RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 2 december 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
G. van den Ham
Toelichting:

Mededelingen voor raadscommissieleden:
Voor een efficient verloop van de vergadering verzoeken wij u technische vragen voor woensdag 24 november 10.00 uur, de antwoorden komen op maandag 29 november 2921.
De spreektijdenregeling is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht en geen mededelingen, daarom begint de vergadering om 20.00 uur

 • 3

  Op 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd.
  Om een aantal redenen zijn er nu wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te actualiseren. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen.
  Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd. Zo is de integrale aanvraag- en beoordelingsprocedure voor Wmo en Jeugdhulp uitgebreid met een stappenplan. Hoe een aanvraag in het kader van jeugdhulp wordt beoordeeld komt hiermee explicieter aan bod.
  Verder is een solide basis in de Verordening gelegd voor de mogelijkheid om een toezichthouder rechtmatigheid aan te wijzen.
  Voor de Wmo 2015 is bij het afwegingskader voor huishoudelijke ondersteuning, waar naar alle omstandigheden wordt gekeken, financiële draagkracht opgenomen als een van de omstandigheden bij de beoordeling of er sprake is van voloende eigen kracht en voldoende zelfredzaamheid. De uitvoering van de mantelzorgwaardering wordt in overeenstemming met de Aanbesteding van de Opdracht Ondersteuning belegd bij de Opdrachtnemer Ondersteuning.
  Voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is ‘Vroegsignalering’ verankerd in de Nadere regels en Verordening. Ook zijn regels voor de Participatiewet, als gevolg van jurisprudentie en wetswijziging, aangepast. Verder zijn de wijzigingen voor de Participatiewet van taalkundige en technische aard.
  Verder is een algemeen artikel voor Inburgering aan de Verordening toegevoegd, die het mogelijk maakt om op een later moment nadere regels toe te voegen op het moment dat de landelijke modelbepalingen voor Inburgering gereed zijn. Naar verwachting is dit aan het eind van 2021 of begin 2022.
  Tot slot zijn de artikelen met betrekking tot de Adviesraad Samenleving gewijzigd, en daarmee in lijn gebracht met het vastgestelde Huishoudelijk Regelement van de Adviesraad Samenleving. In het huishoudelijk reglement van de Adviesraad Samenleving zijn de werkwijze en de bevoegdheden uitgewerkt.
  Over de voorgestelde wijzigingen van de Verordening en de Nadere regels is advies gevraagd aan de Adviesraad Samenleving van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij hebben daarover een advies uitgebracht. De wijzigingen van de Verordening zijn ook gedurende een periode van 6 weken voor inspraak vrijgegeven.
  Aan de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn zullen de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling worden aangeboden.  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit:
  1.Vaststellen van de wijziging op de Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn, met ingang van 1 januari 2022, onder voorwaarde dat de raad op 16 december 2021 akkoord gaat met de wijzigingen op de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn.
  2.Instemmen met vaststelling van het huishoudelijk reglement Adviesraad Samenleving (HHR) door Adviesraad Samenleving
  Voorstel aan de raad:
  3.De wijziging van de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn aanbieden aan de raad van 16 december 2021 voor definitieve vaststelling.

 • 4

  In Benthuizen wordt nieuwbouw voor de Brede school Benthuizen gerealiseerd alsmede Sporthal De Hil gerenoveerd om zodoende te voorzien adequate en toekomstbestendige voorzieningen voor onderwijs, bewegingsonderwijs en sport in en voor Benthuizen. Door grote onvoorziene bouwprijsstijgingen hebben de aanbestedingen van beide projecten niet tot het gewenste resultaat geleid. Met het versoberen van de projecten en een aanvullende financiering wordt dit gerepareerd.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Voor de aanvullende bouwkosten van de nieuwbouw van de Brede School Benthuizen een krediet beschikbaar stellen van € 801.724,-;
  2. De investering, conform beleid af te schrijven in 40 jaar, en de kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting;
  3. De benodigde dekking voor de totale kapitaallasten (rente en afschrijving) ad. € 1.212.608,- te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de reserve onderwijshuisvesting;
  4. Voor de aanvullende bouwkosten van de renovatie van De Hil een krediet beschikbaar stellen van € 534.646,-;
  5. De investering, conform beleid af te schrijven in 25 jaar, en de kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting;
  6. De benodigde dekking voor de totale kapitaallasten (rente en afschrijving) ad. € 708.406,- te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de reserve onderwijshuisvesting.

 • 4.1

  De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt samen met de schoolbesturen op haar grondgebied voor goede schoolgebouwen. Scholen kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een voorziening, bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Aan de hand van de verordening voorzieningen huisvesting 2015 stelt de gemeente elk jaar een lijst vast waarop staat welke voorzieningen worden toegekend en welke voorzieningen worden afgewezen. De gemeente doet dit na overleg met de schoolbesturen. Dit besluit heeft betrekking op uitvoering in het kalenderjaar 2022. De aanvragen aangaande nieuwbouw of uitbreiding zijn conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De dekking voor het IHP is meegenomen in de kadernota 2020.  Voorgesteld besluit

  De Raad voor te stellen:

  1. Het programma en overzicht voorzieningen in de huisvesting 2022 vast te stellen voor een bedrag van € 1.835.000 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten onttrekken aan de reserve Onderwijshuisvesting;
  2. De uit het Programma Onderwijshuisvesting 2022 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2022-2025 conform vaststellen;
  3. Overeenkomstig artikel 14 van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Alphen aan den Rijn 2015, de schoolbesturen op de hoogte te stellen van dit besluit.

 • 4.2
 • 4.2.a

  Collegebesluit:
  De Eben-Haëzerschool in Boskoop vervangt de twee verzakte semipermanente lokalen door permanente nieuwbouw zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Alphen aan den Rijn (IHP). Naast de middelen hiervoor beschikbaar te stellen door de gemeente doet ook het schoolbestuur een investering om een kwaliteitsimpuls aan de leeromgeving te geven en extra duurzaamheidsmaatregelen te implementeren. Als gevolg van de extreem toegenomen grondstofprijzen en de schaarste in arbeidskrachten in de bouwwereld, zijn de geoffreerde bouwkosten toegenomen en is het schoolbestuur geconfronteerd met een tekort van € 231.446,-
  De gemeente Alphen aan den Rijn stelt hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 150.000,- beschikbaar.


 • 4.2.b

  Voor de realisatie van het Wijkcentrum Briljantstraat is door de gemeenteraad van de Gemeente Alphen aan den Rijn in 2020 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor de realisatie. Door de gestegen bouwkosten is er een tekort ontstaan van € 260.000,- om het wijkcentrum te realiseren. Dit tekort is niet op te vangen door nog verder te bezuinigingen. Met dit besluit wordt voorgesteld om een bedrag van € 359.578,- (bouwkostenstijging vermeerderd met afschrijving) beschikbaar te stellen om de bouwkostenstijging op te vangen.


 • 4.2.c

  In het coalitieakkoord “Groene stad met Lef!” 2018-2022 stelt het college integraal gebiedsgericht te willen werken. In het uitvoeringsprogramma is dit vertaald naar de bestuursopdracht “doorontwikkeling gebiedsgericht werken”, die in september 2018 is vastgesteld. Medio oktober 2020 heeft het college het besluit genomen om de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken verder te brengen met concrete werkafspraken en een voorstel voor de vervolgstappen. (321072). Met dit besluit worden de volgende concrete stappen gezet naar de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken: Vorming fysieke gebiedsteams en gebiedstafels voor
  de vijf gebieden.


 • 4.2.d

  Bespreken in de raadscommissie op verzoek van D66 in verband met eerder aangenomen motie (bijgevoegd).

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in omvang (qua vierkant meters) en kwalitatief gezien onvoldoende sporthal faciliteiten om de binnensport op een volwaardige manier te faciliteren. Bovendien neemt de vraag naar binnensportfaciliteiten toe omdat het Onderwijs (Primair en Voortgezet) een vraag heeft naar extra sportzalen en de huidige planning van de toedeling van de sportactiviteiten onder druk staat. Uit marktonderzoek is gebleken dat Alphen aan den Rijn op basis van het aantal inwoners ca. 6 gymzaal eenheden minder heeft dan andere gemeenten met een gelijk aantal inwoners. Vanuit de hierboven aangegeven constateringen is deze bestuursopdracht opgesteld, waarbij het onderzoeksresultaat aan de raad wordt voorgelegd. Het resultaat van de bestuursopdracht is een rapportage waarin aangegeven wordt welke voorzieningen/uitgangspunten t.b.v. omgeving, gebruikers en multifunctionaliteit in de uitwerking meegenomen worden en welke kosten hieraan verbonden zijn. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een beslissing de uitvoeringsplannen wel of niet te gaan vormgeven.
  Op basis van deze bestuursopdracht wordt het onderzoek naar een MFS verder uitgewerkt waarna deze medio april/mei 2022 aan het college en de raad wordt voorgelegd.