Overzicht College Besluiten

dinsdag 17 september 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Omdat het huidige cultuurbeleid zich voornamelijk richtte op de kern Alphen aan den Rijn en op 31 december 2018 afliep heeft het College in het Coalitieakkoord 2018-2022 afgesproken een nieuwe cultuurvisie op te stellen voor de hele gemeente. Met deze visie geeft het College in de komende tien jaar richting aan het cultuurbeleid in alle kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor het opstellen van de visie is veel informatie opgehaald en zijn goede ideeën en inzichten gebruikt van de verschillende culturele- en maatschappelijke partijen en betrokken inwoners. De visie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad. In 2025 zal een evaluatie plaatsvinden.
  Na het vaststellen van de visie door de Gemeenteraad zal een Cultuurplatform worden opgericht dat ondersteund wordt door een onafhankelijke Cultuurmakelaar. Het is de bedoeling dat alle culturele- en maatschappelijke organisaties die dat willen hier, in meer of mindere mate, aan kunnen deelnemen.
  In samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn zal het platform uitvoering gaan geven aan de uitvoeringsagenda die onderdeel is van deze visie.  Voorgesteld besluit

  • De Cultuurvisie 2019-2030 'Kunst en Cultuur verbindt’ vast te stellen en ter vaststelling aan te bieden aan de Gemeenteraad.
  • De daarbij behorende Uitvoeringsagenda vast te stellen en ter vaststelling aan te bieden aan de Gemeenteraad.
  • In te stemmen met het omzetten van het incidenteel budget 65110405-421101 (Incidenteel budget Kunst en Cultuur volwassenen ter grootte van € 200.000) naar een meerjarig projectbudget ‘Uitvoering Cultuurvisie 2019-2024’ (voor 3 jaar).
  • Een structureel budget beschikbaar te stellen van ca € 70.000 voor het aannemen van een onafhankelijke Cultuurmakelaar die het Cultuurplatform gaat ondersteunen. Dit budget wordt gedekt door het omzetten van de structurele materiele budgetten 65100305 - 343900 (overige uitgaven binnen bibliotheekwerk van € 25.000) en 65400905-343900 (Overige uitgaven binnen Theatervoorzieningen van € 45.000) naar een structureel personeelsbudget.
  • Een haalbaarheidsonderzoek-budget beschikbaar te stellen voor onderzoek naar het mogelijk vestigen van een popmuseum in het Oude Raadhuis en hiervoor € 30.000 beschikbaar te stellen vanuit 65110400-424100 (restant 2019 budget Muziek, algemene gemeentelijke bijdragen).
  • De Raad voor te stellen eenmalig een budget van € 65.000 in te zetten om de herijking van het aanbod en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in 2020 op te starten middels de vrije ruimte binnen de reserves Sociaal Domein en in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2019.
  • Vanaf 2021 een structureel budget van € 65.000 beschikbaar te stellen en dit risico te melden in de Najaarsnota 2019 en mee te nemen in de kadernota 2021.
  • Alle betrokken partijen conform het participatietraject Cultuurvisie onder voorbehoud van het Raadsbesluit op 17 oktober a.s. de gewijzigde visie toe sturen.

 • 2

  Het College heeft op 28 mei 2019 besloten om de Raad te informeren over de opdracht ‘transformeer Castellum tot een multifunctioneel gebouw waarin naast theater en bioscoop ook culturele, maatschappelijke en economische activiteiten plaatsvinden’. Dit zogenoemde ’scenario 2’ kan niet volledig worden uitgevoerd omdat daarvoor de bouwtechnische ingrepen en fysieke beperkingen van het pand te groot zijn en niet binnen het beschikbaar gestelde budget passen (zie besluit 249453). Vooral het creëren van nieuwe werkplekken of kantoorruimten voor het 'in-huizen' van veel nieuwe bewoners is niet verenigbaar met het in stand houden van de kernfuncties theater en bioscoop en cultureel- maatschappelijk- en commerciële verhuringen. De aankomende verbouwing is een optimalisatieslag en richt zich op generieke aanpassingen die alle huidige en potentiele toekomstige functies binnen het pand zullen gaan versterken. Er worden vooral knelpunten uit het bestaande ontwerp opgelost.

  Het theater is een belangrijke, culturele basisvoorziening in onze gemeente die een investering voor een (financieel) gezonde toekomst rechtvaardigt. Om zeker te zijn dat het College de juiste beslissing aan de Raad voorlegt over de verbouwing is er door de GalanGroep een second opinion onderzoek geweest naar onder andere de vraag hoe de adviseur tegen de verbouwingsplannen in het algemeen aankijkt én, in het kader van de uitkomsten van het participatietraject dat is doorlopen, of het mogelijk is om op termijn een fysiek, volwaardig poppodium te realiseren (participatietraject Cultuurvisie).

  Het College heeft naar aanleiding van het onderzoek geconstateerd dat het verbouwen van het pand Castellum de enige optie is om tot een optimaal gebruik van het pand te komen. Daarnaast wil het college een behoefte- en haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor het realiseren van een fysiek poppodium in Alphen aan den Rijn, en wordt advies ingewonnen op welke manier geïnteresseerde ondernemers, exploitanten of investeerder in het Pand Castellum betrokken kunnen worden bij de exploitatie van het pand. Voorop staat dat de theaterfunctie en de uitvoering van podiumkunsten in het pand blijven bestaan en dat het pand dus een culturele bestemming behoudt. Beide trajecten worden in een voorstel uitgewerkt en in februari 2020 aan het college voorgelegd.

  Het besluit om door te gaan met de verbouwing heeft directe gevolgen voor de bedrijfsvoering van Castellum B.V. en de exploitatie van het pand in 2020. Het belangrijkste punt is dat het pand in 2020 ca. 4,5 maand dicht moet (vanaf juni t/m oktober). Dit betekent onder andere dat Castellum B.V. de geraamde omzet en exploitatie niet kan behalen en dat er door de noodzakelijke sluiting dus sprake is van inkomstenderving. Deze incidentele kosten waren tot nu toe niet opgenomen in de gemeentelijke begroting.  Voorgesteld besluit

  1. Door te gaan met de huidige aanbesteding en de huidige verbouwingsplannen met in acht neming van advies 1 van de GalanGroep (bijgevoegd) om met de projectgroep en opdrachtnemers de verbouwingsplannen door te nemen op mogelijke besparingen (met name in de kelder) en door te voeren efficiency- maatregelen. Eventuele besparingen in te zetten voor het ontwikkelen van een poppodium in Alphen aan den Rijn.
  2. De definitieve verbouwingstekeningen én het kostenoverzicht in december voor te leggen aan het College (conform planning) en hierna de raad hierover te informeren.
  3. Na het raadsbesluit over de Cultuurvisie en de verbouwing advies 2 en 3 van de GalanGroep uitwerken. Dit betekent:
   a. Een behoefte- en haalbaarheidsonderzoek naar een fysiek poppodium in Alphen aan den Rijn en dit uitwerken in een voorstel.
   b. Parallel daaraan een traject te starten waarbij (juridisch) advies wordt ingewonnen op welke manier geïnteresseerde ondernemers, exploitanten of investeerder in het Pand Castellum betrokken kunnen worden bij de exploitatie en/of verkoop van het pand Castellum. Op basis van dit advies tot een voorstel komen. Uitgangspunt is dat de uitvoering van theater- en podiumkunsten in het pand blijven bestaan en dat het pand dus een culturele bestemming behoudt.
   c. De huidige governance-structuur in het onderzoek en voorstel meenemen.
   d. Met oog voor het zorgvuldig informeren van het personeel van Castellum B.V. bijgaande brief aan de directie sturen waarin dit besluit wordt toegelicht.
   e. Beide voorstellen uiterlijk in februari 2020 aan het college aan te bieden en de raad daarna van de uitkomsten op de hoogte te stellen.
  4. Om beide onderzoeken uit te voeren een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 50.000 door gebruik te maken van de vrije ruimte binnen de reserves Sociaal domein en in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2019.
  5. In te stemmen met de subsidieaanvraag Castellum B.V. 2020 en deze vast te stellen op
   € 1.096.800 (exclusief BOOST).
  6. In te stemmen met het dekken van € 252.648 hogere exploitatielasten ten opzichte van de gemeentelijke begroting en dit eenmalig te dekken uit de Reserve Cultuur (898002511).
  7. In te stemmen met de sluiting van het pand van 4,5 maand en de raad voor te stellen om de daaruit voortkomende incidentele financiële gevolgen vanwege de verwachte inkomstenderving van € 338.000 in de begroting te verwerken via de voorjaarsnota 2020 (afrekening in 2021).

 • 3

  In dit voorstel staat hoe de motie Kinderburgemeester en/of kinderraad ter uitvoering wordt gebracht. Met het installeren van een kinderburgemeester wordt beoogd kinderen op vroege leeftijd in aanraking te brengen met lokale democratie, maar ook kan de kinderburgemeester een brug vormen tussen lokale politiek en basisschoolleerlingen. Op basis van de doelstellingen en de ervaringen in andere gemeenten, is het voorstel om te kiezen voor een ceremoniële kinderburgemeester en een kinderraad die vier keer per jaar bijeen komt. In deze combinatie worden jaarlijks de meeste kinderen bereikt. Daarnaast kunnen kinderen zelf onderwerpen agenderen en komen ook inhoudelijke thema’s aan de orde. Tevens is er meerdere keren per jaar op scholen en in de media aandacht voor de functie en invulling van de kinderburgemeester en kinderraad. Streven is om de kinderburgemeester en de kinderraad met ingang van januari 2020 operationeel te hebben.  Voorgesteld besluit

  De raad, overeenkomstig bijgevoegd concept raadsvoorstel, ter uitvoering van de motie voorstellen om met ingang van januari 2020 te kiezen voor:

  1. Een ceremoniële invulling van de rol van de kinderburgemeester;
  2. Een kinderraad die vier keer per jaar bij elkaar komt.

 • 4

  Mevrouw De Groot-Slagter van RijnGouweLokaal heeft vragen gesteld over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Oude Rijn. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw De Groot-Slagter, namens de fractie van RijnGouweLokaal, te beantwoorden met de bijgevoegde brief.

 • 5

  In aansluiting op het coalitieakkoord ”Groene Stad met lef” zijn er strategische doelen voor deze collegeperiode opgesteld. Uitgangspunt hierbij zijn de maatschappelijke opgaven die er spelen voor Alphen aan den Rijn. Dit besluit gaat over het strategisch doel voor de opgave Duurzaamheid & Klimaat.
  Naast de inhoudelijk te bereiken resultaten gaat het ook om de verbinding tussen deze opgave en de andere maatschappelijke opgaven en een andere manier van werken om de keuzes die er gemaakt worden meer aansluiten op de behoeften van onze bewoners en ondernemers. Deze werkwijze draagt bij aan een vitale stad waarin de basis op orde is.  Voorgesteld besluit

  De bestuursopdracht Duurzaamheid & Klimaat vast te stellen.

 • 6

  In lijn met het raadsbesluit waarmee voor de jaren 2019-2022 een subsidiebedrag voor de lokale omroep is opgenomen in de begroting, gaat de gemeente voor de komende drie jaar een subsidierelatie aan met Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken. Hiermee ontvangt de lokale omroep een extra financiële bijdrage bovenop de bijdrage die zij jaarlijks vanuit het Rijk ontvangt. Om ervoor de zorgen dat deze extra financiële bijdrage toereikend is voor een gezonde bedrijfsvoering, stelt de gemeente aanvullende voorwaarden aan de subsidieaanvraag, zodat controle op de financiële bedrijfsvoering gehouden kan worden.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het aangaan van een subsidierelatie met Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken voor de periode 2020 tot en met 2022 voor de jaarlijkse extra gemeentelijke financiële bijdrage van € 65.000.-, en hier aanvullende subsidievoorwaarden aan verbinden, waarmee de gemeente controle op de financiële bedrijfsvoering houdt.

 • 7

  In oktober 2018 is gemeente Alphen aan den Rijn samen met de gemeenten Leiden en Den haag
  en met GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, het RIVM, de Academische werkplaats (AWSD), de
  Werkplaats sociaal domein (WSD) een project gestart: Wijzer in de Wijk, inwoners gezond en wel
  door samen te werken aan een effectieve integrale wijkgezondheidsaanpak. Per gemeente is een
  gebied gekozen. Voor Alphen aan den Rijn is dit het gebied Ridderveld. Het project richt zich
  vooral op inwoners met een lage sociaal economische status.
  ‘Wijzer in de Wijk’ heeft als doel de gezondheid van kwetsbare inwoners te verbeteren. De
  samenwerking wordt gefinancierd door ZonMW via een subsidieaanvraag. ZonMw is een landelijke
  instelling die gezondheidsonderzoek financiert én het gebruik van de ontwikkelde kennis
  stimuleert om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.
  In fase 1 is een gezamenlijk wijkgezondheidsplan ‘ZonMw project Wijzer in de wijk’ opgesteld.
  Voor Ridderveld zijn de thema’s ‘Gezonde leefstijl’ ,’Gezond meedoen en vaardigheden’ en ‘Een
  gezonde fysieke en sociale leefomgeving’ gekozen. Ook is opgehaald welke erkende interventies ,
  activiteiten en samenwerkingsverbanden op de thema’s (kunnen) worden toegepast om de
  gezondheid van kwetsbare inwoners te verbeteren. Erkende interventies zijn interventies waarvan
  de kwaliteit vastgesteld door onafhankelijke experts en praktijkprofessionals. Kortom, interventies
  die wérken voor de inwoner.
  Besluitvorming: voor budget fase 2
  Dit gezamenlijke plan (fase 1) moet voor 1 oktober 2019 ter goedkeuring bij ZonMw ingediend
  worden als aanvraag voor fase 2. Bij akkoord stelt ZonMw middelen beschikbaar voor
  samenwerking in fase 2: de implementatiefase.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de opbrengsten van fase 1 Project Wijzer in de Wijk:
  2. Kennis te nemen van het lokale uitvoeringsplan ‘Wijzer in de wijk Ridderveld’ als onderlegger voor het gezamenlijk wijkgezondheidsplan ‘ZonMw project Wijzer in Wijk’.
  3. Instemmen met ‘ZonMw project Wijzer in de wijk: inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak’ in te dienen bij ZonMw om een akkoord te krijgen voor de aanvraag voor middelen (€375.000) voor fase 2.
  4. In te stemmen met de aanbevelingsbrief die bij de aanvraag voor de tweede fase aan ZonMw wordt meegestuurd.

 • 8

  Reales Development B.V. wenst over te gaan tot de herontwikkeling van een kantoorgebouw aan de Dr. A.D. Sacharovlaan in Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend Alphen aan den Rijn, sectie A, nummer 8246 en sectie B, nummer 10897. Het plan bestaat uit het slopen van het kantoorgebouw en het realiseren van 170 tot 175 wooneenheden. Om de nieuwbouw mogelijk te maken moet de bestemming van de betreffende percelen worden gewijzigd. Het college is in principe bereid om medewerking te verlenen aan de noodzakelijke procedures om de herontwikkeling van de locatie Dr. A.D. Sacharovlaan 2 in Alphen aan den Rijn mogelijk te maken.  Voorgesteld besluit

  1. Reales Development B.V. mee te delen in principe bereid te zijn om medewerking te verlenen aan de noodzakelijke procedures om de herontwikkeling van de locatie Dr. A.D. Sacharovlaan 2 in Alphen aan den Rijn mogelijk te maken
  2. De gemeenteraad te informeren via de lijst van mededelingen.

 • 9

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid. De aanvraag voor de organisatie van de Fun Run wordt afgewezen, omdat Alphen Beweegt al gemeentelijke subsidie ontvangt voor de organisatie van sport- en spelactiviteiten die gezondheid en bewegen stimuleren.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het afwijzen van de aanvraag voor een financiële bijdrage vanuit het evenementenbudget sociale samenhang aan Alphen Beweegt voor de organisatie van de Fun Run.

 • 10

  Woonforte mag Lokaal Maatwerk toepassen voor het toewijzen van de woningen die leeg achtergelaten worden als gevolg van het toewijzen van de nieuwe woningen aan de Brederodepeer aan zittende huurders. Woonforte mag:

  1. Een lange verhuisketen bereiken door de nieuwbouwwoningen met voorrang toe te wijzen aan huurders van Woonforte die een woning leeg achterlaten. De woningen die hiermee vrijkomen in de bestaande voorraad wil Woonforte met Lokaal Maatwerk ook met voorrang toewijzen aan bestaande huurders die een woning leeg achterlaten;
  2. Een gezinsgrootte van minimaal 2 hanteren voor de nieuwbouw eengezinswoningen.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het toepassen van lokaal maatwerk door Woonforte voor de woningen die achtergelaten worden als gevolg van het toewijzen van 12 nieuwbouwwoningen aan de Brederodepeer zittende huurders van Woonforte.

 • 11

  Het college heeft besloten de planologische procedure te starten voor de wijzigingsplannen Buitengebied Boskoop, zesde wijziging en Sierteeltgebied, vijfde wijziging. Met deze plannen wordt voor een groot aantal (voormalige) bedrijfswoningen in Boskoop en Hazerswoude-Dorp de bestemming gewijzigd naar burger- of plattelandswoning. In totaal gaat het om 33 woningen. De betreffende wijzigingen voldoen aan de wijzigingsregels die de raad op 13 oktober 2016 heeft vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. De planologische procedure (ex artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening) starten voor de wijzigingsplannen Buitengebied Boskoop, zesde wijziging en Sierteeltgebied, vijfde wijziging;
  2. Indien geen zienswijzen óf zienswijzen die ruimtelijk niet relevant zijn worden ingediend, de onder punt 1 en 2 genoemde wijzigingsplannen met de codes; NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk6wij-VA01 en NL.IMRO.0484.HDsierteelt5wijz-VA01 vast te stellen;
  3. De portefeuillehouder te machtigen tekstuele wijzigingen en ondergeschikte wijzigingen op de verbeelding door te voeren in de (ontwerp)wijzigingsplannen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn door het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met iedere initiatiefnemer.

 • 12

  In de vergadering van 4 juli 2019 is de Kadernota 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook is besloten bij de Kadernota 2021 voor € 5.000.000 structureel aan ombuigingskeuzes aan de gemeenteraad voor te leggen, voortkomend uit een dit najaar en komend voorjaar te voeren kerntakendiscussie. Het college heeft via een motie de opdracht gekregen om hiervoor een plan van aanpak voor deze kerntakendiscussie aan de gemeenteraad aan te bieden. Met dit plan van aanpak wordt uitvoering gegeven aan deze motie.  Voorgesteld besluit

  Het plan van aanpak Kerntakendiscussie/ strategische heroriëntatie 2019 vaststellen en met bijgevoegde concept brief aanbieden aan de gemeenteraad.

 • 13

  Het college vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Mobiliteit van inwoners is hierbij belangrijk om eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het aanpassen van bushaltes en het toegankelijk maken van bussen voor mensen die slecht er been zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om het vervoer dat de gemeente regelt voor minder mobiele inwoners verder uit te breiden. De Gemeente Alphen aan den Rijn start per 1 januari 2020 met een test van twee jaar met de Voor-Elkaar-Pas van Arriva. Reizigers van de Regiotaxi Holland Rijnland krijgen hierbij de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de bus om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Met de Voor-Elkaar-Pas kan onbeperkt gratis gereisd worden in alle Arriva bussen in
  de regio Zuid-Holland-Noord. Daarnaast mag er een begeleider gratis meereizen.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de implementatie van de Voor Elkaar Pas van Arriva per 1 januari 2020