Overzicht College Besluiten

dinsdag 5 november 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn gaat aan de slag met de transitievisie warmte, die eind 2021 gereed moet zijn. Vooruitlopend op deze transitievisie wil het gemeentebestuur in de komende periode al aan de slag met pilotprojecten. Eén van deze pilotprojecten is het project Aquathermie Planetenbuurt. Samen met stakeholders wordt onderzocht of het haalbaar is om warmte uit oppervlaktewater, zoals de Oude Rijn, te gebruiken voor het collectief verwarmen van bestaande bouw in het gebied Planetenbuurt. Een ander Aquathermie pilotproject start in Rijnhaven Oost met een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke collectieve warmtevoorziening voor de nieuwbouw in combinatie met bestaande bouw. Om deze pilotprojecten verder te brengen neemt de gemeente een leidende rol. Zij brengt partijen bij elkaar en draagt bij in de voorbereidende onderzoeken. Ook zoekt de gemeente actief naar subsidiegelden om de gemeenschappelijke kosten laag te houden.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voorstel om pilotprojecten Aquathermie op te starten;
  2. De raad voor te stellen om:
   a. Een budget van € 300.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten van pilotprojecten Aquathermie
   b. Dit budget te dekken middels een onttrekking aan de reserve duurzaamheid;
   c. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels bijgevoegde separate begrotingswijziging.

 • 2

  Met dit besluitformulier besluit het college om de gemeenteraad voor te stellen om de nota van inspraak en wijzigingen en de beleidsnota Dierenwelzijn Alphen aan den Rijn 2020 - 2030 vast te stellen. Dierenwelzijn is in de lokale en landelijke opinie, politiek en wetgeving in beweging, daarom is gekozen voor een actualisatie van de nota Dierenwelzijn uit 2007. De nieuwe beleidsnota is op verschillende punten een voortzetting van het beleidskader uit 2007, met hier en daar een uitbreiding in de uitvoering (bijvoorbeeld op het gebied van hondenbeleid, evenementen en dieren, de verkoop van dieren en de samenwerking met de kinderboerderijen). Daarnaast wordt voorgesteld enkele nieuwe onderwerpen en actiepunten een plek te geven in de nota. Met de geactualiseerde beleidsnota wil Alphen aan den Rijn de status van diervriendelijke gemeente verder borgen, zonder hierbij de zogenaamde Alphense maat uit het oog te verliezen. Verder wil de gemeente met de beleidsnota vorm en inhoud geven aan dierinclusief werken, waarmee wordt bedoeld dat dierenwelzijn steeds meer een normaal onderdeel van beleidskeuzes wordt. Hiertoe zullen betrokken ambtenaren op de terreinen als openbare orde en veiligheid, groenbeheer, evenementenbeleid en hondenbeleid frequent blijven afstemmen over het onderwerp dierenwelzijn en de acties die in deze nota dierenwelzijn zijn opgenomen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De nota van inspraak en wijzigingen, naar aanleiding van de concept beleidsnota Dierenwelzijn Alphen aan den Rijn 2020 en verder, vast te stellen;
  2. De beleidsnota Dierenwelzijn Alphen aan den Rijn 2020 - 2030 vast te stellen.

 • 3

  De Wooncommissie Zwammerdam heeft een eerste rapport Programma van Wensen ingediend, waarmee de Wooncommissie het college advies geeft over de toekomstige ontwikkelingen in Zwammerdam.
  Er is een reactie opgesteld.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de reactie op het eerste rapport Programma van Wensen van de Wooncommissie Zwammerdam.

 • 4

  Op 17 oktober 2019 ontving het college artikel 40 vragen van de VVD-fractie. De vragen betroffen het initiatief van de Stichting RockArt om het Nationaal popmuseum onder te brengen in het oude raadhuis van Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  • Instemmen met de inhoud van de brief waarin artikel 40 vragen van de VVD-fractie worden beantwoord.
  • De artikel 40 vragen van de VVD-fractie te beantwoorden door toezending van de bijgevoegde brief aan de gemeenteraad.

 • 5

  De aanpassing van de belastingverordeningen en -tarieven vindt jaarlijks in december plaats na vaststelling van de gemeentebegroting. Uitgangspunt van het coalitieakkoord 2018-2022 Groene stad met Lef is een beheerste ontwikkeling van de gemeentelijke lastendruk voor de inwoners van Alphen aan den Rijn. De onroerende-zaak belasting wordt alleen gecorrigeerd voor prijsinflatie. Indien er wordt besloten om een bepaalde belasting af te schaffen dan kan dit aanleiding zijn om de OZB evenredig te verhogen. De basis voor rioolheffing en afvalstoffenheffing blijft 100% kostendekking.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen tot het vaststellen van de volgende verordeningen op de heffing en invordering van:

  1. onroerende-zaakbelastingen 2020 (gelet op artikel 220 tot en met 220 h Gemeentewet)
  2. afvalstoffenheffing plus tarieventabel 2020 (gelet op artikel 229 Gemeentewet en artikel 15.33 Wet Milieubeheer)
  3. rioolheffing 2020 (gelet op artikel 228a Gemeentewet)
  4. hondenbelasting 2020 (gelet op artikel 226 Gemeentewet)
  5. marktgeld 2020 (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)
  6. leges plus tarieventabel 2020 (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdeel b Gemeentewet en artikel 156 lid 1 en 2, aanhef en onderdeel h Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet)
  7. toeristenbelasting 2020 (gelet op artikel 224 Gemeentewet)
  8. parkeerbelastingen 2020 (gelet op artikel 225 Gemeentewet en de parkeerverordening 2018)
  9. belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020 (gelet op artikel 221 Gemeentewet)
  10. grafrechten plus tarieventabel 2020 (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)
  11. precariobelastingen 2020 (gelet op artikel 228 Gemeentewet)

 • 6

  Op 22 november 2018 heeft de Gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Alphen aan den Rijn (188066) vastgesteld. In dit beleid is gekozen voor 6 strategische veiligheidsthema’s, waar de komende jaren op ingezet wordt. Een van de thema’s betreft het ‘versterken van de integrale aanpak door een strategische inzet voor de gemeentelijke handhavers, als partners in integrale teams voor wijkveiligheid en – leefbaarheid’. De bijgevoegde Nota betreft een uitwerking van dat thema en bevat onze visie op handhaving in de openbare ruimte voor de komende jaren.  Voorgesteld besluit

  Toekomstvisie op handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Alphen aan den Rijn; ‘Handhaven met lef!’

 • 7

  De heer Van Zuylen en de heer Van Kleef hebben namens de fractie Groen Links een aantal vragen gesteld over het heffen van statiegeld op plastic bekers tijdens evenementen. Het college heeft deze vragen beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De schriftelijke vragen van de heer Van Zuylen en de heer Van Kleef die zij namens de fractie Groen Links op 8 oktober 2019 hebben gesteld te beantwoorden conform bijgaande brief.

 • 8

  In oktober 2019 hebben St. Streetlive, Participe en St. Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland (St. JJMH), besloten dat St. Streetlive zich met ingang van 1 januari 2020 inzet op multimediaprojecten voor Boost. Dit betekent dat St. Streetlive per 2020 geen jongerenwerk meer kan leveren voor de wijken Alphen Noord en Snijdelwijk. De gemeente heeft Boost gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor continuering van het jongerenwerk in 2020, in samenwerking met de verschillende partners, zoals politie, Tom in de Buurt, Go voor Jeugd, scholen, sportpartners en Woonforte.  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met continuering extra jongerenwerk door Boost op basis van het ingediende plan.
  • Hiervoor eenmalig een subsidie van €150.000 per 1-1-2020 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de “domeinreserve sociaal domein” en te verwerken in de Voorjaarsnota 2020.