Overzicht College Besluiten

dinsdag 11 juni 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De gemeente heeft ruim 1000 energie aansluitingen op haar naam staan. Omdat de gemeente energiebesparing belangrijk vindt is eind 2017 een energiemonitoringssysteem aangeschaft waarmee het energieverbruik van de gemeente wordt bijgehouden en beheerd. Hiermee kan de gemeente gericht maatregelen treffen voor energiebesparing en beperking van de CO2 uitstoot. Over het jaar 2018 is een rapportage gemaakt over het energieverbruik van de gemeente.
  Uit de jaarrapportage Energie 2018 blijkt dat het elektriciteitsverbruik van de Gemeente Alphen aan den Rijn in 2018 met 24,5% is gedaald sinds 2013. Het aardgasverbruik is in deze periode met 9,2% gedaald. Voor wat betreft onze ambities uit het Actieprogramma Duurzaamheid kunnen wij concluderen dat zowel de besparing bij openbare verlichting en verkeersinstallaties als de besparing door toepassing van energiemanagement op koers ligt.  Voorgesteld besluit

  Kennis nemen van de jaarrapportage 2018 energieverbruik gemeente Alphen aan den Rijn
  en deze middels bijgevoegde brief ter informatie aan te bieden aan de raad.

 • 2

  Het college stelt de raad voor de doelgroepenverordening vast te stellen. Woningcorporaties Woonforte en Habeko hebben een zienswijze ingediend op de conceptverordening. Zij vroegen de instandhoudingstermijn te verhogen van 10 naar 20 jaar. Argument is dat in onze woningmarkt voor lange termijn een vraag naar sociale huurwoningen blijft bestaan. Door een langere termijn te kiezen, kan gegarandeerd worden dat deze woningen voor langere tijd voor de sociale huurmarkt beschikbaar blijven.

  Dit verzoek is ingewilligd. De instandhoudingstermijn is verhoogd naar 20 jaar.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:

  • De doelgroepenverordening vast te stellen;
  • Deze verordening te hanteren bij woningbouwprojecten om zodoende voldoende woningen voor lage en middeninkomens te doen realiseren, met inachtneming van de hardheidsclausule (artikel 6 in de verordening).

 • 3

  Woonforte heeft het voornemen om 12 sociale huurwoningen te realiseren aan de Brederodepeer in de woningbouwlocatie Waterrijk-West in Boskoop. Om die reden wenst Woonforte de grond te kopen van de gemeente. Woonforte wenst op korte termijn een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen en wil, na het onherroepelijk worden van de vergunning, met de realisatie van dit project starten in het derde kwartaal van 2019. De oplevering van de woningen zal naar verwachting begin 2020 plaatsvinden.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:

  • de verkoop van grond aan de Brederodepeer in het projectgebied Waterrijk-West aan Woonforte, ten behoeve van de bouw van 12 sociale huurwoningen;
  • het aangaan van bijgevoegde koopovereenkomst met Woonforte;
  • wethouder Van As te mandateren om de koopovereenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de koopovereenkomst en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan;
  • het betrekken van de financiële consequenties van dit besluit bij de eerstvolgende herziening van de grondexploitatie Waterrijk-West Boskoop.

 • 4

  Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Alphen aan den Rijn 2014-2018 is na de fusie, in 2014 vastgesteld. Het had een looptijd van 4 jaar.
  Met het aflopen van dit beleid en de nieuwe samenstelling van college en Raad, en het daarmee samenhangende coalitieakkoord, werd het tijd voor een update van het inkoopbeleid. Dit nieuwe beleid ligt nu voor.
  De doelen die de gemeente zichzelf heeft gesteld in het Coalitieakkoord 2018-2022 willen we mede bereiken door goede inkoop. Dat wil zeggen het afnemen van goederen en diensten van externe partijen, die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, tegen de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden. De gemeente wil met het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid onder andere realiseren dat gemeenschapsgeld op rechtmatige en verantwoorde wijze wordt besteed, dat inschrijvers gelijke kansen krijgen en dat er maatschappelijk verantwoord en duurzaam wordt ingekocht.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  • Kennisnemen van de ingekomen wensen en bedenkingen met betrekking tot het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019-2022 en de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Alphen aan den Rijn 2019;
  • Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Alphen aan den Rijn 2014-2018 in trekken;
  • Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019-2022 vaststellen;
  • De Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Alphen aan den Rijn 2013 in trekken;
  • De Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Alphen aan den Rijn 2019 vaststellen;

 • 5

  Het centrum van Alphen aan den Rijn is een BIZ-gebied. Ten aanzien van de BIZ gelden afspraken tussen de winkeliers/ondernemers (verenigd in de stichting VOC Alphen aan den Rijn) en de gemeente. Deze afspraken over de BIZ zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Op basis van deze uitvoeringsovereenkomst dient de BIZ stichting VOC ieder jaar een inhoudelijk en financieel jaarverslag te overleggen over het voorafgaande subsidiejaar. Na ontvangst van deze stukken stelt het college de hoogte van de BIZ subsidie van dat voorgaande jaar definitief vast. Op basis hiervan kan de eindafrekening plaats vinden. Deze eindafrekening vindt nu plaats voor 2018. De stichting heeft tevens de begroting 2019 ingediend. Op basis hiervan vindt de uitbetaling van het voorschot plaats.  Voorgesteld besluit

  • Het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2018 van de stichting VOC Alphen aan den Rijn goed te keuren;
  • De definitieve BIZ opbrengst 2018 voor BIZ VOC vast te stellen op € 135.484,-;
  • Het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2018 (€ 129.828,36) en de werkelijke BIZ opbrengst 2018 (€ 135.484,--) ter hoogte van € 5655,64 conform de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst over te maken aan de BIZ VOC;
  • De begroting 2019 goed te keuren en op basis daarvan een voorschot van 50% van de totaal opgelegde BIZ-heffing 2019 ( €141.000) uit te keren ad € 70.500.

 • 6

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om voor strategisch advieswerk binnen de opdracht Perspectief voor Landschap en Stad af te wijken van het inkoopbeleid. Met KuiperCompganons en Brink Management/Advies wordt een raamovereenkomst gesloten voor strategisch advisering in het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van het “Perspectief voor Landschap en Stad”.  Voorgesteld besluit

  Gebruik te maken van mogelijkheid om af te wijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor strategisch advieswerk binnen de opdracht “Perspectief voor Landschap en Stad” en hiervoor met KuiperCompagnons en Brink Management/Advies een raamovereenkomst te sluiten.

 • 7

  Het huidige contract met Van Voskuilen Woudenberg B.V. loopt op 1 juni 2019 af. Momenteel is een projectteam bezig om een nieuwe vorm van aanbesteden in de markt te zetten, namelijk een Dynamisch Aankoop Systeem voor de openbare verlichtingsinstallaties van de gemeente Alphen aan den Rijn. Om deze nieuwe vorm van aanbesteden in de markt te zetten, is er meer tijd nodig dan beoogd. Om de tijd te overbruggen en om de werkzaamheden rondom de openbare verlichtingsinstallaties doorgang te bieden, is het besluit genomen om de tijdelijke opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden enkelvoudig onderhands te gunnen aan de huidige aannemer Van Voskuilen Woudenberg B.V. met een looptijd tot 31 december 2019.  Voorgesteld besluit

  Gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid om het tijdelijke contract met firma Voskuilen Woudenberg BV te verlengen tot 31 december 2019.

 • 8

  De gemeente sluit met ontwikkelaar E. Looren de Jong Holding B.V. een anterieure exploitatieovereenkomst (AEO) voor de ontwikkeling van 9 appartementen aan de Rozenlaan in Boskoop. Door deze ontwikkeling wordt het gemeentelijk monument en het vroegere partycentrum “de Rozenburcht” opgeknapt. De monumentale voorgevel blijft bestaan, de achterbouw wordt gesloopt en er komt een nieuwe aanbouw. Door het afsluiten van een anterieure exploitatieovereenkomst maken de gemeente en de ontwikkelaar afspraken over het programma, de te volgen ruimtelijke procedure om de ontwikkeling mogelijk te maken en de te betalen kosten. Uiteindelijk zal wethouder G.P. van As de overeenkomst ondertekenen namens het college.  Voorgesteld besluit

  1. Met E. Looren de Jong Holding B.V. bijgevoegde anterieure exploitatieovereenkomst te sluiten;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;