Overzicht College Besluiten

dinsdag 24 maart 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Gelet op:

  • de (aangehouden) motie van de PvdA over de hoogte van de stagevergoedingen;
  • de wens van het college om de stagevergoedingen gelijk te trekken voor alle opleidingsniveaus;
  • en het feit dat het Rijk en een aantal gemeenten de stagevergoedingen recent gelijk hebben getrokken voor alle opleidingsniveaus;
   heeft het college besloten de Regeling stagevergoeding aan te passen waarbij de vergoeding gelijk getrokken wordt voor alle opleidingsniveaus. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020.  Voorgesteld besluit

  • de Regeling stagevergoeding aan te passen waarbij de vergoeding gelijk getrokken wordt voor alle opleidingsniveaus;
  • de inwerkingtreding van de geactualiseerde Regeling stagevergoeding te bepalen op 1 april 2020;
  • per 1 april 2020 de huidige Regeling stagevergoeding in te trekken.

 • 2

  Woningbouwvereniging Woonforte heeft het voornemen om 15 sociale huurwoningen te realiseren op de locatie Klaverblad 80 te Boskoop (voormalige schoollocatie). Door het afsluiten van een Anterieure Exploitatieovereenkomst, inclusief de planschade voldoet de gemeente aan het wettelijk kostenverhaal.  Voorgesteld besluit

  1. Met woningbouwcorporatie Woonforte een Koop- en Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegde concepten;
  2. Wethouder Van As te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomsten over te gaan;
  3. De financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de administratie via de Voorjaarsnota 2020;
  4. De bijdrage in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (reserve), ad. € 47.400,--, in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2020;
  5. De bijdrage in de IRS met betrekking tot de reconstructie, aanleg en realisering van de Rijndijk, ad. € 21.313,- in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2020;

  6. Het netto resultaat m.b.t. de verkoop van deze voormalige schoollocatie, conform beleid, te storten in de reserve Onderwijshuisvesting.

 • 3

  Naar aanleiding van het besluit van de raad, waarbij het huidige gebruik van het Anker eindigt per 1 juli 2020 heeft het college de wens uitgesproken het Anker te willen verkopen. Daarom heeft het college op 17 september 2019 opdracht gegeven te laten onderzoeken, via een verkoopprocedure, of er partijen zijn die met een nieuwe invulling mogelijkheden zien van behoud van het karakter van gebouw (binnen- en buitenkant) voordat andere mogelijkheden worden onderzocht. De biedingen voldeden niet aan de gestelde verkoopvoorwaarden. Het college heeft daarom op 17 maart jl. besloten niet tot gunning van de verkoop over te gaan en de betrokken partijen hierover te informeren.
  Het pand aan de Chopinlaan 2 is gebouwd in 1977 en ontworpen door de bekende architect Ton Alberts. Tijdens de verkoopprocedure heeft een architect contact gezocht met de gemeente, die met Alberts heeft gewerkt. Daarbij is duidelijk geworden dat een uitbreiding met woningbouw, die zelfs het oorspronkelijke gebouw versterkt in haar bouwhistorische waarde, een haalbare mogelijkheid is.
  Met dit besluit vraagt het college in een vervolgopdracht deze richting verder te onderzoeken op o.a. stedenbouwkundige inpassing, gewenste woningbouwprogramma en financiële haalbaarheid.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de vervolgopdracht

 • 4

  Op maandag 16 maart heeft de Voedselbank de wethouder op de hoogte gebracht dat vanaf 26
  maart de Voedselbank sluit. Dit in verband met 70% reductie producten, dat de vrijwilligers
  behoren tot de risicogroep, dat de klanten van de Voedselbank ook kwetsbaar zijn en grote
  Voedselbanken in Nederland hun deuren ook al hebben gesloten. De Voedselbank dient daarnaast
  een verzoek in voor een tegemoetkoming om de 200 huishoudens een financiële vergoeding te
  kunnen geven. Het college heeft besloten om met dit verzoek in te stemmen. Met de
  tegemoetkoming aan de Voedselbank kunnen we zorgen dat klanten die gebruik maken van de
  Voedselbank niet nog verder in de problemen komen nu de Voedselbank genoodzaakt is om haar
  deuren te sluiten.


 • 5

  Het afvalbrengstation Ecopark De Limes wordt door de inwoners van de gemeente goed gebruikt en wordt gewaardeerd. Er zijn echter wel enkele aanpassingen noodzakelijk.
  Het afvalbrengstation is gelegen in het bedrijfsterrein Steekterpoort. Op drukke momenten komt het voor dat er een wachtrij ontstaat voor de slagboom met een terugslag op de openbare weg. Bij toekomstige ontwikkelingen op het bedrijventerrein zal dit steeds meer hinder gaan opleveren voor ander verkeer. De toegangscontrole via de afvalpas heeft tot gevolg dat er een draaicirkel aanwezig moet zijn voor bestuurders zonder pas, zonder dat dit invloed heeft op het functionele gebruik van het Ecopark. Om tegemoet te komen aan deze aspecten wordt het afvalbrengstation aangepast door meer verkeersruimte te creëren.
  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft op dit moment verschillende tijdelijke locaties in gebruik voor de tijdelijke opslag van goederen zoals ondergrondse- en minicontainers, bomen en plantmateriaal en (wees)fietsen. De ruimte op het terrein van de gemeentewerf Langeroode is niet toereikend om deze opslag te kunnen faciliteren. De tijdelijke locaties zijn en worden onderdeel van stedelijke ontwikkelingen en zijn daardoor (binnenkort) niet meer beschikbaar voor de opslag. Op het bedrijventerrein Steekterpoort is een perceel grond beschikbaar, aansluitend aan het Ecopark De Limes, dat ruimte biedt aan de behoefte aan opslagruimte voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke uitvoerende diensten.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met een aanpassing van het  Afval brengstation Ecopark De Limes.
  2. Een investeringskrediet op te nemen in het meerjareninvesterings programma (MIP) 2021 voor de grondverwerving en infrastructurele maatregelen aanpassing Ecopark ad. € 443.200,- en deze, conform de actuele Nota Activeren en Afschrijven in 30 jaar af te schrijven;
  3. De structurele kapitaallasten van de grondverwerving en de inrichting (gemiddeld) € 20.498,- per jaar, en dekking daarvan ten laste van de KDE Afval, onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2021;
  4. Akkoord gaan met de aankoop en inrichting van een gemeentelijk werk- en opslagterrein op Bedrijventerrein Steekterpoort.
  5. Een investeringskrediet op te nemen in het meerjareninvesterings programma (MIP) 2021 voor de aankoop (grondverwerving) van het perceel 4000m2 groot, ad. € 840.000,-;
  6. Een investeringskrediet op te nemen in het meerjareninvesterings programma (MIP) 2021 voor de inrichting van het terrein ad. € 895.000,-;
  7. De structurele kapitaallasten van de grondverwerving ad. € 21.000,- en de inrichting (gemiddeld) € 41.394,- per jaar onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2021 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte;
  8. Bij vaststelling van de begroting 2021 door de raad, zijn de hiervoor genoemde investeringsbudgetten pas formeel beschikbaar.

 • 6

  Het onderhoud van de gemeentelijke beweegbare bruggen is geborgd in een meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP). In deze planning is opgenomen welke vervangings- en onderhoudswerkzaamheden de komende jaren worden verwacht en welk budget hiervoor nodig is. Aan de hand van deze onderhoudsplanning worden de beweegbare bruggen veilig, beschikbaar en betrouwbaar, in stand gehouden.
  Om het volledige areaal, van 7 grote beweegbare verkeersbruggen en 2 kleinere mechanisch aangedreven bruggen, op het gewenste niveau te houden is in de periode 2020-2030 een budget ter grootte van € 15 miljoen nodig.
  Gemeente Alphen aan den Rijn gaat op voorhand in de begroting rekening houden met de kosten van groot onderhoud en stort ieder jaar een bedrag van € 1.650.000,- in een voorziening om de toekomstige kosten te kunnen dekken.
  Ontwikkeling in de kosten van bediening en dagelijks onderhoud maakt het noodzakelijk de structurele budgetten voor deze werkzaamheden te verhogen. In de 2021 is mede door een reparatie aan de Albert Schweitzerbrug, een extra bedrag van €450.000 noodzakelijk. Vanaf 2022 en de jaren daarna is het noodzakelijk het budget structureel op te hogen met €215.000 per jaar. Om voorgenomen werkzaamheden, in de komende jaren, te kunnen uitvoeren wordt de gemeenteraad verzocht om via de Kadernota 2020 budget en dekking beschikbaar te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van het Beheerplan Beweegbare bruggen Alphen aan den Rijn 2020-2030;
  2. De reserve Groot onderhoud beweegbare bruggen op te heffen en een (nieuwe) voorziening MJOP Beweegbare bruggen in te stellen;
  3. Het (begrote) saldo van de huidige reserve Beweegbare bruggen ad. € 502.897.-  toevoegen aan de nieuwe voorziening MJOP Beweegbare bruggen;
  4. Ten behoeve van de uitvoering van het geactualiseerde MJOP Beweegbare bruggen vanaf 2021 een structurele dotatie in de voorziening in de begroting opnemen van € 1.650.000,-;
  5. Ten behoeve van de actualisatie van de kosten van dagelijks onderhoud en bediening van de beweegbare bruggen het beheerbudget voor het jaar 2021 incidenteel met €450.000 en vanaf het jaar 2022 en verder structureel met €215.000 te verhogen;
  6. De hiervoor genoemde financiële gevolgen onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2021 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.
  7. Bij vaststelling van de begroting 2021 door de raad, zijn de hiervoor genoemde budgetten pas formeel beschikbaar.

 • 7

  In 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen te komen tot nieuwe afspraken met de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot. De lopende afspraken houden in dat de gemeentelijke percelen om niet worden gebruikt, dat de stichting jaarlijks financieel inzicht biedt en dat met de gemeente wordt overlegd over de besteding van het batig saldo. Sinds 2013 wordt getracht om met de stichting tot een herijking van afspraken te komen, tot nog toe zonder resultaat. Recent heeft de PvdA fractie op grond van artikel 42 Reglement van orde inlichtingen gevraagd over onder andere de stand van zaken van dit overleg. Deze inlichtingen worden verstrekt.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verstrekken van de gevraagde inlichtingen.

 • 8

  In maart 2019 is de startnotitie herijking dorps- en buurthuizen vastgesteld door de gemeenteraad. Fase 1 (de diagnose van ieder gebied) is in juli 2019 vastgesteld en fase 2 “(de
  gewenste eindsituatie): de analyse, conclusies en besluiten per gebied” in oktober 2019. In fase 3 (eindvoorstel) dat nu voorligt wordt het totaal voorgelegd. Dit houdt in een voorstel voor aanwijzing van dorps- en buurthuizen per gebied, een voorstel voor de methode van financiering van de dorps- en buurthuizen en zijn per gebied consequenties van de besluiten (waaronder beëindigingsplannen) in beeld gebracht. De gemeenteraad wordt gevraagd de herijking dorps- en buurthuizen fase 3 vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om de volgende besluiten te nemen:
  a. Het beleidsdocument herijking dorps- en buurthuizen vast te stellen. De gevraagde beëindigingsplannen zijn opgenomen in het beleidsdocument;
  b. Hiermee de voorgenomen gebiedsbesluiten om te zetten in definitieve besluiten;
  c. Een incidenteel budget voor het uitvoeren van noodzakelijk achterstallig groot onderhoud ad. € 955.000,- aan de verschillende dorps- en buurthuizen beschikbaar te stellen
  en (conform het BBV) in het jaar van uitvoering direct ten laste brengen van de exploitatie (post welzijns-accommodaties) ;
  d. Het hiervoor genoemde incidentele budget te dekken middels:
   een onttrekking aan de reserve welzijnsaccommodaties ad. € 516.000,-;
   de subsidie ISV III € 288.000,-;
   her-allocatie regulier budget Leefbaarheid € 151.000,-;
  2. De multifunctionele accommodatie De Plataan te ontvlechten van de gemeentelijke organisatie;
  3. Voor het beheer en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed dat dienst doet als dorps- of buurthuis, een beheerder te zoeken. Deze uitvraag wordt toegevoegd aan de subsidie-uitvraag sociaal domein Preventie;
  4. Een structurele bijdrage in de beheer- en exploitatiekosten vanaf 2021 van in totaal € 680.000,- aan de dorps- en buurthuizen beschikbaar te stellen en deze te dekken middels
  her-allocatie van beschikbare reguliere begrotingsbudgetten;
  5. Een structurele (indicatieve-) bijdrage in de huur vanaf 2021 van in totaal € 355.000,- beschikbaar te stellen voor de dorps- en buurthuizen in eigendom van de gemeente en deze te dekken middels de financiële ruimte die ontstaat door het opnemen van kostprijs dekkende huur in de begroting;
  6. Een structureel (indicatief-) beheer en exploitatiebudget vanaf 2021 van in totaal € 166.224,- beschikbaar stellen en te dekken middels her-allocatie van beschikbare middelen;

 • 9

  De Greenport regio Boskoop is een belangrijke economische drager voor Alphen aan den Rijn. Om ruimte te bieden aan de verdere economische ontwikkeling en concurrentiepositie van bedrijven wordt ingezet op modernisering van het sierteeltgebied en circulaire teelt, doorontwikkeling van het ITC/PCT-terrein, versterking en promotie van de etalagefunctie, het faciliteren en stimuleren van passende initiatieven in transformatiegebieden en het stimuleren van de lokale samenwerking.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van diverse projectbudgetten (totaal € 376.000,-) ten behoeve van de uitvoering van lopende Greenport projecten;
  2. Deze projectbudgetten te dekken middels een onttrekking aan de reserve Greenport ad. € 376.000,--;
  3. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsrapportage 2020.

 • 10

  De aanpak van armoede en schulden staat hoog op de politieke agenda, zowel landelijk als lokaal. Ook in Alphen aan den Rijn wordt hard gewerkt aan deze aanpak. Er is al veel in gang gezet, zoals vroegsignalering van schulden (Schoon Schip) en de doorontwikkeling van stress-sensitieve dienstverlening. De komende jaren willen we nog steviger inzetten om armoede en schulden te verminderen. Onze ambities voor de aanpak van armoede en schulden hebben we vertaald in de Actie-agenda ‘Financieel Fit’. De Actie-agenda is een dynamisch document. Het is de bedoeling dat deze verrijkt en aangescherpt wordt in een participatietraject met onze inwoners en partners.
  We informeren de raad met een raadsinformatiebrief hierover en nodigen hen uit om mee doen in het participatietraject.  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief over de voortgang van de aanpak armoede en schulden aan de raad versturen en een afschrift hiervan aan de Adviesraad Samenleving sturen.

 • 11

  Aan Rijndijk 86 in Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk) ligt de voormalige bedrijfslocatie van sticker- en lijmfabriek Avery Dennison. VOF Rijndijk 86 is voornemens om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw (woningbouwplan Nieuw Rein). Op het braakliggend terrein wordt een woongebied met maximaal 103 woningen gerealiseerd. In het gebied worden ook een privaat haventje voor pleziervaart en een centrale groenzone dwars op de Rijndijk gerealiseerd en worden de oevers langs de Oude Rijn weer openbaar toegankelijk gemaakt.
  Het planvoornemen past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Van Rijksweg 11 tot Rijn’ welke is vastgesteld op 28 januari 2016 door de gemeente Alphen aan den Rijn. Om de strijdigheid op te heffen is het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijndijk 86 – Hazerswoude-Rijndijk’ opgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat voor het bestemmingsplan ‘Rijndijk 86 – Hazerswoude-Rijndijk’ geen milieueffectrapportage hoeft te worden uitgevoerd, omdat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn te verwachten;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijndijk 86 – Hazerswoude-Rijndijk’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRrijndijk86-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijndijk 86 – Hazerswoude-Rijndijk’ vast te stellen;
  4. In samenspraak met de VOF Rijndijk 86 in overleg te treden met de Stichting Buurthuis Groenendijk en Stichting Pleyn68 over de verdere uitwerking en aanpak van de te nemen geluidwerende maatregelen aan het buurthuis Pleyn68;
  5. Wethouder G.P. van As te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken voor terinzagelegging;
  6. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijndijk 86 - Hazerswoude-Rijndijk’ gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  7. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan Nieuw Rein Hazerswoude als ontwerp addendum op de welstandsnota gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  8. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijndijk 86 – Hazerswoude-Rijndijk’ ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 • 12

  Met de opgave Gemeente in Regie wordt invulling gegeven aan het onderwerp Regiegemeente in het coalitieakkoord. Daarbij gaat het om in regie op onze dienstverlening, binnen de hele keten, kunnen sturen vanuit de doelstellingen van kwaliteit en efficiency. Uitvoering van de opgave is gestart met onderzoek naar Woningbouw, waarvan de verbeteracties inmiddels geïmplementeerd worden. We zetten de opgave nu voort met een onderzoek naar sport. Hierna volgt vooronderzoek naar de dienstverleningsonderdelen Groen, Instandhouding/constructie van de openbare ruimte en Rijnvicus.  Voorgesteld besluit

  1. Uitvoering van de opgave Gemeente in Regie voortzetten en sport als volgende onderwerp op pakken.
  2. Het onderzoek naar het onderwerp sport vanuit opgave Gemeente in Regie uitvoeren conform deze onderzoeksopdracht.

 • 13

  Het voormalige raadhuis van gemeente Boskoop krijgt een nieuwe functie als middelbare school en bibliotheek. Daarnaast biedt het ruimte aan een aantal andere maatschappelijke voorzieningen. Het gebouw heeft een nieuwe toekomst als gemeenschapshuis onder de naam Het raadHuis. De gemeenteraad heeft via verschillende besluiten geld beschikbaar gesteld om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe functies en het wegwerken van achterstallig onderhoud.
  Om de omgeving van het gebouw geschikt te maken voor het nieuwe gebruik zijn enkele aanpassingen in de openbare ruimte noodzakelijk. Ten behoeve van het Coenecoopcollege wordt een definitieve fietsenstalling en ruimte voor afvalopslag gerealiseerd voor een bedrag van €87.500 exclusief BTW.
  Verschillende wensen om, rondom het gebouw, de openbare ruimte aan te passen aan het nieuwe gebruik van het raadHuis zijn beoordeeld, maar worden niet uitgevoerd.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met het realiseren van een fietsenstalling en een ruimte voor opslag van afval op het schoolplein van het Coenecoopcollege bij het Het raadHuis in Boskoop.
  2. De kosten, ad €87.500 ex. BTW, te dekken uit de integrale reserve stadsbeheer.