Overzicht College Besluiten

dinsdag 28 april 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Castellum B.V. heeft voldaan aan de tijdige indiening van het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. Het financiële resultaat over 2019 is binnen de begroting van Castellum B.V. gebleven. Het is goed om te constateren dat Castellum B.V. op een succesvol jaar met mooie voorstellingen, goede films, bijzondere verhuringen en tevreden klanten kan terugkijken.
  Conform de wet- en regelgeving zijn de financiële jaarstukken beoordeeld door een accountant. Het oordeel van de accountant is dat de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Castellum B.V. per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.  Ondanks die constatering heeft de accountant besloten om geen goedkeurende verklaring af te geven. Dit in verband met de zogenoemde continuïteitsgarantie. Zij stellen dat Castellum B.V., door het vervolg van de in 2019 gehouden marktverkenning, in een te onzekere toekomst leeft. Zodra het duidelijk wordt op welke manier de exploitatie van het pand Castellum in de toekomst wordt ingevuld zal deze situatie zijn opgeheven. De Wethouder Cultuur vraagt nu namens de AVA aan het college in te stemmen met een informele kapitaalstorting van
  € 176.000 op basis van de ingediende stukken.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het rekeningresultaat 2019 van Theater Castellum B.V. van - € 176.000,-.
  2. In stemmen met de informele kapitaalstorting van € 176.000 ter dekking van het rekeningresultaat.
  3. Deze kapitaalstorting op grond van het Financieel uitgavenkader Programma 4 dekken middels een onttrekking aan de Algemene Reserve en de hiervoor benodigde begrotingswijziging als onderdeel van de Voorjaarsnota door de raad laten vaststellen.

 • 2

  Gemeente Alphen aan den Rijn is aan de slag met het pilotproject duurzame wijkwarmte in de Planetenbuurt. De eerste fase van het Aquathermieproject Planetenbuurt is met succes doorlopen. Samen met stakeholders is een intentieovereenkomst ondertekend en een Proeftuinensubsidie Aardgasvrije wijken aangevraagd. Voor het vervolgtraject is continuering van de externe ondersteuning noodzakelijk. Om de strakke planning en de voortgang van dit innovatieve project te kunnen waarborgen, wijkt het College af van de aanbestedingswet Aw2012..  Voorgesteld besluit

  Afwijken van de Aanbestedingswet Aw2012 door niet Europees aan te besteden, ondanks dat raming financieel volume voor dit project boven de Europese drempel van € 214.000 excl. BTW uitkomt en opdrachten te gunnen aan de Warmteregisseurs, Ferens Legal en Greenvis om zo de strakke planning en voortgang van het innovatieve Aquathermieproject Planetenbuurt te kunnen waarborgen.

 • 3

  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de geldende procedures.
  Voor zowel het gemeentehuis als het theater Castellum geldt dat er de afgelopen jaren veel last van waterlekkage is op diverse locaties. Door deze lekkages is zichtbare gevolgschade aan de binnenafwerking ontstaan (beschadigingen en schimmels) en kunnen er natte gladde plekken ontstaan op de vloeren en trappen. Door deze gevolgschade zijn er risico’s voor de gezondheid en onveilige situaties. Om tot een structurele en duurzame oplossing te komen en verdere gevolgschade en onveilige situaties te voorkomen heeft het onafhankelijk en specialistisch adviesbureau IBS Consultants een grondig destructief onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de lekkage.
  Uit marktonderzoek is gebleken dat IBS Consultants een uitermate geschikte adviespartij is met veel specialistische kennis en ervaring met dergelijke problematiek. Bedrijven met dergelijke specifieke kennis zijn schaars in Nederland.
  Uit de adviesrapporten voor zowel het gemeentehuis als het theater Castellum blijkt dat de lekkages structureel van aard zijn. De oorzaak is ontwerp, uitvoering en onderhoud gerelateerd. Op basis van de vastgestelde oorzaak heeft IBS Consultants een gedegen herstelvoorstel geschreven waarbij zij ook het belang benadrukken aan de beproeving van waterdichtheid op de uitgevoerde werkzaamheden tijdens de oplevering. Gezien de specifieke kennis van de situatie, de vastgestelde oorzaak, garanties en de beproeving tijdens de oplevering en het vertrouwen dat de lekkages structureel en duurzaam worden opgelost is het niet wenselijk om deze dienst ‘Advies, begeleiding, toezicht en oplevering’ weer in competitie te zetten.
  In dit geval heeft het college besloten om af te wijken van het inkoopbeleid om een noodzakelijke afwijking als gevolg van kennis-specifieke en technische redenen, en de dienst ‘Advies, begeleiding, toezicht en oplevering’ ten behoeve van het oplossen van de lekkages bij het gemeentehuis en het theater Castellum enkelvoudig onderhands te gunnen aan adviesbureau IBS Consultants.  Voorgesteld besluit

  Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, om zwaarwegende argumenten, en de dienst advies, begeleiding en toezicht ten behoeve van het oplossen van de lekkages bij het gemeentehuis en het theater Castellum enkelvoudig onderhands te gunnen aan IBS Consultants.

 • 4

  De fractie van het CDA stelt artikel 40 vragen over het (voortbestaan van het) buurthuis Pleyn68 in relatie tot de woningbouwlocatie “Nieuw Rein”. Om inzicht te krijgen in de eventueel te nemen geluidreducerende maatregelen aan het buurthuis, is een (aanvullend) onderzoek uitgevoerd naar de geluidwering van het buurthuis. De resultaten van dit onderzoek zullen betrokken worden in het overleg met Pleyn68 over de te nemen maatregelen, de (verdeling van de) kosten die samenhangen met de te nemen maatregelen en de uitvoering van de werkzaamheden.  Voorgesteld besluit

  De fractie van  het CDA en de leden van de gemeenteraad informeren dat aan de hand van de uitkomsten van het uitgevoerde aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen met Pleyn68 in overleg getreden zal worden over de te nemen maatregelen, de (verdeling van de) kosten die samenhangen  met de te nemen maatregelen en de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 5

  Met deze brief worden de schriftelijke Artikel 40 vragen van de CDA fractie beantwoord. De vragen hebben betrekking op het 800 jarige bestaan van Boskoop en de rol van de gemeente bij de mogelijke viering van dit historische feit.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met beantwoording van artikel 40 vragen middels bijgevoegde brief.

 • 6

  De woningbouwproductie in Aarlanderveen is de afgelopen jaren achtergebleven bij de vraag. Met  deze brief informeert het college de raad over de stand van zaken en de aanpak om de woningbouwproductie in Aarlanderveen weer op gang te brengen.  Voorgesteld besluit

  1. Met bijgevoegde brief de gemeenteraad te informeren over de woningbouwproductie in Aarlanderveen

 • 7

  Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om tegemoetkoming in schade, zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (planschade) ontvangen van de eigenaren van het object Autobedrijf A. Verbij Rijnhavenkade 4-6 te Alphen aan den Rijn.
  Aanvragers zijn van mening, dat door het op 26 mei  2011 vastgestelde bestemmingsplan ‘Baronie’ er een inkomensschade is. Dit als gevolg van de aanleg van de Moerbeilaan. De aanleg van deze weg vindt haar oorsprong in de planologische maatregel, het bestemmingsplan ‘Baronie’.
  De adviseur planschade Tog Nederland heeft deze zaak onderzocht en heeft op 3 april 2020 een definitief deskundigen advies uitgebracht.  De inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Baronie” heeft voor de aanvragers geen planologisch nadeliger positie tot gevolg.
  Burgemeester en wethouders hebben gelet op het advies van Tog Nederland besloten om de aanvraag om tegemoetkoming planschade af te wijzen.
  Dit, beknopt weergegeven, omdat de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Baronie” voor de aanvragers geen planologisch nadeliger positie tot gevolg heeft.  Voorgesteld besluit

  Gelet op het advies planschade van Tog Nederland d.d. 3 april 2020, met kenmerk BTL200403001:
  1.    de aanvraag om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (planschade) op basis van artikel 6.1 e.v. Wro af te wijzen;
  2.    het geheven recht (drempelbedrag) van € 500,-- niet terug te storten;
  3.    de advieskosten van Tog Nederland, groot € 1.295,-- excl. B.T.W., ten laste te brengen
              van het algemene budget planschadevergoedingen;
  4.  aanvragers te informeren middels besluitbrief.

 • 8

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied, zesde wijziging (Loeteweg 9, Hazerswoude-Dorp). Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het realiseren van 4 woningen op het perceel Loeteweg 9 te Hazerswoude-Dorp met toepassing van de zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte regeling.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied, zesde wijziging (Loeteweg 9, Hazerswoude-Dorp), met identificatienummer NL.IMRO.0484.HDsierteelt6wijz-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpwijzigingsplan  Sierteeltgebied, zesde wijziging (Loeteweg 9, Hazerswoude-Dorp) ter inzage te leggen.

 • 9

  In het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening wordt geregeld waar betaald moet worden voor het parkeren en waar met vergunning geparkeerd moet worden. De eigenaren en winkeliers in winkelcentrum Ridderhof zijn bezig met een herontwikkeling van het winkelcentrum. Hierover voeren partijen al geruime tijd gesprekken met de gemeente. Onderdeel van die gesprekken en de afspraken is het afschaffen van betaald parkeren bij het winkelcentrum. Omdat binnenkort wordt gestart met de eerste werkzaamheden en daarmee het winkelcentrum door de bouwwerkzaamheden extra wordt belast, is nu besloten het betaald parkeren vanaf 1 juni 2020 te beëindigen. Omdat als gevolg van het betaald parkeren in het verleden vergunningen parkeren is ingevoerd op het naastgelegen Aïdaplein en Carmenplein wordt dit eveneens vanaf 1 juni 2020 beëindigd.  Voorgesteld besluit

  1. Het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2018, vierde wijziging vast te stellen;
  2. Hiermee het betaald parkeren bij winkelcentrum Ridderhof te beëindigen;
  3. Hiermee het vergunningen parkeren op het Aïdaplein en Carmenplein te beëindigen.
  4. De raad voor te stellen een bedrag van € 419.363,- uit de Egalisatiereserve Parkeren te onttrekken ter dekking van de inhaalafschrijving en incidentele opknapbeurt van het over te dragen actief.
  5. De begrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2020 te verwerken.

 • 10

  De burgemeester heeft het aanvraagformulier exploitatievergunning kamerverhuur aan arbeidsmigranten vastgesteld. Het aanvraagformulier is bedoeld voor het doen van een aanvraag op grond van artikel 2:82 van de Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2019 (na 7e wijziging).  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen bijgevoegd aanvraagformulier exploitatievergunning kamerverhuur aan arbeidsmigranten;
  2. Mandateren van de bevoegdheid om het aanvraagformulier exploitatievergunning kamerverhuur aan arbeidsmigranten te wijzigen aan de teamleider Vergunningen.

 • 11

  Aan de Marokkostraat in Alphen aan den Rijn is een woonwagenlocatie met zes woonwagens gelegen. Deze locatie is verouderd en kampt met problemen. Daarom wil de gemeente Alphen aan den Rijn, in samenspraak met de bewoners, graag de locatie verplaatsen.
  Uit studie is een locatie in de hoek van de Amerikalaan en het Weteringpad in Alphen aan den Rijn naar voren gekomen als voorkeurslocatie. De vrijkomende locatie aan de Marokkostraat kan dan herontwikkeld worden ten behoeve van het realiseren van (grondgebonden) huurwoningen.
  Om de ontwikkeling van de woonwagenlocatie aan de Amerikalaan/Weteringpad en de herontwikkeling van de locatie aan de Marokkostraat nader uit te werken, wordt hiertoe een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.  Voorgesteld besluit

  In principe in te stemmen met:
  1. de realisatie van een woonwagenlocatie aan de Amerikalaan/Weteringpad, bestaande uit zes standplaatsen inclusief bergingen;
  2. het met de huurders van de standplaatsen Marokkostraat 85, 87, 91, 93 en 95 nader uitwerken van de voorgestane koop op afbetaling voor 5 woonwagens en 5 standplaatsen inclusief bergingen;
  3. het met de huurder van de standplaats Marokkostraat 89 nader uitwerken van de voorgestane koop van een bedrijfskavel aan de J.A. Leeghwaterweg;
  4. het na opheffing van de huidige woonwagenlocatie, de grond aan de Marokkostraat uitgeven ten behoeve van de realisatie van (grondgebonden) woningen;
  5. het starten van een ruimtelijke procedure voor de locaties Marokkostraat en  Amerikalaan/Weteringpad;
  In te stemmen met:
  6. Het beschikbaar stellen van een budget ten behoeve van planvoorbereidingskosten ad. € 30.000,- en dit te dekken via een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement;
  7. De financiele gevolgen (beslispunt 6) in de begroting te verwerken via de Najaarsrapportage 2020.
  8. Vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van het budget (zie hiervoor) te starten met alle noodzakelijke werkzaamheden om het in beslispunt 1 t/m 4 geformuleerde principebesluit uit te werken in:
  a. Een voorstel om een grondexploitatie en opstalontwikkelingsexploitatie te openen voor de locatie Weteringpad;
  b. Een voorstel om een grondexploitatie of facilitaire exploitatie te openen voor de locatie Marokkostraat en
  c. Een voorstel voor planologische wijziging van de locatie Weteringpad en Marokkostraat.

 • 12

  Het college geeft antwoord op artikel 40 vragen van P.B.W. Bontekoe over de openingstijden van het Ecopark middels een brief. De openingstijden van het Ecopark zijn tijdelijk verruimd.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van raadslid P.B.W. Bontekoe over het Ecopark te beantwoorden middels de brief in de bijlage.