Overzicht College Besluiten

dinsdag 1 oktober 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Proba B.V. heeft in het kader van de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het (algemeen) recreatief gebruik van de verblijfsaccommodatie op het perceel van de Proeftuin van Holland, Rijneveld 153 te Boskoop het college een aantal vragen gesteld. De beantwoording daarvan vindt via een brief plaats.  Voorgesteld besluit

  De vragen van Proba B.V. te beantwoorden middels bijgevoegde conceptbrief.

 • 2

  Heer Van den Ham heeft op grond van artikel 40 van het raadsreglement van orde vragen gesteld over Dependance HBO- opleiding in Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  De door heer Van den Ham gestelde vragen ten aanzien Dependance HBO- opleiding in Alphen aan den Rijn te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief

 • 3

  Nieuw Elan heeft op 6 september jl. artikel 40 vragen gesteld rondom de visie op het toekomstig woningtekort. De vragen zijn beantwoord.  Voorgesteld besluit

  Instemming met de beantwoording van de artikel 40 vragen vanuit Nieuw Elan.

 • 4

  Burgemeester en wethouders hebben op 16 juli 2019 besloten lid te worden van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) na de raad te hebben geconsulteerd over mogelijke wensen en bedenkingen. Het bestuur van het SHPV heeft op 11 september 2019 besloten Gemeente Alphen aan den Rijn voor onbepaalde tijd tot lid te benoemen. Het college neemt kennis van dit besluit.  Voorgesteld besluit

  Kennis nemen van het besluit van het bestuur van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten waarin Gemeente Alphen aan den Rijn wordt benoemd als lid.

 • 5

  In aansluiting op het coalitieakkoord ”Groene Stad met lef” zijn er strategische doelen voor deze collegeperiode opgesteld. Uitgangspunt hierbij zijn de maatschappelijke opgaven die er spelen voor Alphen aan den Rijn. Dit besluit gaat over het strategisch doel voor de opgave Toekomstbestendig Wonen. Naast de inhoudelijk te bereiken resultaten gaat het ook om de verbinding tussen deze opgave en de andere maatschappelijke opgaven en een andere manier van werken om de keuzes die er
  gemaakt worden meer aansluiten op de behoeften van onze bewoners en ondernemers. Deze werkwijze draagt bij aan een vitale stad waarin de basis op orde is.  Voorgesteld besluit

  De bestuursopdracht Toekomstbestendig Wonen vast te stellen.

 • 6

  De gemeente Alphen aan den Rijn voert de eeuwig durende nazorg van de bodemsaneringslocatie Coupépolder uit. Deze nazorg is tot nu toe tweemaal via een Europese aanbesteding in de markt gezet(eerste periode Bodemzorg, 2e periode Wareco) . De Raad heeft in 2016 besloten om een tweetal nadere onderzoeken te laten uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken zijn eind juni dit jaar door Wareco opgeleverd. Deze worden de 2e helft van 2019 beoordeeld en besproken/afgestemd met het Hoogheemraadschap van Rijnland. De actualisatie van het nazorgplan kan pas de 1e helft van 2020 door de ODMH in procedure worden gebracht waarna een nieuwe (meerjarige) aanbesteding in de markt gezet kan worden. In het kader van de bekostiging is door de bekostiger, de provincie Zuid-Holland, bedongen dat een nieuwe (Europese) aanbesteding uitgevoerd dient te worden door de ODMH zodra een nieuw nazorgprogramma is vastgesteld. Voor de tussenliggende periode wordt voorgesteld om in afwijking van de Aanbestedingswet 2012 de nazorg op te dragen aan Wareco.  Voorgesteld besluit

  1. Aan Wareco opdracht te verlenen om voor het jaar 2020 de nazorg van de Coupépolder uit te voeren;
  2. Hiervoor in totaal € 112.063,97 te reserveren van de door de provincie beschikbaar gestelde nazorg gelden voor de Coupépolder.
  3. Hiermee af te wijken van de Aanbestedingswet 2012 en daarmee de Europese richtlijn nr. 2014/24/EU.

 • 7

  Het college neemt kennis van het vervoerplan 2020 van Arriva. In dit vervoerplan voor de bus staan voor de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal wijzigingen op stapel. Zo komt er een extra stadsbus bij, lijn 5, die naar het Archeon en bedrijventerrein De Schans rijdt. Verder wijzigt buslijn 187 (Oegstgeest-Boskoop zowel in schema (minder frequent) als in route (snellere verbinding richting Leiden centraal). De buslijnen 1 en 2 blijven voorlopig nog rijden in het voetgangersgebied van het centrum van Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  • Kennisnemen van het vervoerplan 2020 van Arriva;
  • Het vervoerplan 2020 te plaatsen op de lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad.

 • 8

  In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Deze doelen hebben rechtstreeks verband met wat de gemeente dagelijks doet. Gemeente Alphen aan den Rijn sluit zich daarom aan bij de VNG campagne “gemeenten4globalgoals”  Voorgesteld besluit

  Deelname aan de VNG campagne Gemeenten4globalgoals.

 • 9

  In aansluiting op het coalitieakkoord ”Groene Stad met lef” zijn er strategische doelen voor deze collegeperiode opgesteld. Uitgangspunt hierbij zijn de maatschappelijke opgaven die er spelen voor Alphen aan den Rijn. Dit besluit gaat over het strategisch doel voor de opgave Economie van de 21e eeuw. Naast de inhoudelijk te bereiken resultaten gaat het ook om de verbinding tussen deze opgave en de andere maatschappelijke opgaven en een andere manier van werken om de keuzes die er gemaakt worden meer aansluiten op de behoeften van onze bewoners en ondernemers. Deze werkwijze draagt bij aan een vitale stad waarin de basis op orde is.  Voorgesteld besluit

  De bestuursopdracht Economie van de 21e eeuw vast te stellen.