Overzicht College Besluiten

dinsdag 30 april 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Diverse partijen hebben zich verenigd in de ‘werkgroep oorlogserfgoed’ vanuit het gezamenlijke doel het Joodse verleden en de Tweede Wereldoorlog historie van gemeente Alphen aan den Rijn meer zichtbaar te maken. Daarvoor ontwikkelt de groep een (digitale) wandel- en fietsroute langs plekken die betekenis hebben binnen dit thema en verzoekt de werkgroep het college van B&W om Stolpersteine te plaatsen ter nagedachtenis aan alle door de Duitse nationaalsocialisten weggevoerde Joodse inwoners van onze gemeente.  Voorgesteld besluit

  • De officiële Stolpersteine te plaatsen in de hele gemeente.
  • Daartoe bijgevoegde brief aan Günter Demnig te ondertekenen.
  • Medewerking te verlenen aan de plaatsing van kleine bordjes met QR-codes t.b.v. een wandel- en fietsroute die ons oorlogserfgoed en Joods verleden beter zichtbaar maken.

 • 2

  Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met zettingen van de ondergrond. Door deze zettingen komt het functioneren van de openbare ruimte in het geding, worden de mogelijkheden van de landbouw beperkt en ontstaat risico op schade aan particuliere eigendommen. De kosten van onderhoud en de invloed van bodemdaling zijn hoog. Voorkomen van bodemdaling draagt bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot.

  Om voor de verschillende onderwerpen duurzame strategieën en handelingsperspectief te ontwikkelen is samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen noodzakelijk. Verschillende partijen in de regiodeal Bodemdaling hebben de handen ineengeslagen en een pakket aan samenhangende projecten gepresenteerd. Gemeente Alphen aan den Rijn zal meerdere proeflocaties inrichten waar verschillende innovatieve ophoogtechnieken voor het stedelijk gebied worden getest.
  Ook wordt, samen met de regionale partners, een informatiecentrum bodemdaling ingericht waarin bodemdaling zichtbaar en tastbaar wordt gemaakt. Huiseigenaren en andere belanghebbenden worden via het centrum bewust gemaakt van de problematiek en het eigen handelen daarin.  Voorgesteld besluit

  1. Actief deelnemen aan verschillende projecten binnen de regiodeal bodemdaling;
  2. Project 14 Living Lab Alphen aan den Rijn indienen als onderdeel van de regiodeal bodemdaling en een beroep doen op een bedrag van €1.000.000 uit de beschikbare middelen van het rijk en na toekenning in te zetten als dekking voor project 14;
  3. De reeds beschikbare budgetten in de IRS en Reserve Verkeer voor de reguliere werkzaamheden in de verschillende locaties van proefvakken, in totaal ter grootte €1.470.000 als co-financiering aan te wijzen;
  4. Financieel bijdragen aan Project 5 Mobiel informatiecentrum bodemdaling (€10.000) en Project 9 Levensduur EPS (€7.500) en de kosten te dekken uit de reguliere begroting van Beheer openbare ruimte (programma Wonen);

 • 3

  Partijen kunnen via een tenderprocedure aanvragen doen voor cofinanciering tussen € 10.000 en € 50.000 vanuit het Lokaal Economisch Fonds (LEF). Cofinanciering lager dan € 10.000 kan gedurende het jaar apart worden aangevraagd. In totaal zijn er vanuit de 1e tenderronde 2019 3 aanvragen ingediend. Mede op basis van het advies van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is besloten om aan 1 project cofinanciering vanuit het LEF toe te kennen. Het gaat om het project “Mobiele Tuinen From Boskoop. De twee overige aanvragen voldeden (nog) niet aan de eisen en voorwaarden van de LEF-regeling en konden daardoor niet worden toegekend.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  • Kennis te nemen van het advies van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) t.a.v. de beoordelingen van de aanvragen voor een cofinanciering vanuit de 1e tender LEF 2019;
  • Een voorlopige eenmalige cofinanciering toe te kennen aan het project ‘Mobiele Tuinen From Boskoop’ ter hoogte van € 36.600,-, onder de voorwaarde dat in de huidige samenwerkingsovereenkomst aanvullend een realistische en haalbare businesscase wordt opgenomen waarin het continuïteitsperspectief van dit project verder wordt onderbouwd;
  • Niet toekennen van een eenmalige cofinanciering aan het project ‘Duurzaam Alphen aan den Rijn’, omdat er reeds sprake is van meerdere soortgelijke initiatieven en er dus geen sprake is van een vernieuwend project waarmee het project niet voldoet aan de eisen van de LEF-regeling;
  • Niet toekennen van een eenmalige cofinanciering aan het project ‘Ski/ Snowboard Xperience Centre’, gezien de onduidelijkheid ten aanzien van de begroting, het ondernemingsplan cq exploitatiebegroting en in hoeverre het hier een reeds gestart project betreft.

 • 4

  Op 21 maart 2019 is het gerealiseerde financiële resultaat over 2018 door de accountant van Theater Castellum B.V. aan de Wethouder Cultuur gepresenteerd. De Wethouder Cultuur vraagt nu aan het college in te stemmen met een kapitaalstorting op basis van de ingediende stukken. Het resultaat over 2018 is wel beter dan de eerste verwachtingen halverwege het afgelopen jaar lieten zien. Theater Castellum B.V. heeft een grote inzet gepleegd binnen de eigen bedrijfsvoering en hoog ingezet op de PR van het aanbod.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het rekeningresultaat 2018 van Theater Castellum B.V. van - € 165.080,-.
  2. In stemmen met de informele kapitaalstorting van € 165.080,- ter dekking van het rekeningresultaat.
  3. Deze kapitaalstorting op grond van het Financieel uitgavenkader Programma 4 dekken middels een onttrekking aan de Algemene Reserve en de hiervoor benodigde begrotingswijziging als onderdeel van de Voorjaarsnota door de raad laten vaststellen.

 • 5

  Het college heeft besloten de planologische procedure te starten voor het wijzigingsplan Sierteeltgebied, vierde wijziging (Loeteweg 26). Hierin wordt de bestemming van de bestaande bedrijfswoning gewijzigd naar plattelandswoning. Normaliter worden vergelijkbare verzoeken gebundeld en in één wijzigingsplan opgenomen. Vanwege privéomstandigheden wordt hierop deze keer een uitzondering gemaakt.  Voorgesteld besluit

  1. De planologische procedure (ex artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening) te starten voor het wijzigingsplan Sierteeltgebied, vierde wijziging (Loeteweg 26);
  2. Indien geen zienswijzen worden ingediend, het onder punt 1 genoemde wijzigingsplan met de code NL.IMRO.0484.HDsierteelt4wijz-VA01 vast te stellen;
  3. De portefeuillehouder te machtigen tekstuele wijzigingen en ondergeschikte wijzigingen op de verbeelding door te voeren in het (ontwerp)wijzigingsplan;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de initiatiefnemer.

 • 6

  Op 14 maart 2014 hebben Burgemeester en wethouders de vergoeding voor de leden van de stembureaus vastgesteld. Sindsdien is de Kieswet aangepast en moeten stembureauleden een verplichte training volgen. Reserveleden en reservetellers hadden deze verplichting niet. Voor hen was dan ook geen of een beperkte vergoeding vastgesteld. Door de wijziging van de kieswet moeten (reserve)leden en tellers ongeacht of ze ingezet worden de training volgen. Vanwege deze verplichting en daarmee verzwaring van de eisen die gesteld worden is het noodzakelijk de vergoeding vast te stellen. Er wordt voorgesteld de vergoeding, na afronding van een training, voor reserveleden die zich ook beschikbaar houden, vast te stellen op €35,-; de vergoeding, na afronding van een training, voor reservetellers die zich ook beschikbaar houden, vast te stellen op €10,- en de vergoeding voor tellers die worden ingezet, i.v.m. het volgen van een training te verhogen van €25,- naar €35,-.  Voorgesteld besluit

  • De vergoeding, na afronding van een training, voor reserveleden vast te stellen op €35,-
  • de vergoeding, na afronding van een training, voor reservetellers vast te stellen op €10,-
  • de vergoeding voor tellers die worden ingezet, i.v.m. het volgen van een training te verhogen van €25,- naar €35,-.

 • 7

  De gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt samen met GB Vastgoed BV en Woningbouwvereniging Habeko Wonen de locatie Bentlanden II in Benthuizen. Ten behoeve van deze gezamenlijke aanpak wordt een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen de drie partijen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de onderlinge afspraken vastgelegd.  Voorgesteld besluit

  1. Met GB Vastgoed B.V. en Woningbouwvereniging Habeko Wonen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan ten behoeve van een woningbouw- ontwikkeling op locatie Bentlanden II in Benthuizen;
  2. Wethouder G. van As –portefeuillehouder Wonen- te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst namens uw college aan te gaan en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan
  3. De hoofdlijnen voor de selectie inclusief het gemeentelijke inrichtingsvoorstel, met de aangepaste locatie voor de school op te nemen in het bidboek ten behoeve van de selectie van een marktpartij.