Overzicht College Besluiten

dinsdag 3 december 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Op 26 september 2019 is de raad geïnformeerd over de financiële problemen van de stichting Alphens Tennispark (SAT) en de oplossing van het college om de racketsport in de kern Alphen te concentreren op de locatie Nieuwe Sloot. De raad heeft het college opgedragen om samen met SAT en beide tennisverenigingen in gesprek te gaan over alternatieve oplossingsrichtingen. Deze zijn op 7 november jl. aan de raad gepresenteerd tijdens de informatiemarkt over de (financiële) oplossingsrichtingen voor de problemen van de Stichting Alphens Tennispark. Naast het historisch perspectief zijn op basis van de thema’s financieel/juridisch/organisatorisch, toekomst racketsport, en ruimtelijke varianten de oplossingsmogelijkheden benoemd. Vervolgens heeft de raad op 11 november aan het college meegegeven om variant 4a en 4b te betrekken in haar besluitvorming over een voorkeursvariant.
  Het college kiest op basis van maatschappelijk draagvlak, toekomstbestendigheid racketsport, duurzaamheid en betaalbaarheid voor variant 4a, waarbij het racketcentrum Nieuwe Sloot een compactere vorm krijgt voor de buitenbanen zodat tennisvereniging Nieuwe Sloot zelfstandig kan huren, omliggende gronden worden ontwikkeld voor woningbouw, tennisvereniging TEAN blijft spelen op de bestaande locatie aan de Prins Bernardlaan. Aan de raad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen. In de periode januari t/m maart 2020 wordt de voorkeursvariant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot verder uitgewerkt uit te werken wat betreft grond- en vastgoedexploitatie, meerjarenonderhoudprogramma, planoptimalisatie, overeenkomsten met stichting Alphens Tennispark of andere exploitant voor de indoor, tennisvereniging Nieuwe Sloot en tennisvereniging TEAN. Eveneens wordt met tennisvereniging Aarlanderveen gesproken over een huurovereenkomst met de gemeente.
  Het college stelt de raad voor de gronden en opstallen en de leningen met gemeentegarantie van SAT over te nemen per 31 december 2020. Op die manier kan de gemeente de regie voeren naar alle partijen die hierbij betrokken zijn.  Voorgesteld besluit

  1. Te kiezen voor variant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot (4a), waarbij het racketcentrum Nieuwe Sloot een compactere vorm krijgt voor de buitenbanen zodat tennisvereniging Nieuwe Sloot zelfstandig kan huren, omliggende gronden worden ontwikkeld voor woningbouw, tennisvereniging TEAN blijft spelen op de bestaande locatie aan de Prins Bernardlaan.
  2. Het collegebesluit van 24 september 2019 wat betreft de voorkeursvariant alle tennis concentreren op de locatie Nieuwe Sloot in te trekken.
  3. Het voornemen om het eigendom te verwerven van de gronden en opstallen stichting SAT en de leningenportefeuille met gemeentegarantie over te nemen per 31 december 2019.
  4. De overeenkomst met stichting Alphens Tennispark voor te bereiden voor overname van leningen met gemeentegarantie, gronden en opstallen van de stichting en uitwerking variant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot (4a).
  5. In de periode januari t/m maart 2020 variant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot verder uit te werken wat betreft grond- en vastgoedexploitatie, meerjarenonderhoudprogramma, planoptimalisatie, overeenkomsten met stichting Alphens Tennispark of andere exploitant voor de indoor, tennisvereniging Nieuwe Sloot, tennisvereniging TEAN en tennisclub Aarlanderveen.
  6. In april – mei 2020 de uitwerking van variant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot aan te bieden voor besluitvorming.
  7. In te stemmen met het raadsvoorstel met de volgende beslispunten:
   • In te stemmen met de voorkeursvariant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot (4a), waarbij het racketcentrum Nieuwe Sloot een compactere vorm krijgt voor de buitenbanen zodat tennisvereniging Nieuwe Sloot zelfstandig kan huren, omliggende gronden worden ontwikkeld voor woningbouw, tennisvereniging TEAN blijft spelen op de bestaande locatie aan de Prins Bernardlaan.
   • Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het overnemen van de leningen met gemeentegarantie, gronden en opstallen van de stichting SAT door gemeente per 31 december 2019. Mocht de feitelijke overdracht na 4 januari 2020 zijn dan betaalt de gemeente de leningstermijn januari ’20 ad € 73.476 en verrekent deze met SAT bij aankoop.
   • Voor de aankoop van de gronden en opstallen van tenniscentrum Nieuwe Sloot een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 3,7 miljoen.
   • In de periode januari t/m maart 2020 variant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot verder uit te werken wat betreft grond- en vastgoedexploitatie, meerjarenonderhoudprogramma, planoptimalisatie, overeenkomsten met stichting Alphens Tennispark of andere exploitant voor de indoor, tennisvereniging Nieuwe Sloot en tennisvereniging TEAN.
   • Voor de uitwerking een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 100.000 voor ambtelijke uren, benodigde onderzoeken en externe adviezen.
   • Voorfinanciering en voorbereidingskrediet beschikbaar stellen vanuit de Algemene Reserve en verrekenen met de aankoop van gronden en opstallen, grond- en vastgoedexploitatie.
   • In mei 2020 de resultaten van de uitwerking van variant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot aangeboden krijgen.

 • 2

  Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van gemeente Alphen aan den Rijn het besluit over de op handen zijnde verbouwing van het pand Castellum aangehouden (ZGW 245139). De vraag die het college heeft meegekregen van de gemeenteraad is of de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud, de duurzaamheidsmaatregelen en de verbouwing eventuele verhuur/exploitatie of verkoop van het pand in de toekomst niet in de weg staan? Om te komen tot een onafhankelijke afweging heeft het college op 30 oktober 2019, via tendernet (NegoMetrix), een marktverkenning in gang gezet die door een onafhankelijk adviseur van de GalanGroep is begeleid.

  Drie partijen hebben zich via de marktverkenning gemeld. Er zijn drie persoonlijke en een aantal telefonische gesprekken gevoerd. De GalanGroep constateert dat er open gecommuniceerd is over het pakket van eisen van het college en dat er vernieuwende ideeën naar voren zijn gebracht. De gesprekken hebben niet geleid tot de conclusie dat de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud, de duurzaamheidsmaatregelen en de verbouwing nieuwe ontwikkelingen in de toekomst in de weg zullen staan. Daarnaast is vastgesteld dat de inhoudelijke en financiële risico’s van het langer uitstellen van de plannen te groot zijn om een afwachtende houding aan te nemen. Daarom adviseert de GalanGroep door te gaan met de ingezette verbouwingsplannen. In het advies ziet het college een paar voor de hand liggende ideeën/voorstellen naar voren komen die wellicht als technische aanpassing kunnen worden meegenomen in de huidige verbouwing. Het college zal dit aan de projectleider van de verbouwing meegeven en vragen in de komende maand onderzoek te doen naar de haalbaarheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over de mogelijkheid om oefenruimtes te realiseren, waar twee van de drie partijen om verzocht hebben.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het onderzoeksresultaat en het advies van de GalanGroep over de marktverkenning voor het pand Castellum en deze vertrouwelijk aan te bieden aan de gemeenteraad.
  2. De plannen voor het noodzakelijk onderhoud, de duurzaamheidsmaatregelen en de verbouwing van het pand Castellum conform planning uit te voeren en de raad vragen akkoord te gaan met punt 1 uit het aangehouden raadsbesluit 245139 inhoudende; ‘In te stemmen met het collegebesluit van 17 september 2019 om de verbouwing van het pand Castellum door te laten gaan (punt 1) en de daaruit voortkomende incidentele financiële gevolgen vanwege de verwachte inkomstenderving van € 338.000 in de begroting te verwerken via de voorjaarsnota 2020 en de definitieve afrekening in 2021 te laten plaatsvinden’.

 • 3

  Het huisvestingsplan bijzondere groepen richt zich op de huisvestingsvragen van inwoners in een kwetsbare sociale situatie die in de regel niet in staat zijn in hun eigen huisvestingsbehoefte te voorzien of deze te behouden zonder ondersteuning. Denk hierbij aan:

  • inwoners met ernstige psychische problemen;
  • dak- en thuislozen;
  • inwoners met een licht verstandelijke beperking;
  • jongeren die uitstromen uit de intramurale jeugdhulp;
  • ex-gedetineerden;
  • overig.  Voorgesteld besluit

  1. Uitgangspunten bij de huisvesting van bijzondere groepen vaststellen;
  2. Activiteiten ten behoeve van passend huisvesten van bijzondere groepen uitvoeren;
  3. Huisvestingsplan ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad via de lijst ingekomen stukken.

 • 3.i

  De cliëntenadviesraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht over het project “Koudekerk Rollatorproof”. De cliëntenadviesraad adviseert om op korte termijn een
  inventarisatie te maken van alle knelpunten op het gebied van de toegankelijkheid in de hele Gemeente Alphen aan den Rijn en deze zo spoedig mogelijk weg te nemen.
  Met de invoering van het VN-Verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking moeten gemeenten gaan aangeven hoe zij uitvoering geven aan het tot stand komen van een inclusieve samenleving. De gemeente Alphen aan den Rijn is hier voortvarend mee aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd in de startnotitie “Alphense Inclusie Agenda” die inmiddels door de raad is vastgesteld.

  Een inclusieve samenleving is echter niet in één dag bereikt. Op meerdere terreinen en
  schaalniveaus zijn er binnen de samenleving maatregelen en activiteiten noodzakelijk om
  dat doel te bereiken.
  Het uitgangspunt van het VN-Verdrag is dat er gewerkt moet worden aan een geleidelijke
  verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid. Dit betekent dat er van de
  verschillende partijen (o.a. gemeenten) niet kan worden verwacht dat ze alles in één keer
  volledig toegankelijk maken. De overheid adviseert gemeenten om toegankelijkheid
  integraal mee te nemen in bestaande bouw- en reconstructieplannen. Het initiatief voor
  Koudekerk rollatorproof komt van het Dorpsoverleg Koudekerk en richt zich op de brede
  integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte. De gemeente ondersteunt dit initiatief
  omdat er voldoende aanleiding voor is. De kern Koudekerk aan den Rijn kent een groot
  aandeel ouderen en dat aandeel zal ook de komende jaren groeien. Wij waarderen de
  inspanningen die de dorpsbewoners leveren op dit onderwerp en faciliteren het proces en
  dragen kennis bij. Daarnaast worden verschillende woonwijken in Koudekerk op dit
  moment en in de komende jaren gereconstrueerd, zodat verschillende knelpunten in
  lopende werkzaamheden kunnen worden meegenomen.  Voorgesteld besluit

  Het advies van de cliëntenadviesraad over het project “Koudekerk rollatorproof” beantwoorden conform bijgaande brief

 • 4

  De locatie Torenpad-West is al jaren opgenomen als wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan “Boskoop-Dorp”. Een klein gedeelte valt buiten het plangebied daarom wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het gaat om de bouw van maximaal 100 woningen.
  De 100 woningen zijn opgenomen in het regionale woningbouwprogramma. Om een gewenste beeldkwaliteit te behalen is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
  Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan hebben gelijktijdig ter inzage gelegen. Hierop zijn elf zienswijzen ingediend. Na diverse overleggen tussen ontwikkelaar en indieners van de zienswijzen, zijn vier zienswijzen ingetrokken. Een aantal zienswijzen en ambtshalve wijzigingen leiden tot aanpassing van het plan. Het voorstel is dan ook om zowel het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan (regels en toelichting) gewijzigd vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. De indieners van de zienswijzen, vermeld in de Nota van zienswijzen (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2. De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren als vermeld in punt 1 vermeld in de Nota van zienswijzen (bijlage II);
  3. De Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Torenpad-West (bijlage III) vast te stellen;
  4. Het bestemmingsplan Torenpad-West, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKtorenpadwest-VA01, met bijbehorende bestanden, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3 gewijzigd vast te stellen;
  5. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Torenpad-West gewijzigd vast te stellen;
  6. Het beeldkwaliteitsplan Torenpad-West gewijzigd vast te stellen;
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;
  8. Wethouder Van As te mandateren om wijzigingen aan te brengen in de besluitvormingsdocumenten tot aan het moment van aanlevering van de stukken aan de griffie.

 • 5

  Op 1 januari 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. De Wkb heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de consument te versterken. In verband met de inwerkingtreding is er in januari 2019 een “Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen” gesloten tussen de minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
  Een van de afspraken uit het Bestuursakkoord betreft het uitvoeren van proefprojecten in het kader van de Wkb. De ambitie is om 10% van alle vergunningprocedures van bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1 vorm te geven op de manier zoals genoemd in de Wkb. Dit komt voor de gemeente Alphen aan den Rijn uit op de uitvoering van ongeveer 30 proefprojecten in januari 2020. Voor de uitvoering van deze proefprojecten maakt de gemeente een uitzondering op haar wettelijke taak en kan korting gegeven worden op de gemeentelijke bouwleges.
  De evaluatiepunten voortkomend uit de proefprojecten dienen als input voor de beslissing omtrent de inwerkingtreding van de wet.  Voorgesteld besluit

  1. instemmen met het onder voorwaarden verlenen van Wabo verguningen, toestemming bouwen, en het uitvoeren van toezicht door kwaliteitsborgers bij proefprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
  2. instemmen met wijziging van de concept Legesverordening 2020 (zoals vastgesteld in de collegevergadering van 5 november 2019, zaaknummer 274840) door toevoeging van een nieuw artikel 2.4.10 aan Hoofdstuk 4, titel 2 van de Tarieventabel waarin is bepaald dat in het kader van proefprojecten Wkb aanspraak bestaat op teruggaaf van 50% van de leges die zijn verschuldigd voor de bouwactiviteit, met een maximum van € 10.000 per proefproject;
  3. De financiële consequenties van de pilot periodiek op te nemen in de gemeentelijke P&C-producten van boekjaar 2020 en de definitieve afrekening van de pilot integraal af te wegen in de ontwikkeling van leges Titel II (Omgevingsvergunningen).

 • 6

  Op 28 mei 2019 is een eerste start gemaakt met een pilot-traject waarbij gemeenten Velsen, Tilburg en Alphen a/d Rijn een verkeersongevallenprotocol opstellen en vervolgens implementeren in de organisatie. Onder begeleiding van DTV Consultants en mede gefinancierd door stichting Achmea Slachtoffer- en Samenleving en Interpolis, is deze pilot verkeersongevallenprotocol tot stand gekomen.

  DTV Consultants heeft voor de drie pilot gemeenten een basisprotocol ontwikkeld.
  Het Verkeersongevallenprotocol wordt ingezet bij verkeersongevallen met zwaar letsel of dodelijke afloop en regelt de manier waarop een wegbeheerder een ernstig ongeluk afhandelt samen met haar partners. De gemeente Amsterdam is op dit moment één van de weinige gemeente die hiervoor een gestandaardiseerde aanpak heeft.

  Vijf aspecten worden in het protocol beschreven:

  • Stroomlijnen van de communicatie;
  • Aandacht voor het slachtoffer of voor nabestaanden of familie van;
  • Analyse van ongevalslocatie;
  • Quik-win maatregelen;
  • Proactief toepassen van maatregelen in vergelijkbare situaties.

  De pilot gaat per 1 januari 2020 in en zal na 6 maanden geëvalueerd worden met de betrokken pilotpartners.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met een pilot-traject Verkeersongevallenprotocol voor gemeente Alphen aan
  den Rijn.

 • 7

  In april 2017 heeft de gemeenteraad de nota “op weg naar duurzaam gemeentelijk vastgoed” vastgesteld. Hiermee is een startschot gegeven aan het project verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Inmiddels zijn al grote stappen gezet richting de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Het plan was om in 2021 een eerste evaluatie van het project uit te voeren, maar gezien de ervaringen tot nu toe en de landelijke ontwikkelingen heeft het college besloten de evaluatie al eerder uit te voeren en te komen met een voorstel voor de verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de presentatie tussenevaluatie en voorstel verduurzaming
   gemeentelijk vastgoed;
  2. De raad tijdens een informatiemarkt te informeren door middel van deze presentatie;
  3. Vervolgens de evaluatie en het voorstel in Q2 2020 in concrete vorm aan te bieden aan
   de raad.

 • 8

  De reconstructie in Hazerswoude-dorp, plan Zuid I is afgelopen jaar uitgevoerd. Geconstateerd is dat de doorgangsbreedte van een aantal straten in Hazerswoude-dorp, namelijk de Van Ruysdaelstraat, Vermeerstraat en Gerard Doustraat net niet breed genoeg is, als wordt gekeken naar de uitgangspunten van het bouwbesluit en handreiking bereikbaarheid.
  De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM) gevraagd om advies. Het college heeft kennis genomen van het advies en besluit om de aanbevelingen van de veiligheidsregio te volgen en te zoeken naar een oplossing om de doorgangsbreedte iets te vergroten, zodat de bereikbaarheid van deze straten voor nooddiensten wordt geoptimaliseerd.  Voorgesteld besluit

  de aanbevelingen van de veiligheidsregio op te volgen en de bereikbaarheid van de Van Ruysdaelstraat, Vermeerstraat en Gerard Doustraat in Hazerswoude-dorp te optimaliseren.

 • 9

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP). Uitvoering vindt plaats bij het team Burgerzaken. De betrouwbaarheid van deze gegevens is van groot belang voor de inwoners en de afnemers van gegevens uit de BRP. Onjuiste of onvolledige gegevens, misbruik of een datalek kunnen voor hen verstrekkende gevolgen hebben. Om de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en controleerbaarheid te waarborgen wordt het beveiligingsbeleid BRP door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.  Voorgesteld besluit

  Het vaststellen van het beveiligingsbeleid BRP.

 • 10

  Voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en Wet WOZ heeft het College beleidsregels
  vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  Met ingang van 1 januari 2020 onderstaande beleidsregels vast te stellen:

  1. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige of belanghebbende in een
   keuzesituatie ten behoeve van de gemeentelijke belastingen en of WOZ Alphen aan den
   Rijn 2020;
  2. Beleidsregels proceskostenvergoeding en wegingsfactoren in bezwaarfase van
   belastingzaken, niet zijnde procedures in het kader van de Wet WOZ;
  3. Reglement kwijtschelding gemeentebelastingen;
  4. Beleidsregels bestuurlijke boeten gemeentebelastingen Gemeente Alphen aan den Rijn
   2020

 • 11

  Mevrouw De Groot-Slagter van RijnGouweLokaal heeft vragen gesteld over klachten van bewoners over nieuwe parkeerplaatsen in de Merelstraat in de reconstructie Vogelbuurt-West. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw De Groot-Slagter, namens de fractie van RijnGouweLokaal, te beantwoorden met de bijgevoegde brief.

 • 12

  Een groot aantal instellingen in onze gemeente heeft in 2018 subsidie ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten. Na afloop van het subsidiejaar dienen de instellingen die een subsidie van € 5.000 of meer hebben ontvangen, een verantwoording in. Op basis van deze verantwoordingen worden de subsidiebedragen per instelling definitief vastgesteld. Eerder zijn de subsidies van 27 organisaties vastgesteld en aangegeven dat de subsidies van 3 instellingen op een later moment definitief worden vastgesteld. Dit aanvullend besluit omvat de vaststelling van deze subsidies van een totaalbedrag van € 149.463,91. Daarbij zal er een bedrag van € 16.241,45 teruggevorderd worden.  Voorgesteld besluit

  1. De maatschappelijke subsidies 2018 van 3 instellingen definitief vast te stellen op een totaalbedrag van € 149.463,91;
  2. Een bedrag terug te vorderen van € 16.241,45.

 • 13

  Het college heeft in juli 2019 de Nadere regels tijdelijk wonen 2019 vastgesteld. Nadien is geconstateerd dat de begrippen arbeidsmigranten, personen en werknemers niet op consistente wijze zijn gebruikt. Daarnaast is een regel onvolledig. Deze omissies worden hersteld.  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Nadere regels tijdelijk wonen 2019, na 1e wijziging’ vast te stellen;
  2. De onder punt 1 genoemde nadere regels in werking te laten treden de dag na bekendmaking op de gemeentepagina en de daarvoor bestemde media.
  3. De ‘Nadere regels tijdelijk wonen 2019’ in te trekken.

 • 14

  De cliëntenadviesraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht over het project “Koudekerk Rollatorproof”. Hierin adviseert de cliëntenadviesraad dat de gemeente het VNG Manifest “Iedereen doet mee” ondertekent.
  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om het VNG-Manifest “Ïedereen doet mee” nog niet te ondertekenen maar eerst inhoudelijk verder uitwerking te geven aan de Alphense Inclusie Agenda.  Voorgesteld besluit

  Het advies van de cliëntenadviesraad over de ondertekening VNG Manifest “Iedereen doet mee” beantwoorden conform bijgaande brief