Overzicht College Besluiten

dinsdag 26 maart 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De benoemingstermijn van twee extern adviseurs loopt af. Deze leden zijn herbenoembaar. Zij worden dan voor benoeming in een tweede termijn in aanmerking gebracht.  Voorgesteld besluit

  Mevrouw P. Weggemans en de heer J.R.F. Kleefman met ingang van 1 september 2018 herbenoemen als extern adviseur voor een periode van 4 jaar

 • 2

  De raadscommissie wordt op de hoogte gesteld van relevante opgaven in de voorbereiding naar de nieuwe busconcessie 2022.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de inhoud van de bijgevoegde memo aan de raadscommissie RED.
  2. De bijgaande memo door te zenden aan de griffie ter bespreking in de commissie RED op 4 april 2019.

 • 3

  In voorliggende raadsinformatiebrief geeft het college een weergave van een aantal ontwikkelingen en resultaten uit het samenwerkingsverband Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, en volgt een vooruitblik naar een aantal stappen die in 2019 worden gezet.  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over ontwikkelingen en resultaten uit het samenwerkingsverband Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden.

 • 4

  Gemeente Alphen aan den Rijn levert een bijdrage aan evenementen die als doel hebben de aantrekkelijkheid en het imago van de gemeente te versterken voor bezoekers en inwoners. De gemeente streeft naar het stimuleren van toegankelijke en diverse evenementen, die verspreid over het jaar plaatsvinden.
  Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid, en in voldoende mate aansluiten bij de doelstellingen van Alphen Marketing. De organisatoren van het Zomerspektakel, ARC Heitinga Pupillentoernooi, Ronde om Alphen, Alphens Korenfestival en de Taptoe ontvangen een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  -In te stemmen met het toekennen van een exploitatiebijdrage tot maximaal € 30.000,- aan de organisatie van het Zomerspektakel.
  -In te stemmen met het toekennen van een bijdrage van € 7.875,- aan verschillende organisatoren voor de organisatie van evenementen in 2019 die een bijdrage leveren aan de citymarketingdoelstellingen van de gemeente.

 • 5

  Op verzoek van de bewoners wordt een blauwe zone ingevoerd in de omgeving van de Anna van Burenlaan. Om die reden wordt het gebied ook aangewezen als vergunningengebied zodat bewoners vergunning kunnen aanvragen om er langer te kunnen parkeren, zoals in het gebied Kerk & Zanen. Verder zijn een aantal nieuwbouwlocaties opgeleverd in het stadshart. Deze adressen zijn nu toegevoegd aan het vergunningengebied. Deze zaken zijn vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2018. Daarnaast wordt het Uitvoeringsbesluit Verordening parkeerbelastingen 2019 vastgesteld. Hierin is beschreven welke procedure moet worden gevolgd bij het voldoen van parkeerbelasting. Daarnaast worden gebieden aangewezen waar eventueel een wielklem kan worden geplaatst en kan worden weggesleept als er geen parkeerbelasting is voldaan.  Voorgesteld besluit

  1. De tweede wijziging Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2018 vaststellen;
  2. Het Uitvoeringsbesluit Verordening parkeerbelastingen 2019 vaststellen.

 • 6

  Het eigendom en beheer van houtwallen en plantencollecties in Boskoop en omgeving kan worden toegevoegd tot de werkzaamheden van de SLA. Voor deze taakuitbreiding is overheidsgeld nodig. De verwachting is dat het bedrijfsleven van de Greenport Boskoop e.o. ook bij gaat dragen aan de in stand houding van houtwallen en plantencollecties. Dit in samenhang met de herstructureringsopgave Greenport Boskoop en daarmee het beschikbaar komen van gronden voor natuur- en watercompensatie. De raad wordt voorgesteld om geld uit de reserves die gelieerd zijn aan Natuur en Landschap aan te spreken en beschikbaar te stellen voor deze taakuitbreiding van de SLA.  Voorgesteld besluit

  1. Een incidentele bijdrage ad. € 85.000,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Landschapsfonds Alphen (SLA);
  2. Deze bijdrage te dekken door hiervoor het (restant) saldo van de Reserve Land van Wijk en Wouden in te zetten en de reserve hierna op te heffen;
  3. De hiervoor genoemde mutaties in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2019;
  4. De bijdrage aan de SLA uit te keren nadat de Voorjaarsnota 2019 door de Raad is vastgesteld en de raad formeel heeft ingestemd met herbestemming reserve.

 • 7

  De Cliëntenadviesraad CAR Alphen aan den Rijn heeft een advies aan het college gestuurd over de huisvesting van de Voedselbank. De CAR geeft in haar brief aan, dat zij met instemming kennis heeft genomen van het ambitieuze beleidsvoornemen om te zorgen voor een duurzame oplossing waardoor de Voedselbank overbodig wordt. Daarnaast geven zij aan, dat de tijdelijke locatie aan de Briljantstraat absoluut onvoldoende is. De CAR gaat ervan uit dat het college bereid is om de nodige medewerking te verlenen voor een definitieve oplossing voor huisvesting die ruimte biedt aan zowel het efficiënt uitdelen van het voedsel als van het opslaan van voldoende verse producten. Het college geeft per brief een reactie op het advies.  Voorgesteld besluit

  Op het advies van de Cliëntenadviesraad reageren met bijgaande brief.

 • 8

  Op 2l januari 2019 ontving het college artikel 40 vragen van de heer Staver. De vragen betroffen de wijze waarop de subsidieaanvraag 2019 van de Stichting Flora Boskoop Cultureel was afgehandeld. Het college heeft de vragen op 19 februari schriftelijk beantwoord (zaaknummer 234027). De antwoorden leidden tot de vervolgvragen die het college op 28 februari ontving. Middels bijgevoegde brief beantwoordt het college de vervolgvragen.  Voorgesteld besluit

  • Instemmen met de antwoorden op de vervolgvragen van de heer Staver.
  • De raad informeren middels de bijgevoegde brief

 • 9

  Het college is uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg met de provincie Zuid-Holland over het goederenspoor in Alphen aan den Rijn. Het college geeft in deze brief de bespreekpunten aan voor dit overleg.  Voorgesteld besluit

  instemmen met bijgevoegde brief gericht aan het College van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland, betreffende de bespreekpunten voor het bestuurlijk overleg over het goederenspoor te Alphen aan den Rijn.

 • 10

  Green Development B.V. is sinds 2008 eigenaar van de Nuon-locatie. In de afgelopen jaren is de bebouwing gesloopt en is deze locatie en de naastgelegen kavel (eigendom gemeente) gesaneerd. Met de ontwikkelaar is een exploitatieovereenkomst gesloten voor de bouw van 56 zorgwoningen, 63 middenhuurwoningen en maximaal 1.770 m2 zakelijke dienstverlening. Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. Vanaf 1 juli 2018 is de wet VET in werking getreden. Dit houdt in dat de gasaansluitplicht is komen te vervallen en gasloos bouwen de norm is. De gemeente onderschrijft het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw en Bestaande Bouw Holland Rijnland met het doel om de opgave van de energietransitie niet groter te laten worden en inspanningen te verrichten om uitzonderingen te voorkomen. Green Development B.V. heeft een verzoek ingediend om op basis van uitzonderingsgronden van de wet VET aan te sluiten op het gasnet. Na een zorgvuldige afweging stemt de gemeente in met dit verzoek om zwaarwegende redenen van algemeen belang om binnen afzienbare tijd in de behoeften van zorg- en middenhuurwoningen te voorzien.  Voorgesteld besluit

  Het gebied ‘Nuon-locatie, Alphen aan den Rijn’ aan de Prins Bernhardlaan op grond van artikel 10, zevende lid, onderdeel a van de Gaswet aan te wijzen als gebied waar de aansluitplicht op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang.

 • 11

  In 2016 is met het bestuur van stichting iFlow afgesproken dat het college jaarlijks besluit over een eventuele bijdrage aan de huisvestingskosten van het ondernemingshuis iFlow. Uitgangspunt in de besluitvorming was daarbij tevens het afbouwen van de gemeentelijke bijdrage en toewerken naar een kostendekkende exploitatie. Een mogelijke ontwikkelingsrichting voor de toekomst die wordt verkend is het opgaan van iFlow in theater Castellum als onderdeel van optie 2 ‘Castellum als Huis van de Stad’. Aangezien de ontwikkelingen rond Castellum als huis van de Stad een jaar vertraging hebben opgelopen is door Stichting iFlow voor 2020 alsnog het verzoek binnengekomen om een gemeentelijke bijdrage. Hierover heeft nu besluitvorming plaatsgevonden.  Voorgesteld besluit

  • Voor 2020 op basis van een in te dienen begroting 2020 en het jaarverslag van 2018 en 2019 alsnog een exploitatie bijdrage beschikbaar te stellen met een maximum van €20.000,-, als gevolg van de vertraging met betrekking tot Castellum als 'huis van de buurt' in relatie tot de verkenning door iFlow voor nieuwe huisvesting;
  • Bijgaande brief te versturen naar het bestuur van stichting iFlow.