Overzicht College Besluiten

dinsdag 21 juli 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn wil haar duurzaamheidsambities omzetten in daden en ook het gemeentelijk wagenpark verder verduurzamen. “HVO 100 diesel” (100% fossielvrij)  is de meest duurzame diesel van dit moment en aan het eind van 2020 kunnen een aantal voertuigen hier al gebruik van maken. Een groot deel van de gemeentelijke voertuigen kan met “HVO 20 diesel” (20% fossielvrij) al een eerste stap maken in CO2 reductie ten opzichte van gewone diesel. Verduurzaming is hiermee snel en eenvoudig te realiseren, maar niet zonder extra kosten.  Voorgesteld besluit

  Voor het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark door gebruik van HVO diesel:
  1. instemmen met het beschikbaar stellen met aanvullend brandstofbudget van in totaal
  € 140.000 in de komende 4 jaar;
  2. dit aanvullende budget te dekken middels een onttrekking uit de Reserve Duurzaamheid;
  3. bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2020 en de Voorjaarsnota 2021.

 • 2

  Sinds er corona maatregelen van kracht zijn, hanteert de gemeente landelijke corona-richtlijnen met betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afval op het Ecopark. Om de landelijke instructies en de 1,5 meter afstand tussen bezoekers en medewerkers te kunnen garanderen, zijn diverse maatregelen getroffen, waaronder verruiming van de openingstijden en het reserveringsysteem. Met de invoering van een reserveringsysteem, wordt het aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig is op het Ecopark beperkt, door een beperkt aantal voertuigen tegelijkertijd toe te laten. De situatie is nu beheersbaar.  Het college heeft opdracht gegeven diverse scenario’s uit te werken voor het Ecopark vanaf 1 september 2020. Tot 1 september 2020 blijven de genomen maatregelen van kracht. Vanaf 20 juli is het extra inzamelpunt Grof tuinafval op de Genielaan gesloten. Grof tuinafval kan op het Ecopark worden aangeboden.  Voorgesteld besluit

  - De corona maatregelen voor het Ecopark te laten gelden tot 1 september 2020.
  - Onderzoek te doen naar scenario’s voor het Ecopark en het vervolg van de Corona maatregelen op het Ecopark.
  - Vanaf 20 juli het extra inzamelpunt Grof tuinafval op de Genielaan te sluiten.

 • 3

  Het college van B&W heeft een Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven opgericht om de lokale economie te ondersteunen in verband met de COVID-19 crisis. Aanvragen bij dit fonds worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere Regels behorend bij het Stimuleringsfonds. Het college besluit nu over de eerste tranche aanvragen.  Voorgesteld besluit

  1. Een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 24.915 voor het project “Samen in beweging”;
  2. Een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 25.000 voor het project “Laat je verrassen en beleef de Alphense attracties”.

 • 4

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het Steunfonds. Het college besluit over de vijfde tranche aanvragen in het kader van dit steunfonds.  Voorgesteld besluit

  De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € € 89.688,- (tranche V).

 • 5

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. Alphen stelt zich ten doel in 2050 een fossielvrije en energie- en CO2 neutrale gemeente te zijn. Deze ambitie sluit aan bij de afspraak uit het klimaatakkoord om in 2050 alle wijken aardgasvrij te maken. Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente, samen met haar stakeholders en betrokken inwoners, een Transitievisie Warmte (TVW) op.  De TVW moet eind 2021 gereed zijn.
  Voor het opstellen van deze TVW heeft de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in februari 2020 een Plan van Aanpak vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsbudget. De eerste stap in het opstellen van de TVW is het opstellen van een afwegingskader warmte (AKW). Voorliggend AKW vormt de basis bij de uitwerking van de TVW en daarbij tevens de basis van het gemeentelijk warmtebeleid. Alphen aan den Rijn houdt daarbij rekening met uitgangspunten over het proces ernaartoe, de belangen van bewoners en bedrijven en de inhoudelijke doelstellingen voor de warmtetransitie.
  De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, toekomstbestendigheid en veiligheid van de toekomstige warmtevoorziening staat daarbij voorop. De gemeente en haar stakeholders zetten daarnaast in op energiebesparing en “geen spijt” maatregelen, waarbij de gemeente niet belooft wat ze niet waar kan maken. Tevens zetten de gemeente en haar stakeholders in op een eerlijke en transparante warmtevoorziening, waarbij er keuzevrijheid is en blijft voor inwoners en bedrijven.
  Tot slot bevat het AKW een set aan criteria voor:
  - het tempo voor de warmtetransitie in Alphen,
  - de volgorde waarin wijken de transitie doormaken en
  - de keuze voor de warmtetechniek met bijbehorende infrastructuur per wijk.  Voorgesteld besluit

  1.    In te stemmen met het Afwegingskader Warmte (AKW) als basis voor het opstellen van de Transitievisie Warmte;
  2.    De raad voor te stellen om in te stemmen met het AKW als basis voor de Transitievisie Warmte en daarmee in te stemmen met:
  a)    de basisuitgangspunten en randvoorwaarden waaraan de Alphense warmtevoorziening van de toekomst zou moeten voldoen,
  b)    de basis voor de samenwerking met onze stakeholders.

  Ad a
  De basisuitgangspunten betreffen:

  Overkoepelende uitgangspunten
  •    Het centrale uitgangspunt is de transformatie naar een energiesysteem dat duurzaam, betrouwbaar, veilig en betaalbaar is,
  •    Er wordt ingezet op zekerheid en continuïteit van de warmtelevering. De warmteoplossingen zijn toekomstbestendig,
  •    De kosten zijn draagbaar voor alle betrokkenen (inwoners, overheden, netbeheerders, warmteleveranciers, gebouweigenaren, eindgebruikers).

  Uitgangspunten gericht op belangen van bewoners en bedrijven
  •    De warmtealternatieven zijn betaalbaar voor iedereen,
  •    Keuzevrijheid voor inwoners en bedrijven,
  •    Tonen van de voordelen van de warmtetransitie,
  •    De warmtealternatieven sluiten aan bij het bedrijfsleven en worden (mede) op bedrijventerreinniveau vormgegeven.

  Inhoudelijke uitgangspunten
  •    Inzet op energiebesparing,
  •    Geen spijt principe.

  Procesmatige uitgangspunten
  •    Verantwoord tempo van verduurzaming,
  •    De gemeente wekt geen verwachtingen die zij niet waar kan maken,
  •    De gemeente is procesregisseur,
  •    Gemeente (en stakeholders) zijn (voor) mede-investeerder(s).

  Ad b
  Dit afwegingskader warmte is opgesteld, samen met onze stakeholders Liander, het hoogheemraadschap Rijnland, de VOA en onze woningcorporaties Woonforte en Habeko. Verderop in het traject zal bij het opstellen van de uitvoeringsstrategie voor de Transitievisie Warmte deze samenwerking concreter worden uitgewerkt.

 • 6

  Februari 2020 is onderzoek gedaan naar de bewonerstevredenheid over Afval en Duurzaamheid. De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels toezending van een Raadsinformatiebrief en het rapport. De bewonerstevredenheid is nagenoeg gelijk gebleven; van 7,4 in 2017 naar 7,5 in 2020.  Voorgesteld besluit

  - de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het Bewonerstevredenheidsonderzoek Afval en Duurzaamheid van februari 2020 middels toezending van een Raadsinformatiebrief en het rapport.

 • 7

  Van 14 mei tot en met 24 juni 2020 heeft het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied, zesde wijziging (Loeteweg 9, Hazerswoude-Dorp) voor een ieder ter inzage gelegen. Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het realiseren van 4 woningen op het perceel Loeteweg 9 te Hazerswoude-Dorp met toepassing van de zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte regeling.
  Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpwijzigingsplan een reactie ingekomen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In verband hiermee is het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Het wijzigingsplan Sierteeltgebied, zesde wijziging (Loeteweg 9, Hazerswoude-Dorp), met identificatienummer NL.IMRO.0484.HDsierteelt6wijz-VA01, gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de in het voorstel weergegeven aanvulling op de toelichting van het plan;
  2. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Sierteeltgebied, zesde wijziging (Loeteweg 9, Hazerswoude-Dorp) gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 • 8

  Mevrouw Van der Louw heeft artikel 40-vragen gesteld over de mogelijkheid om latere sluitingstijden voor terrassen toe te staan in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het college beantwoordt deze vragen met de brief.  Voorgesteld besluit

  De vragen van mevrouw Van der Louw over sluitingstijden van terrassen te beantwoorden

 • 9

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, konden veel evenementen dit jaar niet doorgaan. Met name deze zomer pakken veel organisatie in gemeente Alphen aan den Rijn samen met lokale partners de handschoen op om sport- en spelactiviteiten voor de jeugd te organiseren. Deze activiteiten dragen bij aan bewegen, maar ook aan levendigheid en leefbaarheid in de verschillende wijken en dorpen.
  De organisatoren van de volgende evenementen ontvangen een bijdrage: de Zomer Voetbal Vakantieweek, Alphens Summercamp, Jeugd Vakantie Week en Zomerpret aan de Rijn. Daarnaast ontvangt Stichting Centrum Boskoop een bijdrage voor de Sinterklaasintocht.  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 6.235,- toekennen aan de organisatoren van activiteiten in 2020 die de sociale samenhang in de gemeente ten goede komen, vanuit het budget evenementen sociale samenhang.

 • 10

  Met de opgave Gemeente in Regie wordt invulling gegeven aan het onderwerp Regiegemeente in het coalitieakkoord. Daarbij gaat het om in regie op onze dienstverlening, binnen de hele keten, kunnen sturen vanuit de doelstellingen van kwaliteit en efficiency. Uitvoering van de opgave is gestart met onderzoek naar Woningbouw, waarvan de verbeteracties inmiddels geïmplementeerd worden. We zetten de opgave nu voort met een onderzoek naar Openbaar Groen, Schoon en Spelen en een onderzoek naar Sport. Met dit voorstel worden deze onderzoeken aan het college ter vaststelling voorgelegd.  Voorgesteld besluit

  - De onderzoeksopdracht Gemeente in Regie op Openbaar Groen, Schoon en Spelen vast te stellen;
  - De onderzoeksopdracht Gemeente in Regie op Sport vast te stellen

 • 11

  Eigenaar van het terrein van de voormalige Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS) in het verlengde van de Azalealaan te Boskoop is voornemens om hier een nieuwe woonwijk 'Koopse Glorie' te realiseren. In het gebied komen maximaal 68 woningen. Op basis van een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan ‘Boskoop - Dorp’ is een ontwikkeling tot maximaal 100 woningen in het gebied mogelijk. Er is echter voor gekozen om voor de ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan op te stellen, zodat maatwerk kan worden geleverd. Dit is het ontwerpbestemmingsplan ‘Koopse Glorie, Boskoop’. Bij het bestemmingsplan is als toetsingskader voor welstand een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voorgesteld wordt om de zienswijzenprocedure voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Koopse Glorie, Boskoop’ en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan op te starten.  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat voor het bestemmingsplan ‘Koopse Glorie, Boskoop’ geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn te verwachten;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Koopse Glorie, Boskoop’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKkoopseglorie-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ‘Koopse Glorie, Boskoop’ vast te stellen;
  4. Wethouder G.P. van As te mandateren om eventuele tekstuele wijzigingen door te voeren in het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken voor terinzagelegging;
  5. De procedure ex artikel 3.8 onder 1 Wro voor het ontwerpbestemmingsplan te starten en het ontwerpbestemmingsplan ‘Koopse Glorie, Boskoop’ gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  6. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan Azalealaan als ontwerp addendum op de welstandsnota gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  7. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Koopse Glorie, Boskoop’ ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 • 12

  De gemeenteraad heeft op 23 april 2020 het bestemmingsplan Torenpad- West, bouwen van maximaal 100 woningen gewijzigd vastgesteld. Tegen dat besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het opstellen van het verweerschrift in dit beroep is geconstateerd dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan het standaardartikel met betrekking tot het overgangsrecht in artikel 15 van de planregels niet volledig is opgenomen.
  Elk bestemmingsplan dient te voorzien in de in artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening vervatte overgangsrechtelijke regels. Artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om hangende het beroep een nieuw besluit te nemen dat dient ter wijziging van het oorspronkelijke besluit. In dit geval wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om deze mogelijkheid te benutten om het geconstateerde gebrek in het oorspronkelijk, op 23 april 2020, vastgestelde bestemmingsplan te herstellen. Het is niet aannemelijk dat belanghebbenden, nu er geen overgangsbepalingen zijn opgenomen in de planregels, in hun belangen worden getroffen.
  Voor het overige wordt verwezen naar het bijgaande raadsvoorstel met bijlagen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  - Artikel 15 Overgangsrecht van de regels van het bestemmingsplan Torenpad-West (identificatienummer NL.IMRO.0484.BKtorenpadwest-VA01, vastgesteld op 23 april 2020), te wijzigen zoals in bijlage A weergegeven, daarbij toepassing gevend aan artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 13

  In 2018 is gestart met het traject om te komen tot een visie voor het Stadshart van Alphen aan den Rijn, waarbij ondernemers, eigenaren en gemeente verenigd in de werkgroep ‘Vitaal Stadshart’ de handen ineen hebben geslagen. Dat heeft geresulteerd in het Visieplan Stadshart, dat in juli 2019 is overhandigd aan het College van B en W. Daarbij is afgesproken om gezamenlijk toe te werken naar een concreet uitvoeringsplan. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de uitwerking van de in het Visieplan Stadshart gepresenteerde ideeën, die nog in volle gang is om uiteindelijk te leiden tot een concreet uitvoeringsprogramma. De uitwerking van het visieplan kent inmiddels al veel projecten en er is veel energie en draagvlak bij alle betrokken partijen. Ter informatie over de voortgang is een update-memo opgesteld.  Voorgesteld besluit

  - Informatie over voortgang visieplan Stadshart ter informatie toe te sturen aan de raad.

 • 14

  Democratie in een veranderende samenleving is een van de speerpunten van het coalitieakkoord “Groene Stad met Lef”. Met de rapportage over het afgelopen jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de Bestuursopdrachten Democratisch Akkoord en Gebiedsgericht werken en denken. Volgend jaar wordt deze rapportage opgenomen in het programmaverslag.
  Tegelijkertijd biedt de raadswerkgroep versterking lokale democratie haar eindrapportage aan.  Voorgesteld besluit

  1. De tussenrapportage 2019/2020 over de voortgang van de uitvoering van de bestuursopdrachten Democratisch Akkoord en Doorontwikkeling Gebiedsgericht werken  en denken vaststellen en met bijgaande conceptbrief aan de gemeenteraad aanbieden.
  2. Kennisnemen van de eindrapportage van de raadswerkgroep versterking lokale democratie.

 • 15

  Een groot aantal instellingen in onze gemeente heeft in 2019 subsidie ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten. Na afloop van het subsidiejaar dienen de instellingen die een subsidie van € 5.000 of meer hebben ontvangen, een verantwoording in. Op basis van deze verantwoordingen worden de subsidiebedragen per instelling definitief vastgesteld. Dit besluit omvat de vaststelling van de voorlopig verleende maatschappelijke subsidies 2019 van 34 instellingen op een totaalbedrag van € 919.311,50. Daarbij zal er een bedrag van € 20.908 teruggevorderd worden. De instellingen die minder dan € 5.000 subsidie hebben gekregen vallen buiten dit besluit, deze subsidies zijn direct met de verlening eind 2018 definitief vastgesteld. Voor enkele instellingen (die grote subsidiebedragen hebben ontvangen), waaronder de Verbonden Partijen, geldt aparte besluitvorming. Daarnaast is er nog 1 instelling waarvan door omstandigheden de subsidie later wordt vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. De maatschappelijke subsidies 2019 definitief vast te stellen op een totaalbedrag van € 919.311,50 conform de bijlage;
  2. De subsidie van 1 instelling op een later moment separaat vast te stellen.

 • 16

  De gemeenteraad is toegezegd per brief te worden geïnformeerd over de tussentijdse stand van zaken van de voortgang in de mogelijke totstandkoming van een Nationaal Romeins Scheepvaart Museum (NRSM) bij Archeon in Alphen aan den Rijn. Deze stand van zaken is in de vorm van een brief aan de Raad bijgevoegd.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met en verzenden van bijgevoegde raadsbrief.

 • 17

  Vanaf vorig jaar juli heeft de gemeente Alphen aan den Rijn contact met de bestuurders en directie van RockArt voor de vestiging van het Nationale Popmuseum in de gemeente Alphen aan den Rijn. Na de vaststelling van de Cultuurvisie 1e fase zijn een aantal onderzoeken en gesprekken geweest. De conclusie is dat de exploitatie van een museum in het oude Raadhuis een flinke investering van de gemeente vraagt en daarmee niet voldoet aan de kaders die het college vooraf stelde. Aansluitend aan die onzekerheden kwam ook het Covid-19 virus en het aftreden van de toenmalige wethouder Cultuur (vanwege gezondheidsredenen).
  Bij het aantreden van de nieuwe wethouder Cultuur, Erik van Zuylen, heeft de coalitie mede over dit onderwerp, aanvullende afspraken vastgelegd die als addendum aan het bestaande coalitieakkoord worden toegevoegd. In het kort is in het coalitieakkoord opgenomen dat de lopende gesprekken met het Nationaal Popmuseum op korte termijn worden afgerond. Resultaat wordt een raadsvoorstel op basis van een intentieovereenkomst op hoofdlijnen of de conclusie dat de vestiging van het museum in het oude raadhuis niet haalbaar is.
  Het 2e, alternatieve spoor, gaat uit van de huisvesting van een of meerdere maatschappelijk-culturele functie(s) gebaseerd op de vraag, het beschikbare aanbod en de dekking van de benodigde investeringen en structurele lasten. Voor beide sporen geld dat de beschermde status van het pand als Rijksmonument uitgangspunt is én dat commerciële verhuringen tot de mogelijkheid gaan behoren.  Voorgesteld besluit

  • Wethouder van Zuylen te mandateren de lopende gesprekken met stichting RockArt voor de vestiging van het Nationaal Popmuseum af te ronden met ofwel een intentieovereenkomst die ter goedkeuring aan het College en de Raad wordt voorgelegd, ofwel het besluit dat de vestiging van een Nationaal Popmuseum in het oude raadhuis geen doorgang kan vinden.
  • Conform het coalitieakkoord en de aanvullende afspraken daarop gelijktijdig het proces voor te bereiden om het Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn te behouden voor cultureel-maatschappelijke functies in combinatie met eventuele commerciële verhuringen.
  • Bovenstaande uitgangspunten te delen met de verschillende initiatiefnemers van voorstellen om appartementen (wonen) in het Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn te realiseren.

 • 18

  Het aantal elektrische auto’s neemt de komende jaren flink toe en voor bewoners en bedrijven zonder parkeerruimte op eigen terrein zijn er in de openbare ruimte openbare oplaadpalen aanwezig waar elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. In 2019 zijn de nieuwe beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn 2019 vastgesteld die het mogelijk maken meer openbare oplaadpalen met 2 laadpunten te plaatsen bij openbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Met een netwerk aan oplaadpalen is er voor bewoners en bedrijven zonder parkeerruimte op eigen terrein veelal binnen 200 meter loopafstand een openbare oplaadpaal beschikbaar.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande ontheffing verlenen op de aanvraag voor een particuliere oplaadpaal in de openbare ruimte bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor Groen van Prinstererstraat 23 te Alphen aan den Rijn.
  2. Als beleidslijn vast te stellen ontheffing te verlenen op aanvragen voor een particuliere oplaadpaal in de openbare ruimte bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor een woning waarbij de voorschriften voor aanvraag en ontheffing in de bijlage van
  toepassing zijn.

 • 19

  De Economic Development Board Alphen (EDBA) ontwikkelt zich door tot een onafhankelijk adviesorgaan, waarbij niet langer uitvoerende taken zoals citymarketing passen. Daarom worden de activiteiten van Alphen Marketing vanaf medio 2020 ondergebracht in een nieuwe stichting met bijpassende statuten. Op basis van de gemeentewet, zijn deze statuten op 16 juli voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft hierop geen wensen, bedenkingen geuit, waardoor de statuten definitief kunnen worden vastgesteld door het college.  Voorgesteld besluit

  1. Definitief besluiten tot het oprichten van stichting Alphen Marketing i.o.;
  2. Definitief besluiten tot vaststelling van de statuten stichting Alphen Marketing i.o.

 • 20

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpwijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan ziet in het realiseren van 2 woningen op het perceel Laag Boskoop 20 te Boskoop met toepassing van de zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte regeling.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKlaagboskoop20-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpwijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop ter inzage te leggen.

 • 21

  Gezien de druk welke er momenteel op de gemeentelijke begroting ligt en de sombere economische vooruitzichten is er geen ruimte voor een substantiële aanvullende bijdrage voor de projecten van het Masterplan VO. Met deze brief doet de gemeente een voorstel aan de schoolbesturen VO om tot een oplossing te komen voor de financiering van de projecten.  Voorgesteld besluit

  Met bijgaande brief de schoolbesturen Voortgezet Onderwijs op de hoogte te stellen van de herziening in de financiering van het Masterplan VO.

 • 22

  Overeenkomstig artikel 11 lid 2 van de statuten van de Stichting Scala College en Coenecoop College is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn bevoegd om leden van de Raad van Toezicht van de stichting te benoemen. Het voorstel is daarom om de gemeenteraad via de lijst van antwoord-brieven voor te stellen in te stemmen met de benoeming van de heer mr. W.S.A.H. Croes als lid van de Raad van Toezicht van het Scala College per 1 augustus 2020. Omdat de gemeente geen rol heeft bij de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht, is het voorstel om kennis te nemen van de benoeming van de heer ir. V.C. Rademakers als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.  Voorgesteld besluit

  Overeenkomstig artikel 11 lid 2 van de statuten van de Stichting Scala College en Coenecoop College is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn bevoegd om leden van de Raad van Toezicht van de stichting te benoemen. Het college heeft daarom besloten om de gemeenteraad via de lijst van antwoord-brieven voor te stellen in te stemmen met de benoeming van de heer mr. W.S.A.H. Croes als lid van de Raad van Toezicht van het Scala College per 1 augustus 2020. Omdat de gemeente geen rol heeft bij de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht, neemt het college kennis van de benoeming van de heer ir. V.C. Rademakers als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

 • 23

  Het college heeft besloten om in 2020 eenmalig garant te staan voor een eventueel tekort op de begrote BIZ inkomsten 2020. De covid-19 crisis heeft er voor gezorgd dat het op dit moment onduidelijk is in hoeverre de geraamde BIZ-inkomsten 2020 daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Met dit besluit kunnen de geplande BIZ-activiteiten in het stadshart Alphen aan de Rijn in 2020 (waar mogelijk) uitgevoerd worden. Dit is in deze tijd extra belangrijk met het oog op de levendigheid van onze winkelgebieden.  Voorgesteld besluit

  - Het begrote restant bedrag aan BIZ bijdragen 2020 voor de VOC Alphen aan den Rijn ad. € 37.500 op dit moment als voorschot uit te betalen;
  - Eenmalig garant staan voor een eventueel tekort (maximaal € 30.759,-) op de begrote BIZ inkomsten 2020 van de BIZ-en en dit via de Najaarsnota 2020 en Jaarrekening 2020 te verwerken in het jaarresultaat.

 • 24

  Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt de mogelijkheden van een andere wijze van inrichten van de begroting van het beheer van de openbare ruimte en vastgoed. Door het toepassen van een lumpsumbegroting kunnen mee- en tegenvallers eenvoudiger tegen elkaar worden weggestreept en is het mogelijk om over de afzonderlijke beheeronderdelen te prioriteren. De verwachte uitkomst van het model is dat de beschikbare financiële middelen efficiënter kunnen worden ingezet. In het onderzoek wordt nagegaan of deze methode werkbaar kan zijn, voldoende voordelen biedt en voldoende draagvlak heeft. Bij een positief resultaat en besluitvorming in college en gemeenteraad zou de nieuwe werkwijze vanaf 2022 ingevoerd kunnen worden.  Voorgesteld besluit

  Opdracht geven voor een verkenning van een alternatief financieel beheermodel van het beheer, regulier- en groot onderhoud van de openbare ruimte en vastgoed en daar eind 2020 over te rapporteren.

 • 25

  Tegen het besluit van 6 februari 2020 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van het pand op het perceel Bootstraat 8 te Boskoop voor kamerverhuur (V2019/658) is bezwaar gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft, gehoord de commissie bezwaarschiften, besloten om dit besluit, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten. Voor de aanvulling op de motivering wordt verwezen naar het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2020, inclusief het daarvan deel uitmakende voorstel.  Voorgesteld besluit

  1. Het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 11 juli 2020 over te nemen;
  2. Het besluit van 6 februari 2020 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van het pand op het perceel Bootstraat 8 te Boskoop voor kamerverhuur (V2019/658), onder aanvulling van de motivering, in stand te laten;
  3. Het collegebesluit d.d. 28 januari 2020, inclusief het daarvan deel uitmakende voorstel (besluitformulier Integraal ambtelijk advies op beleidsrichting ten aanzien van kamerverhuur/arbeidsmigranten, inclusief maatwerk voor de oude dossiers uit de kern Boskoop d.d. 24 januari 2020 – 292550) bekend te maken;
  4. Voor de onder punt sub 2 genoemde aanvulling van de motivering verwijzen naar het  collegebesluit d.d. 28 januari 2020,  inclusief het daarvan deel uitmakende voorstel.

 • 26

  Het Dorpsoverleg heeft aangegeven bezorgd te zijn over de het ontbreken van woningen voor starters, ouderen en zorgwoningen zowel in Bentwijck als op ander locaties in Benthuizen. Na het reces gaan we hierover in gesprek met het Dorpsoverleg.  Voorgesteld besluit

  Bijgaande antwoordbrief verzenden aan het Dorpsoverleg Benthuizen.

 • 27

  Raadslid de heer Straver van de PVDA fractie heeft op grond van artikel 40 van het raadsreglement van orde vragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de schoonmaak van sportaccommodaties in de gemeente. Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De door de heer E.J. Straver gestelde vragen over de schoonmaak van gemeentelijk vastgoed van sportaccommodaties te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde brief.

 • 28

  Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Inburgeringswet in. De taaleis gaat omhoog van niveau A2 naar B1 en alle inburgeringsvoorzieningen worden straks aangeboden door gemeenten. Ter voorbereiding daarop wordt een Europese aanbesteding gedaan.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met publiceren van de aanbestedingsleidraad per september 2020.