Overzicht College Besluiten

dinsdag 25 juni 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het college heeft bij de raad aangegeven het Bestemmingsplan Weidelanden te willen aanpassen voor wat betreft het percentage sociale woningbouw. Om wel aan de sociale woningbehoefte van Hazerswoude Dorp te kunnen voldoen wordt een aantal ontwikkellocaties aangeven ter vervanging. Gevraagd werd waarom er niet voorzien is in voldoende sociale woningbouw in Weidelanden, waar de locatie van het derde veld van Hazerswoudse Boys vandaan komt en hoe er gekeken wordt naar de locatie in relatie tot het fonds bovenwijkse voorzieningen.
  In bijgevoegde brief beantwoord het college de gestelde vragen.  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van de heer J. van Gool, mevrouw M. Kottenhagen en de heer H. Goes, te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 orde van reglement.

 • 2

  Gemeenten zijn volgens de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang). Over de uitvoer hiervan leggen gemeenten jaarlijks verantwoording af. Uit de jaarverantwoording kinderopvang 2018 blijkt dat de Gemeente Alphen aan den Rijn voldoet aan de uitvoer van haar wettelijke taken.  Voorgesteld besluit

  • De jaarverantwoording Kinderopvang 2018 vast te stellen.

 • 3

  De gemeente sluit met Habeko wonen en Hazerwoudse Boys een intentieovereenkomst voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op Veld 3 van Hazerswoudse Boys. De 3 partijen onderzoeken of veld 3 door Hazerswoudse Boys kan worden afgestaan in ruil voor een kunstgrasspeelveld op het huidige trainingsveld. Dit zorgt voor een veiligere situatie op het sportcomplex, omdat spelers de Heerenlaan niet meer hoeven oversteken. Er wordt onderzocht of er voldoende sociale woningbouw op veld 3 kan worden gerealiseerd, waarbij de gronden nog steeds voldoende opleveren om het nieuwe kunstgrasspeelveld te kunnen betalen. Wethouder G.P. van As ondertekent de overeenkomst namens het college.  Voorgesteld besluit

  1. Bereid te zijn om de inkomsten uit de verkoop van gemeente-eigendommen in te zetten voor de aanleg van een kunstgrasveld bij Hazerswoudse Boys;
  2. De concept-intentieovereenkomst Veld 3 Hazerswoudse Boys vast te stellen;
  3. Wethouder G.P. van As te mandateren om de intentieovereenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.

 • 4

  Om ervoor te zorgen dat inwoners van Alphen aan den Rijn weerbaar zijn tegen de uitdagingen van het leven en optimaal meedoen in de Alphense samenleving zetten we stevig in op preventie en vroegsignalering op het gebied van psychosociale dan wel GGZ – problematiek. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat psychische problemen ontstaan, escaleren of dat inwoners beroep moeten doen op zware zorg. Om preventieve activiteiten en vroegtijdige signalering dichtbij, op maat en in de eigen leefomgeving te organiseren stellen we in 2020 eenmalige subsidies beschikbaar. Het totale beschikbare budget is €144.685. Voor het toekennen van deze eenmalige subsidies hebben we een afwegingskader gemaakt. De subsidieaanvragen worden o.a. getoetst op de mate waarin zij ontmoeting faciliteren, ervaringsdeskundigheid inzetten en aansluiten bij en samenwerken met lokale/relevante partners.  Voorgesteld besluit

  Het afwegingskader voor de eenmalige subsidies GGZ preventie ‘Preventie in de buurt’ 2020 vast stellen.