Overzicht College Besluiten

dinsdag 29 oktober 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Bij brief van 17 juli 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn heeft deze uitspraak ook consequenties, omdat het nabij gelegen Natura2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck een stikstofrelevant habitatrichtlijngebied is. De raad wordt in een nieuwe brief op de hoogte gesteld over de meest actuele stand van zaken.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief over de gevolgen van de PAS-uitspraak van de Raad van State.

 • 2

  De fractie van Wijken en Kernen Belangen heeft vragen gesteld over de bereikbaarheid van Hazerswoude Dorp met het openbaar vervoer. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de fractie van Wijken en Kernen Belangen met betrekking tot het openbaar vervoer.

 • 3

  MW. Van de Kolk van de fractie van de SP heeft vragen gesteld over de hefbrug in Boskoop. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de mw Van de Kolk van de fractie SP met betrekking tot de hefbrug in Boskoop

 • 4

  In de agendacommissie van 22 oktober is afgesproken dat een memo wordt opgesteld over de gevolgde inspraakprocedure en de aangebrachte wijzigingen van de vaarwegenverordening. Het college is nagegaan of de vaarwegenverordening opnieuw ter inzage moet worden gelegd vanwege de wijzigingen die zijn doorgevoerd. Op basis van juridisch advies blijkt dat dat niet nodig is. In het memo “Inspraakprocedure en wijzigingen vaarwegenverordening” wordt dit nader toegelicht.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het memo “Inspraakprocedure en wijzigingen vaarwegenverordening”
  2. Het memo “Inspraakprocedure en wijzigingen vaarwegenverordening” ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad

 • 5

  De gemeente en het hoogheemraadschap spelen beide een belangrijke rol in het beheer van oppervlaktewater en de verwerking van neerslag en afvalwater. Daarom werken beide organisaties intensief samen, zowel bij het maken van plannen als bij het uitvoeren van werkzaamheden. De Strategische Samenwerkingsagenda bevat een overzicht van de onderwerpen waarbij de komende jaren wordt samengewerkt en geeft richting voor de manier waarop dat zal gebeuren.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de Strategische Samenwerkingsagenda Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Alphen aan den Rijn 2019-2022.
  2. Wethouder L.A.M. Maat machtigen deze Strategische Samenwerkingsagenda te ondertekenen namens het college.
  3. Deze Strategische Samenwerkingsagenda ter kennisname naar de raad sturen.

 • 6

  Op 24 september 2019 heeft het college besloten het Beleidskader Sociaal Domein 2021 aan de raad voor te leggen ter vaststelling. De raad heeft tijdens de informatiemarkt vragen gesteld die door het college beantwoord worden. Daarnaast hebben de Clientadviesraad en Inwonersadviesraad gezamenlijk een advies uitgebracht. Het college geeft een reactie hierop aan de adviesraden en informeert de gemeenteraad hierover.  Voorgesteld besluit

  -De raadsvragen die in de raadscommissie van 7 november zijn gesteld n.a.v. de behandeling van het Beleidskader Sociaal Domein 2021 te beantwoorden via een brief aan de raad;
  -Te reageren op het advies van de cliëntadviesraad en inwonersadviesraad met een standpunt van het college en hierover de gemeenteraad te informeren.

 • 7

  Om de realisatie van het gebouw voor de combinatie van Bibliotheek en Archief met Parkeergarage en Fietsenstalling (cBA-gebouw) en de aansluiting van het cBA-gebouw op de Aarhof mogelijk te maken, is het noodzakelijk gebleken gas-, water- en elektriciteits¬aansluitingen van winkels in de Aarhof te verplaatsen. De kosten voor deze ingrijpende maatregelen zijn onvermijdelijk. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste van de bestaande reserve voor het cultuurgebouw te brengen.  Voorgesteld besluit

  • Een budget beschikbaar te stellen ad. € 630.000,- met betrekking tot incidentele en onvermijdbare kosten om aanpassingen in de Aarhof te realiseren i.v.m. de realisatie van het Cba gebouw;
  • Deze incidentele kosten ten laste te brengen van de reguliere begroting en deze te dekken via een onttrekking aan de bestaande reserve voor het cultuurgebouw, de Reserve “Cultuur”;
  • Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotings-wijziging bij de Najaarsnota 2019.

 • 8

  Op 3 september jongstleden heeft de Erfgoedcommissie haar zorgen uitgesproken over de onzekere toekomst van het Anker te Hazerswoude-Rijndijk. De zorgen hebben betrekking op het mogelijk verloren gaan van het object aan de Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk. Het object heeft een zeer hoge waardering zoals aangegeven op de Cultuurhistorische waardenkaart en wat blijkt uit het Bouwhistorisch onderzoek. In bijgevoegde brief wordt namens het college een reactie gegeven.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met inhoud van de bijgevoegde brief.

 • 9

  Door de gemeente Alphen aan den Rijn worden de objecten die eigendom zijn van de gemeente verzekerd. Dit houdt in dat door de gemeente een verzekering is afgesloten die het risico voor de gemeente afdekt. De betreft zowel het risico voor de opstalverzekering als de inventarisverzekering. De huidige brandverzekering loopt tot en met 1-1-2020. De dekking van het brand risico is verlegd van de gemeente naar de verschillende verzekeraars. Inmiddels is de huidige brandverzekering door diverse verzekeraars opgezegd, aangezien de huidige premie niet meer toereikend is voor de dekking van het risico. De gemeente dient per 1 januari 2020 een nieuwe brandverzekering voor haar vastgoedportefeuille te sluiten.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De Incidentele financiële gevolgen voor de jaarschijf 2020 ad. € 70.000, als gevolg van de verwachte stijging van de brandverzekeringspremie, te dekken via een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement;
  2. De structurele financiële gevolgen vanaf 2021 ad. € 70.000, als gevolg van de verwachte stijging van de brandverzekeringspremie, onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2021 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte;

 • 10

  Tegen het op 22 februari 2018 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Alphen Stad is door meerdere partijen beroep ingesteld. Deze zijn tijdens een zitting op 1 oktober jl. behandeld door de Raad van State. Eén beroep had betrekking op de wijze van bestemmen van het perceel Hooftstraat 254. De eigenaar vindt dat hij ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan wordt beperkt in zijn bouw- en gebruiksmogelijkheden. De Raad van State heeft de eigenaar en de gemeente de gelegenheid geboden om te kijken of ze met elkaar tot een compromis kunnen komen zodat ze daarmee rekening kunnen houden in hun uitspraak. Het is gelukt om tot een compromis te komen.  Besluit
  De raad voorstellen: 1. In te stemmen met verzending van de brief aan de Raad van State over het compromis in de wijze van bestemmen van het perceel Hooftstraat 254 binnen het bestemmingsplan Alphen Stad.
 • 11

  De heer Zevenbergen heeft namens de fractie Nieuw Elan een aantal vragen gesteld over de handhaving van het scooterverbod in het centrum van Alphen aan den Rijn. Het college heeft deze vragen beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De schriftelijke vragen van de heer Zevenbergen, die hij namens de fractie Nieuw Elan op 01 oktober 2019 heeft gesteld te beantwoorden conform bijgaande brief.

 • 12

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Bontekoe heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie op de Westgouweweg waar afzettingen geregeld worden verwijderd waardoor motorvoertuigen via het fietspad rijden. Hij vraagt wat de gemeente er aan gaat doen. Geantwoord is dat de situatie in overleg met de provincie, die eigenaar is van het pad, wordt onderzocht.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-brief vaststellen en verzenden waarin wordt geantwoord dat de verkeerssituatie op de Westgouweweg in overleg met de provincie wordt onderzocht.

 • 13

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt gemeenten in staat om hun eigen huishouding te
  regelen zoals zij dat graag willen. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen
  voor inwoners) en heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. In de APV worden
  zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het
  milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. Op 13 december
  2018 heeft de gemeenteraad de laatste wijziging van de APV Alphen aan den Rijn 2014
  vastgesteld. Sinds deze wijzigingsverordening is op een aantal gebieden gebleken dat wijzigingen
  of aanvullingen gewenst zijn. In dit besluit wordt allereerst een aantal wijzigingen en aanvullingen
  gedaan in het kader van de periodieke actualisering aan de hand van de ledenbrief van de VNG van
  14 augustus 2019 betreffende de Model-APV.
  Daarnaast wordt voorgesteld bij deze actualisering om in de APV zowel een verbod tot het oplaten
  van ballonnen op te nemen, alsook een mogelijkheid om openbare gebieden aan te wijzen, waar
  het gebruik van lachgas verboden is.
  Tenslotte wordt een actuele stand van zaken gegeven met betrekking tot de voorbereidingen voor
  een gemeente brede Omgevingsplan. Het inwerkingtreden van de Omgevingswet, naar
  verwachting op 1 januari 2021, zal ook gevolgen hebben voor de inhoud van de APV.  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met de 7e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening
  (APV) Alphen aan den Rijn 2014.
  2 De raad voor te stellen om de 7e wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening
  (APV) Alphen aan den Rijn 2014 vast te stellen

 • 14

  De gemeenteraad heeft in 2012 een budget van € 244.000 beschikbaar gesteld dat kan worden ingezet voor projecten ter compensatie van de hinder en ter promotie van de herontwikkeling van het Stadshart Lage Zijde. De adviescommissie die dit budget beheert, heeft een jaarverslag opgesteld. Het college besluit het Jaarverslag vast te stellen en de gemeenteraad te informeren.  Voorgesteld besluit

  Kennis nemen van het jaarverslag 2018 van de Adviescommissie Activiteiten Stadshart en deze ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

 • 15

  De Lindenhovestraat in Zwammerdam is in 2009 gereconstrueerd. Hieraan voorafgaand heeft een bewonerstraject plaatsgevonden, zoals dat gebruikelijk is bij reconstructies. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen gezamenlijk met de gemeente tot een ontwerp te komen. Dit is een zeer moeizaam traject geweest. De bewoners verschilden teveel van mening over de te kiezen ontwerpoplossingen. Uiteindelijk heeft de gemeente knopen doorgehakt.

  In 2015 heeft Belangenvereniging Zwammerdam gevraagd of we in gesprek kunnen over de inrichting van de Lindenhovestraat. De bewoners vinden de weg te gevaarlijk. Vanuit de gemeente is aangegeven dat er bereidheid is maatregelen door te voeren mits de bewoners op één lijn komen over de te nemen maatregelen. Na een langdurig proces constateert het college dat de bewoners niet op één lijn zitten en is besloten geen ingrijpende maatregelen te treffen.  Voorgesteld besluit

  1. Geen aanpassingen door te voeren aan de inrichting van de Lindenhovestraat te Zwammerdam.
  2. Wel enkele beperkte maatregelen doorvoeren in de markering om de maximum snelheid van 30 km/u te benadrukken.
  3. De bewoners hiervan op de hoogte te stellen via bijgevoegde concept-brief, deze vast te stellen en te verzenden.