Overzicht College Besluiten

dinsdag 11 februari 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  We zien grote opgaven op ons af komen, die allemaal ruimte vragen en tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde opleveren voor onze gemeente. Zo hebben we geconstateerd dat er een tekort is aan goede en betaalbare huisvesting. Ondanks onze inspanningen om binnenstedelijk te transformeren, herstructureren en verdichten, is de ruimte voor woningbouwontwikkeling binnen de kern van Alphen aan den Rijn binnen een paar jaar uitgeput als we ons groene, ruimtelijke karakter overeind willen houden. Daarom gaf de gemeenteraad begin vorig jaar opdracht om onderzoek te doen naar een aantal locaties aan de randen van de kernen Alphen aan den Rijn (Noordrand I en Gnephoek), Koudekerk aan den Rijn (Oog van Koudekerk) en Hazerswoude-Rijndijk (Oostvaartpark). De opdracht voor de Zuid- en Noordeinderpolder was om het maatschappelijk draagvlak te onderzoeken om de landbouwfunctie te combineren met recreatie, natuur- en landschapsontwikkeling.

  Locatieontwikkeling op deze plekken kan niet zomaar vanwege onze ligging in het Groene Hart. Het college van b. en w. is van mening dat nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart alleen mogelijk zijn als de opgaven en kwaliteiten van het Groene Hart meegenomen worden in het ontwerp en worden geïntegreerd met andere opgaven. Daarom zijn er voor de te onderzoeken locaties landschappelijke raamwerken opgesteld. Dit zijn sterke groenblauwe ruimtelijke dragers, waarbinnen opgaven als klimaat, energie, biodiversiteit, mobiliteit en wonen een plek kunnen krijgen. Deze manier van werken zorgt voor het behouden en versterken van de eigenheid en het karakter van het gebied. Tegelijkertijd wordt ruimte geboden om adaptief te ontwikkelen en in te spelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

  Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor om de raamwerken van de onderzochte locaties vast te stellen als basis voor ontwikkeling. Voor de locaties Oog van Koudekerk en Oostvaartpark wordt voorgesteld een ontwerpprincipes op te stellen. Voor de locaties Noordrand I en Gnephoek wordt voorgesteld om de (middel)lange termijnontwikkeling voor verstedelijking, mobiliteit en landelijk gebied te betrekken bij de nadere uitwerking van deze locaties. Het voorstel voor de Zuid- en Noordeinderpolder is om deze verder uit te werken bij de Toekomstvisie voor het buitengebied.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1 De landschappelijke raamwerken vast te stellen voor de locaties:
  a. Noordrand I;
  b. Gnephoek;
  c. Oog van Koudekerk;
  d. Oostvaartpark.

  2 Ontwerpprincipes (kavelpaspoorten), waarbinnen ontwikkeling plaats kan vinden, op te stellen voor de locaties:
  a. Oog van Koudekerk;
  b. Oostvaartpark.

  3 Locatie Noordrand I verder uit te werken in een masterplan, waaruit een financiële, technische en qua ontwerp haalbare ontwikkeling blijkt

  4 Het ontwikkelperspectief voor locatie Gnephoek dusdanig uit te werken dat er een financieel en (ontwerp) technisch haalbare ontwikkeling ontstaat;

  5 De middellange en langetermijnontwikkeling voor verstedelijking, mobiliteit en landelijk gebied te betrekken bij de uitwerking van besluitpunten 3 en 4.

  6 De Zuid- en Noordeinderpolder verder uit te werken bij de Toekomstvisie voor het buitengebied.

  7 Een participatiestrategie per locatie op te stellen en uit te werken.

  8 De kosten, met betrekking tot de hiervoor genoemde beslispunten/mutaties, te dekken uit reeds beschikbaar gestelde (project-)budgetten begroting 2020.

 • 2

  De wereld verandert in een rap tempo. De samenleving wordt complexer en dynamischer en dat brengt onzekerheden met zich mee. Voor overheden de uitdaging om zich aan te passen om mee te kunnen bewegen op de dynamiek van de samenleving. In deze context hebben we als gemeente Alphen aan den Rijn in het Sociaal en Maatschappelijk Domein te maken met een groot speelveld waarin meerdere organisaties zich bewegen op veel verschillende, maar ook samenhangende vlakken. Van jeugdzorg tot sportstimulering, van dagbesteding tot huishoudelijke ondersteuning, van de bibliotheek tot de begeleiding van statushouders en nog veel meer.

  Dit speelveld gaat per 2021 veranderen vanwege de noodzaak om meerdere opdrachten in het sociaal domein opnieuw aan te besteden of subsidiëren. De gemeenteraad heeft het beleidskader hiervoor vastgesteld in november 2019. In april 2019 is naar de RDOG voor de CJG-taken, naar Participe en naar stichting MEE, het voornemen geuit om de subsidierelatie per januari 2021 te beëindigen, zodat de inhoud van wat deze organisaties nu voor onze gemeente doen, mee kan in de nieuwe opdrachten. Nu het beleidskader is vastgesteld, krijgen deze organisaties het formele besluit van de (aankondiging tot) beëindiging van de betreffende subsidie per 1 januari 2021.  Voorgesteld besluit

  -De beëindiging van de subsidierelatie met Participe per 1-1-2021 aan te kondigen;
  -De subsidierelaties met de RDOG (gedeeltelijk) en MEE per 1-1-2021 te beëindigen.

 • 3

  Gemeente Alphen aan den Rijn wordt, samen met de gemeenten Zoeterwoude, Zoetermeer, Leiderdorp en Leiden, Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en de agrarische coöperatie De Groene Klaver opgenomen in het Verified Conservation Area (VCA) register. Via dit keurmerk verklaart de gemeente zich in te spannen voor goede leefomstandigheden voor wilde bijen, hommels en andere bestuivende insecten. Dit wordt bereikt door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door geen chemische middelen te gebruiken. De gezamenlijke partijen zetten zich daarnaast in om andere organisaties en de inwoners van de regio bewust te maken van het belang van de bestuivers voor onze voedselvoorziening en de natuur.  Voorgesteld besluit

  1. Gemeente Alphen aan den Rijn, samen met enkele regiogemeenten en terrein beherende organisaties, opnemen in het Verified Conservation Area (VCA) register;
  2. Wethouder L. Maat machtigen de ‘Intentieverklaring voor het waarborgen en uitdragen van de kwaliteit van Groene Cirkel Bijenlandschap als Verified Conservation Area’ te tekenen.

 • 4

  Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader Sociaal Domein 2021 ‘Omdat het gewoon kan’ vastgesteld. Dit is het kader voor de verschillende opdrachten en subsidies in het Sociaal Domein die per 2021 opnieuw geregeld worden. Het college heeft de raad op 6 februari 2020 geïnformeerd over de inhoudelijke uitwerking van het beleidskader. Nu informeert het college de raad over de financiële gevolgen. Voor de dekking van de geraamde kosten stelt het college voor de structurele lasten te dekken ten laste van het structurele begrotingssaldo en de incidentele lasten met een onttrekking aan de Algemene reserve. Mocht het Rijk aanvullende middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van de Wmo dan kunnen deze beschikbaar komen bij de vrij besteedbare algemene middelen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen, conform het raadsbesluit “Beleidskader Sociaal Domein” van 21 november 2019:
   a. Voor de uitvoering van het “Beleidskader Sociaal Domein” de volgende bedragen beschikbaar stellen ten laste van de structurele begrotingssaldi:
   2021: € 581.000
   2022: € 1.667.000
   2023: € 2.699.000
   2024: € 3.781.000
   b. Voor de uitvoering van het “Beleidskader Sociaal Domein” de volgende bedragen incidenteel beschikbaar stellen vanuit de Algemene Reserve:
   i. Voor de uitvoering van de Bundel Preventie:
   2021: € 1.900.000
   2022: € 1.900.000
   2023: € 1.900.000
   2024: € 1.900.000
   ii. Voor de incidentele investering in Preventie, incl. cliëntervaringsonderzoek:
   2020: € 125.000
   2021: € 3.000.000
   2022: € 3.000.000
   2023: € 3.000.000
   iii. Voor het Risico- en Ontwikkelbudget:
   2021: € 1.700.000
   2022: € 1.700.000
   2023: € 1.700.000
   2024: € 1.700.000
   c. De financiële consequenties van dit voorstel te verwerken via bijgevoegde begrotingswijziging.

 • 5

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft met verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek ontvangen een kopie van de Exploitatie- en Realisatieovereenkomst project Voorofsche Zoom te Boskoop d.d. 18 december 2013 te verstrekken. Voor dit document is geheimhouding bekrachtigd door de gemeenteraad van toenmalige gemeente Boskoop op 12 december 2013. Een verzoek om openbaarmaking van documenten waarvoor geheimhouding is bekrachtigd moet de gemeente opvatten als een verzoek om opheffing van de geheimhouding. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het opheffen van de geheimhouding zodat het bedoelde document volgens de procedure Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan worden verstrekt. De financiële gegevens die betrekking hebben op de sanering en de bouw – woonrijp maken alsmede de persoonsgegevens worden geanonimiseerd op verzoek van een van de contractspartijen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen de geheimhouding van het document ‘Exploitatie- en Realisatie-overeenkomst project Voorofsche Zoom, d.d. 18 december 2013’ (gedeeltelijk) op te heffen.

 • 6

  In 2016 heeft de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar gesteld voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (hierna MFA) aan de Spoorlaan in Zwammerdam. De MFA bestaat uit de nieuwbouw van een dorpshuis in combinatie met de Oranje Nassauschool, een gymzaal, kinderopvang en de brandweer naast het clubhuis van voetbalvereniging Zwammerdam. De komst van een nieuwe MFA biedt veel kansen en mogelijkheden voor het hele dorp. Grenzen tussen gebruikers vervagen waardoor meer eenheid, samenwerking en betrokkenheid kan ontstaan. Een nieuw gebouw biedt verder de mogelijkheid om het gezamenlijk gebruik te optimaliseren en de kosten voor onderhoud en energie te beperken. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan ‘Limes’ worden herzien. Daartoe is op basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Multifunctionele Accommodatie Zwammerdam’ opgesteld.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 augustus tot en met 2 oktober 2019 ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van ter inzage legging is een 23-tal zienswijzen ontvangen.
  Deze zienswijzen zijn voorzien van een beantwoording en zijn opgenomen in een Nota.
  Het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, om aan de hand van de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ het bestemmingsplan ‘Multifunctionele Accommodatie, Zwammerdam’ aan te passen en gewijzigd vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. de indieners van de zienswijzen, vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen, versie 3 februari 2020’ ontvankelijk te verklaren;
  2. de betreffende ingediende zienswijzen ongegrond of gedeeltelijk gegrond te verklaren als vermeld in besluitpunt 1 genoemde ‘Nota van beantwoording zienswijzen’;
  3. de in besluitpunt 1 genoemde ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ vast te stellen;
  4. het ontwerpbestemmingsplan ‘Multifunctionele Accommodatie, Zwammerdam’ aan te passen, zoals aangegeven in de bijgevoegde ‘Nota van beantwoording zienswijzen, versie 3 februari 2020’;
  5. het bestemmingsplan met plannaam 'Multifunctionele Accommodatie, Zwammerdam’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand:
   NL.IMRO.0484.ZDmfazwammerdam-VA01, met de bijbehorende bestanden in digitale en analoge vorm gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en met in achtneming van de besluitpunten 3 en 4;
  6. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn;
  7. wethouder Van As te mandateren om wijzigingen aan te brengen in de besluitvormingsdocumenten tot aan het moment van aanlevering van de stukken aan de griffie.

 • 7

  Op 18 december 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan op een aantal beroepschriften die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Alphen Stad. Dit betekent dat er nog zaken moet worden hersteld alvorens de Raad van State een definitieve uitspraak doet. Deze gebreken hebben betrekking op het aantal evenementen op de Zegerplas, de planregeling voor geluidsnormen bij evenementen en de wijze van bestemmen van het perceel Hoofstraat 254. Door middel van een aanpassing in de planregels en op de verbeelding worden de gebreken hersteld. Wat betreft de beroepschriften die betrekking hebben op de herontwikkeling van het Rode Dorp en de wijze van bestemmen van de percelen Helmhof 28 en 30 geldt dat deze bij voornoemde uitspraak ongegrond zijn verklaard. Hiervoor geldt dus dat sprake is van een definitieve uitspraak.  Voorgesteld besluit

  1 Kennis te nemen van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201803820/1/R3) inzake het bestemmingsplan Alphen Stad waarin zij, naar aanleiding van het ingediende beroep de raad opdraagt om met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (bestuurlijke lus) de geconstateerde gebreken inzake de wijze van bestemmen van het perceel Hooftstraat 254, het aantal evenementen op de Zegerplas en de verwijzing naar het evenementenbeleid ten aanzien van geluidsnormen te herstellen;
  2 Het bestemmingsplan Alphen Stad, met identificatienummer NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01 in digitale en analoge vorm vastgesteld op 22 februari 2018, in navolging van de onder beslispunt 1 genoemde tussenuitspraak, op genoemde gebreken te herstellen en te wijzigen zoals aangegeven in Bijlage I van het raadsbesluit;
  3 Het gewijzigde bestemmingsplan Alphen Stad, met identificatienummer NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA02 digitaal met de bijbehorende bestanden vast te stellen in overeenstemming met de hiervoor onder punt 2 genoemde wijzigingen;
  4 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd;
  5 Dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State alsmede de partijen dit besluit mede te delen.

 • 8

  Om te komen tot een herstructurering en uitbreiding van het Bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn, zal de gemeente Alphen aan den Rijn overgaan tot de aankoop van gronden gelegen aan de Landlustweg en wordt de realisatie van een gering aantal woningen in combinatie met kleinschalige recreatieve bedrijvigheid voorgestaan op de percelen Landlustweg 7 en 10a. Om de haalbaarheid van de herontwikkeling op de percelen Landlustweg 7 en 10a in beeld te brengen wordt hiertoe een Intentieovereenkomst gesloten.  Voorgesteld besluit

  1. Met de eigenaren van de Landlustweg 7 en Landlustweg 10a de "Intentieovereenkomst Landlustweg 7 en 10a" te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.

 • 9

  De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) verzorgt de uitvoerende milieutaken van de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeenteraad is in 2019 akkoord gegaan met de begroting voor 2020. Het college gaat nu ook akkoord met het inhoudelijke jaarprogramma van de ODMH. In 2020 staan in de uitvoering van de werkzaamheden van de ODMH de volgende speerpunten uit het collegeprogramma centraal:
  • Duurzaamheid: samen aan de slag met lef
  • Wonen: toekomstbestendige en vitale buurten
  • Economie: kansen voor groene groei  Voorgesteld besluit

  • akkoord te gaan met het Jaarprogramma Milieu, Asbest (BWT) 2020 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH);
  • de Burgemeester en de gemeentesecretaris te mandateren om de overeenkomst behorend bij het Jaarprogramma te ondertekenen;
  • de ODMH door middel van bijgevoegde brief hiervan op de hoogte te stellen;

 • 10

  Op grond van de Wet basisregistratie personen (BRP) is elke gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, beveiliging, werking en de verwerking van gegevens in de BRP. Uiterlijk 15 februari 2020 moet een uittreksel met de resultaten van het onderzoek aan de minister van BZK en aan de AP worden verstrekt. Met een score van 96% voldoet de gemeente Alphen aan den Rijn ruimschoots aan de door het ministerie vastgestelde norm van 90%.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Kennis te nemen van de managementrapportage Zelfevaluatie BRP van Alphen aan den Rijn 2019;
  2. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te informeren over het resultaat van het onderzoek.