Overzicht College Besluiten

dinsdag 15 januari 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Publiekssamenvatting
  Het Toost Foodtruckfestival is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij vanuit diverse foodtrucks gerechten worden verkocht. Daarbij is er een muzikaal podiumprogramma met licht versterkte achtergrondmuziek en diverse activiteiten voor kinderen. De organisatie werkt dit jaar samen met lokale partijen, zoals sportverenigingen. In 2018 heeft het Foodtruckfestival voor het eerst gebruik gemaakt van het Europapark. Deze locatie is zeer geschikt gebleken voor dit evenement. Toost Foodtruckfestival wil in 2019 daarom twee edities houden, namelijk 17, 18 en 19 mei 2019 en 20, 21 en 22 september 2019.
  Ten tijde van het opstellen van het evenementenbeleid is geen rekening gehouden met dit evenement op deze locatie. Gezien de positieve ervaring van 2018, zowel vanuit de gemeente als vanuit de organisatie, wordt het maximaal aantal risicoklasse B evenementdagen met twee dagen verruimd naar zes dagen.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  In afwijking van het evenementenbeleid wordt het maximaal aantal B- evenementdagen voor het Europapark verruimd van vier naar zes dagen voor het evenement Toost Foodtruckfestival.

 • 2

  Op de locatie Wijkdijk 10 en 12 in Boskoop staan twee geschakelde woningen die ernstig zijn beschadigd. De woningen zijn vanwege scheuren in de muren en gevels door de gemeente onbewoonbaar verklaard. De betrokken twee families wonen ca. twee jaar in twee noodgebouwen achter de woningen. Dit is voor beide families een onwenselijke en nijpende situatie. Door middel van een herziening van het bestemmingsplan worden de bestemmingen Bedrijf en Agrarisch gewijzigd in de bestemming Wonen en wordt de bouw van twee nieuwe woningen planologisch mogelijk gemaakt.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Het bestemmingsplan Wijkdijk 10-12 met identificatienummer NL.lMRO.0484.BKwijkdijk1012-VAO1 digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie door het sluiten exploitatieovereenkomsten anderszins verzekerd zijn.

 • 3

  Op 2 mei 2018 heeft er in Hazerswoude-Dorp een brand gewoed. Er is opgeschaald naar GRIP 1, vanwege vrijgekomen asbest en het feit dat een deel van een woonwijk verontreinigd was door asbest.
  Naar aanleiding van deze brand is een evaluatie gescreven door de Veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeente Alphen aan den Rijn. Doel is om is om de raad te informeren middels de evaluaties.  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over de brief en het verslag van de Veiligheidsregio over de brand in Hazerswoude-Dorp.

 • 4

  De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) heeft 20 december 2018 aan de Gemeente de Kadernota 2020 toegestuurd.
  Het bestuur van de RDOG HM stelt de gemeenteraden in de gelegenheid hun zienswijze hierop te geven, omdat de organisatie een Gemeenschappelijke Regeling is. De RDOG Hollands Midden betrekt de zienswijzen bij het opstellen van haar definitieve begroting. De raad wordt voorgesteld van het recht op het geven van een zienswijze gebruik te maken.  Voorgesteld besluit

  Op basis van de Kadernota 2020 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
  1 Besluiten bijgaande zienswijze op de Kadernota 2020 in te dienen bij de RDOG.

 • 5

  De eigenaren van parkeerplaatsen aan de Vuurlaan in Alphen aan den Rijn hebben verzocht de parkeerplaatsen te onttrekken aan het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet. Hiermee worden zij gerechtigd de parkeerplaatsen te voorzien van voorzieningen waarmee zij overig verkeer kunnen weren en de parkeerplaatsen voor eigen gebruik te reserveren. De raad is bevoegd om dit te besluiten. De raad heeft eerst een voorbereidingsbesluit vastgesteld welke vervolgens ter inzage is gelegd. Belanghebbenden konden schriftelijk zienswijzen indienen. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding het besluit aan te passen. De raad wordt voorgesteld de nota van beantwoording vast te stellen en definitief te besluit tot het onttrekken van de parkeerplaatsen aan de openbare weg.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen;
  2. De raad voorstellen kennis te nemen van de reactie op de ingediende zienswijzen door de aanvrager;
  3. De raad voorstellen het besluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van parkeerplaatsen aan de Vuurlaan te Alphen aan den Rijn op grond van de Wegenwet definitief vast te stellen.

 • 6

  Er zijn diverse ontwikkelingen gaande in de domeinen aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, het economisch klimaat in Alphen aan den Rijn en tekorten in diverse sectoren die zich in de gemeente laten voelen. Lokale (MKB) werkgevers geven aan dat de uitstroom vanuit het onderwijs afneemt en dat jonge mensen die bij hen aan het werk gaan niet altijd voldoende zijn toegerust voor het werk. Het aantal jongeren neemt af en instroom vanuit scholen wordt in de nabije toekomst minder. Het werkloosheidscijfer staat op een uniek lage stand met 2.6% en toch zijn er nog mensen die geen werk kunnen vinden. Tegelijk ontstaan er in de sectoren bouw, metaal, ICT, greenport, zorg en transport en logistiek grotere tekorten aan arbeidskrachten. De gemeente slaat de handen ineen met partners uit het onderwijs, werkgevers en branches om de arbeidsmarkt in Alphen aan den Rijn toekomstbestendig te maken en gezamenlijk de tekorten op de lokale arbeidsmarkt te bestrijden. Daartoe willen we met elkaar een pact sluiten op 23 januari 2019.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met nota toekomstbestendige arbeidsmarkt.
  2. Instemmen om PACT te sluiten met (vertegenwoordigingen van) werkgevers en onderwijsinstellingen.
  3. Wethouder H. de Jager machtigen om het PACT te ondertekenen.

 • 7

  Gemeente Alphen aan den Rijn wil de duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart zijn. De wens om de verduurzaming te versnellen en de ambitie aardgasloos in 2050 zijn aanleiding voor het vaststellen van de subsidieverordening energiebesparing bestaande woningen. Bewoners kunnen subsidie ontvangen voor het treffen van isolerende maatregelen, het aanbrengen van lage temperatuurverwarming en het los koppelen van de woning van het aardgas netwerk. Eigenaren van monumentale woningen kunnen daarnaast ook subsidie ontvangen voor een energieadvies. Woningeigenaren (niet-monumentaal) kunnen al via de gemeente tegen een gereduceerd tarief een energieadvies laten uitvoeren.  Voorgesteld besluit

  De raad te verzoeken:

  1. De subsidieverordening Energiebesparing bestaande woningen Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  2. Voor de uitvoering van de subsidieverordening:
   a. € 500.000,- als subsidie budget beschikbaar te stellen;
   b. € 60.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de subsidieverordening;
  3. Deze budgetten ad. € 560.000,- te dekken middels een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid;
  4. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels bijgevoegde separate begrotingswijziging;

 • 8

  De Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) wil in 2019 een aantal activiteiten organiseren om haar rol goed te kunnen vervullen. Het reguliere jaarlijkse werkbudget ad €5.000 is hiervoor niet toereikend. Bij het college van B&W is nu vanuit de EDBA een verzoek binnen gekomen voor een aanvulling op het werkbudget 2019.  Voorgesteld besluit

  Eenmalig een subsidie te verlenen aan de EDBA ter hoogte van €78.000 als programmabudget EDBA 2019 en dit te dekken uit het budget tenderregeling LEF (onderdeel Economisch Actieprogramma).

 • 9

  In 2015 heeft het toenmalige college besloten de zogenoemde 'heroriëntatie dorps- en
  buurthuizen' op te stellen. Als onderdeel hiervan is in het najaar van 2016 een quickscan
  vastgesteld. In vervolg hierop is in 2017 gewerkt aan het realiseren van een nieuw beleidskader.
  Vaststelling hiervan is niet gerealiseerd. Wel is tot een aantal uitgangspunten gekomen, welke
  overeenkomen met de ambities binnen het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. In deze
  bestuursopdracht zijn deze uitgangspunten het vertrekpunt voor het thans te realiseren herijking
  Buurt- en dorpsvoorzieningen.  Voorgesteld besluit

  1. De startnotitie “Herijking buurt- en dorpshuisvoorzieningen” vast te stellen;
  2. De opzet van de informatiemarkt vast te stellen;
  3. Het college stelt de raad voor om de dertien uitgangspunten voor de herijking van de buurt- en dorpshuisvoorzieningen vast te stellen.