Overzicht College Besluiten

dinsdag 10 september 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De gemeente ontvangt jaarlijks geoormerkte OAB middelen om onderwijsachterstanden te bestrijden. Door een herverdeling en verhoging van de landelijk beschikbare middelen zal de gemeente Alphen aan den Rijn vanaf 2019 meer OAB middelen ontvangen. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te realiseren. In de Gemeente Alphen aan den Rijn voert het samenwerkingsverband BOOST VVE uit. In 2019 ontvangen Stichting Participe en Bibliotheek Rijn & Venen van het samenwerkingsverband BOOST aanvullende voorlopige subsidie voor de uitvoering van de VVE ouderbetrokkenheid. Daarnaast ontvangt het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in 2019 een voorlopige subsidie om de overgang tussen kinderopvang en basisonderwijs te bevorderen, met name voor de kwetsbare (VVE) kinderen. De VVE wordt jaarlijks gemonitord en vastgelegd in een jaarverslag. Het college stelt het VVE jaarverslag 2018 vast.  Voorgesteld besluit

  1. In 2019 een aanvullende voorlopige subsidie van 32.015,75 euro te verlenen aan het samenwerkingsverband BOOST ten behoeve van Participe (€ 27.015,75) en Bibliotheek Rijn en Venen (€ 5.000) ten laste van het geoormerkte OAB budget.
  2. In 2019 een voorlopige subsidie van 9.041 euro te verlenen aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs om de doorgaande lijn tussen kinderopvang
   en basisonderwijs te bevorderen, met name voor de kwetsbare (VVE) kinderen, ten laste van het geoormerkte OAB budget.
  3. Het jaarverslag VVE 2018 vast te stellen.

 • 2

  Met dit besluitformulier wordt het college gevraagd de gemeenteraad voor te stellen om de “Beleidsnota kinderboerderijen en dierenweides gemeente Alphen aan den Rijn 2019” vast te stellen. Aanleiding voor het opstellen van de nota waren aanhoudende tekorten op het gebied van personeel en financiën bij de stichting. In de beleidsnota is daarom als oplossing opgenomen dat de subsidie voor SAK wordt verhoogd en er investeringen worden gedaan in duurzaamheid om kosten te kunnen besparen. Met de kostenbesparingen en het extra subsidiegeld kan het personeelsbestand van SAK verhoogd worden van 2,3 naar 3fte. Hierdoor wordt de werkdruk verlaagd. Verder besluit het college om te onderzoeken of de nieuwe inkoop dan wel subsidiëring van de NME-taken vanaf 1 januari 2021 kan zorgen voor een extra inkomstenbron bij SAK. Daarnaast zijn er in de beleidsnota inhoudelijke en organisatorische uitgangspunten opgesteld, om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de kinderboerderijen en dierenweides. Hiermee wordt gestuurd op toekomstbestendige voorzieningen voor de gemeente Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om vanuit de Natuur en Milieu Educatie (NME), dat opnieuw wordt belegd na 1 januari 2021, de kinderboerderijen te ondersteunen.

  De gemeenteraad voor te stellen:
  2. De gewijzigde nota van inspraak en wijzigingen, naar aanleiding van de concept beleidsnota kinderboerderijen gemeente Alphen aan den Rijn, vast te stellen;
  3. De beleidsnota kinderboerderijen en dierenweides gemeente Alphen aan den Rijn vast te stellen.

 • 3

  De gemeenteraad wordt in bijgaand raadsvoorstel gevraagd een nieuw Fietsprogramma vast te stellen, waarin ambitie en visie voor de periode 2019-2022 en verder staat. De rode draad in het programma is dat de fiets een meer volwaardige plaats krijgt in het vervoerssysteem en een grotere concurrent wordt voor de auto. Door meer aandacht voor de fiets bij plannen en ontwikkelingen en door meer promotie om de fiets te gebruiken, kan de fiets een grotere rol gaan spelen op het gebied van verkeer en vervoer, gezondheid, duurzaamheid en participatie. Daarnaast is het programma van belang in de afweging voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het fietsnetwerk, fietsvoorzieningen en promotie van het fietsen.  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:

  1. Het Programma Fiets 2019-2022 met bijlage vast te stellen;
  2. Het budget en de dekking voor de uitvoering van het Programma Fiets jaarlijks vanaf 2019 meenemen in de actualisatie van het MIPI.

 • 4

  Het college stelt een bedrag van € 50.000,- beschikbaar ter voorbereiding voor de herinrichting van de rotonde Boezemlaan op de Zijde te Boskoop.  Voorgesteld besluit

  1. Een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen.
  2. Het bedrag ad. € 50.000,- te dekken door een onttrekking uit de reserve Structuurvisie Verkeer en Vervoer (SVV) in 2019.
  3. Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken via een verzamelbegrotingswijziging in Najaarsrapportage 2019.

 • 5

  Het college stelt een bedrag van € 95.000,- beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsvoorziening aan de Ziendeweg. De Ziendeweg is een smalle en drukke weg in de gemeente Alphen aan de Rijn tussen Zwammerdam en Nieuwkoop. Een fietsvoorziening aan de Ziendeweg is belangrijk voor de verkeersveiligheid en bruikbaarheid van de route voor fietsers.  Voorgesteld besluit

  1. Een onderzoeksbudget van € 95.000,- beschikbaar stellen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsvoorziening aan de Ziendeweg.
  2. Het bedrag ad. € 95.000,- te dekken door een onttrekking uit de reserve Structuurvisie Verkeer en Vervoer (SVV) in 2019.
  3. Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken via een verzamelbegrotingswijziging in Najaarsrapportage 2019.

 • 6

  Eind maart 2019 is de startnotitie herijking dorps- en buurthuizen vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is fase 1 (de diagnose van ieder gebied) afgerond en deze is in juli 2019 vastgesteld door het college en ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. De volgende fase van de besluitvorming is fase 2 (de gewenste eindsituatie): de analyse, conclusies en besluiten per gebied. Per gebied worden de gevolgen voor de daarin gelegen dorps- en buurthuizen vastgesteld. Deze fase is gebaseerd op de uitkomsten van de gesprekken met de gebruikers en exploitant/beheerders. Fase 2 wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad, conform bijgaand concept raadsvoorstel, voor te stellen om per
   gebied de volgende besluiten te nemen:
   1.1: Aarlanderveen:
    De huidige situatie handhaven en de ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van
   woningbouw af te wachten alvorens verdere plannen te maken.
   1.2: Hoorn:
    Buurtcentrum Dennenlaan en buurtcentrum Zeehelden aanwijzen als de twee
   buurtcentra van de Toekomst in de wijk en daarmee locatie Westerhove niet langer te
   faciliteren vanuit de gemeente.
   1.3: Centrum:
    Wijkcentrum Swaenswijck aan te wijzen als wijkcentrum van de Toekomst en daarmee
   de locatie Wielewaal niet langer te faciliteren vanuit de gemeente.
   1.4: Kerk en Zanen:
    Wijkcentrum Kerk en Zanen is het wijkcentrum van de Toekomst.
   1.5: Ridderveld:
    Het droge deel van zwembad Aquarijn te benoemen tot wijkcentrum van de
   Toekomst en daarmee de locatie wijkcentrum Ridderveld niet langer te faciliteren
   vanuit de gemeente.
    Briljantstraat 1 te benoemen tot een satelliet voor Ridderveld en op een nader te
   bepalen locatie een tweede satelliet te realiseren.
   1.6: Benthuizen:
    Dorpshuis De Tas is het dorpshuis van de Toekomst.
   1.7: Boskoop:
    De Plataan is het wijkcentrum van de Toekomst.
    De multifunctionele ruimte in het Oude Raadhuis (waaronder bibliotheek) te
   benoemen tot satelliet.
   1.8: Hazerswoude Dorp
    Dorpshuis De Juffrouw is het dorpshuis van de Toekomst.
   1.9: Hazerswoude Rijndijk:
    De Rhynenburchschool tijdelijk, voor een periode van ongeveer 5 jaar, aan te wijzen
   als dorpshuis en Het Anker als dorpshuis niet langer te faciliteren vanuit de
   gemeente.
    Een zoekopdracht te geven voor het vinden van een nieuwe locatie voor een nieuw
   dorpshuis van Toekomst in Hazerswoude Rijndijk.
    De huidige gebruikers te ondersteunen bij het vinden van een andere locatie en Het
   Anker na 31 december voor een korte periode nog beschikbaar te houden indien
   nodig.
    Pleyn ’68 te benoemen tot satelliet.
   1.10: Koudekerk aan den Rijn:
    De Ridderhof is het dorpshuis van de Toekomst.
   1.11: Zwammerdam:
    De nieuw te bouwen Multifunctionele Accommodatie met dorpshuisfunctie is het
   dorpshuis van de Toekomst.

 • 7

  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de actualisatie van het uitvoeringsprogramma infrastructuurprojecten 2019-2023. In het uitvoeringsprogramma wordt de stand van zaken van de investeringsprojecten weergegeven.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen het uitvoeringsprogramma infrastructuurprojecten 2019-2023 vast te stellen met de daarbij horende financiële mutaties.

 • 8

  Sinds enkele maanden vinden in het gebied rond de Lage Weide in Boskoop relatief veel incidenten plaats. Vernieling, brandstichting, intimidatie, e.d. Daarom heeft de burgemeester besloten om tijdelijk camera’s te plaatsen om de openbare orde te handhaven. Deze maatregel maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid in het gebied te vergroten, zoals extra toezicht van politie en gemeente, extra inzet van jongerenwerk, gezinsbegeleiding voor een aantal gezinnen en preventieprojecten.  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Snijdelwijk Boskoop 2019”

 • 9

  Met dit besluitformulier wordt het college gevraagd de gemeenteraad voor te stellen om de vaarwegenverordening vast te stellen en de “Rijnhavenverordening” en de “Verordening op de heffing en de invordering van haven- en opslaggeld 2019” in te trekken. In de gemeente Alphen aan den Rijn liggen diverse wateren/watergangen waarop gevaren wordt of kan worden, maar waarvoor geen vaarwegbeheerder is. Dit gaat om kleinere vaarwegen zoals de Kromme Aar, Zegerplas en de vaarwegen in en rondom Boskoop. Voor de grotere (boezem)wateren, zoals de Oude Rijn, het Aarkanaal en de Gouwe is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer. De vaarwegenverordening heeft als doel om de gemeente Alphen aan den Rijn aan te wijzen als vaarwegbeheerder van de kleinere vaarwegen en om regels met betrekking tot het vaarwegbeheer vast te leggen. De vaarwegenverordening vervangt de Rijnhavenverordening. Daarnaast wordt voorgesteld om de “Verordening op de heffing en de invordering van haven- en opslaggeld 2019” in te trekken, omdat inkomsten uit liggelden nu via een andere weg verkregen worden.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De nota van inspraak en wijzigingen, naar aanleiding van de “ontwerpvaarwegenverordening Alphen aan den Rijn 2018”, vast te stellen;
  2. De “Vaarwegenverordening Alphen aan den Rijn 2019” vast te stellen;
  3. De “Rijnhavenverordening” in te trekken;
  4. De “Verordening op de heffing en de invordering van haven- en opslaggeld 2019” in te trekken.

 • 10

  Op 25 januari 2018 heeft de raad het Masterplan Archeon-Burggooi vastgesteld als ruimtelijk kader voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied dat globaal gesproken ligt tussen de Goudse Schouw, Polderpeil, de Volkstuinen en Burggooi. Hierbij gaat het om de verbreding van de bestaande entree van Archeon, de aanpassing van het parkeerterrein en de aanleg van de ontsluitingsweg Burggooi. Deze ontwikkelingen passen grotendeels binnen het geldende bestemmingsplan Alphen Stad. In verband met een aantal strijdigheden moet het bestemmingsplan worden herzien. Voor het nieuwe entreegebouw van Archeon wordt later een separate bestemmingsplanprocedure gevoerd.  Voorgesteld besluit

  1. Zodra het ontwerp voor een nieuw entreegebouw bij Archeon nader is uitgewerkt, hiervoor
   aan aparte bestemmingsplanprocedure op te starten om dit planologisch mogelijk te
   maken.
   De raad voor te stellen:
   1 De beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi (bijlage 1) vast te stellen;
   2 Vast te stellen dat het bestemmingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
   3 De regels, de toelichting, de verbeelding en bijbehorende documenten van het ontwerpbestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi te wijzigen zoals aangegeven in de Nota van zienswijzen (bijlage 1);
   4 Het gewijzigde bestemmingsplan, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Aentreearcheon-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de hiervoor onder 2 aangegeven wijzigingen;
   5 De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi gewijzigd vast te stellen;
   6 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 • 11

  Zo’n 400 inwoners hebben al gebruik gemaakt van de gemeentelijke subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen. De gemeente stelde een half jaar geleden 500.000 euro beschikbaar om inwoners met een financiële bijdrage tegemoet te komen om energiebesparende maatregelen in hun huis te treffen, zoals onder meer hoog rendementsglas en vloer-, dak- of spouwmuurisolatie. De subsidieregeling is zo succesvol dat de pot bijna leeg is, waardoor het binnenkort niet meer mogelijk is de subsidie bij de gemeente aan te vragen. Per 2 september is de rijkssubsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), vergelijkbaar met de gemeentelijke regeling, van start gegaan. Zodra de gemeentelijke regeling ophoudt te bestaan, kunnen inwoners gebruik van maken van deze landelijke subsidie.  Voorgesteld besluit

  • Instemmen met het niet voortzetten van de subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen en;
  • De raad hierover informeren aan de hand van de bijgevoegde raadsinformatiebrief

 • 12

  Het college van B&W heeft besloten om de concept-nota Dierenwelzijn vrij te geven voor inspraak. In Alphen aan den Rijn heeft het welzijn van dieren al langere tijd aandacht. Met de nota uit 2007 was Alphen aan den Rijn een van de eerste gemeenten die ambities formuleerde op het gebied van dierenwelzijn. Dierenwelzijn is in de lokale en landelijke opinie, politiek en wetgeving in beweging, daarom is gekozen voor een actualisatie. De nieuwe concept nota is op verschillende punten een voortzetting van het beleidskader uit 2007, met hier en daar een uitbreiding in de uitvoering (bijvoorbeeld op het gebied van hondenbeleid, evenementen en dieren, de verkoop van dieren en de samenwerking met de kinderboerderijen). Daarnaast wordt voorgesteld enkele nieuwe onderwerpen en actiepunten een plek te geven in de concept nota. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op het oplaten van (wens)ballonnen en natuurinclusief bouwen.
  Met de geactualiseerde concept nota wil Alphen aan den Rijn de status van diervriendelijke gemeente verder borgen, zonder hierbij de zogenaamde Alphense maat uit het oog te verliezen. Verder wil de gemeente met de concept nota vorm en inhoud geven aan dierinclusief werken, waarmee wordt bedoeld dat dierenwelzijn steeds meer een normaal onderdeel van beleidskeuzes wordt. Hiertoe zullen betrokken ambtenaren op de terreinen als openbare orde en veiligheid, groenbeheer, evenementenbeleid en hondenbeleid frequent blijven afstemmen over het onderwerp dierenwelzijn en de acties die in deze nota dierenwelzijn zijn opgenomen.  Voorgesteld besluit

  1. De geactualiseerde concept nota Dierenwelzijn 2020 en verder vast te stellen;
  2. De concept nota vrijgeven voor inspraak (van 12 september tot en met 17 oktober);
  3. Hierbij een kortere inspraaktermijn te hanteren dan de in de verordening opgenomen 6 weken
  4. De Raad informeren door toezending van de concept nota met begeleidend schrijven vanuit B&W;
  5. De uitvoering van de wettelijke taken van de Gemeente Alphen aan den Rijn op het gebied van dierenwelzijn te beleggen bij de Dierenbescherming door het Diensten en Productenboekboek van die Dierenbescherming af te nemen (te weten ‘het Basisarrangement Dierennoodhulp’). Hiertoe wordt voorgesteld het contract met de
   Dierenbescherming te verlengen voor 1 jaar (te weten van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020, met de optie van stilzwijgende verlenging) en daarbij af te wijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid.