Overzicht College Besluiten

dinsdag 19 mei 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het college van B&W wil een Stimuleringsfonds oprichten. Met dit Stimuleringsfonds wil het college bepaalde initiatieven/projecten vanuit ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn financieel ondersteunen, die als doel hebben de economische schade van het coronavirus te beperken en die ervoor zorgen dat ondernemers in de gemeente Alphen aan den Rijn (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren. Zo kunnen ze ondernemen in de nieuwe 1,5m economie en nieuwe (duurzame) verdienmodellen ontwikkelen.
  In de ‘Nadere regels Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven Alphen aan den Rijn’ zijn de voorwaarden beschreven waar een aanvraag aan moet gaan voldoen om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie uit dit fonds. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om budget voor dit Stimuleringsfonds beschikbaar te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Nadere regels Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven Alphen aan den Rijn’ vast te stellen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de gemeenteraad t.a.v. het beschikbaar stellen van de benodigde middelen;
  2. De raad voor te stellen:
  - een (project-)budget van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor het “Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven Alphen aan den Rijn” en dit te dekken ten laste van het beschikbare projectbudget Cofinanciering Economisch Actieprogramma (LEF-regeling).

 • 2

  De gemeente heeft op 31 maart 2020 besloten de geplande subsidie-uitvragen en aanbestedingen Sociaal domein 2021 in verband met de gevolgen van het Coronavirus in elk geval uit te stellen tot 1 september 2021. Dit betreft de Alphense subsidie-uitvragen Preventie en Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid  (VVE), de Alphense inkoop huishoudelijke hulp en de gezamenlijke inkoop van de drie Rijnstreekgemeenten voor Hulpmiddelen en Inburgering.
  De reeds gepubliceerde Rijnstreek aanbesteding Ondersteuning is ingetrokken.
  De contracten huishoudelijke hulp worden met een jaar verlengd en lopen door tot ultimo 2021.
  We doen dit om rust te creëren voor inwoners. In een tijd van onzekerheid is het fijn om zoveel mogelijk te kunnen rekenen op vaste partners met bekend aanbod en voorzieningen en vaste contactpersonen. Onze partners hebben zo de ruimte om zich volledig hiervoor in te zetten. Daarbij is toegezegd dat het college eind mei/begin juni bekijkt wat de beste vervolgstappen zijn.
  Een gevolg van het uitstel is dat de lopende contracten en subsidies overbrugd moeten worden om de dienst- en hulpverlening aan de inwoners te continueren. Deze uitvoerders hebben behoefte aan duidelijkheid over de duur van de overbrugging. Daarom besluit het college nu om:
  • de subsidies Preventie en Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid  (VVE) te laten ingaan per 1 juli 2021,
  • de uitvoering van de Wet Inburgering te contracteren per 1 juli 2021, de beoogde invoeringsdatum van de wet en
  • de opdrachten Ondersteuning, Huishoudelijke hulp en Hulpmiddelen te contracteren per 1 januari 2022.
  Op 31 maart jl. is al besloten gebruik te maken van de ruimte in de contracten Huishoudelijke Hulp om deze met een jaar te verlengen, dat is tot eind 2021.
  Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de duur van de overbruggingssubsidies en overeenkomsten. Het uitstel van de ingangsdatum van de subsidie Preventie en daarmee het overbruggen van de subsidies aan Alphen Beweegt en Boost met een half jaar heeft gevolgen voor de implementatie van de Cultuurvisie, de Sportvisie en het traject dorps- en buurthuizen.
  We maken hierbij wel een kanttekening. De samenleving zit nog volop in een periode van maatregelen en onzekerheden door het Coronavirus. Wat de impact hiervan is op inwoners en daarmee ook op uitvoerders weten we nog niet. We houden dus nog een slag om de arm en nemen zo nodig de ruimte om verder uit te stellen als dit noodzakelijk blijkt.
  Alle informatie over de subsidies en contracten plaatsen we op de website www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. a. De nieuwe subsidies sociaal domein 2021 Preventie en Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid (VVE) te laten ingaan per 1 juli 2021 en als gevolg van dit besluit:
  b. De subsidies aan Boost, Alphen Beweegt, Participe (deels), GGZ Rivierduinen (GGZ preventie) Stichting Lumen, stichting Eva (Vriendendienst), RDOG (ten behoeve van het CJG) te overbruggen tot 1 juli 2021;
  2. Uitgaande van de ingangsdatum van de nieuwe Wet Inburgering per 1 juli 2021 per die datum te contracteren voor uitvoering van de Wet.
  3. a. De opdrachten Ondersteuning, huishoudelijke hulp en Hulpmiddelen te contracteren per 1 januari 2022 en als gevolg van dit besluit:
  b. De contracten met Tom in de buurt, MEE, Participe (deels) de leveranciers hulpmiddelen en de subsidie aan Gewoon Thuis te overbruggen tot 1 januari 2022.
  4. Dit alles onder voorbehoud van ontwikkelingen rond het Coronavirus die een verder uitstel en overbrugging noodzakelijk kunnen maken.
  5. Als volgt te communiceren over dit besluit:
  a. De huidige contractpartners en subsidieontvangers te informeren via de vaste accounthouders en contractmanagers;
  b. Na informeren van de huidige contractpartners en subsidieontvangers de raad informeren met bijgaande raadsbrief en een afschrift hiervan verzenden aan de Adviesraad Samenleving;
  c. Dit besluit te publiceren op de website sociaal domein 2021.

 • 3

  De Winkeltijdenverordening 2015 stelt regels over het mogen openstellen van de winkels op zon- en feestdagen. Op grond van het huidige artikel 3A van de Winkeltijdenverordening 2015 mogen winkels op zondag- en feestdagen vanaf 12.00 uur open zijn, met uitzondering van een aantal feestdagen waaronder 1ste Pinksterdag. Er zijn verzoeken bij de gemeente binnengekomen om op 1ste Pinksterdag af te wijken van de winkeltijdenverordening en supermarkten en tuincentra toestemming te geven om open te gaan. Het college heeft besloten om voor deze feestdag niet af te wijken van de winkeltijdenverordening en opening van detailhandel niet toe te staan.  Voorgesteld besluit

  Niet af te wijken van de winkeltijdenverordening Alphen aan den Rijn en opening van detailhandel op 1ste Pinksterdag conform de winkeltijdenverordening niet toe te staan.

 • 4

  Gedeputeerde staten wordt gevraagd medewerking te verlenen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad Alphen aan den Rijn. Het gaat om het doen van onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijke locatie van een transferium langs de N207 noord en het verhelpen van parkeerproblemen voortkomend uit het toenemende gebruik van de R-netverbinding Alphen-Schiphol.  Voorgesteld besluit

  • Akkoord te gaan met de inhoud en verzending van de bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
  • De brief ter kennisname aan de raad aan te bieden via de lijst ingekomen stukken.

 • 5

  In de jeugdhulp vinden wijzigingen in wet- en regelgeving plaats die van invloed zijn op de uitvoering en de kosten van de jeugdhulp die daarmee zijn verbonden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die niet (voldoende te) voorzien waren door GO! voor jeugd en niet of slechts ten dele beïnvloedbaar. Deze ontwikkelingen leiden tot een kostenstijging bij GO! voor jeugd. Dit is een reden om GO! voor jeugd extra financiële middelen toe te kennen.
  GO! voor jeugd heeft vanaf de start van de opdracht ingezet op transformatie. Enerzijds vanuit een inhoudelijke visie en anderzijds om kostenbesparingen te realiseren. GO! voor jeugd heeft veel geïnvesteerd in de lokale teams om te werken volgens een gezamenlijke inhoudelijke visie en om de transformatiedoelen van de jeugdwet te bereiken (demedicaliseren en normaliseren). Hulpvragen worden zoveel mogelijk lokaal opgevangen en door  middel van groepsaanbod opgepakt. Daarnaast investeert GO! voor jeugd veel in preventie om daarmee zwaarder vormen van jeugdhulp te voorkomen.
  Toch blijft de druk op de lokale jeugdhulp groot, wat een landelijk beeld is. Transformatie gaat langzamer dan verwacht. De praktijk is een stuk weerbarstiger dan papier. De transformatieopdracht van GO! voor jeugd is zeer complex en onderdeel van een veel grotere maatschappelijke opgave. GO! voor jeugd kan de tegenvallende resultaten ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkelingen niet binnen hun eigen budget opvangen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad in de Voorjaarsnota voor te stellen om in 2020 € 1.840.000 beschikbaar te stellen voor extra lasten voor GO! voor jeugd, voortkomend uit ontwikkelingen op het terrein van jeugdhulp, en deze te dekken uit de Algemene Reserve.
  2. De raad in de Voorjaarsnota voor te stellen om € 310.000 van de reeds beschikbaar gestelde middelen ad €3.000.000  voor incidentele investering Preventie in 2021 (Zaaknummer:  290709) naar 2020 te verschuiven.
  3. Te besluiten om in de Kadernota de PM-posten van Jeugdhulp te vervangen door € 426.792 in 2021, € 689.348 in 2022 en € 154.417 in 2023 en 2024 en de Rijksmiddelen die voor 3 jaar zijn toegekend, vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting voor €1.777.000 (bedrag 2021).

 • 6

  De reconstructie in Hazerswoude-dorp, plan Zuid I is afgelopen jaar uitgevoerd. Geconstateerd is dat de doorgangsbreedte van een aantal straten in Hazerswoude-dorp, namelijk Van Ruysdaelstraat, Vermeerstraat en Gerard Doustraat niet voldoen aan de uitgangspunten van het bouwbesluit en handreiking bereikbaarheid.
  De veiligheidsregio heeft geadviseerd om aan de bereikbaarheid van de straten te voldoen door het realiseren van extra opstelplaatsen in de straat. Het college heeft besloten om dit advies te volgen.  Voorgesteld besluit

  1. Het advies van de veiligheidsregio te volgen en variant 6 te realiseren
  2. de kosten van deze variant te dekken à € 6.000 uit het projectbudget van de reconstructie Hazerswoude-dorp-west

 • 7

  Woonforte is 1 juli 2020 eigenaar van de voormalige GGZ-kliniek aan de Noorderkeerkring 20/20a te Alphen aan den Rijn. Dit pand is aangekocht om op termijn te slopen en hier ongeveer 164 sociale huurwoningen voor terug te bouwen. Voordat de bouw van de huurwoningen kan starten zullen de nieuwbouwplannen verder uitgewerkt moeten worden. Naast de bouwkundige uitwerking dienen ook diverse onderzoeken te worden uitgevoerd om vergunningprocedures te kunnen starten. Een dergelijk traject neemt doorgaans minimaal anderhalf jaar in beslag. Vooruitlopend op de (her)ontwikkeling van de betreffende locatie heeft Woonforte onderzocht of het pand tot de start van de sloop op een maatschappelijk wijze bewoond kan worden. In de Noorderkeerkring zijn 117 eenheden te creëren en kan op korte termijn ongeveer een kwart van de spoedzoekers snel gehuisvest worden voor een periode van anderhalf jaar. Woonforte heeft Villex Vastgoedbescherming geselecteerd om het pand voor de periode van de tijdelijke verhuur te beheren en te exploiteren. Huurders hebben een tijdelijk huurcontract en geen recht op vervolghuisvesting. Dit wordt hen bij aanvang de huur medegedeeld.  Voorgesteld besluit

  - instemmen met tijdelijke verhuur, voor een periode van maximaal 1,5 jaar, van de Noorderkeerkring 20/20A te Alphen aan den Rijn.

 • 8

  Op 18 mei 2020 heeft wethouder Maat om gezondheidsredenen per direct zijn taken neergelegd. Zijn bestuurlijke taken worden tijdelijk waargenomen door de overige collegeleden.  Voorgesteld besluit

  1. De vervangingsregeling vast te stellen.
  2. De betrokken organisaties en de gemeenteraad hierover te informeren.

 • 9

  Onderwijsinstellingen CITAVERDE, Helicon en Wellant hebben voorgenomen om te fuseren en hebben hiervoor een brief opgesteld (bijlage 1) waarin zij hun keuzes onderbouwen en om steunbetuiging van hun strategische partners vragen. Wethouder De Jager is strategisch partner voor de groen sector en specifiek voor de aanbieder van groen vmbo en mbo-onderwijs in de regio. Daarom is het verzoek wethouder De Jager te mandateren om namens het College van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn steun te uiten voor deze fusie door middel van het ondertekenen van de brief.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de steunbetuiging voor de fusie tussen de onderwijsinstellingen CITAVERDE, Helicon en Wellant;
  2. Wethouder De Jager mandaat te verlenen tot ondertekening van de steunbetuiging.

 • 10

  In de raadscommissie van 7 mei jl. zijn de verschillende locaties welke in beluit 297291 vastgesteld zijn, besproken.
  Gezien de bezwaren en standpunten die hierin aan de orde kwamen, is besloten de locatie Saffierstraat te laten vervallen.  Voorgesteld besluit

  De raad een gewijzigd voorstel voor te leggen naar aanleiding van de raadscommissie van 7 mei jl.

 • 11

  In de parkeerexploitatie (PEX) komen alle inkomsten en uitgaven rondom betaald parkeren en vergunningen parkeren bij elkaar. Al diverse jaren bestaat er een tekort. Door dit tekort moeten jaarlijks extra middelen worden toegevoegd vanuit de Algemene Dienst. De raad heeft het college opgedragen te komen tot een sluitende exploitatie. Hiertoe is door het college de businesscase PEX opgesteld. Hierin zijn diverse maatregelen opgenomen om tot een sluitende exploitatie te komen. Eén van de maatregelen is te onderzoeken of het inbesteden van handhaving betaald parkeren en vergunningen parkeren bij ParkeerService een positief financieel effect heeft op de PEX. Uit het onderzoek is gebleken dat het inbesteden van de handhavingstaken geen voordeel oplevert voor de gemeente. Om toch tot een sluitende exploitatie te komen worden een aantal beleidsaanpassingen nader onderzocht en later ter besluitvorming voorgelegd.  Voorgesteld besluit

  1.    De parkeerhandhavingstaken niet inbesteden bij ParkeerService en deze zelf blijven uitvoeren.
  2.    De volgende beleidsaanpassingen nader uitwerken en deze later ter besluitvorming voor leggen:
  a.    Aanpassen beleid parkeren door gehandicapten.
  b.    Uitbreiden tijden betaald parkeren naar de avonduren.
  c.    Parkeerschijfzones fiscaliseren.

 • 12

  De geldende Speelautomatenhallenverordening Alphen aan den Rijn 2015 gaat uit van een maximum van 2 exploitatievergunningen voor speelautomatenhallen aan de Hoorn 65 te Alphen en de Parklaan 4A in Boskoop.  Deze verordening voldoet sinds twee belangrijke uitspraken van de Raad van State over zogenoemde “schaarse” vergunningen niet aan de Europese Dienstenrichtlijn en de hiermee samenhangende (nationale) Dienstenwet. Deze verordening dient dan ook te worden geactualiseerd. Eveneens zijn er Nadere regels nodig met het oog op de procedure voor vergunningverlening, de mededinging, alsook de selectiecriteria voor een vrijkomende exploitatievergunning  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Verordening speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2020 als voorgenomen besluit.
  2. De voorgenomen regelingen ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  3. De regelingen daarna gedurende 6 weken in de inspraak te brengen met de mogelijkheid voor ingezetenen en belanghebbenden om schriftelijk een zienswijze hierover in te dienen bij het college en de burgemeester.

 • 13

  De gemeente werkt met een Zaaksysteem. Daarin wordt informatie die betrekking heeft op inwoners, ondernemers en medewerkers verwerkt, gedeeld en gearchiveerd. Ook kunnen de medewerkers daarmee integraal werken. Om nog efficiënter en inwonersgerichter samen te werken is een nieuw Zaaksysteem noodzakelijk. De ontwikkelingen van het huidige Zaaksysteem zullen door de leverancier beperkt worden aangezien zij door een overname hun portfolio aan zullen passen. Dit brengt de gemeente aan de tot koers voor een vervanging van het huidige zaaksysteem te gaan. Deze ingrijpende verandering brengt incidentele frictiekosten met zich mee. Deze kosten worden voor Alphen aan den Rijn geraamd op € 800.000. Deze mutatie wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2020. Omdat het incidentele frictiekosten betreft, wordt dit gedekt door een onttrekking aan de Reserve Automatisering.  Voorgesteld besluit

  1.    Overgaan tot vervanging van het huidige Zaaksysteem.
  2.    De incidentele frictiekosten die hierdoor ontstaan opnemen in de Voorjaarsnota 2020 (bijdrage Alphen aan den Rijn: € 800.000).
  3.    De incidentele frictiekosten dekken door een onttrekking aan de Reserve Automatisering.

 • 14

  Twee leden van de Commissie bezwaarschriften hebben aangegeven niet langer prioriteit te kunnen geven aan de Commissie in Alphen aan den Rijn. Om de commissie qua aantal leden en qua relevante ervaring weer op sterkte te brengen heeft een wervingsprocedure plaats gehad. De benoembare kandidaten, een plaatsvervangend voorzitter en twee leden, worden voor benoeming in aanmerking gebracht.  Voorgesteld besluit

  1. als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie bezwaarschriften te benoemen  mr. H.M.F.F. (Erik) Verbeet uit Woerden;
  2. als lid van de commissie te benoemen mr. R.W.I. (Rombout) Alkema uit Bergschenhoek en  mr. F. (Frank) Schoonbrood uit Wassenaar;
  3. de benoeming in te laten gaan op 1 juni 2020;
  4. Onder dankzegging ontslag uit de Commissie bezwaarschriften verlenen aan mr.drs. E.I.P.M. van Bellen-Weijnen en mr. J.J. Arts.

 • 15

  Het college heeft de vragen vanuit de SGP-fractie met betrekking tot de invoering van de toets van MKB Nederland schriftelijk beantwoord. Als de meerwaarde van deze toets voor onze lokale economie wordt aangetoond dan wordt deze meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe Economische Agenda voor de gemeente Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  Beantwoording van de vragen van de heer Van Kuijk namens de SGP-fractie overeenkomstig de concept brief.

 • 16

  Het gemeentenieuws (Week in Beeld) van Alphen aan den Rijn wordt via print en elektronisch gepubliceerd via huis-aan-huis bladen en via diverse websites. In de afgelopen vier jaar is dit uitgevoerd door De Persgroep (nu genaamd DPG Media), maar door het aflopen van de aanbestedingsperiode dient deze publicatie opnieuw aanbesteed te worden. Met ingang van 1 januari 2021 is de ‘wet elektronische publicatie’ (wep) van kracht waarin wordt bepaald dat alle officiële bekendmakingen verplicht elektronisch gepubliceerd moeten worden.
  Het college spreekt zich richtinggevend uit op welke wijze zij het gemeentenieuws in de komende jaren gepubliceerd ziet worden.  Voorgesteld besluit

  •    Voorstellen om voor het zomerreces een informatiemarkt te organiseren.
  •    Te starten met variant 2 (Week in Beeld elektronisch gepubliceerd en selectief geprint) en door te ontwikkelen naar variant 3 (volledig elektronische publicatie en digitale ontsluiting)
  •    Digitale innovatie in te zetten om een maximaal bereik te realiseren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn
  •    De te realiseren besparingen ten laste laten komen van de voorgenomen taakstellingen Week in Beeld en digitale innovaties

 • 17

  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De dagelijks besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben ontwerpbegrotingen voor het jaar 2021 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken. Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de raden van de deelnemende gemeenten acht weken de tijd hebben om hun zienswijzen op de ontwerpbegrotingen kenbaar te maken.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen
  a. Holland Rijnland
  b. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
  c. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
  d. Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
  e. Promen
  2. Zienswijzen / reacties conform de bijgevoegde concepten te versturen naar de geadresseerde gemeenschappelijke regelingen.