Overzicht College Besluiten

dinsdag 16 juni 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  In januari 2015 is door de raad de ontwikkelambitie voor Park Zegersloot vastgesteld, met daarbij in november 2015 nadere spelregels. Deze ambitie had als doel om de kwaliteiten in het gebied beter te benutten. Inmiddels is het 2020 en zijn vele ontwikkelingen in gang gezet.
  In deze evaluatie wordt terug gekeken hoe de ontwikkelambitie tot uitvoering is gebracht. Welke ambities hadden we in 2015, hoe is hier uitvoering aan gegeven, wat zijn de successen en wat is niet gelukt. Een vervolgvraag is of deze ambities nog passen in de samenleving van 2020. Het college stelt met dit besluit de evaluatie vast, brengt deze ter informatie naar de raad en stelt voor aan de raad om de ambitie voor Park Zegersloot te actualiseren.  Voorgesteld besluit

  1. de evaluatie Ontwikkelambitie Park Zegersloot vast te stellen;
  2. de evaluatie ter informatie aan de raad aan te bieden;
  3. de raad voor te stellen de ambitie voor Park Zegersloot te actualiseren.

 • 2

  Gemeente Alphen aan den Rijn zet in op het groener, gezonder en aantrekkelijker maken van het centrum. Om dit proces verder kracht bij te zetten, wordt een GroenFonds opgericht. Ondernemers die hun pand willen vergroenen, kunnen bij het GroenFonds terecht voor een aantrekkelijke financiering en deskundig (groen)advies. Groen heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van het centrum voor o.a. winkelend publiek, het biedt verkoeling in de zomer,
  vermindert de kans op wateroverlast, verbetert de luchtkwaliteit en draagt bij aan biodiversiteit.
  Met het GroenFonds wordt de vergroening van het Stadshart versneld, waar zowel ondernemers als inwoners baat bij hebben.  Voorgesteld besluit

  De raad verzoeken om:
  1. een bedrag van € 475.000,- beschikbaar te stellen als startbudget voor de dit jaar op te richten onafhankelijke stichting GroenFonds, teneinde aantrekkelijke leningen te kunnen verstrekken aan pandeigenaren in het Stadshart t.b.v. de vergroening van hun pand (gevels, daken);
  2. dit budget te dekken middels een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid;
  3. een budget ad. € 150.000,- beschikbaar te stellen voor het opzetten, beheren en exploiteren van een stichting GroenFonds en “Green-as-a-service” en dit te dekken middels:
  a. het in de begroting beschikbare projectbudget Visieplan Stadshart (€ 100.000,-);
  b. de reserve Greenport (€ 25.000,-);
  c. de reserve Duurzaamheid (€ 25.000,-);
  4. hieraan de voorwaarde te verbinden dat hierover jaarlijks verantwoording wordt afgelegd aan de gemeente en dit juridisch te borgen;
  5. bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels bijgevoegde separate begrotingswijziging.

 • 3

  Van 23 april tot en met 3 juni 2020 heeft het ontwerpwijzigingsplan Loeteweg 6b, Hazerswoude-Dorp voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming van de bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning. Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen ingekomen. Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan (ongewijzigd) vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Het wijzigingsplan Loeteweg 6b, Hazerswoude-Dorp, met identificatienummer NL.0484.HDloeteweg6b-VA01, (ongewijzigd) vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Loeteweg 6b, Hazerswoude-Dorp (ongewijzigd) vast te stellen.

 • 4

  Raadsleden mevr. Verkleij-Lemmers en mevr. Scholten hebben op grond van artikel 40 van het raadsreglement van orde vragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de kinderopvangtoeslag affaire bij de Belastingdienst. Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van kinderopvang. Deze tegemoetkoming kan bij de belastingdienst worden aangevraagd. In de periode van 2014-2016 heeft de belastingdienst de kinderopvangtoeslag bij veel gezinnen onterecht stopgezet, dan wel (deels) teruggevorderd, waardoor zij in grote financiële problemen zijn gekomen; de kinderopvangtoeslag affaire. Inwoners die als gevolg daarvan een ondersteuningsvraag hebben, kunnen zich melden bij de gemeente, waarna per situatie gekeken zal worden op welke manier zij het beste geholpen kunnen worden.  Voorgesteld besluit

  De door raadleden Verkleij-Lemmers en Scholtens gestelde vragen over de kinderopvangtoeslag affaire te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief.


  Besluit
  De door raadleden Verkleij-Lemmers en Scholtens gestelde vragen over de kinderopvangtoeslag affaire te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief.
 • 5

  Op 24 april 2020 heeft de Provincie Zuid-Holland de gemeente met een brief geattendeerd op de ter inzage legging van de  Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV). In de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) zijn de huidige regels voor de fysieke leefomgeving omgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Het uitgangspunt voor de ZHOV is dat in principe de huidige provinciale Omgevingsverordening Zuid-Holland gelijkwaardig worden
  overgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Dit is echter niet altijd mogelijk en wenselijk.
  Voorafgaand aan de besluitvorming wordt de ontwerp ZHOV zes weken ter inzage gelegd. Het college maakt van deze ter inzage legging gebruik om een aantal vragen en zienswijzen kenbaar te maken.  Voorgesteld besluit

  Vastgesteld met tekstuele aanpassingen. De portefeuillehouder is gemachtigd de wijzigingen door te voeren. In de zienswijzen thema's 'wonen' en 'mobiliteit' toevoegen.

 • 6

  De gemeenteraad heeft op 20 februari 2020 het bestemmingsplan Westvaartpark vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit is een drietal beroepschriften ingediend. Bij een van deze beroepen is tevens een verzoek om voorlopige voorziening gedaan. De Voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening en de voorlopige voorziening toegewezen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de omstandigheid dat de door de Voorzieningenrechter geconstateerde omissies in het bestemmingsplan Westvaartpark via een wijziging van het bestemmingsplan zullen worden hersteld.  Voorgesteld besluit

  De leden van de gemeenteraad en de commissie RED informeren dat de door de Voorzieningenrechter geconstateerde omissies in het bestemmingsplan Westvaartpark via een wijziging van het bestemmingsplan zullen worden hersteld.

 • 7

  Op 8 juni 2020 is een tijdelijke aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het mogen gebruiken van het huidige pand voor horeca aan passanten op het perceel Noordeinde 62 te Aarlanderveen. Het huidige planologische regime laat horeca voor passsanten niet toe. Op dit moment kan het bedrijf geen activiteiten uitvoeren en om toch enige inkomsten te genereren heeft hij een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd voor 7 maanden om horeca voor 78 passanten in zijn gebouw  mogelijk te maken. Op basis van de nu geldende regels mogen er o.a. max.30 personen in het gebouw zijn (6e Noodverordening COVID- 19 VRHM 1 juni 2020, artikel 2.1.  en 2.1d). Als de ontwikkelingen het toelaten zal op 1 juli 2020 een versoepeling plaatsvinden voor groepen, horeca etc. Het plan van verzoeker is om 78 personen toe te staan in het gebouw. Echter voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen dient te worden uitgegaan van een parkeernorm van 15 p.p. per 100 m2 bvo (bruto vloeroppervlakte). Dat betekent dat er (620 m2 bestaande bebouwing * 15 p.p. per 100 m2 bvo) 93 p.p. nodig zijn. Op eigen terrein zijn er 55 p.p. aanwezig. Er is een tekort dat niet in het openbaar gebied kan worden opgelost als er wordt gerekend met bvo. Echter als gevolg van de landelijke regeling (Covid-19), de afstanden die aangehouden moeten worden, zorgt dat er minder bezoekers kunnen komen in de horeca en dat op dit moment de huidige parkeernorm hoog is. Gezien de situatie tijdelijk is kan onder voorwaarden de vergunning worden verleend. De voorwaarden zullen o.a. zijn dat er maximaal 78 personen (v.a. 1 juli 2020) in het gebouw en 48 personen op het terras aanwezig mogen zijn of totaal 126 personen op het terrein van Noordeinde 62 (uitgaande max 2 personen in een auto).  Voorgesteld besluit

  De omgevingsvergunning verlenen voor 7 maanden (tot 1 januari 2021) onder voorwaarden.

 • 8

  Op niet al te lange termijn treedt de Omgevingswet in werking. Dit is een wet die zaken regelt ten aanzien van de fysieke leefomgeving. In het kader van deze wet is de gemeente al langere tijd bezig met het treffen van voorbereidingen om slagvaardig aan de slag te kunnen als de Omgevingswet eenmaal in werking is getreden. Veel zaken zullen namelijk anders verlopen als deze wet er eenmaal is.
  Dit voorstel ziet op de manier waarop we het product Omgevingsvisie oppakken en hoe we daar iedereen bij willen betrekken, zodat we uiteindelijk een breed gedragen visie kunnen opleveren. De Omgevingsvisie geeft het toekomstbeeld weer voor gemeente Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De beleidsstukken die zijn weerslag vinden in de fysieke leefomgeving zoals geïnventariseerd in Bijlage I, als uitgangspunt te nemen voor de Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn;
  2. Kennis te nemen van een samenvatting van enkele basishoofdstukken (Bijlage II) die gaan over de kwaliteiten van Alphen aan den Rijn en de trends, opgaven en ontwikkelingen.
  3. De volgende hoofdthema’s -gebaseerd op de opgaven en trends en ontwikkelingen waar we als gemeente de komende jaren voor aan de lat staan- als vertrekpunt te hanteren bij de verdere uitwerking van de toekomstvisie voor Alphen aan den Rijn, te weten:
  a. Circulair ondernemen
  b. Landschappelijke verstedelijking
  c. Weelderig buitengebied
  d. Samen sterker
  e. Gezonde vergroening
  4. De participatie (het gesprek) met zowel interne als externe stakeholders als met onze ingezetenen vorm te geven op de wijze zoals verwoord in Bijlage III;
  5. De planning zoals opgenomen in Bijlage IV te hanteren als leidraad, inclusief de diverse (nog in te plannen) momenten met u als gemeenteraad.

 • 9

  In navolging van de Omgevingswet is ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna; Wkb) uitgesteld, mede in verband met de Coronacrisis. De inwerkingtreding van beide wetten is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit heeft gevolgen voor het implementatietraject van de Wkb in onze organisatie.
  In het kader van die implementatie moet iedere gemeente proefprojecten uitvoeren, om zo te oefenen met het werken onder de nieuwe wet. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het “Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen” (hierna; Bestuursakkoord), gesloten tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG. Voor het uitvoeren van deze proefprojecten worden overeenkomsten gesloten met de initiatiefnemers en kwaliteitsborgers. Voor het aangaan van deze overeenkomsten is mandaat nodig voor de betrokken teamleider.
  Het uitstel van de inwerkingtreding van de Wkb heeft eveneens gevolgen voor de programmering van het Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2020.  Voorgesteld besluit

  1. Overeenkomsten te sluiten met initiatiefnemers en kwaliteitsborgers voor de uitvoering van proefprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
  2. In te stemmen met de tekst van de bijgevoegde conceptovereenkomst;
  3. De burgemeester machtiging te laten verstrekken aan de teamleider Vergunningen tot het ondertekenen van de overeenkomsten onder 1 genoemd;
  4. Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten voor proefprojecten Wkb in voorkomende gevallen als routinematige, voor mandaat vatbare besluiten aan te merken;
  5. De producten ‘Beleidsplan VTH’ en ‘Aanpassen legesstelsel’ uit het Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2020 over te hevelen naar het Uitvoeringsprogramma 2021, in verband met het uitstel van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

 • 10

  In januari 2020 is de gemeente als onderdeel van de opgave Financieel Fit gestart met de aanpak vroegsignalering van schulden ‘Schoon Schip’. Vanaf dat moment ontvangt de gemeente signalen van vaste lasten leveranciers (o.a. woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijf) over Alphense inwoners die hun rekening niet betaald hebben. Het doel is om contact te leggen met deze inwoners, te inventariseren hoe de situatie is en indien nodig door te verwijzen naar instanties die de inwoner kunnen helpen financieel weer op orde te komen. Door de slag naar preventie te maken, wil het college de escalatie van schulden voorkomen/verminderen. De eerste resultaten zijn positief, maar laten zien dat er ruimte is om meer inwoners met (financiële) problemen te benaderen. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met Achmea Zorgverzekeringen over het melden van betalingsachterstanden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Addendum op het Convenant vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn. Met de vaststelling en ondertekening van het Addendum zal de samenwerking met Achmea Zorgverzekeringen eind juni starten.  Voorgesteld besluit

  1. Het Addendum op het Convenant vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn vaststellen, waarmee afspraken worden gemaakt met Achmea Zorgverzekeringen over het melden van betalingsachterstanden;
  2. Wethouder Han de Jager mandateren om het Addendum op het Convenant vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn te ondertekenen.

 • 11

  De raad wordt gevraagd een reserve (fonds) in te stellen, dat kan wordt gebruikt om investeringen in infrastructuur te kunnen bekostigen en bij te dragen in gebiedsontwikkelingen. Deze reserve wordt gevormd uit de bestaande reserve MIPI (Meerjareninvesteringsplan Infrastructuur) en zal jaarlijks mede gevuld worden door de positieve saldi en winstnemingen van grond- en facilitaire exploitaties.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen
  1 Een reserve (fonds) ‘Wonen en infra’ in te stellen en hiervoor de bestaande reserve MIPI (Meerjareninvesteringsplan Infrastructuur) te gebruiken door deze te hernoemen;
  2 Dit fonds, bij de jaarlijkse vaststelling van het Meerjarenperspectief grondexploitaties, te vullen met de positieve saldi en winstnemingen uit grond- en facilitaire exploitaties;
  3 Dit fonds (reserve) te benutten voor doeleinden en maatregelen genoemd in het Meerjareninvesteringsplan Infrastructuur (MIPI) en het realiseren van  gebiedsontwikkelingen.

 • 12

  Met het raadsbesluit over de cultuurvisie ‘kunst en cultuur verbindt 2019-2030, fase 1 kon het college de eerste zaken in uitvoering gaan brengen. Tegelijkertijd heeft de Gemeenteraad nog om scherpere ambities en paragrafen gevraagd die eind 2020 moeten leiden tot een aangepaste visie, fase 2. Met de raadsbrief wil het college de gemeenteraad informeren over de stand van zaken rond kunst en cultuur in de gemeente Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de bijgevoegde brief en de gemeenteraad informeren over de start van onze Cultuurmakelaar Kristien van den Oever.

 • 13

  De Coronacrisis heeft zijn weerslag op de hele samenleving, ook in Alphen aan den Rijn. De gemeente heeft voor haar openbare vastgoed en openbare ruimte geïnventariseerd waar er kansen liggen om onderhoud of projecten versneld uit te voeren, omdat het nu bijvoorbeeld rustig was op de doorgaande wegen. Het college neemt kennis van wat er tijdens de rustige periode in de openbare ruimte versneld uitgevoerd is.  Voorgesteld besluit

  kennis te nemen van het vervolg kansen in de openbare ruimte en vastgoed n.a.v. corona

 • 14

  Voordat het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem de begroting 2021 vast
  kan stellen schrijft artikel 35 Wgr voor dat deze voor zienswijzen naar de raden van de
  deelnemende gemeenten wordt gestuurd. Het college heeft kennisgenomen van de
  conceptbegroting en heeft daarbij geen opmerkingen. Derhalve is een concept antwoordbrief
  opgesteld voor het bestuur waarin dit is verwoord. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te

  stemmen met verzending van deze brief.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling BVO Rijn en Braassem
  2. Zienswijze conform bijgevoegd concept te versturen.