Overzicht College Besluiten

dinsdag 14 januari 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en energie, waaronder een fossielvrije en energie en CO2 neutrale gemeente in 2050. Deze ambitie sluit aan bij de verplichting vanuit het klimaatakkoord om in 2050 alle wijken aardgasvrij te maken. Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente, samen met haar stakeholders en betrokken inwoners, een Transitievisie Warmte (TVW) op. Deze TVW moet eind 2021 gereed zijn en bevat een voorlopige keuze voor een aardgasvrij alternatief per wijk en een keuze van de wijken waarmee voor 2030 gestart wordt.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor het opstellen van de Transitievisie Warmte;
  2. De raad voor te stellen om een projectbudget beschikbaar stellen van € 140.000,- behorende bij het onder punt 1 genoemde Plan van Aanpak;
  3. De raad voor te stellen dit projectbudget te dekken middels een onttrekking aan de reserve duurzaamheid;
  4. De raad voor te stellen om de in 2019 ontvangen rijksuitkering van € 286.098,-, die is toegevoegd aan de algemene middelen, via een resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 te storten in de reserve duurzaamheid.

 • 2

  De gemeente is eigenaar van een perceel grond van ca. 10 hectare in het Steekterpoort gebied. Stahlberg Investments BV wil op dit perceel een logistiek distributiecentrum realiseren.
  De gemeente heeft met Stahlberg een intentieovereenkomst gesloten om de planontwikkeling verder uit te werken. Stahlberg heeft een plan voorgelegd dat potentie heeft om aan de randvoorwaarden te voldoen. Met Stahlberg worden vervolgafspraken uitgewerkt.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het uitwerken van een vervolg op de intentieovereenkomst met Stahlberg Investments BV voor de planontwikkeling van een logistiek distributiecentrum in het Steekterpoortgebied.

 • 3

  De gemeente heeft een zogenaamde zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep. Jaarlijks ontvangt de Stichting Lokale Omroep Alphen aan den Rijn (hierna lokale omroep) een bedrag per huishouden, aangevuld met de bijdrage voor de productie van het TV-jaaroverzicht. Gebaseerd op het aantal huishoudens op 1 januari 2020, bedraagt deze bijdrage € 69.754,76 . Op basis van de zorgplicht die de gemeente voor de bekostiging van de lokale omroep heeft, heeft het college besloten, naast de jaarlijkse bijdrage, aanvullende subsidiëring van € 65.000,- voor 2020 toe te kennen.  Voorgesteld besluit

  • De Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken de jaarlijkse bijdrage van € 1,32 per huishouden, totaal € 62.954,76,- te verlenen;
  • Een aanvullende bijdrage van € 6.800,- vanuit de prestatieovereenkomst te verlenen voor het jaar 2020;
   -De Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken voor het jaar 2020 een aanvullende subsidie van € 65.000 ,- toekennen en hierover met bijgaande conceptbeschikking te informeren.

 • 4

  In 2019 en 2020 herdenken we het eindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. De wens is door het college en de gemeenteraad uitgesproken om extra aandacht te besteden aan de viering hiervan. Daarnaast wil het college initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen en samenbrengen tot één programma voor de hele gemeente.
  In een raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de laatste stand van zaken rondom de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.

 • 5

  In 2017 heeft de raad de stedenbouwkundige visie Westvaartpark vastgesteld. Deze visie is vertaald naar het bestemmingsplan Westvaartpark. Het ontwerp hiervan heeft ter inzage gelegen en de binnengekomen zienswijzen zijn verwerkt. Daarnaast is het bestemmingsplan aangepast en afgerond zodat het door de raad kan worden vastgesteld. Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van in totaal 350 woning, waarvan ca 25% sociale huur, planologisch mogelijk gemaakt binnen het gebied tussen de Rijndijk, Gemeneweg en de spoorlijn Leiden-Utrecht.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 De beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen en
  ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Westvaartpark (bijlage 1) vast te stellen;
  2 Vast te stellen dat het bestemmingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en
  geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
  3 De regels, de toelichting, de verbeelding en bijbehorende documenten van het
  ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark te wijzigen zoals aangegeven in de Nota van
  zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (bijlage 1);
  4 Het gewijzigde bestemmingsplan, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRwestvaartpark-
  VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, vast te stellen in overeenstemming met het
  ter inzage gelegde ontwerp en de hiervoor onder 3 aangegeven wijzigingen;
  5 De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Westvaartpark vast te stellen;
  6 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet
  ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 • 6

  Het beheer van de MFA-voorzieningen Wielewaal en Westerhove wordt tussen 1 januari 2020 en 1 juli 2020 in opdracht van de gemeente door Rijnvicus verzorgd. Het beheer van de MFA-voorzieningen Concertweg en Oude Wereld wordt tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 in opdracht van de gemeente door Participe verzorgd. Het beheer van de MFA-voorziening Van Brakelstraat wordt tussen 1 januari 2020 en 1 juli 2020 in opdracht van de gemeente door Participe verzorgd en van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 in opdracht van de gemeente door Rijnvicus verzorgd.  Voorgesteld besluit

  1. voorlopige productsubsidie te verlenen aan Participe van maximaal € 305.665,- voor het beheer van drie MFA’s in de kern Alphen aan den Rijn, te weten Oude Wereld (voor geheel 2020), Concertweg (voor geheel 2020) en Van Brakelstraat (van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020);

  2. opdracht te verlenen aan Rijnvicus voor het beheer van de MFA-voorzieningen Wielewaal en Westerhove van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 ad € 38.250,- (excl. BTW);

  3. Rijnvicus van 1 juli 2020 tot 1 januari het beheer te laten verzorgen van de MFA-voorziening Van Brakelstraat en de specifieke afspraken hieromtrent separaat ter besluitvorming voor te leggen.

 • 7

  Mevrouw Noordermeer, Fractievoorzitter VVD Alphen aan den Rijn, heeft vragen gesteld over de speelplaatsen in de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw Noordermeer, Fractievoorzitter VVD Alphen aan den Rijn, te
  beantwoorden door middel van de bijgevoegde brief.

 • 8

  In 2019 heeft de subsidietender Opgroeien & Ontwikkelen -9 maanden tot 12 jaar, uitgevoerd door het samenwerkingsverband BOOST, aanvullende subsidie ontvangen voor het verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie en de doorontwikkeling ouderbetrokkenheid. Om dit in 2020 voort te kunnen zetten, ontvangt deze subsidietender ook in 2020 aanvullende subsidie vanuit de geoormerkte OAB middelen. De gemeente ontvangt deze middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden.  Voorgesteld besluit

  Aanvullende voorlopige subsidie te verlenen voor 2020 van in totaal € 218.093,50 aan de subsidietender Opgroeien & Ontwikkelen -9 maanden tot 12 jaar ten laste van het geoormerkte OAB budget.

  • SPA/PeuterStart € 170.862
  • Participe € 42.231,50
  • Bibliotheek Rijn en Venen € 5.000

 • 9

  In de periode van 24 september 2019 t/m 4 november 2019 is er bij team Toezicht en Handhaving en Team Inspectie een Pilot Bodycams gerealiseerd met als doel de veiligheid van onze handhavers te kunnen blijven waarborgen. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de pilot kan worden geconcludeerd dat het dragen van een bodycam een positieve bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel van de handhaver zonder dat de privacy van de burger of handhaver in het geding is. Daartoe bestaat de wens en de noodzaak de bodycam op te nemen als standaarduitrusting van Team Toezicht en Handhaving én twee bodycams beschikbaar te stellen bij Team Inspectie.  Voorgesteld besluit

  1. Op basis van de uitkomsten van de Pilot Bodycams 28 bodycams aan te schaffen, waarvan 26 worden toegevoegd aan de standaarduitrusting van Team Toezicht en Handhaving en 2 bodycams beschikbaar worden gesteld voor Team Inspectie.
  2. De raad voor te stellen de aanschafkosten van de bodycams ad € 34.000 te dekken uit de Reserve Veiligheid.
  3. De raad voor te stellen de onttrekking aan de Reserve Veiligheid bij de Voorjaarsnota 2020 te verwerken.
  4. De jaarlijkse kosten voor cloudcapaciteit en licenties ad € 10.080 te dekken uit de lijnbudgetten van het team Handhaving.

 • 10

  Op 18 oktober heeft de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn ingestemd met het voornemen van Holland Rijnland om deel te nemen aan de werkgeversvereniging niet-gemeenten van de VNG. Door in te stemmen met een technische wijziging van de GR Holland Rijnland maken we het mogelijk dat er definitief aangesloten kan worden bij deze nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten. Voorwaarde is nog wel dat tenminste tweederde van de 13 Holland Rijnland gemeenten hiermee instemmen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de 8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland met terugwerkende kracht tot 01-01-2020
  2. Reactie conform de bijgevoegde concepten te versturen naar Holland Rijnland