Overzicht College Besluiten

dinsdag 23 april 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn is verzocht om 2 percelen te onttrekken aan het openbaar verkeer in Hazerswoude-Rijndijk; te weten

  1. een deel van het perceel (met kadastrale aanduiding Hazerswoude sectie B nummers 2769 en 2098) voor Rijndijk 248-250 (voormalig winkelpand Hoogvliet) en
  2. een deel van het perceel (kadastrale aanduiding Hazerswoude sectie B nummer 924) aan de Rijndijk 264-268 (leegstaande panden van o.a. drankenhal Hoogvliet).
   Door deze onttrekkingen ontstaat er op beide locaties een mogelijkheid om het trottoir doorlopend en aangesloten aan te leggen. De raad is op grond van de Wegenwet bevoegd hierover te besluiten. Het voorgenomen besluit wordt vrijgegeven voor inspraak.  Voorgesteld besluit

  1. De raad verzoeken te besluiten tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een deel van perceel (met kadastrale aanduiding Hazerswoude sectie B nummers 2769 en 2098) ter plaatse van Rijndijk 248-250 te Hazerswoude-Rijndijk;
  2. De raad verzoeken te besluiten tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een deel van het perceel (kadastrale aanduiding Hazerswoude sectie B nummer 924) ter plaatse van Rijndijk 264 – 268 te Hazerswoude-Rijndijk.
  3. Het definitieve besluit tot onttrekking van bovengenoemde percelen aan het openbaar verkeer ter inzage te leggen.

 • 2

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage aan de organisatie van het Romeins Festival, vanwege de bijzondere kant die het evenement van de gemeente laat zien, en de potentie die het evenement heeft om door te groeien tot een nationaal evenement.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met een evenementenbijdrage citymarketing van €25.000,- aan Stichting VOC voor de organisatie van het Romeins Festival in 2019.

 • 3

  In de vergadering van 31 januari is door de gemeenteraad gevraagd onderzoek te doen naar otteroversteekplaatsen op de Ziendeweg. Aanleiding was de vondst van ottersporen in de Noord- en Zuideinderpolder. Inmiddels is duidelijk dat de otter de Ziendeweg wil passeren en dat dat risico’s met zich meebrengt. Recent is een otter op de Ziendeweg slachtoffer geworden van een verkeersongeval.
  Het onderzoek naar otteroversteekplaatsen toont aan dat de otter de Grote Wetering in de polder gebruikt als leefgebied en dat de otters vaker de Ziendeweg zullen oversteken. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om de otter een veilige oversteek te bieden: van snelheidsremmende maatregelen tot een buizenconstructie onder de weg. Niet alle maatregelen zijn even effectief, sommige zijn erg kostbaar en technisch uitdagend. In de rapportage wordt geadviseerd op 3 locaties, ter hoogte van grote watergangen in de polder, maatregelen uit te voeren. Op basis van het onderzoek zal de gemeenraad bespreken of er otteroversteekplaatsen worden gerealiseerd.  Voorgesteld besluit

  1. De rapportage Otteroversteekplaatsen Ziendeweg vast te stellen;
  2. De rapportage, in vervolg op de motie van 31 januari 2019, aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad adviseren op 3 locaties maatwerk maatregelen uit te voeren;
  4. De gemeenteraad voorstellen een investeringskrediet van € 195.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de maatregelen;
  5. De investering, conform de vastgestelde nota Activeren en Afschrijven 2018, te activeren en af te schrijven in 30 jaar;
  6. De afschrijvings- en rentekosten ad. € 270.563,- te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve en deze te storten in een nieuw te openen reserve kapitaallasten Investering otter oversteekplaatsen.
  7. De extra beheerkosten ad. € 2016,- te betrekken bij de najaarsnota 2019.

 • 4

  De eigenaar van het perceel Rietveldsepad 6L te Alphen aan den Rijn heeft eerder een vergunning aangevraagd voor nieuwbouw van een reactiewoning op het betreffende perceel Rietveldsepad 6L. Toen is aangegeven dat als hij een recreatiewoning van niet groter dan 70m2 binnen het bouwvlak plaatst dit vergunningvrij is. Hierop heeft de eigenaar de recreatiewoning zonder vergunning geplaatst, echter abusievelijk buiten het bouwvlak. Op verzoek van de eigenaar wordt het bestemmingsplan zodanig aangepast dat de recreatiewoning qua functie past binnen het bestemmingsplan en vergunningvrij kan worden geplaatst. Vanuit ruimtelijk oogpunt bestaan tegen deze verplaatsing geen bezwaren.  Voorgesteld besluit

  1. De bestemmingsplanprocedure voor bestemmingsplan Rietveldsepad 6L met identificatienummer NL.IMRO.0484.Arietveldsepad6L-ON01 te starten;
  2. De raad te informeren via de lijst van mededelingen.

 • 5

  Na enkele jaren van voorbereiding is het mogelijk een volgende stappen te zetten in de realisatie van de Fietsbrug Aarkanaal. De brug is een belangrijke verbinding voor langzaam verkeer tussen de kern Alphen en den Rijn en Aarlanderveen en Nieuwkoop. Gemeente Alphen aan den Rijn en Provincie Zuid Holland hebben nadere afspraken gemaakt en in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. In de volgende fase zal de bestemmingsplanprocedure worden gestart en wordt de aanbestedingsprocedure voorbereid. Als de procedure van het bestemmingsplan, de grondverwerving en de projectvoorbereiding volgens planning verloopt zal de brug in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen kunnen worden.  Voorgesteld besluit

  1. Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Zuid-Holland en Gemeente Alphen aan den Rijn;
  2. Wethouder C.J. van Velzen machtigen de overeenkomst te tekenen;
  3. Een subsidie aan te vragen bij Provincie Zuid Holland gebruik makend van artikel 2.7 lid 3 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017, ter grootte van
   € 2.800.000;
  4. De gemeenteraad voorstellen een investeringskrediet van € 4.250.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een fietsbrug over het Aarkanaal en deze investering te activeren en af te schrijven in 40 jaar;
  5. De gemeenteraad voorstellen de investering te dekken middels een:
   a. Subsidie Provincie ad. € 2.800.000,- (nog niet beschikt);
   b. Subsidie Holland Rijnland ad. € 900.000,- (beschikt);
   c. Onttrekking aan de reserve AMI ad. € 300.000,-;
   d. Onttrekking aan de reserve Verkeer ad. € 250.000,-;
  6. De gemeenteraad voor te stellen om de nog niet gedekte rentekosten ad.
   € 281.875,- te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve en deze te storten in de reserve Verkeerstructuurvisie;
  7. Bij de aanbesteding uit te gaan van een Design & Construct-opdracht met een vaste bouwsom;
  8. Starten met de bestemmingsplanprocedure om het planologisch kader aan te passen voor de realisatie van de fietsbrug Aarkanaal.