Overzicht College Besluiten

dinsdag 7 januari 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Per 1 juli 2017 is de gemeente gestart met cameratoezicht in de Julianastraat en Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. In het convenant met de politie hebben we vastgelegd dat we na twee jaar het cameratoezicht zouden evalueren. Voor de evaluatie is een rapportage door de politie opgesteld met de belangrijkste bevindingen. Hieruit blijkt dat de resultaten tot dusver positief zijn. Over twee jaar wordt besloten of de gemeente doorgaat met het cameratoezicht.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de resultaten van het cameratoezicht in de Hooftstraat en Julianastraat in Alphen aan den Rijn;
  2. Deze ter informatie aan de gemeenteraad te zenden.

 • 2

  In het Raadsbesluit van 12 december 2017 (ZGW 164517), het raadsbesluit van 20 november 2018 (ZGW 218957) en in het collegebesluit van 23 mei 2019 (ZGW 249453) is onder andere besloten om de verbouwing en de werkzaamheden vanuit het MJOP van theater Castellum in de zomer van 2020 uit te voeren. In het raadsbesluit van 28 mei 2019 (ZGW 249453) Is besloten om de voorbereiden van de verbouwing van het pand Castellum te richten op de kernfuncties ‘theater en bioscoopvoorziening’ en de in-huizing van Studio Alphen. Het ontwerp is hier op aangepast en de realisatie kan binnen het vastgestelde investeringsbudget worden uitgevoerd. In het raadsbesluit van 3 december 2019 (ZGW 279911) is besloten door te gaan met de verbouwing van theater Castellum. De opdracht om het werk verder uit te werken tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp wordt in januari 2020 verstrekt. In het begin van het tweede kwartaal van 2020 krijgen de aannemers definitieve uitvoeringsopdracht om de verbouwingen en de werkzaamheden vanuit het MJOP te starten in juni 2020. De oplevering van alle werkzaamheden vindt half oktober 2020 plaats.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het Definitief Ontwerp van de verbouwing van theater Castellum.
  2. De opdracht aan Blanksma Groep (bouwkundig aannemer) te gunnen voor de inschrijfsom ad € 1.400.000,-;
  3. De opdracht aan BAM Bouw en Techniek B.V. (werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties) te gunnen
   voor de inschrijfsom € 1.400.000,-;
  4. De opdrachtverstrekking voor de uitwerking van het Uitvoeringsgereed Ontwerp ter waarde van totaal € 2.800.000,-
   ten laste te brengen van het project verbouwing- en MJOP van theater Castellum conform de afgesproken dekking.

 • 3

  Plaatsing zonnepanelen op en toepassen ledverlichting bij Theater Castellum
  In april 2017 heeft de gemeenteraad de nota “op weg naar duurzaam gemeentelijk vastgoed” vastgesteld. Sinds die tijd is er al veel gebeurd om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen en wordt er nog steeds veel gedaan. In 2018 hebben we 24% minder elektra en 9% minder gas verbruikt bij ons vastgoed ten opzichte van 2013. In totaal is 19% CO2 bespaard. Een onderdeel van het verduurzamingsproject is het plaatsen van zonnepanelen en toepassen van verduurzamingsmaatregelen op gemeentelijke panden. Dit besluit is een uitwerking van dit onderdeel.
  Inleiding  Voorgesteld besluit

  1. De raad te verzoeken:
   a. Voor het plaatsen van 178 zonnepanelen op het Theater Castellum
   een budget beschikbaar te stellen, dit te activeren en in 12 jaar annuïtair af te schrijven en de structurele kapitaallasten te dekken middels doorbelasting aan gebruiker van het betreffende pand gedurende de respectievelijke afschrijftermijn /terugverdien periode. Dit alles op de manier zoals eerder afgesproken is met het college;
   b. Voor het aanbrengen of aanpassen van valbeveiliging en/of bliksembeveiliging, (benodigd voor plaatsen van de zonnepanelen) een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 3.500,- en dit te dekken uit reserve vastgoed;
   c. Voor de projectbegeleiding van dit project een budget beschikbaar te stellen van € 5.250,- en dit te dekken uit de reserve duurzaamheid;
   d. Voor onder punt a, b en c genoemde budgetten een post onvoorzien (10%) beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de uit reserve duurzaamheid;
   e. Voor het vervangen van de verlichting een (groot-)onderhoudsbudget beschikbaar te stellen en dit vooruitlopend op middelen die beschikbaar komen in de voorziening Overig vastgoed te dekken uit de reserve duurzaamheid;
   f. De reserve duurzaamheid te zijner tijd weer te compenseren middels een vrijval van opgebouwde dekking uit de voorziening groot onderhoud Overig vastgoed.

 • 4

  Middels een raadsbrief brengt het college de raad op de hoogte van het verloop van de jaarwisseling 2019-2020. De jaarwisseling is dit jaar relatief rustig verlopen. In Alphen aan den Rijn hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. De afsteektijden zijn over het algemeen goed gerespecteerd. Ook hebben veel inwoners hun steentje bijgedragen door vuurwerkafval zelf op te ruimen. Op 2 januari hebben ongeveer 80 medewerkers van de gemeente zich ingezet om het openbaar gebied weer schoon te krijgen.  Voorgesteld besluit

  De raadsbrief verloop Jaarwisseling 2019-2020 vast te stellen en te verzenden aan de raad.

 • 5

  Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de verwerving van de gronden en opstallen van de stichting Alphens Tennispark (SAT). Gelijktijdig heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet om de aankoop te doen. Het college heeft besloten om de gronden en opstallen van SAT over te nemen per 15 januari 2020. Daarnaast is besloten om de leningenportefeuille met gemeentegarantie van SAT over te nemen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de overeenkomst tussen stichting Alphens Tennisparken en gemeente;
  2. De gronden en opstallen stichting Alphens Tennispark over te nemen per 15 januari 2020;
  3. De leningenportefeuille met gemeentegarantie:
    Rabobank (leningnummer O3443)
    De Nederlandse Waterschapsbank (leningnummers 1-29477, 1-29478, 1-29479, 1-29481)
   ter waarde van € 3.435.512,08 (per 4/1/2020) over te nemen.

 • 6

  Volgens het rooster van aftreden, treedt de heer R. van der Raaij per 1 januari 2020 af als lid
  raad van toezicht. In overeenstemming met artikel 11, lid 4 van de statuten Stichting Scala College
  en Coenecoop College is de heer Van der Raaij eenmalig onmiddellijk herbenoembaar. In de vergadering van 4 december 2019 heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Scala College en Coenecoop College daarom besloten de gemeenteraad voor te stellen, de heer R. van der Raaij per 1 januari 2020 te herbenoemen als lid van de raad van toezicht.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad via de lijst van antwoord-brieven voor te stellen in te stemmen met de herbenoeming van de heer R. van der Raaij als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Scala College en Coenecoopcollege per 1 januari 2020.

 • 7

  De leerplichtwet bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd dient te worden over de resultaten van de uitvoering van de leer- en kwalificatieplicht.
  In het schooljaar 2018-2019 is het aantal leerplichtincidenten (5-16 jarigen) toegenomen t.o.v. het vorige schooljaar. Voor kwalificatieplicht (16-18 jarigen) is er eveneens sprake van een toename. Het afgelopen schooljaar heeft het team extra aandacht besteed aan de scholen voor voortgezet onderwijs en de aanscherping van het verzuimprotocol. Dit is terug te zien in het groeiend aantal meldingen die de leerplichtconsulten hebben ontvangen. Door de goede samenwerking met het onderwijs, GO voor Jeugd en de jeugdgezondheidszorg heeft de gemeente de leerplichtigen daarom beter in beeld. Naast een stijgend aantal incidenten signaleren de leerplichtconsulenten overigens ook een meer complexe problematiek in de casussen  Voorgesteld besluit

  Het jaarverslag leerplicht en kwalificatieplicht 2018-2019 vaststellen en de raad hierover informeren.

 • 8

  Het bedrijf Tijssen Diervoeder, gevestigd aan de Rijndijk 83 te Hazerswoude-Rijndijk, heeft de wens geuit om vanwege bedrijfseconomische achtergronden te willen uitbreiden. Op het perceel rust een bedrijvenbestemming maar een deel waarop bebouwing wenselijk is, heeft geen bouwvlak. Er vinden al jaren tussen de eigenaren en de gemeente gesprekken plaats over sanering van bedrijfsopstallen en het bouwen van nieuwbouw. De eigenaren hebben een plan ingediend dat ruimtelijk- en financieel acceptabel is. De bebouwing ligt echter in de beschermingszone van de molenbiotoop van de Groenendijkse Molen. Door het plan is sprake van een beperking van vrije windopvang, dit betekent dat er sprake is van een verslechtering van de windopvang. Hiervoor dient o.a. een financiële compensatie plaats te vinden. Met dit voorstel verzoekt het college de gemeenteraad in te stemmen met de aanvraag aan Gedeputeerde Staten tot ontheffing voor de beoogde uitbreiding in de molenbiotoop (artikel 6.29 van de Omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Holland). Dit verzoek impliceert niet op voorhand planologische medewerking. Het is slechts een voorstel voor een eerste procedurestap.  Voorgesteld besluit

  1. Gemeenteraad voor te stellen om Gedeputeerde Staten te verzoeken ontheffing ex artikel 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland te verlenen, ten behoeve van de uitbreiding van een bedrijfspand in de beschermingszone van de molenbiotoop, op het perceel Rijndijk 83 te Hazerswoude-Rijndijk;
  2. Na instemming van de raad het bijgevoegde verzoek om ontheffing aan Gedeputeerde Staten te versturen.
  3. Wethouder Van As te mandateren om wijzigingen aan te brengen in de besluitvormingsdocumenten tot aan het moment van aanlevering van de stukken aan de griffie.

 • 9

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpwijzigingsplan Boezemlaan achter 29, Boskoop vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het realiseren van een woonkavel op het perceel Boezemlaan achter 29 te Boskoop, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie D, nummers 4889 (ged.) en 4890 (ged.).  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan Boezemlaan achter 29, Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKboezemln29a-ON01 (= unieke nummer van het plan t.b.v. Ruimtelijkeplannen.nl) vast te stellen;
  2. Het onder punt sub 1 genoemde ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen.

 • 10

  In het coalitieakkoord ”Groene Stad met lef” en de bijbehorende uitvoeringsagenda zijn strategische doelen voor deze collegeperiode opgesteld. Uitgangspunt hierbij zijn de maatschappelijke opgaven die er spelen voor Alphen aan den Rijn. Dit besluit gaat over de opgave Verbindend Samenleven. Naast de inhoudelijk te bereiken resultaten gaat het ook om de verbinding tussen deze opgave en de andere maatschappelijke opgaven en een andere manier van werken; integraal en van buiten naar binnen denken en doen.  Voorgesteld besluit

  De bestuursopdracht Verbindend Samenleven vast te stellen.

 • 11

  Gemeente Alphen aan den Rijn levert een bijdrage aan evenementen die als doel hebben de aantrekkelijkheid en het imago van de gemeente te versterken voor bezoekers en inwoners. De gemeente streeft naar het stimuleren van toegankelijke en diverse evenementen, die verspreid over het jaar plaatsvinden.
  Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid, en in voldoende mate aansluiten bij de doelstellingen van Alphen Marketing. De organisatie van het Bevrijdingsfestival 2020 ontvangt een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het toekennen van een financiële bijdrage evenementen citymarketing van € 17.500,- voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival 2020, aangevuld met een exploitatiebijdrage van € 12.500,-. Dit besluit komt ter vervanging van het eerder genomen besluit met betrekking tot de bijdrage voor het Bevrijdingsfestival 2020 d.d. 17 december 2019.