Overzicht College Besluiten

dinsdag 9 april 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De gemeenten Alphen aan den Rijn werkt regionaal samen om beleidsdoelen te realiseren. Wij werken ook samen met Holland Rijnland. Holland Rijnland is een vrijwillige maar niet vrijblijvende samenwerking van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad. Binnen Holland Rijnland wordt samen gewerkt om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van burgers, bedrijven en instellingen te verbeteren. Voor de periode 2019 – 2023 is een nieuwe Regionale agenda Holland Rijnland in de maak. Deze agenda wordt besproken tijdens een mini-college-conferentie op 9 april. Leidend voor het college van Alphen aan den Rijn is dat samenwerking met Holland Rijnland ten goede komt aan onze inwoners en dat de samenwerking slagvaardig en participatief is.  Voorgesteld besluit

  Tijdens de mini-college-conferentie de volgende punten in te brengen:
  o bij regionale samenwerking de vraag centraal te stellen: wat doen we op welk niveau?
  o Voor te stellen om in de regionale agenda Holland Rijnland te werken met een basispakket en pluspakket.
  o Het belang te benadrukken dat Holland Rijnland zich doorontwikkelt en dat nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld.
  o In overweging te geven om de komende periode een fundament te leggen voor een regionaal gesprek over de samenwerking op de schaal van Holland Rijnland.

 • 2

  De Stichting belangenbehartiging Greenport Boskoop (hierna: SBGB), de Stichting Beheer Sierteeltgelden Regio Boskoop (hierna: Stichting Sierteeltgelden) en de gemeente spannen zich in voor een goede infrastructuur in Boskoop. Hierbij hoort ook de herstructurering in Boskoop-West. In dit convenant wordt een bijdrage van het bedrijfsleven van € 150.000, oorspronkelijk was 50% (€ 75.000,-) bedoeld voor het verbreden van de Randenburgsebrug in de rondweg Boskoop-Oost, ingezet voor het doortrekken van de Roemer naar de Burgemeester Smitweg. De Gemeente Alphen aan den Rijn zegt toe om het onderzoek te vervolgen naar de mogelijkheden om de brug te verbreden en eventueel een vaste brug te realiseren in de oostelijke rondweg ter plaatse van de Randenburgseweg en de reservering in de meerjarenplanning voor het vervangen van de brug te handhaven.  Voorgesteld besluit

  Een convenant te sluiten met de Stichting beheer Sierteeltgelden Regio Boskoop en de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop inzake de bijdrage aan de Verlengde Roemer en het streven naar een nieuwe brug in de randweg ter hoogte van de Randenburgseweg.

 • 3

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Woonkavel Omloop, Boskoop vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een woonkavel op het zuidelijke gedeelte van een perceel tussen de Omloop en het Reijerskoop te Boskoop, kadastraal bekend Boskoop, sectie B, nummer 6166.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Woonkavel Omloop, Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKwkomloop-ON01 vast te stellen;
  2. Het onder punt sub 1 genoemde ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

 • 4

  In Holland Rijnland wordt op verzoek van de provincie een regionale bedrijventerreinenstrategie opgesteld. Hierin worden afspraken vastgelegd hoe de regio Holland Rijnland om zal gaan met de geraamde behoefte aan bedrijventerreinen richting 2030 op basis van eerdere onderzoeken van Stec. In de op 12 maart 2019 vastgestelde notitie over bedrijventerreinen is door het College van Burgemeester en wethouders een keuze gemaakt over hoe de gemeente Alphen aan den Rijn om wil gaan met de (geraamde) vraag naar bedrijventerreinen richting 2030. Deze keuze is meegenomen als input voor de (sub)regionale overleggen met betrekking tot de regionale bedrijventerreinenstrategie. Op basis van een extra portefeuillehouderoverleg (PHO) economie Holland-Rijnland dd. 20 maart 2019 is als tussenproduct een aantal uitgangspunten geformuleerd, waarin per subregio wordt aangegeven op welke wijze zij tegemoet kan komen aan de geraamde behoefte aan bedrijventerreinen, zowel kwantitatief als kwalitatief. De notitie met uitgangspunten wordt besproken in de colleges van de Burgemeester en wethouders van de dertien betrokken gemeenten ter toetsing van het draagvlak enerzijds en anderzijds om te bepalen op welke wijze de gemeenteraad betrokken zal worden bij de Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de uitgangspunten ‘Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland 2019’ zoals deze voor de gemeente Alphen aan den Rijn (ook in relatie tot de subregio Rijn –en Veenstreek) worden voorgesteld ter nadere uitwerking tot een regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland;
  2. De gemeenteraad te informeren over de notitie ‘uitgangspunten Regionale bedrijventerreinenstrategie’ door middel van een informatiemarkt;
  3. De uitgangspunten voor de Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland 2019 ook voor te leggen aan de EDBA ter consultatie en het advies en input mee te nemen in het verdere proces.

 • 5

  Het college van B&W heeft in september 2018 besloten voornemens te zijn om het Zuidwijk af te sluiten voor vracht- en landbouwverkeer. Verder onderzoek in samenwerking met afgevaardigde bewoners en bedrijven van het Zuidwijk, het Reijerskoop en de Overslag heeft geconstateerd dat de afsluiting gewenst is aan het Reijerskoop. Het verbod geldt voor vracht- en landbouwverkeer en de afsluiting wordt fysiek aangebracht tussen de 2de Overslag en de Rozenlaan. Door het instellen van het verbod ontstaan er nieuwe routes voor vracht- en landbouwverkeer. Om dit op een veilige en comfortabele manier plaats te laten vinden, zijn infrastructurele aanpassingen op een aantal locaties gewenst. Ook is het gewenst om de bewegwijzering naar de bedrijven van Boskoop-oost aan te passen en te verduidelijken.
  Aan dit collegebesluit is een verkeersbesluit gekoppeld, waartegen gedurende 6 weken bezwaar en beroep kan worden ingesteld.  Voorgesteld besluit

  Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

  1. het verkeersbesluit zoals bijgevoegd als bijlage 1 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de te treffen infrastructurele maatregelen ter ondersteuning van het verkeersbesluit;
  3. Alle maatregelen zoals bedoeld bij punt 2 uit te voeren na afhandeling van bezwaar en beroep op het verkeersbesluit;
  4. De kosten voor verkeersmaatregelen Reijerskoop (routering van de bewegwijzering) ad. € 30.000,- voor 50% te dekken uit een reeds toegezegd, maar via de jaarrekening 2018 nog te verantwoorden subsidie en voor 50% uit een provinciale subsidie (in aanvraag/nog niet beschikt);
  5. De kosten van de infrastructurele aanpassingen ad. € 120.000,- ten laste te brengen van het reeds beschikbare budget verkeersveiligheidsaanpassingen (dekking via reserve IRS);
  6. De mutatie onder punt 4 in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2019;
  7. De raad te informeren door dit collegebesluit te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken.

 • 6

  In de brief worden artikel 40 vragen beantwoord van Nieuw Elan over de situatie aan de Dorpsstraat in Hazerswoude Dorp. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de brief van werkgroep ‘Dorpsstraat vrij van zwaar verkeer’, waarin wordt gepleit om het zware verkeer te weren uit de Dorpsstraat in Hazerswoude Dorp.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met beantwoording van artikel 40 vragen zoals in bijgevoegde brief.

 • 7

  De wereld verandert in een rap tempo. De samenleving wordt complexer en dynamischer en dat brengt onzekerheden met zich mee. Voor overheden de uitdaging om zich aan te passen om mee te kunnen bewegen op de dynamiek van de samenleving. In deze context hebben we als gemeente Alphen aan den Rijn in het Sociaal en Maatschappelijk Domein te maken met een groot speelveld waarin meerdere organisaties zich bewegen op veel verschillende, maar ook samenhangende vlakken. Van jeugdzorg tot sportstimulering, van dagbesteding tot huishoudelijke ondersteuning, van de bibliotheek tot de begeleiding van statushouders en nog veel meer.

  Dit speelveld gaat per 2021 veranderen. Het gaat specifiek om een aantal onderdelen van het sociaal en maatschappelijk domein waar de gemeente verantwoordelijk voor is.
  Meerdere opdrachten die we als gemeente hebben gegeven, lopen definitief af per januari 2021. Daarnaast krijgt de Gemeente nieuwe taken, ook per januari 2021.

  Opdrachten die definitief aflopen:
  -Tom in de Buurt voor de opdracht Sociale Participatie
  -Boost voor de opdrachten Opgroeien en Ontwikkelen I en II en Talentontwikkeling
  -Alphen Beweegt voor de opdracht Gezonde Leefstijl
  -Meyra en Welzorg voor de opdracht Wmo-hulpmiddelen

  Nieuwe taken:
  -Maatschappelijke Zorg
  -Inburgering

  De gemeente start een participatietraject met inwoners, adviesraden, vrijwilligersorganisaties, huidige en nieuwe aanbieders en andere professionele organisaties zoals huisartsen en scholen, om te komen tot nieuwe opdrachten per 2021. Via de website van de Gemeente kunnen geïnteresseerden dit proces volgen en zich op korte termijn aanmelden voor bijeenkomsten.  Voorgesteld besluit

  -Kennis te nemen van het proces om te komen tot nieuwe opdrachten in het Sociaal en Maatschappelijk Domein per januari 2021
  -Het voornemen vast te stellen om de subsidie aan de RDOG, MEE en Participe per 1-1-2021 stop te zetten en hier een brief over te sturen aan de betreffende organisaties.
  -De raad te informeren via een brief over het proces om te komen tot nieuwe opdrachten in het Sociaal en Maatschappelijk Domein per januari 2021.

 • 8

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Capelle aan den IJssel en Gouda, sturen een brief naar de provincie Zuid-Holland waarin aandacht wordt gevraagd voor Cultuur bij het opstellen van een beleidsakkoord voor de aankomende bestuursperiode.
  De gemeente Alphen aan den Rijn is goed uitgerust om met lokale partijen de culturele basisvoorzieningen vorm te geven, in dit verband is ook een cultuurvisie opgesteld die richting geeft aan het cultuurbeleid van de gemeente voor komende jaren. Maar er is ook een rol weggelegd voor de provincie op de volgende punten:

  • topvoorzieningen en spreiding van aanbod voor cultuurparticipatie binnen de provincie;
  • de borging van een gelijk kwaliteitsniveau en financiering van cultuureducatie;
  • en het behoud van voorzieningen die belangrijk zijn in de ontwikkeling en persoonsvorming van onze inwoners  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van bijgevoegde conceptbrief aan de provincie Zuid-Holland betreffende het cultuurbeleid
   namens een aantal gemeenten in de regio;
  • de wethouder cultuur, dhr. Maat, te machtigen de brief namens het college te ondertekenen.