Overzicht College Besluiten

dinsdag 15 september 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Raadslid Van de Kolk heeft namens de fractie van de SP artikel 40 vragen gesteld over de onverkochte commerciële ruimten in de plint van blok 4 bij de stationsomgeving. Deze vragen zijn door het college beantwoord en de volledige antwoorden zijn terug te lezen in bijgevoegde antwoordbrief.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het verzenden van bijgevoegde antwoordbrief ter beantwoording van artikel 40 vragen over de onverkochte commerciële ruimten van blok 4 bij de stationsomgeving.

 • 2

  De jaarrekening van de gemeente wordt door de gemeentelijke accountant PWC gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. Het doel van het Controleplan is om inzicht te geven in de mate waarin de gemeente Alphen aan den Rijn ‘in control’ is en op welke wijze getoetst wordt of dit gedurende het jaar ook daadwerkelijk het geval is. Het waarborgen van een adequate inrichting en uitvoering van de werkzaamheden is van groot belang om een uitspraak te kunnen doen over de getrouwheid en rechtmatigheid.

  Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole op de jaarrekening moet de gemeenteraad een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen plaatsvindt in dit controleprotocol.

  De rechtmatigheid (het voldoen aan relevante wet- en regelgeving) wordt getoetst aan de hand van het normenkader. Het normenkader bevat alle relevante landelijke en lokale wet- en regelgeving die betrekking heeft op de financiële huishouding van de gemeente. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole ter kennis van de gemeenteraad moet worden gebracht en ter beschikking aan de accountant moet worden gesteld. Met het voorliggende besluit wordt aan deze verplichting voldaan.  Voorgesteld besluit

  1. Het Controleplan 2020 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad en inhoudelijk aan de orde te stellen in de vergadering van de auditcommissie op 30 september 2020;
  2. Het Controleprotocol 2020 vast te stellen en ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad en inhoudelijk aan de orde te stellen in de vergadering van de auditcommissie op 30 september 2020;
  3. Het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 vast te stellen.

 • 3

  De reconstructie in Hazerswoude-dorp, plan Zuid is afgelopen jaar uitgevoerd. Geconstateerd is dat de doorgangsbreedte van een aantal straten in Hazerswoude-dorp, namelijk Van Ruysdaelstraat, Vermeerstraat en Gerard Doustraat niet voldoen aan de uitgangspunten van het bouwbesluit en handreiking bereikbaarheid. Het college besluit om het participatieproces opnieuw te doen op basis van de uitkomsten van de te houden enquête bij de bewoners van de betreffende straten.  Voorgesteld besluit

  Het eerder genomen besluit tot variant 6 te heroverwegen en een nieuw besluit te nemen op basis van de uitkomsten van de te houden enquête bij de bewoners van de betreffende straten.

 • 4

  Tijdens de raadsvergadering van 16 juli jl. hebben de fracties CDA, Nieuw Elan en GroenLinks namens de voltallige gemeenteraad het initiatiefverzoek ‘Tijdelijke woningbouw tiny houses voor starters of alleenstaanden’ ingediend. In dit initiatiefverzoek worden de volgende opdrachten aan het college gegeven:
  I Gebieden in Alphen stad en de kernen aan te wijzen waarbinnen op korte termijn tiny houses mogelijk gemaakt kunnen worden;
  II De raad te informeren over de consequenties en voor het eind van het jaar te komen met voorstellen om de tiny houses voor starters of alleenstaanden te realiseren;
  III Binnen dit kader met een beleidsplan te komen, voor de plaatsing van tijdelijke woningbouw voor starters of alleenstaanden.
  Het college legt in een informatiebrief uit hoe de opdrachten uit het initiatiefvoorstel worden opgepakt. Concluderend neemt het college de volgende stappen:
  - Momenteel werken we hard om (sociale) woningbouw te versnellen, zoals op de Asfaltcentrale en overige onorthodoxe woningbouwlocaties. Op deze schaarse resterende locaties heeft het de voorkeur van het college om permanente woningen te realiseren, juist ook voor jongeren en spoedzoekers. De Verwo-locatie en de kavel direct ten westen van de Asfaltcentrale kan als alternatief dienen als de Asfaltcentrale niet van de grond komt.
  -  De ontwikkelingen op de voorgestelde bedrijventerreinen, m.u.v. de Gnephoek, zijn te ver gevorderd om daar tijdelijke woningen te realiseren.
  - Om ook op korte termijn te kunnen voorzien in de behoefte van starters en spoedzoekers, gaan we in overleg met de corporaties om in de bestaande voorraad het aandeel woningen dat gereserveerd wordt voor spoedzoekers en jongeren (al dan niet tijdelijk) te verhogen. We wegen af hoe dit zich verhoudt tot de behoefte van andere woningzoekenden.
  - In aanvulling hierop onderzoeken of tijdelijke woningbouw gerealiseerd kan worden op plekken in Alphen stad en de kernen waarvan wij denken dat zij de komende jaren toch niet in aanmerking komen voor permanente woningbouw.
  - Ook brengen we in kaart brengen of er leegstaande kantoren en bedrijven beschikbaar zijn of komen voor transformatie naar wonen. versie d.d. 8 september 2020 pagina 2 van 2
  - Voor de middellange termijn gaan we afwegen welk woningbouwprogramma op de onorthodoxe woningbouwlocaties haalbaar is om zo goed mogelijk in de behoefte van
  verschillende groepen te voorzien. Ook hiervoor dient het woningmarktonderzoek als uitgangspunt.  Voorgesteld besluit

  Het verzenden van een informatiebrief aan de gemeenteraad waarin wordt uitgelegd hoe het initiatiefvoorstel over tijdelijke woningbouw van tiny houses wordt oppakt.

 • 5

  Het evenementenbeleid wordt op dit moment geëvalueerd. In de zomer van 2020 is hiervoor een onderzoeksbureau gekozen (de DSP-Groep) en eind augustus is een start gemaakt met de evaluatie. De raad wordt nu geïnformeerd over de aanleiding, het gekozen onderzoeksbureau en het proces van de evaluatie.  Voorgesteld besluit

  De raad informeren over de evaluatie van het evenementenbeleid, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 • 6

  In november 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader Sociaal domein 2021 ‘Omdat het gewoon kan’ vastgesteld. Wat toen gewoon leek, is dat vanwege het Coronavirus nu niet meer. In deze tijd van onzekerheid wilden we rust creëren voor inwoners en ervoor zorgdragen dat zij de komende periode kunnen rekenen op vaste partners met bekend aanbod en voorzieningen en vaste contactpersonen. Om deze reden zijn de geplande subsidie-uitvragen en aanbestedingen Sociaal domein 2021 uitgesteld en is afgesproken tot overbruggingsafspraken te komen met onze huidige partners. In mei 2020 is besloten over de nieuwe ingangsdata van de subsidies en contracten (per 1 juli 2021 en 1 januari 2022). In vervolg hierop heeft Gemeente Alphen aan den Rijn met haar huidige contract- en subsidiepartners overleg gevoerd om te komen tot overbruggingsafspraken in 2021. Met alle partners is tot overeenstemming gekomen, zodat de dienstverlening aan inwoners in 2021 gewoon door kan gaan.  Voorgesteld besluit

  1. Eenmalige overbruggingssubsidies voorlopig te verlenen, van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, aan Participe (buurtbemiddeling), Centrum voor Jeugd & Gezin (RDOG HM), partijen BOOST en Alphen Beweegt;
  2. Het afwegingskader voor de eenmalige subsidies GGZ Preventie ‘Preventie in de buurt’ 2020 met één jaar te verlengen tot 1 januari 2022 ten behoeve van de overbruggingssubsidies;
  3. Eenmalige overbruggingssubsidies voorlopig te verlenen, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, aan Participe (individuele voorzieningen/Toegang), MEE, GGZ Rivierduinen, De Binnenvest, Meldpunt Zorg & Overlast (RDOG), Brijder, Kwintes, Lumen, stichting Eva (Vriendendienst);
  4. Overbruggingsovereenkomsten aan te gaan van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, met Tom in de buurt, Meyra en Welzorg;
  5. De ondertekening van de subsidiebeschikkingen en overeenkomsten te mandateren aan de Manager Samenleving.

 • 7

  Het college heeft het Definitief Ontwerp voor uitbreiding van het schoolgebouw van De Weerklank aan de Verdihof 27 te Alphen aan den Rijn vastgesteld. Het gereserveerde investeringsbudget zal, onder voorwaarden, aan het schoolbestuur Auris worden afgegeven zodat deze onder eigen bouwheerschap de uitbreiding kan realiseren.  Voorgesteld besluit

  • het Definitief Ontwerp voor uitbreiding van het schoolgebouw van De Weerklank vast te stellen;
  • een bedrag van € 1.053.026,- inclusief BTW aan Auris beschikbaar te stellen voor uitbreiding van 426 m2 van het schoolgebouw van De Weerklank.

 • 8

  In 2015 heeft de Gemeente Alphen aan den Rijn een garantie verleend aan de Schietsportvereniging Alphen. Het betreft een garantie voor een lening (€ 62.806 per 31-12-2019) bestemd voor de realisering van een verenigingsgebouw. In 2019 kon de Schietsportvereniging de financiële verplichtingen niet meer nakomen als gevolg van een brand in het verenigingsgebouw. In augustus 2019 is een jaar uitstel van aflossing van de lening verleend. In 2020 heeft de Schietsportvereniging opnieuw verzocht om verlenging van de afgegeven garantie, ofwel uitstel van aflossing van de lening. Als gevolg van de coronacrisis heeft de vereniging nog geen kans gezien om financieel te herstellen na het 1ste uitstel. Wel heeft de vereniging een steunbijdrage van het Rijk en vanuit de gemeente ontvangen ter compensatie van de inkomstenderving voor de maanden maart-juni van dit jaar. Omdat nu blijkt dat de coronacrisis zich voortzet zal ook het 2de half jaar voor de vereniging nog financieel zeer lastig zijn. Een jaar extra uitstel van aflossing geeft de Schietsportvereniging de ruimte om de financiën geheel op orde te brengen.  Voorgesteld besluit

  • Akkoord te gaan met een 2de verlenging van 1 jaar van de gemeentegarantie op een 15-jarige lening Schietsportvereniging (SVA);
  • Als voorwaarde op te nemen dat de aflossingen op de gegarandeerde geldlening en betalingen van de retributies aan de Gemeente Alphen aan den Rijn, conform de betalingsregeling uit 2019, voorrang krijgen op de aflossingen van de obligatielening;
  • Akkoord te gaan met het versturen van bijgaande brieven.