Overzicht College Besluiten

dinsdag 14 juli 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Aan Rijndijk 86 in Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk) ligt de voormalige bedrijfslocatie van sticker- en lijmfabriek Avery Dennison. Voor deze locatie is een plan ontwikkeld voor de bouw van maximaal 103  woningen (woningbouwplan Nieuw Rein). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk opgesteld. Om een gewenste beeldkwaliteit te behalen is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder hebben gelijktijdig ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zeven zienswijzen ingediend. Een aantal zienswijzen leidt tot aanpassing van het plan en er is een aantal ambtshalve wijzigingen. Het voorstel is dan ook om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2 De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de in punt 1 genoemde Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage II);
  3 De Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk (bijlage III) vast te stellen;
  4 Het bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk, met identificatienummer, NL.IMRO.0484.HRrijndijk86-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond 0_NL.IMRO.0484.HRrijndijk86-VA01.dxf, d.d. 23 maart 2018;
  5 Het beeldkwaliteitsplan Nieuw Rein, Hazerswoude, als onderdeel van de welstandsnota, gewijzigd vast te stellen;
  6 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 • 2

  De gemeenteraad heeft op 20 februari 2020 het bestemmingsplan Westvaartpark vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit is een drietal beroepschriften ingediend. Bij een van deze beroepen is tevens een verzoek om voorlopige voorziening gedaan. De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter heeft de voorlopige voorziening toegewezen.
  De voorzieningenrechter concludeert in zijn uitspraak dat het bestemmingsplan Westvaartpark enkele omissies kent. Deze omissies hebben betrekking op de ontsluiting van het plangebied, de richtpunten van ruimtelijke kwaliteit en een watergang nabij Rijndijk 111a. Deze omissies kunnen via een wijziging van het bestemmingsplan worden hersteld.  Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad, met in achtneming van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, voorgesteld om een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Westvaartpark vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen:
  a. Het bestemmingsplan Westvaartpark, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRwestvaartpark-VA01, in digitale en analoge vorm vastgesteld op 20 februari 2020, te wijzigen zoals aangegeven in het raadsvoorstel;
  b. Het herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Westvaartpark, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRwestvaartpark-VA02 digitaal met de bijbehorende bestanden vast te stellen;
  c. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.
  d. Dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mede te delen.
  2. Wethouder Van As te mandateren om redactionele en tekstuele aanpassingen in het herstelbesluit door te voeren voordat het herstelbesluit ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

 • 3

  De nota Parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020 vervangen de parkeernormen van 2014 die in 2015 zijn vastgesteld door de raad. In de parkeernormen 2020 zijn vooral de autoparkeernormen voor woningen gewijzigd. De parkeernormen op basis van de prijsklassen van de woningen zijn vervangen door parkeernormen op basis van gegevens over het aantal auto’s per huishouden bij de verschillende oppervlakteklassen van de woningen. Hierdoor sluiten de parkeernormen voor woningen beter aan op de praktijk. Vooral voor woningen kleiner dan 100m2 en voor sociale huurwoningen vallen de parkeernormen lager uit. Nieuw is de mogelijkheid structureel deelauto’s in te zetten om de parkeereis te verlagen. Daarnaast is er een eis opgenomen t.a.v. het aantal oplaadpunten bij gezamenlijke parkeervoorzieningen op privé terrein
  De autoparkeernormen voor overige gebouwen voorzieningen zijn op een beperkt aantal punten gewijzigd. Door betere alternatieve vervoermiddelen en/of betere regelingen in het woon-werkverkeer is een aantal parkeernormen verlaagd. Voor industrie met grotendeels geautomatiseerde processen is een lagere parkeernorm mogelijk. Ook kunnen bij bepaalde bedrijven structureel deelauto’s worden ingezet om de parkeereis te verlagen.
  Bij de fietsparkeernormen is een aantal functies toegevoegd, bijvoorbeeld een parkeereis voor woningen en zijn de normen overzichtelijker weergegeven. Daarbij is een eis opgenomen voor het aantal oplaadpunten en aantal stallingsplaatsen voor bromfietsen en fietsen met een afwijkende maat.
  Het college heeft op grond van de inspraakverordening op 28 januari
  besloten om de nota  vrij te geven voor inspraak voordat de nota door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Op de inspraak zijn geen reacties ontvangen. Wel is door o.a. Woonforte en de afd. Ruimte gevraagd naar aparte parkeernormen voor sociale huurwoningen. Hierin is voorzien.  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:
  1.    Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020 vast te stellen.
  2.    Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 in te trekken.

 • 4

  Raadslid de heer Straver van de PvdA fractie heeft op grond van artikel 40 van het raadsreglement van orde vragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de brandveiligheid van flatgebouwen in de gemeente. Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De door de heer E.J. Straver gestelde vragen over brandveiligheid van flatgebouwen in Alphen aan den Rijn te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde brief.

 • 5

  Ten behoeve van de herontwikkeling van de gronden bij de Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2A te Alphen aan den Rijn heeft MEES Ruimte en milieu namens Reales Development B.V. verzocht aan de gemeente om de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3:30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren.  De toepassing van de coördinatieregeling leidt er toe dat de voorbereiding van de noodzakelijke besluiten zoveel mogelijk gelijktijdig en gecoördineerd plaatsvindt. Bij eventueel beroep tegen de gecoördineerde besluiten worden de besluiten als één besluit aangemerkt. De Raad van State moet binnen zes maanden uitspraak doen over de eventuele beroepen. Het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld terwijl de omgevingsvergunning door het college wordt verleend. Het risico is als het bestemmingsplan wordt vernietigd, dan ook de omgevingsvergunning strandt. Voor de omgeving biedt het coördineren van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning het voordeel dat direct duidelijk wordt wat er gebouwd gaat worden in welk volume en in welke uitvoering omdat de bouwvergunning deze duidelijkheid moet bieden boven de meer abstractere normen uit het bestemmingsplan. Om aan het verzoek tot toepassing van de coördinatieregeling medewerking te kunnen verlenen, is een besluit van de gemeenteraad nodig. Het verzoek impliceert niet op voorhand planologische medewerking. Het is slechts een procedurestap tot het toepassen van de coördinatieregeling.  Voorgesteld besluit

  Aan de raad voor te stellen:
  1. De voorbereiding en bekendmaking van:
  a. Het bestemmingsplan Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a (Blok 34);
  b. De omgevingsvergunning voor het slopen van het gebouw en het bouwen van het gebouw van maximaal 190 woningen, gelegen aan Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a;
  c. Het hogere (geluid) waarde besluit
  te coördineren op basis van artikel 3.30 van de Wet op de Ruimtelijke ordening.
  2. Het besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

 • 6

  De regio Holland Rijnland stelt een Integraal regionaal ruimtelijk afwegingkader op. Dit kader heeft als doel om afgewogen, samenhangende keuzes te maken over ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, waarbij de relatie gelegd wordt met grote transities zoals klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, landbouwtransitie en verstedelijking. Daarnaast is dit afwegingskader een agenda om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op de agenda van Provincie Zuid-Holland en het Rijk te krijgen.
  Als een van de bouwstenen voor het regionale afwegingskader, is de Ruimtelijke strategie Rijn- en Veenstreek opgesteld. Daarnaast vormen de omgevingsvisie Hart van Holland - die onlangs is vastgesteld - en de strategische agenda die de Bollenstreek momenteel opstelt de basis voor het regionale afwegingskader. In de Ruimtelijke strategie Rijn- en Veenstreek staat wat de Rijn- en Veenstreek te bieden heeft aan Holland Rijnland, provincie en Randstad, op de onderwerpen Landbouw, landschap, natuur en recreatie; Bodemdaling; Wonen en verstedelijking; Economie en bedrijvigheid; Mobiliteit en infrastructuur en Duurzaamheid en klimaatadaptatie.
  Het college biedt deze ruimtelijke strategie aan de regio Holland-Rijnland aan, als bouwsteen voor het op te stellen regionale ruimtelijke afwegingskader. Daarnaast wordt de strategie gebruikt als inzet in diverse overleg- en samenwerkingstrajecten om de door ons gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te bewerkstelligen, zoals de verstedelijkingsstrategie van de Provincie, de Verstedelijkingsalliantie, Groene Hart als NOVI gebied, samenwerking Alphen-Gouda-Woerden, RES en de Regionale strategie Mobiliteit.  Voorgesteld besluit

  Het college stemt in met:
  - het insturen van de ruimtelijke strategie Rijn- en Veenstreek als onze inzet voor het Integraal regionaal ruimtelijk afwegingskader Holland Rijnland;
  - het gebruiken van de strategie als inzet in diverse overleg- en samenwerkingstrajecten om de door ons gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te bewerkstelligen.

 • 7

  Het bedrijf Tijssen Diervoeder, gevestigd aan de Rijndijk 83 te Hazerswoude-Rijndijk, heeft de wens geuit om vanwege bedrijfseconomische achtergronden te willen uitbreiden. Op het perceel rust een bedrijvenbestemming maar een deel waarop bebouwing wenselijk is, heeft geen bouwvlak. Er vinden al jaren tussen de eigenaren en de gemeente gesprekken plaats over sanering van bedrijfsopstallen en het bouwen van nieuwbouw. De eigenaren hebben een plan ingediend dat ruimtelijk- en financieel acceptabel is. De bebouwing ligt echter in de beschermingszone van de molenbiotoop van de Groenendijkse Molen. Door het plan is sprake van een beperking van vrije windopvang, dit betekent dat er sprake is van een verslechtering van de windopvang.
  In november 2019 is aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen om een aanvraag te doen om aan Gedeputeerde Staten ontheffing voor de beoogde uitbreiding in de molenbiotoop (artikel 6.29 van de Omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Holland) te vragen. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Gedeputeerde Staten hebben op 9 juni 2020 besloten hebben om de gevraagde ontheffing te verlenen. Het onderhavige voorstel ziet erop om de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis te stellen dat de ontheffing voor het bouwen in de molenbiotoop door GS onder voorwaarden is verleend.  Voorgesteld besluit

  - Door middel van bijgevoegde brief de gemeenteraad op de hoogte stellen van de verleende ontheffing van GS inzake de molenbiotoop en de verdere procedure, Rijndijk 83.

 • 8

  Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college (onder andere) verzocht wordt gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen voor een duurzame dialoog, nu en in de toekomst. In de raadsbrief zet het college uiteen op welke wijze het college uitvoering geeft aan deze motie.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgaande conceptbrief informeren over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan de motie Jongeren denken duurzaam mee.

 • 9

  Op 16 maart 2020 is door raadslid Bontekoe en de heer Moerbeek van Stichting promotie en rondvaarten Boskoop een concept Vaarverordening Boskoop aangeboden. Dit initiatief is juridisch en inhoudelijk beoordeeld. De conclusie is dat, in het licht van het besluit van het college d.d. 17 december 2019 om geen vaarverordening vast te stellen maar dit te regelen in het toekomstige omgevingsplan, het ingediende initiatief geen aanleiding geeft om op dit besluit terug te komen. Tevens voldoet het initiatief niet aan de gestelde vraag om een oplossing te creëren voor het vaarrondje van de Stichting rondvaarten Boskoop.
  Het initiatief behelst naast een opzet voor een vaarverordening ook een idee om een stichting Watergilde Boskoop en omstreken op te richten. Het college stelt de raad voor om een onderzoek  te doen naar de mogelijkheden qua taken, bevoegdheden en wat de baten en lasten zijn van een Watergilde. Aandachtspunten daarbij zijn budget en planning en participatietraject.  Voorgesteld besluit

  1. Initiatief concept-Vaarwegenverordening Boskoop af te wijzen;
  2. De raad middels bijgevoegde brief te vragen een opdracht te formuleren voor een haalbaarheidsonderzoek naar het samenwerken met een Stichting Watergilde Boskoop en omstreken.

 • 10

  Het college vraagt de agendacommissie om de conceptreactie op het Programma van Eisen (PvE) van de busconcessie Zuid-Holland Noord te agenderen voor behandeling in de raadscommissie Ruimtelijk en economisch domein van 3 september 2020. De conceptreactie op het PvE wordt opgesteld zodra het ontwerp PvE ter consultatie wordt gelegd (ná 9 juli aanstaande).  Voorgesteld besluit

  De agendacommissie te vragen de gemeentelijke reactie op het Programma van Eisen van de provincie te agenderen voor behandeling in de commissie RED van 3 september 2020

 • 11

  In februari 2018 stelde de gemeenteraad de Referendumverordening vast. Daarna zijn er ontwikkelingen die noodzaken om deze verordening te actualiseren. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het begrip kiesgerechtigde, de verlenging van de zittingsduur van de leden van de Referendumcommissie van vier tot zes jaar en op het openen van de mogelijkheid om ook bij een ondersteuningsverklaring voor een definitief verzoek deze verklaring digitaal in te dienen via DigiD. Met deze wijzigingen worden de wensen van de Referendumcommissie gehonoreerd en wordt bovendien aangesloten bij de meest recente versie van de Model-Referendumverordening van de VNG.  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met de eerste wijzigingsverordening betreffende de Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018 en de toelichting op deze verordening.
  2 De raad voor te stellen om de Eerste wijzigingsverordening betreffende de Referendumverordening 2018 en de toelichting op deze verordening vast te stellen.

 • 12

  De gemeente zet elk jaar verschillende middelen in om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Jaarlijks wordt hiervoor een integraal gemeentelijk draaiboek opgesteld. Hierin staat de specifieke inzet voor dat jaar. Deze is afgeleid uit de beleidskaders van de geldende aanpak vuurwerkoverlast. Maandag 30 juni 2020 start de gemeente Alphen aan den Rijn met de operationele voorbereiding van de integrale aanpak jaarwisseling 2020/2021. Hierbij wordt gekeken welke maatregelen er (los van de maatregelen genoemd in de aanpak jaarwisseling 2019-2022) tijdens de jaarwisseling 2020/2021 worden ingezet, waarbij uiteraard tussentijds ingespeeld kan worden op eventuele actuele ontwikkelingen.  Voorgesteld besluit

  - instemmen met bijgaande brief aan de gemeenteraad over de integrale aanpak jaarwisseling 2020-2021;
  - brief over de integrale aanpak jaarwisseling 2020-2021 ter informatie sturen naar de gemeenteraad.

 • 13

  De fractie van het CDA stelt artikel 40 vragen over de parkeersituatie aan de Boomgaard in Boskoop. Volgens de fractie van de CDA is er na de ingebruikname van het Medisch Centrum Boomgaard onder het appartementencomplex aan de Boomgaard, in combinatie met het bewonen van de twee appartementencomplexen en de Brede School aan de overkant van de straat, een te grote parkeerdruk ontstaan aan de Boomgaard. Dit komt volgens de fractie van de CDA tevens de veiligheid van schoolgaande kinderen niet ten goede.  Voorgesteld besluit

  De fractie van  het CDA en de leden van de gemeenteraad informeren over de parkeersituatie aan de Boomgaard en de te nemen acties om gedurende de dag wat meer ruimte in de parkeersituatie te creëren.

 • 14

  De eigenaren van de Landlustweg 7 en Landlustweg 10a hebben het voornemen om op de locatie  Landlustweg 7 en 10a in Alphen aan den Rijn over te gaan tot de ontwikkeling en realisatie van een gering aantal woningen in combinatie met kleinschalige recreatieve bedrijvigheid. Door het afsluiten van een Anterieure Exploitatieovereenkomst voldoet de gemeente aan het wettelijk kostenverhaal.  Voorgesteld besluit

  1. Met de eigenaren van de Landlustweg 7 en Landlustweg 10a een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “Landlustweg 7 en 10a” te openen en vast te stellen;
  4. De neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting via de periodieke actualisatie van het MPG.

 • 15

  Alphen aan den Rijn is een gemeente met grote ruimtelijke ambities welke zijn vastgelegd in de structuurvisies. De gemeente biedt ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan het realiseren van deze visie. De gemeente blijft echter, in haar publiekrechtelijke taak, verantwoordelijk voor de aanleg van openbare voorzieningen. De Wet Ruimtelijke Ordening is de basis om de kosten van deze openbare voorzieningen op de initiatiefnemer te verhalen. Dit leidt tot een rechtvaardige verdeling van deze kosten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en gemeente. Kostenverhaal kan plaatsvinden via gronduitgifte, exploitatieovereenkomst of exploitatieplan. De Nota Bovenwijkse Voorzieningen geeft inzicht in de aan te leggen voorzieningen en de bijdragen vanuit bouwplannen aan de kosten van de voorzieningen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om:
  1. De geactualiseerde Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2020 vast te stellen;
  2. De budgettair neutrale wijzigingen (kosten/dekking) van de Programmabegroting 2020-2023, als gevolg van de actualisatie vast te stellen.
  3. De budgettaire (neutrale-) financiële gevolgen middels bijgevoegde separate begrotingswijziging in de begroting te verwerken.

 • 16

  De activiteiten van Alphen Marketing gaan over van de EDBA naar een zelfstandige stichting Alphen Marketing (in oprichting) en daarbij hoort een eigen bestuur. In de statuten van de nog op te richten stichting (artikel 3) is bepaald dat het college van B&W de bestuursleden van de stichting benoemt. Door middel van dit besluit wordt hier invulling aan gegeven.  Voorgesteld besluit

  • Benoemen van de heer D. Ligtvoet als voorzitter van de stichting Alphen Marketing;
  • Benoemen van de heer G. Baaij als secretaris van de stichting Alphen Marketing;
  • Benoemen van de heer E. Carree als penningmeester van de stichting Alphen Marketing;
  • Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsbrief over deze benoemingen.