Overzicht College Besluiten

dinsdag 17 november 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  In 2017 zijn schoolbesturen en gemeente tot een definitief plan gekomen over de financiering en
  uitvoering van nieuwbouw en renovatie van de schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs in
  Alphen aan den Rijn. Met de afgesloten overeenkomsten beschikten de schoolbesturen over de
  middelen en de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de onderwijshuisvesting. De
  schoolbesturen hebben aangegeven dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn om tot
  uitvoering van de nieuwbouw en renovatieplannen over te gaan van de twee resterende projecten.
  Met dit besluit komt de gemeente de schoolbesturen tegemoet door een overbrugging te bieden
  voor het ontstane financiële probleem.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen in te stemmen met aanvullende financiering van het Masterplan
  VO als overbrugging van de ontstane financiële tekorten;
  2. De raad voor te stellen, via de procedure “wensen en bedenkingen” (art. 17 lid 3, nota
  Treasury) om in te stemmen met het verstrekken van een renteloze lening van € 10,2
  miljoen met een looptijd van (circa) 40 jaar (2021-2061) aan de schoolbesturen
  Voortgezet Onderwijs;
  3. De raad voor te stellen om in te stemmen met het toepassen van de hardheidsclausule
  uit de nota Treasury (art.23) om in bijzondere omstandigheden af te wijken van de nota
  en in dit geval te besluiten tot het aangaan van een lening met een looptijd van 40 jaar;
  4. De raad voor te stellen om de verwerking van de rentelasten van maximaal € 51.000 mee
  te nemen bij de jaarlijkse actualisatie van het meerjarige renteresultaat;
  5. Akkoord te gaan met het sluiten van de leningovereenkomst tussen de gemeente en de
  schoolbesturen binnen 3 maanden na het raadsbesluit (art. 24, nota Treasury);
  6. Akkoord te gaan om in de leningovereenkomst een afzonderlijke bepaling op te nemen
  om na 30 jaar de aflossing aan de gemeente te starten vanuit de reserve
  Onderwijshuisvesting -conform het schema van de doordecentralisatieovereenkomstzonder tussenkomst van de schoolbesturen;
  7. De raad voor te stellen de bij de lening horende begrotingswijziging vast te stellen;
  8. De raad voor te stellen voor sloop van het Ashram College een krediet beschikbaar
  stellen van € 1.000.000. Dit krediet door middel van een begrotingswijziging ten laste te
  brengen van de Algemene Reserve;
  9. De middelen voor de sloop betaalbaar te stellen aan het schoolbestuur nadat de door het
  schoolbestuur hiervoor op te stellen begroting door het college is goedgekeurd;
  10. De raad voor te stellen voor de aanvullende bouwkosten een krediet beschikbaar stellen
  van € 3.663.119. Dit krediet door middel van een begrotingswijziging ten laste te
  brengen van de Algemene Reserve;
  11. Deze middelen aan de schoolbesturen betaalbaar te stellen wanneer de verantwoording
  van de drie projecten van Scope door het college is goedgekeurd en de
  aanbestedingsresultaten bekend zijn.

 • 2

  In de Parkeerverordening en het uitvoeringsbesluit zijn regels opgenomen over betaald parkeren en parkeren met vergunningen in Alphen aan den Rijn. De tarieven zijn geregeld in de Verordening parkeerbelastingen. De huidige Parkeerverordening dateert uit 2018 en wordt geactualiseerd. Er vinden geen beleidsaanpassingen plaats. De wijzigingen betreffen technische wijzigingen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen de Parkeerverordening 2018 in te trekken;
  2. De raad voor te stellen de Parkeerverordening 2021 vast te stellen;
  3. Het uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2018, vierde wijziging, per 1 januari 2021 in te trekken;
  4. Het uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2021 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2021.

 • 3

  De locatie Biezen 49 en 53 is bestemd voor sierteelt. Voortzetting van sierteeltactiviteiten is hier niet wenselijk, omdat het plangebied in een overwegend woongebied ligt met aan weerszijden woningen en basisscholen. Een vervolgfunctie naar wonen ligt daarom voor de hand. In verband hiermee is een woningbouwplan ontwikkeld met maximaal 23 vrijstaande woningen en een park om het woonmilieu in en nabij het plangebied te versterken. Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak om het oprichten van 23 woningen juridisch/planologisch mogelijk gemaakt.  Voorgesteld besluit

  1. het ontwerpbestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKbiezenlanden-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Biezenlanden Boskoop vast te stellen;
  3. Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting (bijlage) van het ontwerpbestemmingsplan;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  5. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan als ontwerp addendum op de welstandsnota gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  6. Het ontwerpbestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 • 4

  Het college besluit over een subsidieaanvraag vanuit stichting PReT. De subsidieaanvraag heeft betrekking op de inhuur van een programmamanager om de doorontwikkeling van recreatie en toerisme in Boskoop, ‘het Schone van Boskoop’ in samenwerking met alle betrokken partijen op een aantal kritische onderdelen te coördineren en te begeleiden. Deze aanvraag sluit aan bij de gemaakte afspraken over doorontwikkeling van recreatie en toerisme in Boskoop die door stichting PReT, stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en de gemeente Alphen aan den Rijn vastgelegd zijn in het PACT ‘het Schone van Boskoop’.  Voorgesteld besluit

  -  Een eenmalige, voorlopige subsidie te verstrekken ter hoogte van €20.000 voor het jaar 2020, 2021 en 2022 aan PReT ten behoeve van de inhuur van een programmamanager ‘het Schone van Boskoop’ en dit te dekken vanuit project PJ0270 cofin. Economisch Actieprogramma (FCL 75000162).

 • 5

  Om beter te weten wat er leeft in Hazerswoude-Rijndijk West (Groenendijk) heeft het Dorpsoverleg in mei 2020 de mening en wensen gepeild van de inwoners in Hazerswoude-Rijndijk West (Groenendijk). Het Dorpsoverleg heeft de resultaten aangeboden op 15 september 2020 aan wethouder Gert-Jan Schotanus. Er is toegezegd dat het College met een reactie komt. Met bijgaande brief reageert het college op de uitslag van de enquête  Voorgesteld besluit

  Bijgaand conceptbrief in reactie op de enquête van Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk West (Groenendijk) vaststellen.

 • 6

  Het project N207 Zuid kent een lange historie. Diverse varianten voor de aanpak van de verkeersproblematiek zijn opgesteld en besproken. Tot nu toe heeft dat niet geleid tot besluitvorming over de maatregelen voor Hazerswoude-Dorp. De raad heeft een raadswerkgroep ingesteld. De raadswerkgroep heeft een aantal varianten laten uitwerken. De uitkomst hiervan is in de notitie Varianten N207 Zuid Hazerswoude-Dorp beschreven.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de notitie Varianten N207 Zuid Hazerswoude-Dorp Raadswerkgroep Verkeer Boskoop en Hazerswoude.

 • 7

  In het Bouwbesluit is de eis opgenomen dat nieuw te bouwen woningen groter dan 50 m2 een individuele, afsluitbare bergruimte van tenminste 5 m2 moeten hebben. Deze bergruimte is onder andere bedoeld voor de stalling van fietsen en scootmobielen en heeft onder andere tot doel om verrommeling van de openbare ruimte te voorkomen. In de praktijk blijkt deze eis niet altijd goed aan te sluiten bij de bouwkundige wensen vanwege het grote ruimtebeslag van individuele bergingen.
  Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om in plaats van individuele bergingen een ‘gelijkwaardige oplossing’ te realiseren. Een gelijkwaardige oplossing die in verschillende gemeenten wordt toegepast, is een gezamenlijke bergruimte voor fietsen en scootmobielen, gecombineerd met een kleinere bergruimte in de woning zelf. In deze door het college vastgestelde beleidsregel is beschreven onder welke voorwaarden de gemeente een gezamenlijke bergruimte voor fietsen en scootmobielen als gelijkwaardige oplossing ziet en dus toestaat.  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht de beleidsregel gemeenschappelijke bergingen bij nieuwe woongebouwen gemeente Alphen aan den Rijn 2020 vast te stellen;
  2. Dat de beleidsregel in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 • 8

  De afgelopen periode is, vanuit de bestuursopdracht gebiedsgericht werken, een pilot uitgevoerd met gebiedsregie in de Snijdelwijk (Boskoop). Voortbouwend op deze ervaringen is besloten om de Edelstenenbuurt op een soortgelijke wijze aan te pakken. Het doel van deze aanpak is om langdurige, continue regie te voeren op de inzet van alle partijen en zo de diep gewortelde uitdagingen aan te pakken. Er wordt intensief samengewerkt met Woonforte, Politie, sociale partners in het gebied, vrijwilligersorganisaties en inwoners. Het plan van aanpak voor de Edelstenenbuurt wordt met dit besluit vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Het “Plan van aanpak Edelstenenbuurt” vast te stellen.

 • 9

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om Rijnhaven-Oost te transformeren naar een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt.
  Met het wegnemen van milieubelemmeringen en de inwerkingtreding van het omgevingsplan Rijnhaven-Oost is deze transformatie gedeeltelijk mogelijk gemaakt en zijn door meerdere marktpartijen woningbouwprojecten in voorbereiding en in uitvoering genomen. Voor de volgende stap in de transformatie van Rijnhaven-Oost is het noodzakelijk nog twee milieubelemmeringen weg te nemen. De oplossing van deze belemmeringen is opgenomen in het projectgebied ‘Havenfront’.

  Dit project omvat de realisatie van circa 668 woningen waarvan 50% in de categorie betaalbaar valt, waarvan minimaal 25% als sociale huurwoning beschikbaar komt. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met marktpartijen BPD en Vink Bouw de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling van Havenfront onderzocht. Om tot een haalbaar plan te komen zijn financiële bijdragen van het Rijk, provincie Zuid Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn noodzakelijk.

  Het college heeft een financiële bijdrage van Rijk en Provincie Zuid Holland aangevraagd en zal aan de gemeenteraad vragen – mits de bijdragen door Rijk en Provincie worden verstrekt - het resterend tekort te dekken.  Voorgesteld besluit

  Ten behoeve van het project Havenfront (Rijnhaven Oost):
  • een subsidie ter grootte van € 5.000.000,- aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ter hoogte van 50% van het geraamde tekort op de grondexploitatie .
  • een financiële bijdrage ter grootte van € 950.000,- te vragen aan de Provincie Zuid-Holland.
  en indien beide zijn toegekend
  • zal de raad vervolgens via separate besluitvorming worden voorgesteld een grondexploitatie te openen voor de herontwikkeling van Mijlpaal 30 en bovenstaande subsidie van het Rijk en bijdrage van de provincie Zuid-Holland ten gunste van deze grondexploitatie te brengen;
  • zal de raad worden voorgesteld om het resterende deel van het geraamde tekort van de grondexploitatie, zijnde ca. € 4.084.000,--, een verliesvoorziening te vormen en deze :
  o voor een bedrag ter grootte van € 1.600.000,- te dekken door middel van de reeds in 2013 voor Rijnhaven-Oost gereserveerde gelden en
  o het restant, zijnde ca. € 2.484.000,-, te dekken uit de reserve grondexploitatie, en bij onvoldoende saldo, uit de reserve Wonen en infra en vervolgens de algemene reserve.
  • wethouder van As te machtigen tekstuele wijzigingen in de aanvragen door te voeren en de definitieve aanvragen in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Provincie Zuid Holland.
  • ex artikel 55 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage 3, 4 en 5 behorend bij het aanvraagformulier woningbouwimpuls Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.