Overzicht College Besluiten

dinsdag 10 november 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De crisissituatie als gevolg van het Coronavirus duurt inmiddels ruim zeven maanden. Door de opleving van het virus na de zomervakantie, de tweede golf, wordt pijnlijk duidelijk dat we moeten voorsorteren op een crisisperiode met nog onbekende einddatum. In juni 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis en in de raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein van 18 juni 2020 is informatie gedeeld over de landelijke en lokale steunmaatregelen en andere maatregelen die zijn genomen voor onder andere ouderen, jeugd, kwetsbare groepen, sport, horeca en openbaar gebied en over de toepassing van de Noodverordening. Verder is vooruitgeblikt naar de periode na de Coronamaatregelen, een periode die helaas nog niet is aangebroken.
  Met de raadsbrief ontvangt de gemeenteraad een nieuwe stand van zaken met als peildatum 1 november 2020. Deze brief bevat een inhoudelijke financiële stand van zaken. Vanzelfsprekend zit er -naast deze brief -ook in de Najaarsrapportage 2020 en de Programmabegroting 2021 informatie over de gevolgen van de Coronacrisis.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgevoegde brief informeren over de gevolgen van de Covid-19 maatregelen.

 • 2

  Aan Rijndijk 86 in Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk) ligt de voormalige bedrijfslocatie van sticker- en lijmfabriek Avery Dennison. Voor deze locatie is een plan ontwikkeld voor de bouw van maximaal 102 woningen (woningbouwplan Nieuw Rein). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk opgesteld. Om een gewenste beeldkwaliteit te behalen is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder hebben gelijktijdig ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zeven zienswijzen ingediend. Een aantal zienswijzen leidt tot aanpassing van het plan en er is een aantal ambtshalve wijzigingen. Het voorstel is dan ook om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2 De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de in punt 1 genoemde Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage II);
  3 De Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk (bijlage III) vast te stellen;
  4 Het bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk, met identificatienummer, NL.IMRO.0484.HRrijndijk86-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond 0_NL.IMRO.0484.HRrijndijk86-VA01.dxf, d.d. 23 maart 2018;
  5 Het beeldkwaliteitsplan Nieuw Rein, Hazerswoude, als onderdeel van de welstandsnota, gewijzigd vast te stellen;
  6 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 • 3

  Een jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten het pand Castellum in Alphen aan den Rijn te
  verbouwen. Na de geplande sloop van een aantal plafonds en de oude wandbekleding is gebleken
  dat de brandveiligheid van het pand niet aan alle eisen van het vigerende bouwbesluit voldoet. Er
  blijken belangrijke tussenwanden, onderdelen van de staalconstructie, plafonds en vloeren niet
  voldoende brandwerend behandeld te zijn. Dit was voor de verbouwing niet bij ons bekend en niet
  te zien.

  Om de toekomst van het pand veilig te stellen, is dus meer inzet van mens en middelen nodig dan
  was voorzien. Het college laat een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak en verhaalbaarheid van de
  schade. De brandweer en Toezicht en Handhaving zijn nauw betrokken bij dit het proces en de
  voorgestelde herstelwerkzaamheden.
  De situatie die is ontstaan heeft grote gevolgen voor de hoofdhuurder Castellum B.V. De langere
  sluiting van een jaar zal van grote invloed zijn op het programma, het publiek, het
  publieksvertrouwen en de huurders van ruimtes in het pand. Denk bijvoorbeeld aan Studio Alphen
  (die per oktober jl. dit jaar zijn intrek zou nemen), het Alphense bedrijfsleven, particulieren,
  scholen, BOOST en sociaal en maatschappelijke organisaties uit Alphen aan de Rijn die diverse
  activiteiten gepland hadden. Dus niet alleen de opening en de theater en bioscoopvoorstellingen
  van Castellum B.V. kunnen tot 1 oktober 2021 niet plaatsvinden, maar ook de jaarlijkse
  bijeenkomsten en activiteiten van een groot aantal Alphense bedrijven/organisaties, repetities en
  voorstellingen van amateurs en van scholen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen een (aanvullend) krediet/investering beschikbaar te stellen en de
  dekking vanuit de algemene reserve te storten in de reserve kapitaallasten Theater. De
  financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een separate begrotingswijziging
  (2020) en de voorjaarsnota 2021 voor een bedrag
  - € 2.707.000,- aan verbouwingskosten en € 879.775,- aan rentelasten, de totale
  kapitaallasten bedragen € 3.586.775,- om de geconstateerde gebreken op te lossen en
  de verbouwing af te maken.
  - € 140.000,- extra dekking voor de gewijzigde subsidieaanvraag 2021 Castellum B.V.
  - € 30.000,- budget voor het uitvoeren van het onderzoek naar de toedracht van de
  geconstateerde feiten.
  In te stemmen met:
  2. De voorgestelde werkzaamheden om de brandveiligheid in het pand Castellum te herstellen
  zodat het pand voldoet aan het vigerende bouwbesluit.
  3. De voorgestelde aanpassingen en afwijkingen inzake de planning en uitvoering van de
  verbouwing als gevolg van de herstelactiviteiten brandveiligheid.
  4. Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid conform het inkoopadvies en de
  werkzaamheden genoemd bij 1 en 2, te gunnen aan Blanksmagroep (voor een bedrag van ca.
  € 1.800.000).
  5. Het voorstel om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaak en verhaalbaarheid van de
  geconstateerde feiten.
  6. Het betalen van de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden om de schade en de vertraging
  van de verbouwing te beperken.
  7. De gewijzigde subsidieaanvraag Castellum B.V. 2021 (= inclusief de inkomstenderving en
  geleden schade) voorlopig te gunnen conform de voorgestelde dekking in de financiële
  paragraaf.

 • 4

  De gemeenteraad is per brief in juli 2020 toegezegd voor het einde van 2020 te worden geïnformeerd over de stand van zaken van de voortgang in de mogelijke totstandkoming van een Nationaal Romeins Scheepvaart Museum (NRSM) bij Archeon in Alphen aan den Rijn. Deze is wederom in de vorm van een brief aan de Raad bijgevoegd.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met en verzenden van bijgevoegde raadsbrief

 • 5

  De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt samen met de schoolbesturen op haar grondgebied voor goede schoolgebouwen. Scholen kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een voorziening, bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Aan de hand van de verordening voorzieningen huisvesting 2015 stelt de gemeente elk jaar een lijst vast waarop staat welke voorzieningen worden toegekend en welke voorzieningen worden afgewezen. De gemeente doet dit na overleg met de schoolbesturen. Dit besluit heeft betrekking op uitvoering in het kalenderjaar 2021. De aanvragen aangaande nieuwbouw of uitbreiding zijn conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zoals vastgesteld. De dekking voor het IHP is meegenomen in de kadernota 2020.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. Het programma en overzicht voorzieningen in de huisvesting 2021 vast te stellen voor een bedrag van € 520.450,00 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten onttrekken aan de reserve Onderwijshuisvesting;
  2. De uit het Programma Onderwijshuisvesting 2021 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2021-2024 conform vaststellen;
  3. Overeenkomstig artikel 14 van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Alphen aan den Rijn 2015, de schoolbesturen op de hoogte te stellen van dit besluit.

 • 6

  De ondernemers in het centrum, vertegenwoordigd in de stichting VOC Alphen aan den Rijn, en de gemeente zijn bezig om een nieuwe BIZ in het centrum van Alphen aan den Rijn voor te bereiden voor de periode 2021-2025. Conform de wet op de Bedrijveninvesteringszones moet hiervoor een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten tussen gemeente en de stichting VOC, waarin afspraken staan over de uitvoering van deze nieuwe BIZ. Tevens staat in deze wet dat deze uitvoeringsovereenkomst gesloten moet zijn vóórdat de gemeenteraad besluit over het vaststellen
  van de nieuwe BIZ verordening. Om de uitvoeringsovereenkomst te kunnen ondertekenen wordt de wethouder gemandateerd namens het college.  Voorgesteld besluit

  - De “Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ) gebruikers centrum Alphen aan den Rijn 2021-2025” aan te gaan met de stichting VOC Alphen aan den Rijn;
  - De burgemeester verleent volmacht aan wethouder G.P. van As voor ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst.

 • 7

  Op 7 april 2020 heeft het college eerder besloten om de Voedselbank een tegemoetkoming te verstrekken van € 47.700. Het college is van mening dat voorkomen moet worden dat kwetsbare huishoudens die afhankelijk zijn van de Voedselbank financieel nog meer in de problemen komen.
  Het college heeft op 23 juni 2020 naar aanleiding van een verzoek van de Voedselbank, reeds besloten om de subsidietermijn te verlengen van 1 juni 2020 naar 1 augustus 2020. De Voedselbank heeft na het verstrijken van deze termijn verzocht om de voorgenoemde verlengde termijn nogmaals te verlengen.  Voorgesteld besluit

  De termijn waarop de subsidieverlening aan de voedselbank in verband met Corona betrekking op heeft (1 augustus 2020, collegebesluiten van 7 april en 23 juni 2020) te verlengen tot 1 januari 2021 (de overige voorwaarden blijven ongewijzigd).

 • 8

  Dit collegevoorstel heeft betrekking op het collegevoorstel (zaaknummer 270740) inzake de realisatie van een woonwagenlocatie aan het Weteringpad en de herontwikkeling van de woonwagenlocatie aan de Marokkostraat in Alphen aan den Rijn en de voor beide ontwikkelingen opgestelde grondexploitaties, alsmede de onderbouwing van een kredietaanvraag voor kavelafname en bouw woonwagens. De bijlagen 1 behorend bij de grondexploitatie Weteringpad en de grondexploitatie Marokkostraat en de bijlage 1 behorend bij de kredietaanvraag kavelafname en bouw woonwagens bevatten gevoelige informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Daarom wordt het college voorgesteld om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 1 van beide grondexploitaties en bijlage 1 behorend bij de kredietaanvraag en wordt  de gemeenteraad voorgesteld om deze geheimhouding te bekrachtigen.  Voorgesteld besluit

  1. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB geheimhouding op te leggen ten aanzien van:
  a. de bijlagen 1 van de grondexploitatie Weteringpad en grondexploitatie Marokkostraat en
  b. de bijlage 1 behorend bij de kredietaanvraag en
  2. de gemeenteraad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

 • 9

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van en de realisatie van enkele (nieuwe) woningen, in combinatie met kleinschalige recreatieve bedrijvigheid, op de locatie Landlustweg 7 en 10a te Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn identificatienummer NL.IMRO.0484.Alandlustweg7en10a-ON01 vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn ter inzage te leggen;
  3. Vast te stellen dat het (ontwerp)bestemmingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 • 10

  De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting van de gemeente en de (mogelijke) effecten op de meerjarenraming. Dit zijn na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgt dan het Jaarverslag. De tussenrapportages "bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de daaruit voortvloeiende bijstelling van het beleid en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming, alsmede een adequate toelichting daarop." Daarmee vormt de nota een (bij) sturingsinstrument, een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten.
  Na verwerking van de financiële mutaties uit de Najaarsnota 2020 houdt Gemeente Alphen aan den Rijn een structureel sluitende begroting.  Voorgesteld besluit

  1. de Najaarsnota 2020 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen:
          1) Grote projecten, 2) Treasurybeleid, 3) Kredieten, 4) Reservemutaties,  5) Begrotingswijzigingen, 6) Taakvelden en de aparte bijlage 7)             Corona kostentabel;
  2. de Najaarsnota 2020 met de genoemde bijlagen aan te bieden aan de auditcommissie en de raad;
  3. de raad voor te stellen:
          3.1 in te stemmen met de Najaarsnota 2020 en met de daarin opgenomen bijlagen:
          1) Grote projecten, 2) Treasurybeleid, 3) Kredieten, 4) Reservemutaties,
          5) Begrotingswijzigingen, 6) Taakvelden en de aparte bijlage 7) Corona kostentabel;
          3.2 de uit deze Najaarsnota 2020 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023 conform             vast te stellen;
          3.3 In te stemmen met een reservering van € 3 miljoen die in de Najaarsnota ten laste van het saldo is gebracht om hiermee (toekomstige)             corona-uitgaven te kunnen  dekken.

 • 11

  Op 24 september 2020 stelde de gemeenteraad de eerste wijziging van de Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018 vast. Het begrip “kiesgerechtigde” is hierin gewijzigd en dat noodzaakt tot het aanpassen van dit begrip de in Nadere regels subsidie Referendumverordening. Daarnaast noodzaken de in de meest actuele modelverordening Referendum van de VNG opgenomen artikelen over subsidie bij een referendum tot het actualiseren van de Nadere regels subsidie Referendumverordening, met name de regeling over het rangschikken van aanvragen.  Voorgesteld besluit

  1 De Nadere regels subsidie 2020 Referendumverordening vast te stellen.
  2 De Nadere regeling subsidieverstrekking referendum Alphen aan den Rijn 2018 in te trekken.
  3 Deze regeling bekend te maken, zodat deze in werking kan treden.
  4 Deze regeling ter kennis te brengen van de Referendumcommissie en te plaatsen op de ingekomen stukken van de raadsvergadering.
  5 In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief op het verzoek van de Referendumcommissie om uitstel voor het schema van aftreden van de leden.

 • 12

  Aan de Marokkostraat in Alphen aan den Rijn is een woonwagenlocatie met zes woonwagens gelegen. Deze locatie is verouderd en kampt met problemen. Daarom wil de gemeente Alphen aan den Rijn, in samenspraak met de bewoners, graag de locatie verplaatsen.
  Uit studie is een locatie in de hoek van het Weteringpad en de Amerikalaan in Alphen aan den Rijn naar voren gekomen als voorkeurslocatie. De vrijkomende locatie aan de Marokkostraat wordt herontwikkeld ten behoeve van het realiseren van (grondgebonden) vrije sector koopwoningen.
  Om de ontwikkeling van de woonwagenlocatie aan het Weteringpad en de herontwikkeling van de locatie aan de Marokkostraat mogelijk te maken, stelt het college de raad voor om grondexploitaties te openen voor de voorgenomen ontwikkelingen aan het Weteringpad en de Marokkostraat en deze grondexploitaties vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  1. In te stemmen met de realisatie van een woonwagenlocatie aan het Weteringpad, bestaande uit zes standplaatsen inclusief bergingen en vijf woonwagens;
  2. In te stemmen met de herontwikkeling van de woonwagenlocatie aan de Marokkostraat met de realisatie van zes grondgebonden vrije sectorwoningen;
  3. de raad voor te stellen om een grondexploitatie voor de locatie Weteringpad te openen en de grondexploitatie en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen;
  4. de raad voor te stellen om een verliesvoorziening voor de locatie Weteringpad te treffen ter grootte van € 186.177,- op contante waarde per 1-1-2020 en deze te dekken ten laste van de Reserve Vastgoed;
  5. de raad voor te stellen om een grondexploitatie voor de locatie Marokkostraat te openen en de grondexploitatie en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen;
  6. de raad voor te stellen om een verliesvoorziening voor de locatie Marokkostraat te treffen ter grootte van € 16.245,- op contante waarde per 1-1-2020 en deze te dekken ten laste van de Reserve Vastgoed;
  7. Een nog niet begroot deel aan opbrengsten kabels- en leidingen ad. € 168.000,- te storten in de Reserve Vastgoed ter dekking van de hiervoor genoemde onttrekkingen;
  8. de raad voor te stellen om een krediet beschikbaar stellen ter grootte van € 1.304.000,- ten behoeve van:
  a. de aankoop van vijf kavels aan het Weteringpad en de realisatie van vijf woonwagenwoningen op deze bouwkavels;
  b. de aankoop van één kavel aan de Leeghwaterweg.
  9. de raad voor te stellen de kapitaallasten van dit krediet te dekken door:
  a. de termijnbetalingen die voortvloeien uit de koop op afbetalingsovereenkomsten die met de vijf bewoners aan het Weteringpad en de bewoner aan de Leeghwaterweg wordt gesloten;
  b. het restant, zijnde ca. € 398.000,- te dekken ten laste van de reserve Vastgoed;
  10. de financiële gevolgen op te nemen en te verwerken in de begroting via een separate begrotingswijziging.

 • 13

  Stichting SCOPE Scholengroep verlaat per 16 november 2020 de schoolgebouwen aan de Henri Dunantweg 1 en Halverwege 4 te Alphen aan den Rijn. De school, Groen Hart Topmavo, is verhuisd naar een nieuw schoolgebouw aan de Tolstraat 9 te Alphen aan den Rijn.
  De Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 76u) bepaalt dat schoolgebouwen die worden verlaten door het onderwijs, terugvallen aan de gemeente. Schoolbestuur en de gemeente ondertekenen hiervoor een verklaring, die vervolgens door het Kadaster wordt gebruikt om het eigendom over te schrijven.  Voorgesteld besluit

  1. De verklaring buitengebruikstelling Henri Dunantweg 1 en Halverwege 4 te Alphen aan den Rijn ex. Artikel 76u Wet op het Voortgezet Onderwijs vast te stellen en in te dienen bij het Kadaster;
  2. De teamleider Beleid Openbare Ruimte en Vastgoed te machtigen voor het ondertekenen van de verklaring.

 • 14

  De dienstverleningsovereenkomst jeugdhulptussen gemeenten en Holland Rijnland loopt tot en met december 2020. In afwachting van besluitvorming over definitieve positionering en takenpakket van de TWO wordt voorgesteld om de huidige dienstverleningsovereenkomst met enkele kleine wijzigingen te verlengen voor 2021.
  Voor de Gemeente Alphen aan den Rijn geldt dat de TWO jeugdhulp de inkoop verzorgt voor de gesloten jeugdhulp, jeugdbescherming n jeugdreclassering.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2021 tussen gemeente en Holland Rijnland en deze te ondertekenen (bijlage 1)
  2. Te besluiten het aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden besluitmandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland te ondertekenen (bijlage 2).

 • 15

  Het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) is een vervolgstudie op het project N207-zuid (aanleg Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen bij Hazerswoude-Dorp). Bij BBG gaat het om maatregelen voor de middellange en lange termijn. Het doel van de BBG is het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie in het gebied rondom de Gouwe.
  Op dit moment zijn er vijf opties voor de middellange termijn geformuleerd. Voorafgaand aan de besluitvorming wordt aan alle partners en de bewoners gevraagd wat zij van de opties vinden. Dit moet uiteindelijk leiden tot 1 maatregelpakket.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Notitie Consultatie gemeenteraad m.b.t. opties Beter Bereikbaar Gouwe, inclusief bijlagen, waaronder specifiek het memo Keuzeopties maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe
  2. Notitie Consultatie gemeenteraad opties Beter Bereikbaar Gouwe, inclusief bijlagen ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad

 • 16

  Het centrum van Alphen aan den Rijn is sinds 2011 een Bedrijven Investeringszone (kortweg BIZgebied).
  Een BIZ maakt het voor ondernemers in het centrum mogelijk om gezamenlijk te investeren in activiteiten die o.a. de aantrekkelijkheid, kwaliteit en veiligheid van het winkelgebied ten goede komen. De huidige BIZ-verordening die hierop van toepassing is, loopt per 31-12-2020 af. De ondernemers in het stadshart, vertegenwoordigd via de stichting VOC, hebben aangegeven de BIZ graag te willen verlengen voor 5 jaar, met ingang van 1-1-2021. De gemeente heeft hieraan haar medewerking verleend. Een belangrijke stap hiervoor is het vaststellen van een nieuwe BIZ-verordening 2021-2025. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad.  Voorgesteld besluit

  - De raad voor te stellen de “Verordening Bedrijven Investeringszones (BIZ) gebruikers
  centrum Alphen aan den Rijn 2021-2025” vast te stellen.

 • 17

  De gemeente Alphen aan den Rijn voert al jaren periodiek belevingspeilingen uit, voorheen
  stadspeilingen genoemd. In de tweede helft van 2020 is opnieuw een belevingspeiling
  uitgevoerd. De belevingspeiling is een belangrijke bron van beleids- en
  sturingsinformatie, met deels vaste en variabele thema’s en deels nieuwe thema’s
  afgestemd op de actualiteit. De Belevingspeiling biedt inzicht in de tevredenheid, wensen
  en meningen van inwoners van Alphen aan den Rijn over een groot aantal thema’s met
  lokale relevantie. Er zijn twee producten opgeleverd naar aanleiding van peiling: het
  rapport “Waar staat je gemeente” en factsheets per wijk en dorp.
  Het algemene beeld is dat de inwoners van Alphen aan den Rijn over de gehele linie overwegend
  positief zijn over de inspanningen van de gemeente; deze krijgen cijfers die vergelijkbaar zijn met
  het gemiddelde in Nederland. Over de digitale faciliteiten van de gemeente zijn inwoners het
  meest te spreken (6,9). De minste waardering is er voor de mate waarin de gemeente inwoners
  betrekt bij het beleid (6,0). Landelijk scoort dit thema eveneens het minste (6,1).
  De resultaten zijn één van de informatiebronnen voor beleidsontwikkeling.  Voorgesteld besluit

  1. De resultaten van het rapport “Waar staat je gemeente” en de belevingspeiling te gebruiken als één van de informatiebron voor beleidsontwikkelingen;
  2. Het rapport “Waar staat je gemeente” en de belevingspeiling per wijk en dorp door te sturen naar de gemeenteraad ter informatie.

 • 18

  De fractie van de PvdA stelt artikel 40 vragen over een tweetal (mogelijke) woningbouwlocaties, te weten de locatie Rijnpark in Koudekerk aan den Rijn en de locatie Windhorst in Hazerswoude-Dorp. Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken voor beide locaties.  Voorgesteld besluit

  De fractie van de PvdA en de leden van de gemeenteraad informeren over de stand van zaken ten aanzien van de locatie Rijnpark in Koudekerk aan den Rijn en de locatie Windhorst in Hazerswoude-Dorp.

 • 19

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt gemeenten in staat om hun eigen huishouding te regelen zoals zij dat graag willen. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen voor inwoners) en heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. Sinds de laatste wijziging is op een aantal gebieden gebleken dat wijzigingen of aanvullingen gewenst zijn.
  In dit besluit wordt allereerst een aantal wijzigingen en aanvullingen gedaan in het kader van de periodieke actualisering aan de hand van de ledenbrieven van de VNG van 14 juli 2020 en 15 oktober 2020 betreffende de model-APV.
  Daarnaast wordt voorgesteld om bij deze actualisering in de APV een nieuw artikel 2:47b over Slapen op openbare plaatsen, alsook een nieuw artikel 2:50a over een Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties in te voeren.
  Tenslotte wordt een actuele stand van zaken gegeven met betrekking tot de voorbereidingen voor een gemeente brede Omgevingsplan. Het inwerkingtreden van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2022, zal ook gevolgen hebben voor de inhoud van de APV.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Achtste wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014.
  2.  De raad voor te stellen de Achtste wijzigingsverordening APV vast te stellen