Overzicht College Besluiten

dinsdag 10 december 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Op 18 april 2019, ontvangen op 1 mei 2019, is een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar is gericht tegen het besluit van 2 april 2019, tot het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht op de locatie Noordrand I, aan de noordzijde van Gemeente Alphen aan den Rijn (op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten). Specifieker aangeduid als het gebied ten westen van de Herenweg, ten zuiden van de Kruisweg, ten oosten van Woubrugseweg en ten noorden van de Heuvelweg te Alphen aan den Rijn.

  Dit besluit is door de gemeenteraad bekrachtigd op 27 juni 2019. Ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt een bezwaarschrift tegen een besluit van het college mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad.

  Over het bezwaarschrift is advies gevraagd aan de commissie bezwaarschriften. Besloten is om, overeenkomstig het advies van de commissie, het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten. Het bezwaarschrift is daarmee ontvankelijk doch ongegrond verklaard.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 2 april 2019, tot het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht op de locatie Noordrand I, door de raad bekrachtigd op 27 juni 2019, en van het uitgebrachte advies van de Commissie bezwaarschriften van 3 december 2019;
  2. Het bestreden besluit tot het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht op de locatie Noordrand I met inachtneming van het verweerschrift ongewijzigd in stand te laten, waarbij verwezen wordt naar de overwegingen in het advies van de commissie bezwaarschriften;
  3. Het bezwaarschrift daarmee ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

 • 2

  Gemeente Alphen aan den Rijn zet in op het groener, gezonder en aantrekkelijker maken van het centrum. Om dit proces verder kracht bij te zetten, wil Alphen aan den Rijn zich aansluiten bij een consortium van een nader te bepalen aantal Europese steden en organisaties, genaamd ‘Nature-based cities’ teneinde een subsidieaanvraag in te dienen bij het Horizon2020 programma. Het doel van dit consortium is om aan de hand van innovatieve pilot projecten meer kennis op te doen over de inzet van natuurlijke oplossingen (bijv. vergroening) voor klimaatadaptatie en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Een nevendoel is om het effect daarvan op de gezondheid van inwoners te meten en deze kennis breed te delen teneinde het bewustzijn over het belang van goede luchtkwaliteit en klimaatadaptatie te vergroten.  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met deelname in het consortium 'Nature-based cities’ voor indiening van een subsidieaanvraag bij het Europese subsidieprogramma Horizon2020;
  2. in te stemmen met een bijdrage in 2019 ad € 3.000,-- voor fase 1 en een bijdrage in 2020 van € 6.500,-- voor fase 2 t.b.v. Bax & Company voor de facilitering van het aanvraagproces en het indienen van de aanvraag zelf. Deze kosten (zo mogelijk) na accordering van de aanvraag door de Europese toetsingscommissie vanuit het subsidieprogramma terug te laten vloeien naar de gemeente.
  3. in te stemmen met een voorschot in 2020 ad € 2.000,-- voor reis- en verblijfskosten i.v.m. eventuele deelname aan een of meerdere bijeenkomsten van het consortium (in het geval dit niet per conference call kan worden gedaan);
  4. voornoemde bijdragen c.q. voorschotten ten laste te brengen van het budget ‘gemeentelijk milieubeleid’.

 • 3

  Het verzoek van Stichting Cuypersgenootschap van 27 mei 2019 om zeven panden aan te wijzen als gemeentelijke monumenten is met een concept beschikking d.d. 26 juli afgewezen.
  Tegen de concept beschikking is door Stichting Cuypersgenootschap op 19 augustus 2019 een reactie ingediend waarin zij aangeven het niet eens te zijn met het niet aanwijzen van de panden.
  De ingediende reactie leidt niet tot het innemen van een ander standpunt.  Voorgesteld besluit

  De beschikking vast te stellen met de volgende besluitpunten:

  1. Het verzoek van Stichting Cuypersgenootschap om zeven genoemde panden in de gemeente Alphen aan den Rijn, aan te wijzen als gemeente monument, af te wijzen;
  2. Definitieve beschikking voorleggen aan Stichting Cuypersgenootschap.

 • 4

  De gemeente draagt vanuit het evenementenbudget citymarketing bij aan de organisatie van het NK Tennis 2019, vanwege de bijdrage die het evenement levert aan zowel naamsbekendheid als imago van Alphen aan den Rijn. Daarnaast draagt het evenement bij aan een toestroom van bezoekers, zowel lokaal als uit de regio.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het toekennen van een exploitatiebijdrage van maximaal € 2.396,- voor de organisatie van het NK Tennis 2019 vanuit het budget evenementen citymarketing.

 • 5

  Eind 2020 loopt de opdracht van het huidige samenwerkingsverband Tom in de buurt af. Voor inwoners die ondersteuning zoeken is herkenbaarheid van groot belang. Omdat de naam Tom in de buurt inmiddels ingeburgerd is, willen de drie Rijnstreekgemeenten deze naam behouden. In een brief aan de bestuursleden van Tom in de buurt wordt verzocht de naam over te dragen aan de gemeenten.  Voorgesteld besluit

  Verzoek indienen bij Tom in de buurt om naam over te nemen.

 • 6

  Gemeente Alphen aan den Rijn, woningcorporaties Habeko Wonen, Woonforte en hun huurdersorganisaties ondertekenden prestatieafspraken voor de periode 2017-2021. Hierin is vastgelegd wat ieders bijdrage is aan de volkshuisvestelijke opgaven in onze gemeente. Ieder jaar actualiseren we de opgave en de bijdrage van alle partijen in jaarafspraken. Het college ondertekent deze afspraken en verbindt zich daarmee aan de gemaakte afspraken. De partijen kunnen op basis van deze afspraken elkaar aanspreken op hun inzet.  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de Prestatieafspraken 2020 tussen de Gemeente Alphen aan den Rijn, Habeko wonen, Woonforte en hun huurdersorganisaties.

 • 7

  De gemeente Alphen aan den Rijn is op grond van de Wet basisregistratie personen verplicht jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie personen. De controller informatiebeveiliging BRP brengt hierover verslag uit aan burgemeester en wethouders.  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de rapportage informatiebeveiliging BRP.

 • 8

  Gemeente Alphen aan den Rijn verleent subsidies aan maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke effecten die zijn beschreven in het Uitvoeringsplan Herinrichting Maatschappelijk Domein. Om in aanmerking te komen voor subsidie 2020, hebben partijen voor 1 mei 2019 subsidie aangevraagd. De volgende stap is de verdeling van de middelen over de verschillende partijen. De grondslag hiervoor is de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2014 en het beschikbare subsidiebudget. Voor subsidies boven de € 1.000 geldt daarnaast dat ze zijn beoordeeld op hun bijdrage aan de maatschappelijke effecten (zoals verwoord in het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein) en op de mate waarin ze slim benutten.
  Het voornemen is om de (financiële) ondersteuning van maatschappelijke initiatieven anders te organiseren. Dit betekent dat initiatieven van inwoners bezien zullen worden vanuit hun bijdrage aan de samenhang in en de behoeften in de wijken en kernen van de gemeente. Een aantal organisaties zal meegenomen worden in de uitvoering van de cultuurvisie, sportvisie of worden gekoppeld aan de uitvoering van preventie of de uitvoering van (jeugd-) zorg. De organisaties en verenigingen zullen betrokken worden bij de herijking van de kleine subsidies.  Voorgesteld besluit

  1. De in Bijlage 1. genoemde organisaties subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 1.087.203;
  2. In te stemmen met het voornemen om de financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven langs de sturingslijnen lokale democratie, cultuur, sport en (jeugd-) zorg vorm te geven.
   .

 • 9

  Partijen kunnen via een tenderprocedure aanvragen doen voor cofinanciering tussen € 10.000 en € 50.000 vanuit het Lokaal Economisch Fonds (LEF). Cofinanciering lager dan € 10.000 kan gedurende het jaar apart worden aangevraagd. In totaal zijn er vanuit de 3e tenderronde 2019 4 aanvragen ingediend. Mede op basis van het advies van de EDBA is besloten om aan twee projecten cofinanciering vanuit het LEF toe te kennen. Het gaat om de projecten “Circulaire watervoorziening Greenport” en “Plasticvrije teeltpot”. Daarnaast is ook op advies van EDBA besloten om aan twee projecten geen cofinanciering toe te kennen.  Voorgesteld besluit

  • Op basis van het advies van de EDBA een voorlopige eenmalige cofinanciering toe te kennen aan het project 'Toekomstbestendige circulaire watervoorziening Greenport' ter hoogte van €50.000,-
  • Op basis van het advies van de EDBA een voorlopige eenmalige cofinanciering toe te kennen aan het project ‘Plasticvrije teeltpot” ter hoogte van € 50.000,-
  • Op basis van het advies van de EDBA geen eenmalige cofinanciering toe te kennen aan het project ‘Podcast Department” omdat het project niet voldoet aan de eisen van de LEF-regeling
  • Op basis van het advies van de EDBA geen eenmalige cofinanciering toe te kennen aan het project 'Young Talent Center Alphen aan den Rijn', omdat het project niet voldoet aan de eisen van de LEF-regeling.

 • 10

  Het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2020 is het tweede programma dat voortvloeit uit de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Alphen aan den Rijn (IVB) dat op 22 november 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het veiligheidsbeleid zijn zes prioriteiten voor de jaren 2019-2022 vastgesteld: verbinding veiligheid en sociale domein versterken; ondermijning aanpakken; verder ontwikkelen aanpak radicalisering en polarisatie; kader ontwikkelen voor de regierol op fysieke veiligheid; veiligheidsrisico’s in kaart brengen die voortkomen uit de veranderende samenleving; integrale aanpak versterken door een strategische inzet voor de gemeentelijke handhavers als partner in integrale teams voor wijkveiligheid en – leefbaarheid. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's wordt aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten en de wettelijke taken uit het beleid.  Voorgesteld besluit

  • het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2020 vast te stellen
  • het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2020 ter informatie aan de raad aan te bieden

 • 11

  De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt samen met de schoolbesturen op haar grondgebied voor goede schoolgebouwen. Scholen kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een voorziening, bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Aan de hand van de verordening voorzieningen huisvesting 2015 stelt de gemeente elk jaar een lijst vast waarop staat welke voorzieningen worden toegekend en welke voorzieningen worden afgewezen. De gemeente doet dit na overleg met de schoolbesturen. Dit besluit heeft betrekking op uitvoering in het kalenderjaar 2020. De aanvragen aangaande nieuwbouw of uitbreiding zijn conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zoals vastgesteld. De dekking voor het IHP is meengenomen in de kadernota 2020.  Voorgesteld besluit

  1. Het programma en overzicht voorzieningen in de huisvesting 2020 vast te stellen voor een bedrag van € 9.994.750 en hiervoor een bedrag van € 8.507.007 te onttrekken aan de reserve Onderwijshuisvesting;
  2. Overeenkomstig artikel 14 van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Alphen aan den Rijn 2015, de schoolbesturen op de hoogte te stellen van dit besluit.

 • 12

  Stichting MEE heeft specifieke kennis op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel. Stichting MEE ZHN levert sinds 2015 expertise en formatie in de Alphense Servicepleinteams. Ook leveren zij expertise in de vorm van gedragsdeskundigen in de Specialistenpool. Voor de uitvoering van deze taken verleent het college MEE voor 2020 een voorlopige subsidie van € 560.277.  Voorgesteld besluit

  MEE Zuid Holland Noord voor 2020 een voorlopige subsidie van € 560.277 verlenen