Overzicht College Besluiten

dinsdag 17 maart 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de verwerving van de gronden en opstallen van de stichting Alphens Tennispark (SAT). Het college heeft op 7 januari 2020 besloten om de gronden en opstallen van SAT over te nemen per 15 januari 2020 onder de voorwaarde dat de resultaten van het accountantsrapport van Grant Thornton en een asbestverklaring bekend zijn. Op 31 januari 2020 is het accountantsrapport aan de gemeente beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de resultaten van het asbestonderzoek bekend. De rapportage en het asbestonderzoek geven geen aanleiding om het besluit van 7 januari 2020 in te trekken.  Voorgesteld besluit

  1. Het collegebesluit van 7 januari 2020 inzake de aankoop gronden, opstallen en overname leningen van stichting Alphens Tennispark te effectueren;
  2. Met stichting Alphens Tennispark een huurovereenkomst aan te gaan uitgaande van onder meer een kostprijsdekkende huur voor een overgangsperiode van max. 2 jaar vanaf de datum notarieel transport;
  3. Voor het geval de stichting Alphens Tennispark besluit om geen huurovereenkomst met de gemeente aan te gaan dan:
  3.1. Worden de gronden en opstallen eveneens via de notaris getransporteerd en de leningenportefeuille met gemeentegarantie:
   Rabobank (leningnummer O3443)
   De Nederlandse Waterschapsbank (leningnummers 1-29477, 1-29478, 1-29479, 1-29481)  ter waarde van € 3.435.512,08 (per 4/1/2020) overgenomen;
  3.2. Direct na transport zal een (aanbestedings)procedure te starten met als doel een nieuwe exploitant te contracteren die voor eigen risico en rekening het indoorracketcentrum Nieuwe Sloot gaat exploiteren voor een periode van 10 jaar;
  3.3. Met de stichting Alphens Tennispark een tijdelijke beheerovereenkomst aan te gaan voor de periode totdat overeenstemming met de nieuwe exploitant is bereikt of besloten is het indoorcentrum niet meer te exploiteren.
  3.4. In overleg met de stichting Alphens Tennispark de tennisparken Aarlanderveen, TEAN en Nieuwe Sloot versneld onafhankelijk te maken van de stichting, door (onder meer) een rechtstreekse huurrelatie tussen de verenigingen en gemeente aan te gaan.
  4. Gelet op artikel 55 Gemeentewet conform artikel 10 Wet openbaarheid bestuur lid 1c. economische belangen derden geheimhouding op te leggen op het rapport van Grant Thornton (kenmerk 31 januari 2020)

 • 2

  In samenwerking met de private partijen SUEZ en Sepco onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van volledige plastic recycling op een verantwoorde, duurzame en schone manier.
  Plastic is een groot probleem. Er wordt inmiddels verhoudingsgewijs veel gerecycled (75%), maar er is nog een weg te gaan om dit volledig (100%) te doen en daarmee de plastic kringloop te sluiten. Als eerste stap wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.  Voorgesteld besluit

  1. Een bijdrage ad € 12.500,- beschikbaar stellen voor de haalbaarheidsstudie en deze te dekken ten laste van het Actieprogramma Duurzaamheid, thema Duurzaam ondernemen.

 • 3

  Naar aanleiding van het besluit van de raad, waarbij het huidige gebruik van het Anker eindigt per 1 juli 2020 heeft het college de wens uitgesproken het Anker te willen verkopen. Daarom heeft het college op 17 september 2019 opdracht gegeven te laten onderzoeken, via een verkoopprocedure, of er partijen zijn die met een nieuwe invulling mogelijkheden zien van behoud van het karakter van gebouw (binnen en buiten kant) voordat andere mogelijkheden worden onderzocht. Daarnaast hoort bij iedere bieding een analyse van de haalbaarheid en een biedprijs. Alle biedingen voldoen niet aan de gestelde verkoopvoorwaarden. Het college wordt daarom voorgesteld niet tot gunning van de verkoop over te gaan en de betrokken partijen hierover te informeren.  Voorgesteld besluit

  1.    Niet over te gaan tot gunning van de verkoop van gebouw het Anker.
  2.    Af te zien van verkoop van het gebouw Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk binnen de huidige verkoopopdracht.
  3.    Op basis van de nieuwe informatie en inzichten tot een nieuw verkoopvoorstel te komen.

 • 4

  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de geldende procedures. Door de boomwortels zijn er veel oneffenheden in het asfalt pad, door het asfalt te vervangen door beton wordt dit in de toekomst voorkomen. In dit geval heeft het college besloten om af te wijken van het inkoopbeleid door enkelvoudig onderhands te gunnen aan Easypath Nederland B.V. om met hen een pilotproject uit te voeren.  Voorgesteld besluit

  Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het werk, het vervangen van een fietspad, enkelvoudig onderhands te gunnen.

 • 5

  Eigenaar van het perceel Kerkvaartsweg 63 te Aarlanderveen heeft een verzoek ingediend tot een bestemmingsplanherziening om daarmee op het agrarische perceel als nevenfunctie de vestiging van een handel- en reparatiebedrijf en dagbesteding mogelijk te maken. De eigenaar beschikt al over een tijdelijke vergunning voor dit gebruik. Met de bestemmingsplanherziening wordt het gebruik permanent mogelijk gemaakt.
  Het betreft een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Middels een anterieure exploitatieovereenkomst worden de publieke kosten die voortkomen uit deze ontwikkeling verhaald op de initiatiefnemer.
  Het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan en wethouder Van As te mandateren om deze namens het college te ondertekenen.  Voorgesteld besluit

  1. Met M.W.P. Rodenburg een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.

 • 6

  Ontwikkelingscombinatie Ter Aar B.V. is voornemens 23 bouwrijpe kavels ten behoeve van grondgebonden woningen, openbare ruimte en parkeerplaatsen te realiseren op de locatie van een voormalige kwekerij gelegen tussen de Houtsingel, Biezen, Rozenlaan en Populierenhof te Boskoop. Het betreft hier een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Middels een anterieure exploitatieovereenkomst worden de publieke kosten die voortkomen uit deze ontwikkeling verhaald op de ontwikkelaar.

  Het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan en de burgemeester heeft wethouder Van As een volmacht verleend om de overeenkomst te ondertekenen.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1.Met “Ontwikkelingscombinatie Ter Aar B.V.” inzake de ontwikkeling van de locatie ‘Biezenlanden’ te Boskoop een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;

  2. Wethouder van As te mandateren om de overeenkomst aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;

  3. De faciliterende projectexploitatie “locatie Biezenlanden” te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de voorjaarsnota 2020;

  4. De bijdrage in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (reserve), ad. € 72.680-, in de begroting te verwerken via de voorjaarsnota 2020;
  5. De bijdrage t.b.v. het rioolvoorzieningen, ad. maximaal € 231.633-, te verwerken in de IRS via de voorjaarsnota 2020.

 • 7

  De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld dat mag worden ingezet voor projecten ter compensatie van de hinder en ter promotie van het Stadshart Lage Zijde. Iedere inwoner of organisatie uit de gemeente Alphen aan den Rijn kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van een project mits dit voldoet aan de vastgestelde criteria.
  De Adviescommissie Activiteiten Stadshart heeft het college geadviseerd € 25.000,- toe te kennen aan de organisatoren van het kunstproject “Onderlinge Verbondenheid”. Het college heeft dit advies overgenomen.
  Het kunstproject zal in de nieuwe bibliotheek worden voorbereid en gerealiseerd door vele Alphenaren. Er wordt een uiterst kunstzinnige vergaderruimte gemaakt.  Voorgesteld besluit

  - Een bedrag van € 25.000,- (exclusief B.T.W.) te verstrekken aan bibliotheek Rijn en Venen ten behoeve van de organisatie en realisatie van een kunstwerk  ‘Onderlinge Verbondenheid” in de nieuwe bibliotheek van Alphen aan den Rijn;
  - Bijgevoegde brief versturen;
  - De gemeenteraad hierover te informeren.

 • 8

  De gemeente hanteert een registratie van ongewenst gedrag. Dit register heeft tot doel medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag door burgers. Door de registratie kunnen bij contactmomenten extra maatregelen worden getroffen om de veiligheid van medewerkers te borgen en ook kunnen – door inzicht te krijgen in herhaalde ongewenste gedragingen – aan een inwoner of bezoeker passende sancties worden opgelegd.
  Een dergelijke registratie is een geoorloofde inbreuk op de privacy van de betrokkenen (zowel de persoon die ongewenst gedrag vertoont als de medewerker die hiervan slachtoffer is geworden). Om een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van deze betrokkenen te borgen zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de verkrijging, opslag en vernietiging van deze persoonsgegevens. Met dit protocol worden deze afspraken intern en extern kenbaar gemaakt  Voorgesteld besluit

  Het extern Protocol registratie meldingen ongewenst gedrag vast te stellen.

 • 9

  In 2015 heeft vv Zwammerdam een kunstgrasveld gerealiseerd. De gemeente is in 2015 garant gaan staan voor 50% van de investering en de Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS) voor de andere 50%, zodat vv Zwammerdam een lening heeft kunnen afsluiten met de bank voor realisatie van het kunstgrasveld. De garantstelling door de gemeente is destijds op de gebruikelijke wijze getoetst en akkoord bevonden door de gemeente. Vv Zwammerdam is sinds 2015 geconfronteerd met een substantiële daling van leden (bijna 35%). Dit heeft gevolgen voor de liquiditeitspositie van vv Zwammerdam. Vv Zwammerdam heeft een financieel voorstel aan de gemeente gedaan dat het liquiditeitsvraagstuk oplost, zonder dat er een financiële bijdrage van de gemeente wordt gevraagd.  Voorgesteld besluit

  • Gezien de aangetoonde blijvend kwetsbare financiële positie van VV Zwammerdam ook voor seizoen 2019-2020  medewerking te verlenen aan het verbeteren van de liquiditeitspositie;
  • Hieraan uitvoering geven door VV Zwammerdam ook in het seizoen 2019-2020 uitstel van betaling te verlenen met betrekking tot de huur van de velden en deze vordering te activeren.
  • Met VV Zwammerdam ook in 2019 overeen te komen dat zij jaarlijks een aanvraag doen  tot medewerking van het college op deze wijze. Het college neemt hierover jaarlijks een besluit;
  • Met VV Zwammerdam overeen te komen dat indien de liquiditeitspositie is verbeterd,  met terug betaling van de openstaande vordering wordt gestart;
  • Hiervoor overeen te komen dat VV Zwammerdam zich blijft inspannen om haar liquiditeitspositie te verbeteren door kosten te verlagen of inkomsten te verhogen;
  • Hiervoor overeen te komen dat VV Zwammerdam elk jaar, middels een vastgestelde jaarrekening, inzicht zal geven in het jaarresultaat;

 • 10

  Het proces om te komen tot de oprichting van een nieuwe Alphen Marketing organisatie is gestart in nauwe samenwerking met de EDBA en stakeholders. De wijze waarop de juridische relatie tussen de nieuwe stichting en de gemeente wordt vormgegeven, heeft invloed op de rollen en bevoegdheden van de partijen en de stichtingsakte. Er wordt nu gekozen om de juridische relatie vorm te geven als quasi-inhouse relatie en daarbij een opdrachtovereenkomst aan te gaan met de nieuwe stichting Alphen Marketing.  Voorgesteld besluit

  - Met de nieuwe nog op te richten stichting Alphen Marketing een quasi-inhouse relatie aan te gaan en een pdrachtovereenkomst te gaan sluiten tussen de nieuwe nog op te richten stichting en de gemeente.

 • 11

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voert Wareco sinds 1 januari 2013 de nazorg van de Coupépolder uit. Sinds 2012 worden de nazorgwerkzaamheden uitgevoerd conform het in 2011 opgestelde en op 5 december 2011 door de provincie Zuid-Holland beschikte nazorgplan. Er zijn in 2019 geen overschrijdingen geconstateerd. Door graafschade aan een telefoonkabel in de berm van de N207 heeft de automatische aansturing van de pompen enige weken niet kunnen plaatsvinden waardoor het grondwaterniveau aan de zijde van het Aarkanaal de kritische grens heeft kunnen overschrijden. Dit heeft, voor zover zichtbaar, niet tot schade aan de beheerssystemen geleid. De telemetrie aansturing is aangepast van de vaste telefoonlijn naar het mobiele netwerk. Er is voldaan aan de nazorgdoelstellingen. Het bevoegd gezag is en wordt van de nazorg op de hoogte gehouden. De nazorgrapportage 2019 is inmiddels besproken met- en in principe akkoord bevonden door het bevoegd gezag.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de nazorgrapportage 2019 van de bodemsaneringslocatie Coupépolder;
  2. De gemeenteraad te informeren via de Lijst Mededelingen;
  3. De nazorgrapportage 2019 te agenderen voor de raadscommissie bodemsanering

 • 12

  In de reserve Vastgoed wordt geld gestort uit besparingen en verkopen binnen de Vastgoedportefeuille. Dit geld mag gebruikt worden voor de verdere professionalisering van het Vastgoed. De raad dient hierover jaarlijks een besluit te nemen. Het college stelt de raad (via de voorjaarsnota 2020) voor een bedrag van € 365.000,-- uit de reserve te halen voor kosten die gemaakt moeten worden voor o.a. de coördinatie van de woonwagen- en ligplaatsen zaken, de verkoop van panden, onderzoeken ten behoeve van de herontwikkeling van locaties en de verdere implementatie van het elektronisch toegangssysteem voor gymzalen.  Voorgesteld besluit

  1. Diverse (project)-budgetten beschikbaar te stellen van totaal € 365.000,-- ten behoeve van de professionalisering Vastgoedmanagement en deze te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement;
  2. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de voorjaarsnota 2020. Bij vaststelling van de voorjaarsnota door de raad, is de hiervoor genoemde aanvullende financiële ruimte ad. € 365.000,-- formeel beschikbaar;
  3. Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget (zie hiervoor) te starten met werkzaamheden om onderzoeken uit te voeren, vastgoedgebruik te optimaliseren en projecten op te starten.

 • 13

  In november 2019 is door de gemeenteraad van Gemeente Alphen aan den Rijn het beleidskader Sociaal Domein 2021, ‘Omdat het gewoon kan’  vastgesteld. In dit beleidskader zijn leidende principes, thema’s en een zestal bundels benoemd. Eén van deze bundels is de bundel Voorschoolse educatie.

  Om te komen tot het gewenste aanbod vanaf 1 januari 2021 heeft het college een subsidieregeling opgesteld onder de noemer ‘Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021’. In de periode van 16 januari tot en met 27 februari 2020 heeft de conceptsubsidieregeling ter inzage gelegen voor inspraak.

  Deze inspraak heeft niet geleid tot een wijziging van de subsidieregeling, wel zijn antwoorden verwerkt in de subsidieuitvraag. Gevraagd wordt aan het college de conceptsubsidieregeling vast te stellen en de bijbehorende subsidieuitvraag voor publicatie vrij te geven. Potentiële aanbieders kunnen tot 18 mei 2020 een subsidie aanvragen in het kader van deze subsidieregeling.
  Deze subsidieregeling is een gemeentelijke bijdrage in het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid. Dit betekent dat partijen naast deze subsidie, aanvullende financieringsbronnen kennen om de reguliere activiteiten uit te kunnen voeren.  Voorgesteld besluit

  • Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021 vaststellen
  • De bijbehorende Subsidieuitvraag vaststellen en voor publicatie vrijgeven

 • 14

  Samen met de woningcorporaties Habeko en Woonforte financiert de gemeente al enige jaren buurtbemiddeling door Participe. Door middel van buurtbemiddeling biedt Participe (door middel van bemiddeling door medeburgers) een laagdrempelige, voor burgers kosteloze methode van conflictoplossing tussen buren.  Voorgesteld besluit

  - Akkoord te gaan met de uitbetaling van de voorlopige subsidie van buurtbemiddeling voor het jaar 2020. Het bedrag van €72.550,- zal in drie gelijke termijnen worden overgemaakt.
  - De wethouder Wijken & Kernen te mandateren de samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling te ondertekenen.

 • 15

  Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Halt kortlopende interventies ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving. Halt zal voor de Gemeente Alphen aan den Rijn in het jaar 2020 preventieve activiteiten verrichten.  Voorgesteld besluit

  - akkoord te gaan met de uitbetaling van de voorlopige subsidie van Halt voor het jaar 2020. Het bedrag van €49.810,- zal in drie gelijke termijnen worden overgemaakt.

 • 16

  Van 23 januari tot en met 4 maart 2020 heeft het ontwerpwijzigingsplan Boezemlaan achter 29, Boskoop voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan voorziet in het realiseren van een woonkavel op het perceel Boezemlaan achter 29 te Boskoop, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie D, nummers 4889 (ged.) en 4890 (ged.).
  Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen ingekomen. Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan (ongewijzigd) vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Het wijzigingsplan Boezemlaan achter 29, Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKboezemln29a-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Boezemlaan achter 29, Boskoop vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 • 17

  Op grond van de wet (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het hieruit voortvloeiende Besluit omgevingsrecht) zijn we verplicht om jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen waarin we aangeven welke activiteiten we in het komende jaar zullen uitvoeren op het gebied van vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht.
  Het uitvoeringsprogramma moet jaarlijks geëvalueerd worden en vastgelegd worden in een verslag, dat na vaststelling gedeeld moet worden met de gemeenteraad en Provinciale Staten (in het kader van interbestuurlijk toezicht). Deze evaluatie is vastgelegd in het Jaarverslag VTH 2019.  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Wabo 2019;
  2. De gemeenteraad informeren over dit jaarverslag en een aantal andere ontwikkelingen in het vakgebied middels bijgevoegde brief;
  3. Een afschrift van het jaarverslag zenden naar Provinciale Staten van Zuid-Holland.

 • 18

  De Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeentes in de regio Hollands Midden (18 gemeenten). De RDOG voert veel taken voor de gemeenten uit, zoals Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Rijksvaccinatieprogramma en Advisering op publieke gezondheid.
  De raad wordt per brief met bijlage geïnformeerd over het genomen besluit door het DB RDOG in het proces Programma RDOG2024.  Voorgesteld besluit

  De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief informeren over het genomen besluit door het DB RDOG in het proces van Programma RDOG2024.