Overzicht College Besluiten

dinsdag 26 november 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Ontwikkelingen hebben geleid tot enkele aanpassingen in het Vervoerplan van Arriva. Deze aanpassingen worden in dit addendum beschreven.  Voorgesteld besluit

  • Kennisnemen van het addendum vervoerplan 2020 van Arriva;
  • Het addendum te plaatsen op de lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad.

 • 2

  Op 29 oktober 2019 stemde het College van B&W in met het raadsvoorstel over de 7e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een onderdeel van dit voorstel is de voorgestelde intrekking van artikel 5:24A, dat gaat over de vaarsnelheid op openbaar water. Deze intrekking was gebaseerd op de verwachting dat een soortgelijke bepaling gestalte zou krijgen in de nieuwe Vaarwegenverordening. Bij de behandeling van dit laatste raadsvoorstel in de raadscommissie van november 2019 is echter gebleken van onvoldoende draagvlak voor de Vaarwegenverordening. De raad zal de Vaarwegenverordening dan ook niet vaststellen op 21 november 2019.  Voorgesteld besluit

  1: In te stemmen met de aangepaste 7e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014.
  2: De raad voor te stellen om de 7e wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014 vast te stellen.

 • 3

  De jaarwisseling is in Alphen aan den Rijn doorgaans een veilige en feestelijke festiviteit.
  Naast een gezellig samenzijn behoort het afsteken van vuurwerk ook tot deze traditie.
  Het afsteken van vuurwerk is het gehele jaar door verboden met uitzondering van de jaarwisseling
  ( 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur).
  Het afsteken van categorie 1 vuurwerk ( kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk) is het gehele
  jaar door wel toegestaan. Het afsteken van vuurwerk kan schade en overlast veroorzaken voor
  mensen, maar ook voor dieren en milieu. De stichting Alphense Hondenbezitters heeft een
  verzoek ingediend om een vijftal vuurwerkvrije zones in te stellen komende jaarwisseling.
  Veel honden zijn bang voor vuurwerk waardoor het uitlaten van honden tijdens de jaarwisseling
  een probleem is. Ook de stichting Alphense Kinderboerderijen heeft de gemeente verzocht om de
  directe omgeving van de drie kinderboerderijen vuurwerkvrij te maken. Vanuit het oogpunt van
  dierenwelzijn is ervoor gekozen zes gebieden aan te wijzen als vuurwerkvrije zone:
  Heempark (incl. kinderboerderij Zegersloot), Park Zegersloot (gedeeltelijk), Hondenspeelpark
  Steekterpoort, Bospark (incl. kinderboerderij Bospark), Weteringpark, Kinderboerderij de
  Contactweide. Dit betekent dat er in bovengenoemde gebieden ook tussen 31 december 18:00 uur
  tot 1 januari 02:00 uur geen vuurwerk afgestoken mag worden. De burgemeester doet een beroep
  op alle inwoners om zich te realiseren dat vuurwerk overlast en schade kan veroorzaken.
  Gun iedereen een fijne jaarwisseling, ga respectvol met elkaar om, voorkom overlast voor mens en
  dier en steek geen vuurwerk af in de directe omgeving van dieren.  Voorgesteld besluit

  • vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2019-2020 Alphen aan den Rijn"
  • de burgemeester te mandateren eventuele aanvullende vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2019-2020 aan te wijzen

 • 4

  Ontwikkelaar AM B.V. wil op de voormalige locatie van ‘Carrier’ te Hazerswoude-Rijndijk 28 grondgebonden woningen ontwikkelen. Het betreft hier een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Middels een anterieure exploitatieovereenkomst worden de publieke kosten die voortkomen uit deze ontwikkeling verhaald op de ontwikkelaar.  Voorgesteld besluit

  1.Met “AM B.V.” inzake de ontwikkeling van de locatie ‘Carrier’ te Hazerswoude-Rijndijk een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten;

  1. Wethouder Van As te mandateren om de overeenkomst aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;

  2. De faciliterende projectexploitatie “locatie Carrier” (adresomschrijving) te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de voorjaarsnota 2020;

  3. De bijdrage in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (reserve), ad. € 29.120,-, in de begroting te verwerken via de voorjaarsnota 2020;

 • 5

  Op 13 oktober 2016 heeft de raad de beleidsbrief erfgoed vastgesteld. Hierbij heeft de raad aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat al het erfgoed binnen de gemeente op een eenduidige wijze wordt benaderd. Hieraan is gevolg gegeven door het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart, waarop alle bovengrondse cultuurhistorische waarden (gebouwd en niet-gebouwd) zijn samengebracht. De cultuurhistorische waardenkaart laat in één oogopslag zien hoe cultuurhistorisch rijk onze gemeente is. De cultuurhistorische waardenkaart is voorzien van meer dan 2000 cultuurhistorische objecten. In april 2019 is deze kaart gepresenteerd. De kaart op zich heeft geen status en is vooral informatief en ter inspiratie. Er wordt daarom voor alle erfgoedwaarden een ruimtelijke verankering geregeld middels het bestemmingsplan Cultuurhistorie. Er is inmiddels een concept bestemmingsplan Cultuurhistorie opgesteld. Over de cultuurhistorische waardenkaart en het bestemmingsplan Cultuurhistorie worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten lopen vooruit op de procedure tot het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie. De raad en andere betrokkenen worden geïnformeerd over de stand van zaken en uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten.  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren over de stand van zaken en vervolg Cultuurhistorische waardenkaart met een uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten Cultuurhistorie, aan de hand van bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  2. Andere betrokkenen uit te nodigen voor de informatiebijeenkomsten Cultuurhistorie, mede aan de hand van bijgevoegde brieven.

 • 6

  Volgens het rooster van aftreden, treedt mevrouw J.L. van Doesburg per 1 augustus 2019 af als lid
  raad van toezicht. In overeenstemming met artikel 11, lid 4 van de statuten Stichting Scala College
  en Coenecoop College is mevrouw Van Doesburg eenmalig onmiddellijk herbenoembaar. In de vergadering van 7 juni 2017 heeft de Raad van Toezicht 18 september 2019 heeft de raad van toezicht van de Stichting Scala College en Coenecoop College daarom besloten de gemeenteraad voor te stellen, mevrouw J.L. van Doesburg per 1 augustus 2019 te herbenoemen als lid van de raad van toezicht.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad via de lijst van antwoord-brieven voor te stellen in te stemmen met de herbenoeming van mevrouw J.L. van Doesburg als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Scala College en Coenecoopcollege per 1 augustus 2019.

 • 7

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om Rijnhaven-Oost te transformeren naar een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt.
  Met het wegnemen van milieubelemmeringen en met de inwerkingtreding van het omgevingsplan Rijnhaven-Oost is de transformatie mogelijk gemaakt en zijn door meerdere marktpartijen woningbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering genomen.

  De gemeente gaat voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwproject “Mijlpaal 30” een intentieovereenkomst aan met BPD Ontwikkeling en Vink Bouw. Deze drie partijen gaan in de komende periode gezamenlijk onderzoeken of een ontwikkeling op deze locatie haalbaar is.  Voorgesteld besluit

  • Met BPD Ontwikkeling B.V. en Vink Bouw B.V. een intentieovereenkomst, inzake de gebiedsontwikkeling van de locatie ‘Mijlpaal 30’ aan te gaan, één en ander volgens de bijgevoegde overeenkomst;
  • De mogelijkheden te gaan onderzoeken om als gemeente gezamenlijk met betrokken marktpartijen een grondexploitatie te kunnen voeren.

 • 8

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 15 woningen op het perceel Klaverblad 80 te Boskoop. Naar aanleiding van een aanmeldingsnotitie heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er geen Milieu Effect Rapport (MER) voor dit bouwplan hoeft te worden opgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Dat voor het besluit over het bouwen van 15 woningen op het perceel Klaverblad 80 te Boskoop (V2019/235) geen milieueffectrapportage (M.e.r.) hoeft te worden opgesteld;
  2. Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking conform artikel 7.17 van de Wet milieubeheer.

 • 9

  Vorige week publiceerden het AD en het Leidsch dagblad een artikel over de jeugdhulp in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Een inwoner heeft het initiatief genomen om klachten te verzamelen. Dit niet zozeer om GO! voor jeugd in een negatief daglicht te plaatsen, maar vooral om te kijken hoe de jeugdhulp in deze gemeenten beter kan.
  Als gemeenten vinden wij goede jeugdhulp belangrijk. Klachten van inwoners worden altijd serieus genomen en ook op dit signaal ondernemen wij actie. De initiatiefneemster is benaderd voor een voor een gesprek en als dat leidt tot aanknopingspunten om de jeugdhulp te verbeteren, dan zullen we daarnaar handelen in samenwerking met GO! voor jeugd.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde brief over GO! voor jeugd.

 • 10

  In juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten geen medewerking te verlenen aan een bouwplan op
  de locatie Spoorbos/Loefzijde in Boskoop. Om de toekomst van het Spoorbos te waarborgen is
  met de eigenaar van het perceel overeengekomen dat de gemeente het eigendom overneemt. De
  gemeenteraad wordt voorgesteld het bedrag beschikbaar te stellen om het spoorbos aan te kopen.
  In de loop van 2020 wordt gestart met de idee- en planvorming om het Spoorbos een recreatieve
  en natuurlijke invulling te geven.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voorstellen een krediet ter grootte van € 360.000,- beschikbaar te
   stellen voor de aankoop van het perceel Spoorbos te Boskoop;
  2. De gemeenteraad voorstellen de investering, conform de nota Activa en Afschrijven en
   landelijke wetgeving, te activeren;
  3. De gemeenteraad voorstellen om de structurele rentelasten ad. € 9.000,-, vanaf 2020
   ten laste te brengen van het rente resultaat.
  4. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via een separate begrotingswijziging
   bij het raadsvoorstel.

 • 11

  In het door de provincie Zuid-Holland vastgestelde Fietsplan ‘Samen Verder Fietsen’ 2016-2025
  (2016) en de Uitvoeringsagenda Fiets is een doelstelling geformuleerd om meer fietspaden aan te
  leggen, waarbij het gaat om verbindingen tussen stedelijke centra en OV-knooppunten,
  ontsluitingen tussen stad en recreatieve verbindingen, recreatieve routes in natuur en
  cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Eén van deze fietspaden is het fietspad F306 in Alphen
  aan den Rijn nabij de rotonde N231 en N207. Het fietspad betreft een fietsbrug met aan beide
  zijden van het Aarkanaal een op- en afrit naar de brug. De brug gaat over de N207, de
  naastgelegen parallelweg en over het Aarkanaal. Met deze brug wordt de fietsverbinding tussen de
  stad Alphen aan den Rijn enerzijds en Aarlanderveen en Nieuwkoop met hun buitengebieden
  anderzijds flink verbeterd. Met dit bestemmingsplan wordt de aanleg van een fietsbrug over het
  Aarkanaal juridisch/planologisch mogelijk gemaakt.  Voorgesteld besluit

  1. het ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal met identificatienummer NL.IMRO.0484.B139fietsbrugaarkn-ON01 met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal vast te stellen;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal ter kennisname brengen aan de gemeenteraad.

 • 12

  In de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) zijn beheers- en toezichthoudende functies betreffende de BRP beschreven. Volgens artikel 1 van de regeling wijst het college van burgemeester en wethouders functionarissen aan die belast zijn met het beheer en toezicht van de BRP. Periodiek wordt de regeling geactualiseerd. In deze actualisering is de beschrijving van de functie van systeembeheerder aangepast en zijn in bijlage 2 nieuwe functionarissen benoemd. Daarnaast zijn er een aantal tekstuele aanpassingen gedaan.  Voorgesteld besluit

  De Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen 2019 vast te stellen.

 • 13

  De gemeente is eigenaar van een perceel grond aan de Eikenlaan waar de Alphense Hondenclub
  (AHC) is gevestigd (Eikenlaan 255). Dit terrein was gereserveerd voor een disco. Omdat er geen
  initiatiefnemers voor de disco waren is besloten dat een gedeelte van het perceel wordt verkocht
  voor de ontwikkeling van bedrijfsunits en de AHC het resterende perceel kan blijven gebruiken.
  Voor de verkoop van de grond zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar. Met de AHC zijn afspraken gemaakt over de verhuur en de mogelijkheid om een nieuw verenigingsgebouw te
  realiseren. Het project is strijdig met de ter plaatse geldende beheersverordening Hoorn West. Om
  deze ontwikkelingen mogelijk te maken is voor het perceel Eikenlaan 255 een bestemmingsplan
  opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan is nu door het college vastgesteld en wordt voor een
  ieder ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. De gemeenteraad wordt geïnformeerd
  over de laatste stand van zaken.  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een koopovereenkomst met S.B.H. Bouwgroep B.V. voor de verkoop
   van een perceel grond aan de Eikenlaan 255 te Alphen aan den Rijn;
  2. Het aangaan van een huurovereenkomst met de Alphense Hondenclub voor de verhuur
   van een perceel grond aan de Eikenlaan 255 te Alphen aan den Rijn;
  3. Het aangaan van een opstalovereenkomst voor de realisatie van een verenigingsgebouw
   op het onder beslispunt 2. gehuurde perceel grond;
  4. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van
   ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomst;
  5. De teamleider Beleid Openbare Ruimte en Vastgoed te mandateren deze overeenkomst
   aan te gaan en om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling;
  6. De kosten en baten met betrekking tot de verkoop van de locatie Eikenlaan 255 in de
   begroting op te nemen via een nog te openen projectexploitatie;
  7. Het (positieve) saldo, na verwerking van bovengenoemde mutaties, te storten in de
   reserve Vastgoedmanagement;
  8. De financiële gevolgen van dit voorstel in de begroting te verwerken middels een
   verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2020;
  9. Ten behoeve van deze ontwikkeling het ontwerpbestemmingsplan “Eikenlaan 255” met
   identificatienummer NL.IMRO.0484.Aeikenlaan255-ON01 met bijbehorende bestanden
   (waaronder de analoge afgeleide verbeelding) vast te stellen;
  10. Geen exploitatieplan, zoals bedoeld in de Wro, in voorbereiding te nemen omdat de kosten
   anderszins verzekerd zijn;
  11. Geen milieueffectrapport te maken omdat er vooralsnog geen belangrijke nadelige gevolgen
   voor het milieu te verwachten zijn;
  12. De procedure na de vaststelling verder te vervolgen door het ontwerp bestemmingsplan vrij
   te geven voor zienswijzen;
  13. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde informatiebrief.

 • 14

  De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het verzoek gekregen om het convenant Landelijke stuurgroep interventieteams te ondertekenen. Doel van dit convenant is om de afspraken vast te leggen over de samenwerking in interventieteams. De convenantpartners werken samen ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden als door de landelijke stuurgroep LSI aangeduid. Het convenant is door juristen van het ministerie van SZW en juristen van de convenantpartners getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018). Het model is AVG-proof. Het college mandateert wethouder H. de Jager om het convenant voor de Gemeente Alphen aan den Rijn te ondertekenen.  Voorgesteld besluit

  1. Wethouder H. de Jager mandateren om het convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) te ondertekenen.

 • 15

  Participe heeft op basis van de beschikkingen met kenmerken 174182 en 175003 een voorlopige subsidie voor het jaar 2018 toegekend gekregen van € 2.501.643 voor de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen Wmo en het beheer van de multifunctionele accommodaties. Voor de uitvoering van de verstrekkingen, inclusief PGB’s Jeugd (tot 1 augustus 2018) heeft het college voor 2018 in totaal een budget van € 9.090.000 verstrekt. Op basis van de jaarstukken heeft het college de subsidie 2018 definitief vastgesteld op € 2.613.028 en het verstrekkingenbudget 2018 op € 9.325.368.  Voorgesteld besluit

  1. De voorlopig verleende subsidie 2018 aan Participe definitief vaststellen op € 2.613.028.
  2. Het verstrekkingenbudget 2018 definitief vaststellen op € 9.325.368
  3. Participe nog een bedrag van € 346.753 betalen over 2018.
  4. Als gevolg van een negatief jaarresultaat Participe toestemming verlenen om een bedrag van € 216.840 te onttrekken aan haar Algemene Reserve.