RC Sociaal en maatschappelijk domein

woensdag 18 november 2020 20:00 - 21:30
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
G. van den Ham
Toelichting:

Extra raadscommissievergadering over theater Castellum. Mededelingen voor raadscommissieleden:
Voor een efficiënte voorbereiding van deze digitale vergadering wordt u verzocht technische en detailvragen z.s.m. te mailen aan de griffie.
In eerste termijn kunt u het fractiestandpunt inbrengen.
De spreektijdenregeling is van toepassing.
Tijdsindicatie: 20.00-21.30 uur:
Presentatie: max 5 minuten
Spreektijd fracties in eerste instantie: 3 minuten per fractie
Reactie college: 15 minuten
Eventuele tweede instantie 20 minuten
Conclusie 5 minuten

Er kan geen rondvraag worden gesteld.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Een jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten het pand Castellum in Alphen aan den Rijn te verbouwen. Na de geplande sloop van een aantal plafonds en de oude wandbekleding is gebleken dat de brandveiligheid van het pand niet aan alle eisen van het vigerende bouwbesluit voldoet. Er blijken belangrijke tussenwanden, onderdelen van de staalconstructie, plafonds en vloeren niet voldoende brandwerend behandeld te zijn. Dit was voor de verbouwing niet bij ons bekend en niet te zien.

  Om de toekomst van het pand veilig te stellen, is dus meer inzet van mens en middelen nodig dan was voorzien. Het college laat een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak en verhaalbaarheid van de schade. De brandweer en Toezicht en Handhaving zijn nauw betrokken bij dit het proces en de voorgestelde herstelwerkzaamheden.
  De situatie die is ontstaan heeft grote gevolgen voor de hoofdhuurder Castellum B.V. De langere sluiting van een jaar zal van grote invloed zijn op het programma, het publiek, het
  publieksvertrouwen en de huurders van ruimtes in het pand. Denk bijvoorbeeld aan Studio Alphen (die per oktober jl. dit jaar zijn intrek zou nemen), het Alphense bedrijfsleven, particulieren, scholen, BOOST en sociaal en maatschappelijke organisaties uit Alphen aan de Rijn die diverse activiteiten gepland hadden. Dus niet alleen de opening en de theater en bioscoopvoorstellingen van Castellum B.V. kunnen tot 1 oktober 2021 niet plaatsvinden, maar ook de jaarlijkse bijeenkomsten en activiteiten van een groot aantal Alphense bedrijven/organisaties, repetities en voorstellingen van amateurs en van scholen.  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit:
  1. De raad voor te stellen een (aanvullend) krediet/investering beschikbaar te stellen en de dekking vanuit de algemene reserve te storten in de reserve kapitaallasten Theater. De
  financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een separate begrotingswijziging (2020) en de voorjaarsnota 2021 voor een bedrag -
  € 2.707.000,- aan verbouwingskosten en € 879.775,- aan rentelasten, de totale kapitaallasten bedragen € 3.586.775,- om de geconstateerde gebreken op te lossen en de verbouwing af te maken.
  - € 140.000,- extra dekking voor de gewijzigde subsidieaanvraag 2021 Castellum B.V.
  - € 30.000,- budget voor het uitvoeren van het onderzoek naar de toedracht van de geconstateerde feiten.
  In te stemmen met:
  2. De voorgestelde werkzaamheden om de brandveiligheid in het pand Castellum te herstellen zodat het pand voldoet aan het vigerende bouwbesluit.
  3. De voorgestelde aanpassingen en afwijkingen inzake de planning en uitvoering van de verbouwing als gevolg van de herstelactiviteiten brandveiligheid.
  4. Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid conform het inkoopadvies en de werkzaamheden genoemd bij 1 en 2, te gunnen aan Blanksmagroep (voor een bedrag van ca.
  € 1.800.000).
  5. Het voorstel om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaak en verhaalbaarheid van de geconstateerde feiten.
  6. Het betalen van de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden om de schade en de vertraging van de verbouwing te beperken.
  7. De gewijzigde subsidieaanvraag Castellum B.V. 2021 (= inclusief de inkomstenderving en geleden schade) voorlopig te gunnen conform de voorgestelde dekking in de financiële
  paragraaf.

 • 3