Overzicht College Besluiten

dinsdag 16 april 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het college heeft een nieuwe visie op het cultuurbeleid opgesteld zoals in het Coalitieakkoord 2018-2024 werd voorgenomen. De huidige vastgestelde visie loopt tot eind 2018. Met de deze visie geeft het college richting aan het cultuurbeleid en een aantal ontwikkelingslijnen voor de komende jaren. Voor het opstellen van de visie is informatie opgehaald bij cultuurpartijen en bewoners . De visie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor het cultureel en historisch erfgoed in de gemeente wordt later een visie opgesteld.  Voorgesteld besluit

  • De Cultuurvisie 2019 – 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
  • de Raad te verzoeken voor de uitvoering van de cultuurvisie in de periode 2019/2020 een projectbudget van 250.000,-- euro vast te stellen;
  • de definitieve dekking van dit budget te verwerken in de najaarsnota 2019.

 • 2

  Tromp & Kingfield B.V. heeft het voornemen om 49 vrije sector koopappartementen te realiseren in een appartementenblok in de strook tussen het spoor en de Aziëlaan. Om die reden wenst Tromp & Kingfield B.V. de grond, behorend tot dit blok, te kopen van de gemeente. De grond maakt deel uit van deelgebied “De Staart” van de Stationsomgeving. Tromp & Kingfield B.V. wenst op korte termijn een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen en wil, na het onherroepelijk worden van de vergunning, met de realisatie van dit project starten in het vierde kwartaal van 2019. De oplevering van de het appartementenblok met 49 koopappartementen zal naar verwachting eind 2020 plaatsvinden.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:

  • de verkoop van grond blok 32 van het projectgebied Stationsomgeving aan Tromp & Kingfield B.V., ten behoeve van de bouw van 49 vrije sectorkoopappartementen;
  • het aangaan van bijgevoegde koopovereenkomst met Tromp & Kingfield B.V.;
  • wethouder Van As te mandateren om de koopovereenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de koopovereenkomst en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan;
  • het betrekken van de financiële consequenties van dit besluit bij de eerstvolgende herziening van de grondexploitatie Stationsomgeving.

 • 3

  Naast 153 rijksmonumenten heeft de gemeente Alphen aan den Rijn 114 gemeentelijke monumenten, verdeeld over verschillende kernen. Een rijk historisch verleden. Maar niet al het erfgoed is benoemd en niet alle potentiële monumenten hebben in het verleden een beschermde status gekregen. Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Beleidsbrief Erfgoed. Hierin werd aandacht gevraagd voor het op eenduidige wijze benaderen van het erfgoed. Om deze reden heeft in de tweede helft van 2017 en het begin van 2018 een onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezige cultuurhistorische waarden van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit heeft geleid tot een informatieve cultuurhistorische waardenkaart. De kaart geeft een leidraad om cultuurhistorie goed te kunnen meenemen in de belangenafweging bij ontwikkelingen.

  Om daadwerkelijk tot enige vorm van bescherming over te kunnen gaan en daarmee dus te zorgen voor het behoud van de identiteit van de gemeente Alphen aan den Rijn, is verankering van de kaart in het ruimtelijk beleid van de gemeente noodzakelijk. Dit wordt gedaan door het opstellen van een paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie. Voorafgaand aan de (formele) procedure van het paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie, wordt een participatietraject opgestart voor de betrokken partijen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de cultuurhistorische waardenkaart, met bijbehorende rapportage cultuurhistorische waarden;
  2. Het planologisch verankeren van de cultuurhistorische waardenkaart door het treffen van voorbereidingen tot het opstellen van een paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie, opstellen van een voorbereidingsbesluit Cultuurhistorie en aanpassingen in de Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn 2018;
  3. Opstarten van een participatietraject over onderdeel 1 en 2 voor de betrokken partijen.

 • 4

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in aanloop naar de fusie besloten om vanaf 2014 gebiedsgericht te werken. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en hebben we veel gerealiseerd en in de wijze van werken stappen gezet. Het coalitieakkoord 2019-2022 is stevig in zijn ambitie om maatwerk te leveren per wijk of dorp en via het democratisch akkoord om in cocreatie met inwoners op allerlei terreinen aan de slag te gaan. In 2017 is een uitvoeringsplan 2017-2018 gemaakt met als doel om de wijkplannen te vertalen in concretere resultaten. De belangrijkste resultaten zijn vastgelegd in een beeldverslag. Tevens is er een raadsbrief opgesteld om de raadsleden een beeld te schetsen van de ontwikkelingen van het gebiedsgericht werken van de afgelopen en aankomende jaren.  Voorgesteld besluit

  De raadsbrief stand van zaken doorontwikkeling gebiedsgericht werken en denken en het beeldverslag gebiedsgericht werken 2017-2018 ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad.

 • 5

  Ten behoeve van de voorgestane ontwikkeling van de woningbouwlocatie “Westvaartpark” en treinstation in Hazerswoude-Rijndijk, moeten compensatiegronden voor Staatsbosbeheer worden verworven. Het betreft hier een gedeelte van perceel ten zuiden van de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude, kadastraal bekend als gemeente Hazerswoude, sectie H, nummer 761, groot 89.775 m². De minnelijke onderhandelingen hebben in dit geval geleid tot overeenstemming over de aankoop.  Voorgesteld besluit

  1. Onder voorbehoud van kredietverstrekking door de gemeenteraad, een koopovereenkomst aan te gaan voor de aankoop van een perceel grond, kadastrale aanduiding Hazerswoude, sectie H, nummer 761 (ged.), groot 8.97.75 hectare, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. De gemeenteraad via de Voorjaarsnota 2019 te verzoeken een krediet, groot € 568.650,-beschikbaar te stellen voor de aankoop.

 • 6

  Op 9 oktober 2018 is een aanvraag om omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ingediend voor het bouwen van een woning op het driehoekige perceel gelegen aan de Bentwoudlaan naast de nieuwbouwwoningen aan de Wilg te Benthuizen.
  Het maatschappelijk draagvlak voor realisatie van de levensloopgeschikte woning wordt groot geacht, aangezien er vraag is naar dit soort woningen en er met de realisatie van het plan een kwaliteitswinst wordt geboekt. De woning vormt, vanuit stedenbouwkundig oogpunt, een goede aanvulling voor deze rand van het dorp.
  Burgemeester en wethouders hebben besloten om In principe medewerking te willen verlenen aan het voorliggende plan en de procedure te starten omtrent het afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Voor het plan is een gedegen ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Er zijn geen beletselen op het gebied van de milieuwetgeving of andere wetgeving. Het ontwerp afwijkingsbesluit zal nu voor een ieder voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegd worden om eventueel een zienswijze in te kunnen dienen.  Voorgesteld besluit

  1. in principe medewerking te verlenen aan het voorliggende plan en de procedure te starten omtrent een afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. de ontwerp ruimtelijke onderbouwing voor het bouwen van een woning aan de Bentwoudlaan te Benthuizen vast te stellen;
  3. de omgevingsvergunning ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen op grond van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
  4. als er geen zienswijzen worden ingediend, het afwijkingsbesluit met identificatienummer NL.IMRO.0484.V2018647BHbentwdln-VA01, met bijbehorende stukken vast te stellen.

 • 7

  Om te komen tot een herstructurering en uitbreiding van het Bedrijventerrein Hoogewaard, zal de gemeente Alphen aan den Rijn een ontsluitingsweg en een groene omzoming van het bedrijventerrein Hoogewaard realiseren. De betrokken grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering van de herstructurering en uitbreiding van het Bedrijventerrein Hoogewaard. Spanbeton Onroerend Goed BV is één van de betrokken grondeigenaren. Door het afsluiten van een Anterieure Exploitatieovereenkomst en Planschadevergoedingsovereenkomst voldoet de gemeente aan het wettelijk kostenverhaal.  Voorgesteld besluit

  1. Met Spanbeton Onroerend Goed BV een Anterieure Exploitatieovereenkomst en Planschadevergoedingsovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegde concepten;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomsten over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “Hoogewaard fase 1” te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de Najaarsnota 2019;
  4. De bijdrage in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (reserve), ad. € 170.000,-- vrijgesteld van BTW (prijspeil 1-1-2018), in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2019.

 • 8

  Om te komen tot een herstructurering en uitbreiding van het Bedrijventerrein Hoogewaard, zal de gemeente Alphen aan den Rijn een ontsluitingsweg en een groene omzoming van het bedrijventerrein Hoogewaard realiseren. De betrokken grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering van de herstructurering en uitbreiding van het Bedrijventerrein Hoogewaard. Wako Exploitatie B.V. is één van de betrokken grondeigenaren. Door het afsluiten van een Anterieure Exploitatieovereenkomst en Planschadevergoedingsovereenkomst voldoet de gemeente aan het wettelijk kostenverhaal.  Voorgesteld besluit

  1. Met Wako Exploitatie B.V. een Anterieure Exploitatieovereenkomst en Planschadevergoedingsovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegde concepten;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomsten over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “Hoogewaard fase 1” te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de Najaarsnota 2019;
  4. De bijdrage in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (reserve), ad. € 300.000,-- vrijgesteld van BTW (prijspeil 1-1-2018), in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2019.

 • 9

  Met het vaststellen van het Koersplan heeft de raad eind 2016 de kaders gesteld over de uitvoering van de Participatiewet. In de bestuurlijke rapportage ‘Op koers met de Participatiewet’ staan de ontwikkelingen beschreven over het tweede halfjaar van 2018 aan de hand van de uitgangspunten van het Koersplan. We laten aan de hand van overzichten zien hoe de daling van het Participatiebestand zich ontwikkelt en wat de kenmerken en mogelijkheden zijn van de inwoners die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet. Verder informeren we over de Publiek-Private samenwerking die ervoor zorgt dat de match tussen aanbod (werkzoekenden) en vraag (vacatures arbeidsmarkt) tot stand komt. Tot slot staat in de rapportage de klantroute beschreven, die centraal staat voor de samenwerking tussen het Serviceplein, Rijnvicus en Tom in de buurt om te doen wat nodig is voor inwoners die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de bestuurlijke rapportage ‘Op koers met de Participatiewet’ en doorzending naar de raad.

 • 10

  Het is de verwachting dat op 31 december 2019 nog niet alle in uitvoering zijnde projecten zullen zijn afgerond. Het bestuur van de GR ORZ heeft met instemming van de provincie Zuid-Holland besloten de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone met een jaar te verlengen. Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn wordt gevraagd in te stemmen met deze verlenging en hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen en deze te dekken uit deels het beschikbare ‘projectkrediet Oude Rijnzone’ en deels uit de stelpost ‘Indexering Budgetten’.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone met 1 jaar tot 1 januari 2021;
  2. In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief waarin het college instemt met het verlengen van de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone;
  3. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 51.070,- voor de extra kosten van de projectorganisatie als gevolg van het verlengen van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone tot 31 december 2021;
  4. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het dekken van dit bedrag
   (ad. € 51.070) uit de stelpost Indexering Budgetten;
  5. De gemeenteraad voorstellen de dekking uit de stelpost Indexering Budgetten te storten in de reserve plankosten;
  6. De gemeenteraad voorstellen bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via een verzamel begrotings-wijziging bij de Voorjaarsnota 2019.

 • 11

  De Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone heeft tot doel om de oevers van de Oude Rijn over het traject tussen de gemeenten Leiderdorp en Bodegraven-Reeuwijk volgens de in 2012 opgestelde samenwerkingsovereenkomst en transformatievisie economisch en kwalitatief te verbeteren. Hiervoor zijn financiële middelen beschikbaar gesteld in het Regionaal Investeringsfonds De Oude Rijnzone.
  Per 1 november 2015 houdt de Gemeenschappelijke Regeling zich alleen bezig met de begeleiding van projecten waarvoor in het Regionaal Investeringsfonds een bijdrage is gereserveerd. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma, begroting en jaarverslag opgesteld. Het nu voorliggende concept jaarverslag 2018 laat zien dat er een negatief saldo is over 2018. Het negatieve saldo is lager dan vooraf begroot.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone 2018 inclusief het controleverslag van de externe accountant.
  2. Bijgevoegd concept antwoordbrief waarin de gemeente Alphen aan den Rijn informeert geen opmerking bij de jaarrekening 2018 te hebben aan de raad kenbaar te maken via de Lijst ontwerp-antwoordbrieven.

 • 12

  Gemeenten dienen een integriteitsbeleid te hebben en zich jaarlijks over de uitvoering daarvan te verantwoorden. Over 2018 is een jaarverslag integriteit uitgebracht. Rijnvicus is sinds 2018 onderdeel van de gemeente. Voor de activiteiten van Rijnvicus in het kader van ongewenste omgangsvormen in 2018 is een afzonderlijk jaarverslag opgesteld.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Kennis nemen van het Jaarverslag Integriteit 2018 en het Jaarverslag vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen Rijnvicus 2018
  2. De gemeenteraad in kennis te stellen van beide jaarverslagen.

 • 13

  De Commissie bezwaarschriften en de Extern adviseurs rapporteren jaarlijks over de kwaliteit van besluiten op het gebied van bijvoorbeeld bouwen, evenementen, de Wegenverkeerswet, de Wmo en de Participatiewet. Ook leggen zij verantwoording af voor de behandelwijze van de bezwaarschriften (313 ingekomen bezwaarschriften bij de Commissie en 201 bij de Extern adviseurs) die aan hen zijn voorgelegd. In hun jaarverslagen doen zij aan de raad, de burgemeester en het college aanbevelingen ter verbetering van de besluitvorming en de behandeling van bezwaarschriften.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Commissie bezwaarschriften.
  2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Extern Adviseurs en dit vast te stellen.
  3. De raad kennis te laten nemen van deze verslagen.
  4. De aanbevelingen uit de beide verslagen over te nemen.

 • 14

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met de gemeenten Kaag en Braasem en Nieuwkoop dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) ontwikkeld en vastgesteld voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. De afspraak is gemaakt om de prestaties die de gemeente Alphen aan den Rijn moet leveren, de zogenoemde Kritieke prestatie Indicatoren (KPI’s), jaarlijks in een verslag te verantwoorden. Het gaat om afspraken over de werkzaamheden en activiteiten die het Serviceplein en Rijnvicus uitvoeren op het gebied van Werk en Inkomen inclusief de schuldhulpverlening.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van de bijgevoegde jaarverslagen uitvoering P-wet Kaag en Braassem en Nieuwkoop
  2. De colleges van de gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop deze verslagen aan te bieden met de bijgaande brief.

 • 15

  PReT is de organisatie (stichting) die binnen Alphen aan den Rijn alle recreatie- en toerisme ondernemers en initiatiefnemers samenbrengt en functioneert als belangenbehartiger. Er is in goed overleg tussen gemeente en PReT gewerkt aan een vernieuwd PReT-Pact 2019-2022 dat het oude pact van 2014 vervangt. Het nieuwe pact legt verwachtingen en de samenwerking vast en er worden concrete afspraken beschreven tussen de gemeente en het platform. In het pact staat dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan de realisatie van gemeentelijk recreatie- en toerismebeleid, benchmarking, promotie en productontwikkeling. Het pact voorziet in de besteding van een groot deel van de toerismebelasting door PReT. Middels de jaarlijks vast te stellen actiepuntenlijst worden de werkzaamheden en bestedingen vastgelegd. Door samen te werken met Alphen Marketing, Groene Hart van Holland, VVV’s en EDBA vormt PReT samen met de gemeente van Alphen aan den Rijn in de Rijn- en Veenstreek een sterke toeristisch-recreatieve Groene Hart-Regio. Door de ondertekening van dit pact draagt de gemeente zorg voor de positionering van PReT als de organisatie waar recreatie- en toerismeondernemers en initiatiefnemers zich bij kunnen aansluiten. De ondertekening van het PACT staat gepland in juni 2019.  Voorgesteld besluit

  1. De afspraken met Platform Recreatie en Toerisme (PReT) te vernieuwen;
  2. hiertoe het PReT-Pact 2019-2022 aan te gaan;
  3. volmacht te geven aan wethouder C.J. van Velzen om het PReT-Pact te ondertekenen namens het college van Burgemeester en Wethouders.

 • 16

  Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad de Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018 vastgesteld.
  Sinds deze vaststelling is er vanuit de Referendumcommissie, die het college van B&W en de raad adviseert over zaken betreffende het gemeentelijk referendum, het verzoek gekomen om een toelichting op deze verordening vast te stellen. Daarnaast bestaat binnen de gemeentelijke organisatie behoefte aan een toelichting op deze verordening gelet op de uitvoering van deze regeling.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1 De Toelichting op de Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018 vast te stellen.
  2 De bovengenoemde toelichting te plaatsen op de gemeentelijke website van Alphen aan den Rijn en kenbaar te maken aan de Referendumcommissie.
  3 De raad te informeren over de bovengenoemde toelichting.

 • 17

  De wateroverlast van 5 september 2018 in Boskoop was het gevolg van extreme neerslag; lokaal viel meer dan 170 mm regen in circa negen uur tijd. De extreme neerslag zorgde voor peilstijgingen in het watersysteem, waardoor de lagere percelen zijn ondergelopen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de wateroverlast geëvalueerd en de zwakke plekken in het watersysteem benoemd. Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 januari j.l. zijn kwekers en bewoners uit het gebied geïnformeerd. In het verslag zijn de vragen vanuit het gebied en de antwoorden van het Hoogheemraadschap opgenomen.  Voorgesteld besluit

  Het verslag van de informatiebijeenkomst van 21 januari 2019 voor kennisgeving aannemen.
  Het verslag ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

 • 18

  De bedrijventerreinen ITC en PCT in Hazerswoude-Dorp zijn te beschouwen als de bedrijventerreinen van de Greenport Boskoop. Met name het ITC heeft, als deels verouderd bedrijventerrein, behoefte aan ruimtelijke en economische impulsen om ook in de toekomst van meerwaarde te zijn voor ondernemers. Het PCT is nog niet volledig ontwikkeld en dient op een voortvarende wijze te worden afgerond in het belang van het versterken van de Greenport Boskoop.

  Bovenstaande zaken worden in de ‘Visie op doorontwikkeling ITC en PCT’ toegelicht en voorzien van een handelingsperspectief. Voorgesteld wordt de planologische mogelijkheden op het ITC te verruimen, vast te houden aan de sierteelt(gerelateerde) bestemming op het PCT, als gemeente te faciliteren bij herverkaveling en nieuwvestiging op de terreinen en te investeren in de openbare ruimte/infrastructuur op de terreinen. Om in deze doelstellingen te voorzien is het voorstel aan de raad om de visie vast te stellen, voor de uitvoering van de visie diverse investerings- en projectbudgetten beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de beschikbare ruimte in de reserve Bovenwijkse voorzieningen.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. Het document ‘Visie op doorontwikkeling ITC en PCT’ vast te stellen;
  2. Voor de uitvoering van de ‘Visie op doorontwikkeling ITC en PCT’ de volgende budgetten beschikbaar te stellen:
   a. € 1.100.000,- diverse investeringen (infrastructurele werken);
   b. € 500.000,- diverse projecten (kleine werken, plankosten);
  3. Bovenstaande investeringskredieten (2a) te activeren en conform de Nota Activa en deze in 30 jaar lineair af te schrijven;
  4. De kapitaallasten (afschrijving en rente) van de onder beslispunt 2 genoemde investerings- en projectbudgetten ad. € 2.026.250,- te dekken door deze ten laste te brengen van de hiervoor beschikbare ruimte in de reserve Bovenwijkse voorzieningen;
  5. De verwachte toekomstige bijdragen van ontwikkelaar en ondernemers in het gebied (totaal) ad. € 662.022,- te storten in de reserve Bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de hiervoor genoemde investerings- en projectbudgetten;
  6. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels een separate (neutrale) begrotingswijziging bij het raadsvoorstel.

 • 19

  De gemeente is eigenaar van een perceel grond van ca. 10 hectare in het Steekterpoort gebied. Stahlberg Investments BV wil op dit perceel een logistiek distributiecentrum realiseren.
  De gemeente heeft met Stahlberg een intentieovereenkomst gesloten om de planontwikkeling verder uit te werken. De looptijd van de overeenkomst wordt verlengd.  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een verlenging van de intentieovereenkomst met Stahlberg Investments BV voor de planontwikkeling van een logistiek distributiecentrum in het Steekterpoortgebied.
  2. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen in het addendum op de intentieovereenkomst.
  3. Wethouder van As te mandateren het addendum op de intentieovereenkomst te ondertekenen.

 • 20

  De Commissie bezwaarschriften en de Extern adviseurs rapporteren jaarlijks over de kwaliteit van besluiten op het gebied van bijvoorbeeld bouwen, evenementen, de Wegenverkeerswet, de Wmo en de Participatiewet. Ook leggen zij verantwoording af voor de behandelwijze van de bezwaarschriften (313 ingekomen bezwaarschriften bij de Commissie en 201 bij de Extern adviseurs) die aan hen zijn voorgelegd. In hun jaarverslagen doen zij aan de raad, de burgemeester en het college aanbevelingen ter verbetering van de besluitvorming en de behandeling van bezwaarschriften.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Commissie bezwaarschriften.
  2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Extern Adviseurs en dit vast te stellen.
  3. De raad kennis te laten nemen van deze verslagen.
  4. De aanbevelingen uit de beide verslagen over te nemen.

 • 21

  De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het gebied van privacy binnen de gemeente. Hij houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en het gemeentelijke privacybeleid en rapporteert hierover aan het college. Over 2018 is een rapportage uitgebracht waarin aanbevelingen zijn opgenomen.
  In de rapportage is onder meer de aanbeveling opgenomen om het gemeentelijke privacybeleid, dat is vastgesteld in mei 2018, ter conformering voor te leggen aan de gemeenteraad. Gelet op de onafhankelijke positie van de gemeenteraad heeft zij een eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee om te beschikken over een privacybeleid.
  Per 1 mei 2018 is de heer Katus aangesteld als Functionaris voor Gegevensbescherming. Deze aanstelling was voor de duur van een jaar met de mogelijkheid om de overeenkomst met een jaar te verlengen. Hiervan wordt gebruik gemaakt.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarrapportage 2018 van de Functionaris voor Gegevensbescherming.
  2. Gevolg te geven aan de aanbevelingen om het reeds vastgestelde privacybeleid ter conformering voor te leggen aan de raad en daartoe bijgaand raadsvoorstel voor te leggen aan de raad.
  3. Om het contract met de Functionaris voor Gegevensbescherming – de heer Katus - te verlengen met één jaar.

 • 22

  Door middel van dit jaarverslag wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel klachten het afgelopen jaar (2018) over de Gemeente Alphen aan den Rijn zijn ontvangen en waar deze klachten betrekking op hebben. Deze klachten zijn voor een deel bij de gemeente zelf ingediend en voor een deel bij de Nationale ombudsman. Bejegeningsklachten over een medewerker of bestuurder van de gemeente dienen in beginsel door burgers eerst bij de gemeente zelf te worden ingediend (eerstelijns klachtbehandeling). Pas als de burger vindt dat de klacht niet goed is afgehandeld, kan hij of zij een klacht over de gemeente bij de Nationale ombudsman indienen (tweedelijns klachtbehandeling).  Voorgesteld besluit

  Besloten is
  • kennis te nemen van het jaaroverzicht 2018 van de klachten die via het klachtenportaal van de Gemeente Alphen aan den Rijn zijn binnengekomen en geregistreerd;
  • kennis te nemen van het jaaroverzicht 2018 van de Nationale ombudsman betreffende de Gemeente Alphen aan den Rijn;
  • de jaaroverzichten ter kennisname aan te bieden aan de raad;
  • de constateringen in het jaarverslag te gebruiken voor een verdere verbetering van onze dienstverlening.

 • 23

  Publiekssamenvatting Zowel gemeente Alphen aan den Rijn, woningcorporatie Habeko wonen als de inwoners hebben belang bij het voorkomen en bestrijden van woongerelateerde uitkerings- en toeslagenfraude en een eerlijke woonruimteverdeling. Beide partijen willen de dienstverlening verbeteren en door deze gegevensuitwisseling de juistheid van de gegevens van inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en de verhuurdersadministratie van de corporatie verbeteren. Partijen hebben daarom ingestemd een convenant te sluiten met afspraken over de gegevensuitwisseling in geval van (vermoeden van) woongerelateerde fraude. Dit convenant is vergelijkbaar met het convenant dat jaren geleden is gesloten tussen de gemeente en Woonforte.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  In te stemmen met het sluiten van het convenant ‘gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude’ tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en woningcorporatie Habeko wonen.

 • 24

  De VVD heeft vragen gesteld over de samenwerking tussen de Sanctuary Kliniek en GO! voor jeugd. Burgermeester en Wethouders beantwoorden deze vragen met een collegebrief.  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de artikel 40 vragen van de VVD, over de samenwerking tussen de Sanctuary Kliniek en GO! voor jeugd, met een collegebrief te beantwoorden.
  Het college besluit om de collegebrief aan de gemeenteraad en de griffie te sturen.

 • 25

  Sinds de invoering van de Woningwet 2015 is iedere corporatie verplicht om bij een voorgenomen fusie, een zienswijze hierop te vragen aan het college van B&W in iedere gemeente waar zij werkzaam is. Woningstichting Vooruitgang vraagt dit nu aan het college van onze gemeente, vanwege de fusie met Stek.
  Gezien de zeer beperkte omvang van het bezit van Vooruitgang - 12 woningen – is de volkshuisvestelijke meerwaarde van een zienswijze dusdanig beperkt dat het college afziet van de mogelijkheid om een zienswijze te geven.  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze te geven op de voorgenomen fusie van Woningstichting Vooruitgang en Stek.
  2. Woningstichting Vooruitgang te informeren.