Overzicht College Besluiten

dinsdag 18 juni 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor om het deelgebied “Oog van Koudekerk” en de locatie “Oostvaartpark” te betrekken in het haalbaarheidsonderzoek voor de opdracht Perspectief voor landschap en stad. Dit Perspectief beschrijft hoe landschap en stad elkaar kunnen versterken door landschap, water en wonen op een goede manier met elkaar te combineren. Uit het recent opgestelde onderzoek blijkt dat deelgebied “Oog van Koudekerk” en de locatie “Oostvaartpark” kansen bieden om deze functies in het gebied een plek te geven.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om op basis van het addendum "Oude Rijnzone" de volgende locaties te betrekken in het haalbaarheidsonderzoek voor de opdracht Perspectief voor landschap en stad:
   a. Deelgebied "Oog van Koudekerk";
   b. Locatie Oostvaartpark, gelegen in deelgebied “ten zuiden van de Oude Rijn”.

  2. De gemeenteraad voor te stellen om op basis van het addendum "Oude Rijnzone" de volgende locaties niet te betrekken in het haalbaarheidsonderzoek voor de opdracht Perspectief voor landschap en stad:
   a. Deelgebied “Ten zuiden van de Oude Rijn"; met uitzondering van de locatie Oostvaartpark;
   b. Deelgebied “Halte West";
   c. Deelgebied "Hoorn West en Prinsenschouw".

 • 2

  In de brief worden artikel 40 vragen van de CDA-fractie beantwoord. Het betreft vragen over de loopafstand naar ondergrondse afvalcontainers en specifiek over de nieuw te plaatsen afvalcontainers bij de Boomgaard in Boskoop.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met beantwoording van artikel 40 vragen middels bijgevoegde brief.

 • 3

  De heer Straver heeft namens de fractie PVDA vragen conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad gesteld aan het college. Deze vragen gaan over het datalek dat op dinsdag 11 juni heeft plaatsgevonden. Het datalek betrof de verzending van de specificatie van de vakantietoeslag aan alle inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet. Door een fout zijn de specificaties per ongeluk dubbelzijdig geprint.
  In de beantwoording heeft het college antwoord gegeven op de gestelde vragen.  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met het verzenden van bijgevoegde antwoordbrief voor de beantwoording van vragen van de heer Straver binnen het kader van artikel 40 orde van reglement over het datalek

 • 4

  Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Stichting HALT kortlopende interventies ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving.
  Stichting HALT heeft voor de Gemeente Alphen aan den Rijn in het jaar 2018 preventieve activiteiten verricht. Door middel van de inhoudelijke verantwoording en het financiële jaarverslag 2018 inclusief accountantsverklaring legt Stichting HALT verantwoording af over de besteding van de reeds ontvangen subsidiegelden.  Voorgesteld besluit

  Het college wordt gevraagd om de subsidie voor Stichting HALT over het jaar 2018 op een totaalbedrag van € 52.165,- definitief vast te stellen.

 • 5

  In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment komt met de teelt en verkoop van hennep en hasj voor recreatief gebruik; het experiment gesloten coffeeshopketen.
  De gemeenteraad heeft destijds een motie aangenomen waarbij hij de burgemeester verzocht ons aan te melden voor deelname aan het experiment. Inmiddels zijn de contouren en spelregels van het experiment bekend. Op basis van deze spelregels en gesprekken met onze huidige coffeeshops stelt de burgemeester aan de gemeenteraad voor om af te zien van deelname wegens een gebrek aan draagvlak onder de coffeeshophouders en te grote risico’s voor ongewenste neveneffecten.  Voorgesteld besluit

  • Instemmen met de antwoordbrief aan de minister van Justitie en Veiligheid over het experiment gesloten coffeeshopketen.
  • Deze antwoordbrief ter informatie sturen aan de gemeenteraad van 27 juni 2019.

 • 6

  Op basis van artikel 4 van onze Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt het college jaarlijks aan de raad een kadernota aan. De kadernota is een richtinggevend document met
  daarin de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de programmabegroting van
  het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast.
  Met de Kadernota 2020 geeft het college richting aan de voorbereiding van de aankomende Programmabegroting 2020-2023.

  De financiële positie van de gemeente staat sterk onder druk door kostenstijgingen bij veel onderhoudsprogramma’s, waarmee de gemeente haar voorzieningen in stand houdt, bij de verbonden partijen, waarin de gemeente deelneemt en die diensten aan onze inwoners leveren en bij veel bouwprojecten, zoals het onderwijshuisvestingsprogramma voor het primair en speciaal onderwijs en de MFA in Zwammerdam. Om de gevolgen van deze kostenstijgingen op te kunnen vangen stelt het college op korte termijn een pakket aan maatregelen voor, dat structureel € 2,5 miljoen aan ruimte moet opleveren. Daarmee krijgt de gemeente weer een sluitende begroting. Om ook in de toekomst over een gezonde financiële positie te kunnen beschikken, om eventuele nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen of om nieuwe voorzieningen voor onze inwoners te kunnen realiseren, voert de gemeente dit najaar en komend voorjaar een kerntakendiscussie. Dit moet voor € 5 miljoen aan keuzeruimte, die in de volgende kadernota, Kadernota 2021 aan de raad zal worden voorgelegd. Ook onderzoekt de gemeente of de lastendrukverlaging die met ingang van 2022 ontstaat door de afschaffing van de precariobelasting via de OZB behouden kan blijven als algemeen dekkingsmiddel voor het behoud van onze gemeentelijke voorzieningen.  Voorgesteld besluit

  1. De Kadernota 2020 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

 • 7

  Op basis van artikel 8 van onze Financiële verordening (op grond van artikel 212 van de Gemeentewet) biedt het college minimaal eens in de vier jaar een Nota reserves, voorzieningen en rentebeleid ter vaststelling aan de raad aan. De Nota reserves, voorzieningen en rentebeleid bevat regels ten aanzien van de wijze waarop reserves en voorzieningen worden gevormd en besteed en de wijze waarop de kosten voor het gebruik van financieringsmiddelen worden toegerekend in de programmabegroting.
  Het beleid voor de omgang met reserves en voorzieningen verandert niet ten opzichte van de vorige nota uit 2015. Wel is het beleid voor de omgang met de kosten voor het gebruik van financieringsmiddelen (rente) aangepast aan het Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV 2016.
  Dit heeft geen gevolgen voor de huidige begroting 2019 of volgende begrotingen. Alle benodigde wijzigingen naar aanleiding van de vernieuwing van het BBV in 2016 zijn al met ingang van onze begroting 2017 geïmplementeerd.
  Als uitwerking van het beleid in de nota wordt het voorstel gedaan om een 30-tal bestemmingsreserves te clusteren tot 4 domeinreserves en de IRS-reserve in te brengen in de Algemene Reserve. De nadere uitwerking hiervan wordt verwerkt in de begroting 2020.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de nota reserves, voorzieningen en rentebeleid 2019 vast te stellen met daarin opgenomen de volgende voorstellen:
   a. de bundeling van de ca. 30 bestemmingsreserves tot 4 “domeinreserves”;
   b. het overhevelen van de Reserve IRS naar de Algemene Reserve.

 • 8

  Bij besluit van 15 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan Rijnpark vastgesteld. Tegen dit besluit zijn een aantal beroepschriften ingediend die gegrond zijn verklaard. Dit heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan op diverse punten is vernietigd en het bestemmingsplan opnieuw in procedure moet worden gebracht. De vernietigde punten zijn hersteld. In verband met de geurcontour van Latexfalt is het stedenbouwkundig plan iets aangepast, waardoor alle woningen buiten deze contour liggen. Dit is vertaald naar een nieuw ontwerpbestemmingsplan Rijnpark dat ter inzage wordt gelegd.  Voorgesteld besluit

  1. De bestemmingsplanprocedure voor bestemmingsplan Rijnpark met identificatienummer NL.IMRO.0484.BPKR12Rijnpark-ON02 te starten;
  2. De raad te informeren via de lijst van mededelingen.

 • 9

  De eigenaar van het perceel Rietveldsepad 6L te Alphen aan den Rijn heeft eerder een vergunning aangevraagd voor nieuwbouw van een recreatiewoning op het betreffende perceel Rietveldsepad 6L. Toen is aangegeven dat als hij een recreatiewoning van niet groter dan 70m2 binnen het bouwvlak plaatst dit vergunningvrij is. Hierop heeft de eigenaar de recreatiewoning zonder vergunning geplaatst, echter abusievelijk buiten het bouwvlak. Op verzoek van de eigenaar wordt het bestemmingsplan zodanig aangepast dat de recreatiewoning qua functie past binnen het bestemmingsplan en vergunningvrij kan worden geplaatst. Vanuit ruimtelijk oogpunt bestaan tegen deze verplaatsing geen bezwaren.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Het bestemmingsplan ‘Rietveldsepad 6L’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Arietveldsepad6L-VA01 met de bijbehorende bestanden, ongewijzigd vast te stellen;
  2 de analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan ‘Rietveldsepad 6L, Alphen aan den Rijn’ vast te stellen;
  3 geen milieueffectrapport te maken omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  4 geen exploitatieplan, zoals bedoeld in de Wro, vast te stellen omdat de kosten van de grondexploitatie door de exploitatieovereenkomst anderszins verzekerd zijn.

 • 10

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid. De organisaties die de Vakantie Kinderspelen Zwammerdam en de Verenigingenmarkt Alphen aan den Rijn organiseren, ontvangen een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  • een bijdrage van € 2.350,- toekennen aan de organisatoren van activiteiten in 2019 die de sociale samenhang in de gemeente ten goede komen, vanuit het budget evenementen sociale samenhang.
  • de aanvraag voor een benefietconcert KWF afwijzen.

 • 11

  Om te voorkomen dat de gronden binnen het gebied Noordrand I, gelegen aan de noordzijde van Alphen aan den Rijn, ten westen van de Herenweg, ten zuiden van de Kruisweg, ten oosten van Woubrugseweg en ten noorden van de Heuvelweg, worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied tot onder meer woningbouw verliest, stelt het college van b. en w. voor om op deze locatie een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen c.q. bestendigen.

  Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het betreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen.

  De eigenaren van de betreffende percelen dienen hun eigendom op de percelen bij voorgenomen vervreemding eerst aan de gemeente aan te bieden. Het gemeentelijk voorkeursrecht maakt het de gemeente mogelijk een actief grondbeleid te voeren bij de ontwikkeling van de betreffende percelen en zelf de regie te houden bij de uitvoering van haar plannen. Het gemeentelijk voorkeursrecht voorkomt, dat een andere partij zich in het gebied een positie verschaft, waardoor de gemeentelijke regierol kan worden verstoord.  Voorgesteld besluit

  1 Te concluderen dat er op het collegebesluit (243866, 2 april 2019) voor het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht (WVG) op locatie “Noordrand I” één zienswijzen (na verstrijken van de periode waarbinnen zienswijzen ingediend kunnen worden) is ingediend en er geen aanleiding bestaat om het concept raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen.
  2 De gemeenteraad voor te stellen om het gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 5 (Wvg) op locatie “Noordrand I” te bestendigen, conform bijgevoegd raadsvoorstel.
  3 De gemeenteraad voor te stellen de indiener van de zienswijze met bijgevoegde brief te informeren over hun zienswijze op de WVG.

 • 12

  In de brief worden artikel 40 vragen beantwoord van Raadslid Bontekoe over afvalinzameling.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met beantwoording van artikel 40 vragen zoals in bijgevoegde brief.