Overzicht College Besluiten

dinsdag 8 oktober 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met gemeente Den Haag een subsidieaanvraag gedaan voor het project Active Europe Local. Op een aantal thema’s gaan deelnemende gemeenten kennis delen over projecten in de openbare ruimte die bijdragen aan een vitale leefstijl voor inwoners.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met voortzetten van deelname aan project Active Europe Local;
  2. De portefeuillehouder Sport en de beleidsambtenaar Sport te vragen om verslag te doen van de komende bijeenkomst in Bergamo

 • 2

  Mevrouw A. de Groot van RijnGouweLokaal heeft artikel 40 vragen gesteld over de sluiting van De Ruilwinkel. De vragen zijn gericht op het proces rondom de sluiting. Daarnaast wordt gevraagd naar onderbouwing van de redenen die Rijnvicus aangeeft om De Ruilwinkel te sluiten. Deze vragen zijn door het college van burgemeester en wethouders beantwoord.
  In de antwoordbrief staat toegelicht dat Rijnvicus het belangrijk vindt om de sluiting van De Ruilwinkel zorgvuldig te doen. Dit betekent dat Rijnvicus ervoor zorgt dat alle SW-medewerkers ondersteuning krijgen om ervoor te zorgen dat zij op een passende werkplek (her)plaatst worden. Daarnaast staat in de brief toegelicht, dat het financiële kostenplaatje een belangrijke overweging is om De Ruilwinkel te sluiten. De Ruilwinkel is structureel verliesgevend. Ook is de overweging toegelicht, dat de werksoort niet aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt.  Voorgesteld besluit

  De door mevrouw A. de Groot gestelde artikel 40 vragen over de sluiting van De Ruilwinkel te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief.

 • 3

  Mevrouw De Groot-Slagter van RijnGouweLokaal heeft vragen gesteld over de veiligheid van op afstand bediende bruggen in Alphen aan den Rijn, naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw De Groot-Slagter, namens de fractie van RijnGouweLokaal, te beantwoorden met de bijgevoegde brief.

 • 4

  Het college heeft een reactie opgesteld op het conceptbeleidskader OV concessie Zuid-Holland Noord.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het conceptbeleidskader OV concessie Zuid-Holland Noord;
  2. Akkoord te gaan met de concept reactie (raadsbrief) aan Holland Rijnland;
  3. De conceptreactie via de Lijst ingekomen stukken (concept antwoordbrieven) aan de raad voor te leggen.

 • 5

  Begin 2017 is gemeente Alphen aan den Rijn gestart met het pilot project ‘Back on Track’, waarmee gestreefd werd naar de ontwikkeling van een multimodale railterminal voor goederenvervoer in Alphen aan den Rijn. Eind 2018 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland echter besloten dit project niet te faciliteren. Hierdoor werd voortzetting van het project organisatorisch en financieel onmogelijk en is het project beëindigd. Verstrekte subsidiegelden die niet zijn gebruikt, zullen terugvloeien naar de desbetreffende organisaties.  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de eindrapportage van het pilot project ‘Back on Track’ ter verantwoording van de door Holland Rijnland verstrekte subsidiegelden;
  2. bijgevoegde brief met voorstel tot terugbetaling van 25% van het verleende subsidiebedrag te ondertekenen en aan Holland Rijnland te verzenden;
  3. de eindrapportage van het pilot project ‘Back on Track’ aan Holland Rijnland als bijlage bij voornoemde brief mee te zenden;
  4. na instemming van Holland Rijnland met het voorstel tot terugbetaling van een bedrag ad € 25.000,00, dit bedrag terstond overmaken op rekening van Holland Rijnland;
  5. het terug te betalen bedrag ad € 25.000,00 ten laste te brengen van de vooruit ontvangen gelden HR (VO170 – 85000170);
  6. bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2019.

 • 6

  De Nota Grondprijsbeleid heeft tot doel inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente prijzen vaststelt bij grondtransacties, verhuur van gronden en vestiging van zakelijke rechten. Daarnaast gaat de Nota in op de uitgangspunten die op grondtransacties van toepassing zijn.
  De nota Grondprijsbeleid kent een looptijd van 4 jaar en is openbaar. Met de vaststelling van deze nota Grondprijsbeleid komt de bestaande nota Grondprijsbeleid uit 2014, die is geïntegreerd in de Nota Grondbeleid 2015, te vervallen.  Voorgesteld besluit

  • De raad voor te stellen de Nota Grondprijsbeleid 2019 vast te stellen;
  • Onder voorbehoud van vaststelling van de Nota Grondprijsbeleid 2019 door de raad, de Grondprijzentabel 2019/2020 vast te stellen;
  • De raad voor te stellen om bijlage IV Grondprijsbeleid van de Nota Grondbeleid 2015 (2014/47995) buiten werking te stellen;
  • De Nota Grondprijsbeleid en bijbehorende Grondprijzentabel 2019/2020, na vaststelling door de raad, te publiceren op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn en
  • De Grondprijzentabel jaarlijks te actualiseren.

 • 7

  Het Rijk stelt voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het RES-proces in de regio. Dit is zo opgenomen in het concept Klimaatakkoord (28 juni 2019). Het is de bedoeling dat de regio’s deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van hun Regionale Energiestrategie (RES). De besluitvorming over de besteding van de middelen vindt in de regio plaats. De middelen geven de regio’s een financiële basis om samen met verschillende partners in de regio te werken aan de RES.  Voorgesteld besluit

  1 Ermee instemmen dat gemeente Alphen aan den Rijn de ontvangende organisatie is voor de rijksbijdrage Regionale Energie Strategie (€ 1.258.118,-) voor de regio Holland Rijnland,
  2 Instemmen met het overhevelen van de Rijksbijdrage Regionale Energie Strategie, naar de bestaande projectadministratie voor het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland;
  3 De neutrale financiële gevolgen van bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via de september circulaire wijziging in de Najaarsnota 2019;
  4 Holland Rijnland legt jaarlijks verantwoording af voor de besteding van de middelen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 via de begroting van Holland Rijnland, aan alle partners van de RES en – daarmee ook - aan de raad van Alphen aan den Rijn.

 • 8

  Vier voetbalverenigingen uit voormalig Rijnwoude zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties. Voor de fusie in 2014 hebben voormalig gemeente Rijnwoude en deze vier voetbalverenigingen een overeenkomst voor gesloten. Deze overeenkomsten zijn verlopen en Gemeente Alphen aan den Rijn heeft afspraken gemaakt over nieuwe overeenkomsten met deze verenigingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in nieuwe overeenkomsten. De verenigingen blijven zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer. De Gemeente Alphen aan den Rijn verhoogt de bijdrage die zij hiervoor ontvangen.  Voorgesteld besluit

  • De samenwerking met de voetbalverenigingen vv Koudekerk, Hazerswoudse Boys, Bernardus en BSC ’68 voort te zetten op basis van nieuwe overeenkomsten.
  • De incidentele en structurele dekking 2019 (€ 8.000,-) en 2020 e.v. (€ 20.000,-) voor de aanvullende onderhoudsbijdrage aan de voormalig-Rijnwoudse voetbalverenigingen vv Koudekerk, sv Bernardus, BSC’68 en Hazerwoudse Boys, conform stringent begrotingsbeleid, te dekken door her-allocatie van middelen binnen de huidige begroting;

 • 9

  Het voormalige raadhuis van Alphen aan den Rijn is een Rijksmonument dat eigendom is van de gemeente. De afgelopen jaren is gezocht naar een definitieve nieuwe bestemming. De raad heeft in juni 2016 kaders aangegeven voor de herbestemming. Een flink aantal initiatieven heeft de revue gepasseerd. Een afweging van alternatieven heeft geleid tot de vraag om vestiging van het Nationaal popmuseum serieus te onderzoeken. Het onderzoek moet leiden tot een businesscase waarmee het college uiteindelijk over vestiging kan besluiten. Aan het college wordt gevraagd randvoorwaarden vast te stellen voor het onderzoek  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met de beschreven randvoorwaarden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek/businesscase voor een popmuseum.
  • In te stemmen met uitstel van het besluit over vestiging van het Nationaal popmuseum in het Oude Raadhuis van Alphen aan den Rijn naar het eerste kwartaal van 2020.

 • 10

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De invoering van deze wet blijkt ook van invloed te zijn op Gemeenschappelijke Regelingen. De gevolgen daarvan moeten in de Gemeenschappelijke Regeling worden verwerkt. De gemeenteraad wordt hiervoor om een zienswijze gevraagd.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen bijgaande zienswijzen bij de betreffende Gemeenschappelijke Regelingen in te dienen op het voornemen tot deelname per 1 januari 2020 aan de werkgeversvereniging niet-gemeenten van de VNG.
  2. Het voorstel ‘Wijzigen Gemeenschappelijke regeling ODMH i.v.m. inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (264860)’ d.d. 27 augustus 2019 intrekken.