behoeve van de ontwikkeling van Blok 3 aan de Thorbeckestraat
  2. De burgemeester mandateert wethouder Van As om de betreffende overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

 • 2

  Het college heeft 31 maart 2020 besloten de geplande subsidie-uitvragen en aanbestedingen Sociaal domein 2021 in verband met de gevolgen van het Corona virus in elk geval uit te stellen tot 1 september 2021. Dit betreft de Alphense subsidie-uitvragen Preventie en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), de Alphense inkoop huishoudelijke hulp en de gezamenlijke inkoop van de drie Rijnstreekgemeenten voor Hulpmiddelen en Inburgering.
  De reeds gepubliceerde Rijnstreek aanbesteding Ondersteuning wordt ingetrokken.
  De contracten huishoudelijke hulp kunnen en worden met een jaar verlengd en lopen door tot ultimo 2021.
  We doen dit om rust te creëren voor inwoners.
  Met bijgaande brief worden de gemeenteraadsleden over dit besluit geïnformeerd evenals de Adviesraad Samenleving. Tevens wordt dit besluit tot uitstel voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe subsidies en aanbestedingen gepubliceerd op de website www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. Bijgaande raadsinformatiebrief uitstel subsidie-uitvragen en aanbestedingen Sociaal Domein 2021 vast te stellen en te versturen aan de raad;
  2. Een afschrift van de brief ter informatie verzenden aan de Adviesraad Samenleving;
  3. Het besluit tot uitstel voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe subsidies en aanbestedingen publiceren op de daarvoor ingerichte website.

 • 3

  Op maandag 16 maart jl. heeft de Voedselbank de wethouder op de hoogte gebracht dat vanaf 26 maart de Voedselbank sluit. Dit in verband met 70% reductie producten, dat de vrijwilligers behoren tot de risicogroep en dat de klanten van de Voedselbank ook kwetsbaar zijn. Het college heeft op 24 maart besloten om tot 6 april een tegemoetkoming te verstrekken om de 200 huishoudens die gebruik maken van de Voedselbank een financiële vergoeding te kunnen geven.
  Inmiddels heeft het Rijk een bijdrage beschikbaar gesteld aan het calamiteitenfonds van Voedselbank Nederland om lokale Voedselbanken te kunnen ondersteunen. Het college is van mening dat voorkomen moet worden dat kwetsbare huishoudens die afhankelijk zijn van de Voedselbank financieel nog meer in de problemen komen en verzoekt de Voedselbank om voor de financiering een beroep te doen op het fonds. De gemeente is bereid zich in te zetten om tot 1 juni 2020 ter overbrugging, de verstrekking van ‘waardekaarten’ mogelijk te maken aan huishoudens die bekend zijn bij de Voedselbank.  Voorgesteld besluit

  1. Het college verzoekt de Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken om een beroep te doen op het calamiteitenfonds van Voedselbank Nederland.
  2. Het college verstrekt in afwachting van het besluit van Voedselbank Nederland aan Voedselbank Alphen ter overbrugging ‘waardekaarten’ (cadeaukaarten van een supermarktketen) tot uiterlijk 1 juni a.s. (conform klantenlijst Voedselbank 17 maart 2020).
  3. De subsidie aan de Voedselbank bedraagt maximaal 47.700 euro en wordt gefinancierd uit het minimabudget. Kosten die samenhangen met aanvullende uitgaven van de Coronapandemie worden bij de Najaarsnota 2020 aan de raad voorgelegd.
  4. Het college de komende periode scenario’s gaat onderzoeken om de kwetsbaarheid van de Voedselbank als vrijwilligersorganisatie het hoofd te kunnen bieden door middel van een alternatieve aanpak.

 • 4

  De Winkeltijdenverordening 2015 stelt regels over het mogen openstellen van de winkels op zon- en feestdagen. Op grond van het huidige artikel 3A van de Winkeltijdenverordening 2015 mogen winkels op zondag vanaf 12.00 uur open zijn, met uitzondering van een aantal feestdagen waaronder 1e paasdag. Vanwege de Coronacrisis wordt er nog meer gestuurd op het voorkomen van samenscholingen van mensen. Supermarkten geven aan dat mensen voor de feestdagen extra boodschappen gaan doen. Spreiding van bezoek is hier wenselijk. Vanwege deze uitzonderlijke situatie maakt dit voorstel het eenmalig mogelijk om op Eerste Paasdag, zondag 12 april 2020, detailhandel primair in levensmiddelen zoals supermarkten, bakkers, slagers, groente-en fruit winkels, open te stellen van 12:00-22:00 uur. Met dit besluit kan winkelend publiek zoveel mogelijk gespreid worden en kunnen de RIVM richtlijnen beter gehandhaafd worden.  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen om:
  1. De wijzigingsverordening betreffende artikel 3A van de Winkeltijdenverordening 2015 vast te stellen.
  2. Deze wijzigingsverordening bekend te maken.

 • 5

  De gemeente is eigenaar van een perceel grond aan de Eikenlaan waar de Alphense Hondenclub (hierna: AHC) al 40 jaar is gevestigd. In 2013 is besloten om het noordelijke gedeelte van het terrein aan te wijzen voor de AHC en het zuidelijke gedeelte te verkopen als bedrijfskavel. Het huidige verenigingsgebouw van de AHC is aan vervanging toe. Vanuit de AHC wordt een nieuw gebouw gerealiseerd van ca. 300 m2. Het gebouw wordt aan de Eikenlaan gesitueerd.
  Met de AHC is een nieuwe huurovereenkomst gesloten alsmede een opstalovereenkomst voor het nieuwe verenigingsgebouw. S.B.H. Bouwgroep B.V. heeft een kleinschalig plan met 4 bedrijfsunits dat past bij de omgeving. Het parkeren is voorzien op eigen terrein en toegankelijk vanaf de Eikenlaan. De gemeente heeft het perceel grond voor de realisatie van het plan verkocht. De geldende beheersverordening Hoorn West maakt de gewenste ontwikkeling niet mogelijk. Het bestemmingsplan wordt voor het project aangepast. Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot en met 15 januari ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De toelichting van het bestemmingsplan is op het onderdeel ecologie (stikstof) aangevuld. Het bestemmingsplan kan nu vastgesteld worden.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan Eikenlaan 255, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Aeikenlaan255-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog
  (gewijzigd) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond 0_NL.IMRO.084. Aeikenlaan255-VA01.dxf van 23 april 2019;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 • 6

  Het is het iedereen duidelijk dat het coronavirus ons leven stevig raakt. Daarnaast raakt de crisis ook de continuïteit en liquiditeit van bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Daarom stelt het college van B&W voor om een steunfonds op te richten om vitale maatschappelijke organisatie te helpen om acute liquiditeitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen financieren. Dit als blijkt dat ze alle landelijke, dan wel aankomende regelingen van rijkswege benut hebben en alle maatregelen zijn genomen om kosten te minimaliseren.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde brief naar de gemeenteraad Alphen aan den Rijn te sturen;
  2. De raad voor te stellen:
  - Een krediet van € 2.500.000 beschikbaar stellen voor het onder nader te bepalen voorwaarden financieel ondersteunen van sociaal maatschappelijk vitale organisaties en dit bedrag dekken ten laste van de algemene reserve;
  - De hiervoor genoemde mutaties in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2020;
  - Het college de opdracht te geven de nadere regels vast te stellen en uit te voeren.

 • 7

  Wijzigingen ten opzichte van 31 maart:
      In de publiekssamenvatting is aangescherpt dat
  o    de mogelijkheid voor woningbouwontwikkeling langs de Lagewaard NIET wordt betrokken bij de uitwerking van de ontwikkeling in een kavelpaspoort.
  o    de afspraken met ondernemers op bedrijventerrein Hoogewaard en de onzekerheid rondom ontwikkeling van Rijnpark WEL betrokken bij de verdere uitwerking van deze locatie.
  -    Bij argumenten is het niet laten ontwikkelen van de locatie langs de Lagewaard aangescherpt met het argument van de zeer beperkte maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van huidige cultuurhistorische waarde van het lint Lagewaard.
  -    In aanvulling op dit punt is bij participatie toegevoegd dat de ontwikkelmogelijkheid aan de Lagewaard wordt omgezet in groenblauw raamwerk.
  -    Niet relevante bijlagen (financiele onderbouwing -> gingen over Noordrand I en Gnephoek / Vergezicht Alphen aan den Rijn 2040-2050 -> heeft vooral betrekking op de locaties Gnephoek en Noordrand) zijn niet opgenomen.

  We zien grote opgaven op ons af komen, die allemaal ruimte vragen en tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde opleveren voor onze gemeente. Zo hebben we geconstateerd dat er een tekort is aan goede en betaalbare huisvesting. Ondanks onze inspanningen om binnenstedelijk te transformeren, herstructureren en verdichten, is de ruimte voor woningbouwontwikkeling binnen de kern van Alphen aan den Rijn binnen een paar jaar uitgeput als we ons groene, ruimtelijke karakter overeind willen houden. Daarom gaf de gemeenteraad begin vorig jaar opdracht om onderzoek te doen naar een aantal locaties, waaronder het Oog van Koudekerk, grenzend aan Koudekerk aan den Rijn.
  Locatieontwikkeling op deze plek kan niet zomaar vanwege onze ligging in het Groene Hart, de afspraken met ondernemers op bedrijventerrein Hoogewaard en de onzekerheid rondom de ontwikkeling van Rijnpark. Het college van b. en w. is van mening dat nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart alleen mogelijk zijn als de opgaven en kwaliteiten van het Groene Hart meegenomen worden in het ontwerp en worden geïntegreerd met andere opgaven. Daarom is er voor het Oog van Koudekerk een landschappelijk raamwerk opgesteld. Dit is een sterke groenblauwe ruimtelijke drager, waarbinnen opgaven als klimaat, energie, biodiversiteit, mobiliteit en wonen een plek kunnen krijgen. Deze manier van werken zorgt voor het behouden en versterken van de eigenheid en het karakter van het gebied. Tegelijkertijd wordt ruimte geboden om adaptief te ontwikkelen en in te spelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.
  Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor om dit raamwerk vast te stellen, waarbij de mogelijkheid voor woningbouwontwikkeling langs de Lagewaard niet wordt betrokken bij de uitwerking van de ontwikkeling in een kavelpaspoort. Tevens worden de afspraken met ondernemers op bedrijventerrein Hoogewaard en de onzekerheid rondom ontwikkeling van Rijnpark betrokken bij de verdere uitwerking van deze locatie.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1 Het landschappelijk raamwerk voor het Oog van Koudekerk vast te stellen, waarbij de mogelijkheid voor woningbouwontwikkeling aan de Lagewaard niet wordt betrokken in het vervolg van deze locatieontwikkeling.
  2 Voor het Oog van Koudekerk een kavelpaspoort met ontwerpprincipes op te stellen, waarbinnen ontwikkeling plaats kan vinden.
  3 Voor het Oog van Koudekerk een participatiestrategie op te stellen en uit te werken.
  4 De kosten, met betrekking tot de hiervoor genoemde beslispunten/mutaties, te dekken uit reeds beschikbaar gestelde (project-)budgetten begroting 2020.