Overzicht College Besluiten

dinsdag 14 mei 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De gemeente Alphen a/d Rijn wil de transitie naar waterstof als schone “brandstof” en energiedrager stimuleren door mee te doen met het realiseren van een “Smart onderwijsbus”. Deze bus brengt het (MBO) onderwijs in het Groene Hart dichter bij bedrijven. Met (financiële) steun van de provincie Zuid-Holland is met MBO Rijnland een Programma van Eisen voor de bus ontwikkelt waarbij deze niet alleen een functie heeft als vervoersmiddel en onderwijsmiddel, maar tegelijk een showcase is voor nieuwe schone technieken zoals elektrisch rijden en rijden op waterstof. De bus wordt ontwikkeld door Accenda Delft tot een mobiel high-tech fieldlab voor nieuwe automotive technieken in Zuid-Holland en het Groene Hart. Het onderhoudsteam van het gemeentelijk wagenpark en de bedrijven in de gemeente kunnen profiteren van de kennis die bij het bouwen van de bus en het waterstofvulpunt wordt opgedaan. Na realisatie zal de bus ook in Alphen a/d Rijn rijden en ingezet kunnen worden als “showcase” en “powerplant”. De bijdrage aan de gemeente Alphen a/d Rijn van €50.000,- wordt ingezet als cofinanciering voor het totale project dat door vele partners wordt gedragen en gefinancierd.  Voorgesteld besluit

  1. Een bijdrage (co- financiering) van €50.000,- beschikbaar stellen ten behoeve van het realiseren van het project smart “H2Onderwijs&Demonstratiebus”;
  2. Deze bijdrage te dekken via het in de reguliere begroting beschikbare incidentele budget op de post Gemeentelijk milieubeleid.

 • 2

  De “Beleidsnota kinderboerderijen en dierenweides gemeente Alphen aan den Rijn 2019” is opgesteld zodat de gemeente een visie heeft op de kinderboerderijen en dierenweides in de gemeente. Deze visie is bedoeld om duidelijk te maken wat de gemeente verwacht van deze voorzieningen en laat zien hoe deze kunnen doorontwikkelen. Daarnaast had de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) de afgelopen jaren te maken met aanhoudende tekorten op het gebied van personeel en financiën. In de visie is daarom als oplossing opgenomen dat de gemeente kinderboerderij Bospark als hertenkamp in eigen beheer neemt. SAK heeft zo meer personeel en financiën om de kinderboerderijen Zegersloot en de Contactweide in Boskoop, beter te kunnen exploiteren. Omdat kinderboerderijen een maatschappelijke subsidie ontvangen voor de exploitatie van de kinderboerderijen, zijn er voor deze voorziening aanvullende uitgangspunten opgesteld, zodat beter gestuurd kan worden op kwaliteit. Dit zijn inhoudelijke uitgangspunten over de effecten die een kinderboerderij moet bereiken, maar ook organisatorische uitgangspunten over bijvoorbeeld dierenwelzijn en veiligheid op de kinderboerderij.  Voorgesteld besluit

  1. Wethouder Maat te mandateren om wijzigingen aan te brengen in de besluitvormingsdocumenten.
   De gemeenteraad voor te stellen:
  2. De nota van inspraak en wijzigingen, naar aanleiding van de concept beleidsnota kinderboerderijen gemeente Alphen aan den Rijn, vast te stellen;
  3. De beleidsnota kinderboerderijen en dierenweides gemeente Alphen aan den Rijn vast te stellen.

 • 3

  In de raadsvergadering van 28 maart jl zijn vragen gesteld over het onderhoud van het gebouw Reijerskoop 4a (waarin jongerencentrum The Cube is gehuisvest) dat door stichting Max wordt gehuurd. Burgemeester en wethouders beantwoorden deze vragen met een collegebrief.  Voorgesteld besluit

  De vragen over het onderhoud van het gebouw Reijerskoop 4a (The Cube) in Boskoop schriftelijk te beantwoorden.

 • 4

  Tijdens de crisis in de woningmarkt is het woningbouwplan Weidelanden in Hazerswoude-Dorp overgenomen door een andere ontwikkelaar. Om de woningbouw vlot te trekken is besloten om de verplichting tot het bouwen van sociale woningen te laten vervallen. Wel hebben gesprekken plaatsgevonden om te kijken of sociale woningbouw alsnog realiseerbaar is. Dit is niet het geval gebleken. In het huidige bestemmingsplan is dit wel opgenomen. Om de laatste vergunningen af te kunnen geven moet het bestemmingsplan op dit punt worden aangepast. Het college gaat deze herziening van het bestemmingsplan dan ook voorbereiden. Met woningbouwvereniging Habeko zijn wij in gesprek over een andere locatie in Hazerswoude-Dorp om sociale woningbouw te realiseren.  Voorgesteld besluit

  1. Een herziening van het bestemmingsplan voorbereiden, waarin de eis om 20% sociale woningbouw naar beneden wordt bijgesteld, zodat medewerking kan worden verleend aan de resterende aanvragen omgevingsvergunning in Weidelanden.
  2. De mogelijkheden ten aanzien van sociale woningbouw elders in Hazerswoude-Dorp verder uit te werken;
  3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief

 • 5

  Rivierduinen wil haar locatie aan de Noorderkeerkring op korte termijn te koop zetten ten behoeve van primair een woningbouwbestemming. Omdat deze ontwikkeling in goede banen te leiden en aan te laten sluiten op toekomstige ontwikkelingen van het aansluitende Euromarktgebied stelt de gemeente randvoorwaarden voor ontwikkelingen van de locatie van Rivierduinen. Stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn o.a. een relatief klassieke stedenbouwkundige opzet, bestaande uit relatief brede straatprofielen, begrensd door grotendeels gesloten, alzijdig georiënteerde bouwblokken, een gemiddelde bouwhoogte van ca. 4 bouwlagen, als begrenzing van de openbare ruimte en incidenteel ruimte voor bescheiden woontorens. Programmatisch wordt ingezet op een gemengd gebied met dubbel grondgebruik, met name aan de oostzijde ruimte voor doelgerichte (perifere) detailhandel, deels bestaand. Naar het westen toe zal de nadruk naar verwachting meer liggen op het wonen, aangevuld met maatschappelijke (zorg)voorzieningen. Hier is het complex van Rivierduinen gelegen.

  De huidige bestemming van de locatie is maatschappelijk. De gemeente is zeer dringend op zoek naar locaties voor de huisvesting van bijzondere groepen die problemen hebben met zelfredzaamheid (op het gebied van wonen). Deze locatie is bijzonder geschikt voor de huisvesting van deze groepen, in het bijzonder maatschappelijke opvang en beschermd en beschut wonen. De gemeente is bereid om mee te werken aan een (gedeeltelijke) verkleuring naar wonen, op voorwaarde dat er 60 kleine woningen / eenheden voor bijzondere groepen worden gerealiseerd (met een prijs tot de aftoppingsgrens). Door aan deze voorwaarde te voldoen, vervalt de eis die bij ieder woningbouwproject wordt gesteld om ten minste 25% sociale huurwoningen te realiseren en dus van toepassing zou zijn als er geen woningen voor bijzondere groepen zouden worden gerealiseerd.  Voorgesteld besluit

  Het Randvoorwaardenkader voor de herontwikkeling van de kavel van Rivierduinen vast te stellen en te versturen aan Rivierduinen.

 • 6

  Gemeente Alphen aan den Rijn maakt sinds 2014 gebruik van de diensten van het SHPV. Het Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten (SHPV) is een landelijk opererende coöperatie voor gemeenten, die met het Nationaal Parkeerregister (NPR) de infrastructuur voor digitalisering van het parkeerbeleid biedt. Via het registeren van parkeerrechten in NPR maakt de gemeente het voor bezoekende parkeerders mogelijk om de parkeerbelasting via de app van een zelf gekozen provider te betalen (mobiel parkeren) in plaats van via een parkeerautomaat. Bovendien kunnen parkeerautomaten en parkeervergunningsystemen aan NPR worden gekoppeld op basis van identificatie van het voertuig(kenteken). Ook gehandicaptenparkeerkaarten worden geregistreerd in het NPR. Gemeente Alphen aan den Rijn wenst behalve gebruiker nu ook ook lid te worden van het SHPV. Door lid te worden kan de gemeente via de Algemene Ledenvergadering (ALV) invloed uitoefenen op het beleid van de coöperatie. Met het lidmaatschap van het SHPV dragen we tevens bij aan de coöperatieve gedachte van de vereniging. Dat is wenselijk aangezien op dit moment slechts een kleine minderheid van de deelnemende gemeenten ook lid is van het SHPV.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voorgenomen besluit om lid te worden van de coöperatieve vereniging Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten (SHPV) en hiertoe voorliggend besluit als ontwerpbesluit vast te stellen;
  2. De raad voorstellen om wel/geen wensen en bedenkingen te hebben over het lid worden van de coöperatieve vereniging Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten SHPV, als bedoeld in artikel 160 lid 2 van de gemeentewet.

 • 7

  Met ontwikkelaar Terre Nova is lang gesproken over de manier waarop het plangebied Loefzijde ingevuld kan worden. Loefzijde is een gebied dat langs het spoor in Boskoop ligt. Tijdens dit traject is de motie Spoorbos door de raad aangenomen. Hierin is onder andere opgeroepen het bos te behouden. Met de ontwikkelaar is gezocht naar een invulling die recht doet aan het bestuurlijk proces en waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven.
  De gemeenteraad wordt nu gevraagd akkoord te gaan met het nu voorliggende voorstel ‘Loefzijde Boskoop planvorming en toelichting’. In het plan worden zoveel mogelijke bomen behouden en wordt een deel van het plangebied openbaar toegankelijk. Ook sluit het plan aan bij de geschiedenis van Boskoop door het toevoegen van cultuurhistorische houtakkers en door de architectuur uit te voeren in de vorm van Boskoopse kweekschuren. In het plan zijn 11 woningen voorzien.  Voorgesteld besluit

  1 Akkoord te gaan met het voorliggende plan ‘Loefzijde Boskoop planvorming en toelichting’;
  2 ‘Loefzijde plan en toelichting’ middels bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

 • 8

  De samenwerkingsverbanden PO Midden-Holland en Aan den IJssel hebben na overleg met de
  gemeenten in deze regio’s besloten samen op te trekken ten aanzien van hun leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Zij hebben daarom een aanvraag ingediend bij het Ministerie van OCW voor de subsidieregeling Hoogbegaafdheid. Aanvullend op de aanvraag is per gemeente een ondertekende ondersteuningsverklaring nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. De Gemeente Alphen aan den Rijn onderschrijft het belang van extra inzet in het onderwijs voor leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid en ondersteunt de subsidieaanvraag.  Voorgesteld besluit

  1. De aanvraag van Samenwerkingsverband PO Midden-Holland voor de subsidieregeling Hoogbegaafdheid te ondersteunen.
  2. Wethouder J.A. De Jager (Passend Onderwijs) mandateren om de ondersteuningsverklaring van de subsidieaanvraag te ondertekenen.

 • 9

  In de Verordening parkeerbelastingen worden de tarieven en tijden van betaald parkeren en vergunningen parkeren vastgesteld. Omdat er nieuwe gebieden voor parkeren met vergunning zijn en worden aangewezen, wordt de tarieventabel van de verordening gewijzigd. De tarieven voor de vergunningen in deze nieuwe gebieden worden hiermee vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen de Verordening parkeerbelastingen 2019, eerste wijziging vast te stellen.

 • 10

  Met ingang van belastingjaar 2015 zijn de belastingverordeningen van de gemeente
  Hazerswoude-Rijndijk en Alphen aan den Rijn geharmoniseerd. Vanaf dat moment heeft het LTO
  zich verzet tegen de rioolverordening.
  De kern van het verzet richt zich tegen het feit dat de agrariërs voor de rioolheffing worden
  aangeslagen als een bedrijf. Het bedrijf is niet aangesloten en hier voert de gemeente geen
  watertaken voor uit alleen de woning is aangesloten. In 2018 heeft het LTO een standaardbezwaar
  opgesteld en hiervan zijn er in totaal 18 toegekend. De uitkomst van de bezwaren wordt voor deze
  belastingplichtigen, met terugwerkende kracht, vanaf belastingjaar 2015 verwerkt.  Voorgesteld besluit

  Hardheidsclausule toepassen om de uitkomst van de LTO bezwaren tegen de rioolheffing 2018, met terugwerkende kracht, vanaf belastingjaar 2015 te verwerken, overeenkomstig hun verzoek.

 • 11

  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De dagelijks besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben ontwerpbegrotingen voor het jaar 2020 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken. Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), bepaalt dat de raden van de deelnemende gemeenten acht weken de tijd hebben om hun zienswijzen op de ontwerpbegrotingen kenbaar te maken.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen
   a. Holland Rijnland
   b. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
   c. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
   d. Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
   e. Oude Rijnzone (ORZ)
   f. Promen
  2. Zienswijzen / reacties conform de bijgevoegde concepten te versturen naar de geadresseerde gemeenschappelijke regelingen.

 • 12

  Om te voorkomen dat de gronden binnen het gebied Noordrand I, gelegen aan de noordzijde van Alphen aan den Rijn, ten westen van de Herenweg, ten zuiden van de Kruisweg, ten oosten van Woubrugseweg en ten noorden van de Heuvelweg, worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied tot onder meer woningbouw verliest, stelt het college van b. en w. voor om op deze locatie een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen c.q. bestendigen.  Voorgesteld besluit

  1 Te concluderen dat er op het collegebesluit (243866, 2 april 2019) voor het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht (WVG) op locatie “Noordrand I” geen zienswijzen zijn ingediend en geen aanleiding bestaat om het concept raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen.
  2 De gemeenteraad voor te stellen om het gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 5 (Wvg) op locatie “Noordrand I” te bestendigen, conform bijgevoegd raadsvoorstel.

 • 13

  In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment komt met de teelt en verkoop van hennep en hasj voor recreatief gebruik; het experiment gesloten coffeeshopketen.
  De gemeenteraad heeft destijds een motie aangenomen waarbij hij de burgemeester verzocht ons aan te melden voor deelname aan het experiment. Inmiddels zijn de contouren en spelregels van het experiment bekend. Op basis van deze spelregels en gesprekken met onze huidige coffeeshops stelt de burgemeester aan de gemeenteraad voor om af te zien van deelname wegens een gebrek aan draagvlak onder de coffeeshophouders en te grote risico’s voor ongewenste neveneffecten.


 • 14

  Op 21 december 2018 heeft de dorpsraad Boskoop de dorpsvisie Boskoop aan wethouder Gert-Jan Schotanus overhandigd. De dorpsvisie is opgesteld door de dorpsraad na een intensief participatietraject met de inwoners. De gemeente geeft op de verschillende onderdelen een reactie.


 • 15

  In de raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein van 4 oktober 2018 zijn aanvullende vragen gesteld over de beantwoording van de moties sociale kaart en informatievoorziening aan inwoners.
  Het college gaat in met bijgaande brief in op deze vragen en kondigt aan te starten met een pilot voor een digitaal platform in Kerk en Zanen. De raadswerkgroep lokale democratie zal gedurende deze pilot worden geïnformeerd over de voortgang en resultaten.


 • 16

  Op 27 november 2018 heeft het college besloten de procedure te starten voor de wijzigingsplannen Buitengebied Boskoop, vijfde wijziging en Sierteeltgebied, derde wijziging. Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerpwijzigingsplannen zijn zienswijzen ingediend op het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied, derde wijziging. Deze leiden niet tot aanpassing van het wijzigingsplan.