Overzicht College Besluiten

dinsdag 1 december 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Sinds dat bekend is geworden, dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2020-2021
  niet wordt toegestaan, richt de aandacht zich op het carbidschieten. Artikel 2:73a van de APV
  bevat hierover regels, waaronder dit normaal tijdens de jaarwisseling is toegestaan. Deze houden
  onder meer in, dat carbidschieten is toegestaan op 31 december vanaf 10.00 uur tot en met 1
  januari om 02.00 uur op de aangewezen plaatsen. Vanuit het belang van de openbare orde en
  veiligheid, is er aanleiding om voor deze jaarwisseling de eindtijd voor het carbidschieten te
  stellen op 31 december om 17.00 uur en hieraan nadere voorwaarden te stellen, die betrekking
  hebben op een voorafgaande meldplicht uiterlijk een week van te voren.  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met het stuk “De APV in de praktijk”, aangevuld met informatie over
  kamerverhuurbedrijven.
  2 In te stemmen met de bijgevoegde aanvulling op de Achtste wijzigingsverordening van de
  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014 betreffende artikel 2:73a
  over carbidschieten.
  3 De raad voor te stellen de aanvullende Achtste wijzigingsverordening APV vast te stellen en
  deze in werking te laten treden op de dag, volgende op de dag van bekendmaking ervan.

 • 2

  Het voorstel is om het vrachtverkeer te weren uit de Dorpsstraat (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Dit zorgt voor meer vrachtverkeer op de Middelweg en Westeinde, echter deze wegen zijn hier meer geschikt voor. Voor het landbouwverkeer wordt een eenrichtingsroute aangewezen, vanuit west richting oost op de Dorpsstraat. Terug rijden ze via de Middelweg/N209 en het Westeinde. Dit eenrichtingsverkeer zorgt voor meer veiligheid op de Dorpstraat omdat deze voertuigen elkaar niet hoeven te passeren. Ook kan men in 1 richting landbouwvoertuigen verwachten. Deze route zorgt ervoor dat landbouwverkeer het kruispunt N209/Heerewegh en Heerewegh/Westzijde de bocht mee heeft, dat is veiliger.

  Voor de middellange en lange termijn wordt door betrokkenen een landbouwweg voorgesteld. Hier is meer onderzoek naar nodig. Ook is afstemming met de studies N207 Zuid en Beter Bereikbaar Gouwe noodzakelijk.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van bijgaand rapport over de afwikkeling van vracht- en landbouwverkeer in Hazerswoude-Dorp;
  2. Kennis te nemen van bijgaande voorgenomen verkeersbesluiten voor Dorpsstraat oost en west in Hazerswoude-Dorp
  3. In te stemmen met de consultatieronde bij betrokken partijen om wensen en bedenkingen op te halen aangaande deze verkeersbesluiten en deze af te wegen in de definitieve verkeersbesluiten

 • 3

  Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college (onder andere) verzocht wordt gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen voor een duurzame dialoog, nu en in de toekomst. Naar aanleiding daarvan is bijgaand plan van aanpak opgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaand plan van aanpak omtrent duurzame jongerenparticipatie vaststellen.
  2. De gemeenteraad door bijgaande raadsbrief informeren dat het college op deze manier uitvoering geeft aan de motie Jongeren denken duurzaam mee.

 • 4

  De heer Egberts heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur documenten opgevraagd die ten grondslag liggen aan het verlenen van een vergunning voor een uitrit aan de Staalweg. In bijgaande brief is het besluit op het Wob verzoek verwoord. De documenten zijn bijeen gebracht in 2 bijlagen en worden per email aan de heer Egberts verstrekt.  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met bijgaand besluit op het Wob-verzoek inzake een uitritvergunning Staalweg.

 • 5

  Op grond van de wet (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht) zijn we verplicht jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen waarin we aangeven welke activiteiten we in een jaar zullen uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. In maart 2018 is het beleidsplan VTH Wabo 2018-2021 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten voor het uitvoerings- en handhavingsbeleid van de Wabo vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma 2021 is opgesteld op basis van dit beleidsplan.  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Wabo 2021.
  2. Het uitvoeringsprogramma ter informatie aan de raad aanbieden via de lijst van ingekomen stukken en aan de Provincie Zuid-Holland aanbieden in het kader van interbestuurlijk toezicht.

 • 6

  Het college geeft uitvoering aan de motie over Grof Afval van Groen Links en Nieuw Elan door een pilot uit te voeren met het creëren van vakken voor grofvuil bij een aantal hoogbouwlocaties waar veel grofvuil naast ondergrondse containers wordt aangeboden.
  Door het definiëren van een grofvuilvak (een met gele belijning aangegeven vak op het trottoir met een bord waarop dag en tijd wordt aangeduid dat grofvuil in het vak mag worden geplaatst (zie bijlage 1) wordt bewoners een handelingsperspectief geboden voor aangemeld grofvuil. Het grofvuil wordt periodiek op een vaste dag opgehaald uit het vak.
  Grofvuil dat niet in het vak wordt aangeboden, c.q. niet aangemeld en dus illegaal gedumpt grofvuil, wordt gedurende een korte periode ‘tentoongesteld’ aan de buurt op een omheind stuk openbare grond, waarbij met spandoeken duidelijk wordt gemaakt waar dit afval vandaan komt (zie bijlage 2). De pilot wordt vooraf gegaan door een intensief communicatietraject gericht op deze flatbewoners en ondersteund door de Schone Buurt Coaches. Ook tijdens de pilot wordt regelmatig contact onderhouden met stakeholders (buurtbewoners, flatbeheerders, politie, BOA’s etc.)  Voorgesteld besluit

  1. Op basis van het besluit om rond hotspotlocaties te zoeken naar maatwerk oplossingen voor inzameling van grof afval, in te stemmen met een proef van 6 maanden waarin vakken voor grofvuil worden gemaakt nabij entrees van flats in de Edelstenenbuurt.
  2. Akkoord te gaan met een bewustwordingscampagne bij deze flats.

 • 7

  Ruimtelijke vraagstukken waar de overheid en samenleving voor staan, worden steeds complexer. Denk aan de opgaven met betrekking tot wonen & verstedelijking, economie, mobiliteit, energie, landschap, bodemdaling, stikstof, natuur, groen en recreatie. Deze opgaven worden lokaal vertaald in de gemeentelijke omgevingsvisie en komen regionaal en nationaal aan de orde in de Strategische agenda Ruimte, Energie en mobiliteit Holland Rijnland en de Nationale Omgevingsvisie Groene Hart. Als bouwsteen voor deze agenda’s wordt door het college de strategische Agenda Rijn- en Veenstreek gebruikt. Dit alles zorgt voor een dynamiek van lokale, regionale en nationale besluitvorming. Om inzicht te geven wanneer de raad hierbij in positie is wordt met bijgaande infographic een planning van lokale en regionale producten voor 2021 gegeven.  Voorgesteld besluit

  Met bijgaande infographic de raad informeren over de planning met betrekking tot regionale en
  lokale producten in het fysieke domein 2021

 • 8

  Sinds 1999 zijn verschillende saneringen uitgevoerd en nog in uitvoering op het NAF-terrein te Alphen aan den Rijn. Daarbij zijn de land- en de waterbodemsanering separaat uitgevoerd. De sanering verloopt niet volgens de prognoses. Uit onderzoeken blijkt dat er beïnvloeding van de landbodemsanering plaats vanuit de waterbodemverontreiniging. De waterbodemverontreiniging is door de provincie in 2016 gedeeltelijk gesaneerd. Een omvangrijke verontreiniging is, na de technisch maximaal uitvoerbare sanering, achtergebleven. Uit nadere monitoring blijkt tot nu toe dat ook deze sanering nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Tussen provincie en gemeente bestond verschil van opvatting
  over de toerekenbaarheid van de kosten voortvloeiend uit de ontstane situatie. Naar aanleiding daarvan heeft 6 februari 2019 ambtelijk een overleg plaatsgevonden op het provinciehuis. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie aan de ODMH opdracht gegeven voor het doen van een verkenning naar de mogelijke oplossing voor het saneren van het geval van (water) bodem verontreiniging. Deze verkenning heeft geleid tot een
  voorgenomen gezamenlijke aanpak welke nu voorligt.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de voorgenomen gezamenlijke water/landbodemsanering door- en voor rekening van de provincie, de onderdelen A, B, C en E;
  2. De verdere afwikkeling en ondertekening van de vaststellingsovereenkomst in mandaat door team ruimte te laten plaatsvinden;
  3. De afronding van de huidige sanering en afkoop van het contract, de onderdelen D en G, in mandaat door team ruimte te laten afwikkelen binnen de beschikbare reserve sanering NAF-terrein;
  4. De documenten conceptvaststellingsovereenkomst en definitieve scenariostudie onder vertrouwelijkheid te behandelen;
  5. De Raad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren over de voorgenomen wijzigingen;
  6. De bewoners door de ODMH te laten informeren middels bijgevoegde concept bewonersbrief;