Overzicht College Besluiten

dinsdag 19 maart 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Op 25 februari 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 4 hoog stapelen van containers op het Alpherium. Hiermee kan een efficiënter gebruik van de overslagterminal worden gerealiseerd, is er minder onnodige handling nodig en in relatie daarmee een verbeterde logistiek. Het plan is in strijd met de gebruiksregels van het geldende bestemmingsplan, omdat containeropslag mag plaatsvinden tot een hoogte van maximaal 9 m. Voor het 4 hoog stapelen is een hoogte van 12 m benodigd.
  Vanuit ruimtelijke en milieutechnische overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de aanvraag, temeer daar uit een proef is gebleken dat overlast voor de omgeving van geluid als minder wordt ervaren.
  In de wet is een mogelijkheid opgenomen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning, mits het plan voorziet van een goede ruimtelijke onderbouwing en de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven.  Voorgesteld besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het starten van een procedure omtrent een afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. de (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing voor het 4 hoog stapelen van containers op het Alpherium aan de Boskoopseweg 24 in Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  3. de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven en gelijktijdig de gemeenteraad voor te stellen bij geen zienswijzen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven;
  4. de gemeenteraad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden anderszins is verzekerd;
  5. na het besluit van de gemeenteraad het ontwerp afwijkingsbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage leggen op grond van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
  6. als er geen zienswijzen worden ingediend, het afwijkingsbesluit, met identificatienummer NL.IMRO.0484. V2016705Aalpherium-VA01 met bijbehorende stukken vast te stellen.

 • 2

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voert NTP-Enschede sinds 2010 de saneringswerkzaamheden uit van de landbodemsanering NAF-terrein De gemeente heeft met de aannemer een prestatiecontract. Dit betekent dat de aannemer betaald wordt als er daadwerkelijk prestaties worden geleverd en ook als er sprake is van wijzigingen ten opzichte van het contract. Deze prestaties en wijzigingen worden vastgelegd in het voortgangsverslag. Het voortgangsverslag is nog in concept omdat dit verslag nog door het bevoegd gezag beoordeeld moet worden. De goedkeuringsprocedure neemt ongeveer een half jaar in beslag.

  Op basis van het advies van de externe deskundigencommissie (commissie Edelman), uit 2013, wordt het voortgangsverslag jaarlijks ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2018 van de landbodemsanering NAF- terrein;
  2. De gemeenteraad informeren via de Lijst Mededelingen.
  3. Het voortgangsverslag 2018 sanering landbodem NAF terrein laten agenderen voor de raadscommissie bodemsanering.

 • 3

  De gemeente heeft als ambitie dat de scholen energieneutraal worden en daarbij zelf het initiatief nemen tot verduurzaming. Vorig jaar heeft de gemeente samen met een vijftiental scholen een pilot uitgevoerd waarbij de scholen een energiescan hebben ontvangen. De gemeente werkt nu samen met de scholen aan een vervolg en biedt daarin technische en financiële ondersteuning. Naast deze activiteiten is er nu ook een initiatief ontstaan vanuit het Energieakkoord Holland Rijnland en Stichting Schooldakrevolutie om alle geschikte schooldaken in Holland-Rijnland te voorzien van zonnepanelen. Daarbij wordt zonne-energie als startpunt genomen en van daaruit aandacht besteed aan verdere verduurzaming van het schoolgebouw en educatie over zonne-energie en energiebesparing voor leerlingen. Met deze Intentieverklaring spreken schoolbesturen, gemeenten uit de regio Holland-Rijnland, Omgevingdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie de intentie uit zich daartoe gezamenlijk in te spannen. De ondertekening van de intentieverklaring, de publiciteit die deze campagne genereerd en de extra ondersteuning vanuit SDR dragen er aan bij dat er extra aandacht komt voor de verduurzaming van de scholengebouwen en het onderwijs.  Voorgesteld besluit

  • de intentieverklaring Schooldakrevolutie Holland Rijnland te laten ondertekenen;
  • de portefeuillehouder duurzaamheid te machtigen deze intentieverklaring namens het college te ondertekenen.

 • 4

  Vorig jaar heeft het college besloten mee te doen aan het landelijke experiment integraal Pgb/zorg in natura. Dit experiment biedt gemeenten en zorgkantoren een omgeving waarin zij kunnen leren en experimenteren met zowel het integraal pgb als met integrale arrangementen in natura. Het uitgangspunt hierbij is dat leren en innoveren voorop staat en de grenzen die de wettelijke kaders bieden worden opgezocht zodat de inwoner beter geholpen kan worden. Specifiek voor het integraal pgb is een AMvB opgesteld waarmee wettelijke experimenteerruimte wordt gecreëerd. Aan het experiment doen acht gemeenten mee, een aantal zorgkantoren waaronder Zorg en Zekerheid, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV en het Ministerie van VWS.
  Er is een uitvoeringsconvenant opgesteld waaraan alle deelnemende partijen zich gedurende de experimentfase (2019 t/m 2020) houden. Dit convenant is klaar om ondertekend te worden.  Voorgesteld besluit

  wethouder Han de Jager te machtigen het uitvoeringsconvenant experiment integraal budget te ondertekenen namens de gemeente

 • 5

  Blok 3 aan de Thorbeckestraat vormt het sluitstuk van de door de gemeente geïnitieerde (her)ontwikkeling van het stadshart. De gemeente zoekt een marktpartij die voor eigen rekening en risico wil investeren in de ontwikkeling en realisatie van bouwlocatie Blok 3. De Gemeente zoekt een ontwikkelaar die de Alphense stedeling kan schetsen en aan kan geven hoe zij op de behoefte van deze doelgroep inspeelt.  Voorgesteld besluit

  De Selectie- en gunningsleidraad Stadshart Lage Zijde Blok 3 Thorbeckestraat vast te stellen en daarmee de Procedure Verkoop Grond te starten tbv de ontwikkeling en verkoop van Blok 3 Lage Zijde

 • 6

  Vink Bouw B.V. te Nieuwkoop heeft een aangepast verzoek ingediend voor het oprichten van een Landgoed aan de Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a) in Alphen aan den Rijn, nadat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 oktober 2017 zich bij amendement had uitgesproken vast te houden aan de oorspronkelijke uitgangspunten in het Masterplan Wandelbos dat er maximaal 4 wooneenheden mogen worden gerealiseerd.
  Het nieuwe planinitiatief voldoet aan de door de gemeenteraad geuite wensen en bedenkingen, zoals dat is aangetoond in het Beeldkwaliteitsplan. Uit de eveneens overlegde aanmeldnotitie vormvrije m.e.r-beoordeling is komen vast te staan dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld.
  De ontwikkeling is in strijd met de van toepassing zijnde bestemmingsplan Buitengebied Alphen Noord. Tegen het oprichten van een Landgoed bestaan geen planologische bezwaren, omdat wordt voldaan aan de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Masterplan Wandelbos.
  De bereidheid om hieraan medewerking te verlenen wordt vastgelegd in een anterieure exploitatieovereenkomst en overeenkomst tot duurzame borging van het landgoed.  Voorgesteld besluit

  1. Met Vink Bouw B.V. te Nieuwkoop een Anterieure Exploitatieovereenkomst en overeenkomst inzake borging duurzame instandhouding van Landgoed Verboom te sluiten, één en ander volgens bijgevoegde concepten;
  2. De teamleider Ruimte te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomsten over te gaan; 
   
  3. De faciliterende projectexploitatie “Landgoed Verboom, Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a), Alphen aan den Rijn te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de voorjaarsnota 2019; 
   
  4. De bijdrage in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (reserve), ad. € 4.000,-, in de begroting te verwerken via de voorjaarsnota 2019;
   
  5. Er wordt ingestemd met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en er hoeft geen milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld;
   
  6. Er wordt ingestemd met het beeldkwaliteitsplan ‘Landgoed Verboom’, welk plan als uitgangspunt dient voor het op te stellen bestemmingsplan;
   
  7. Het besluit ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 • 7

  In juli vorig jaar is de nota Snippergroenbeleid in concept vastgesteld. Daarna hebben raadsleden hun reactie hierop gegeven. De definitieve versie van de nota kan nu worden vastgesteld. In deze nota is beschreven wat snippergroen is en zijn de kaders, criteria en voorwaarden opgenomen, waaronder snippergroenstroken kunnen worden verkocht. In de nota staat een toelichting op diverse aspecten die met de verkoop te maken hebben.

  Wanneer de definitieve nota is vastgesteld, kan de gemeente het snippergroenproject verder gaan voorbereiden. Dat project wordt in twee delen uitgevoerd. Eerst wordt geïnventariseerd welke perceelgedeelten door bewoners worden gebruikt of gehuurd. Na die inventarisatie zal de verkoop starten. De gemeente wil eerst inventariseren om welke perceelgedeelten het in Boskoop gaat.

  Alle aanvragen die in de afgelopen jaren zijn ingediend zullen wel in het project kunnen worden meegenomen wanneer het aanvragen uit Boskoop zijn. Die uit andere delen van de gemeente moeten helaas wachten.  Voorgesteld besluit

  de nota Snippergroenbeleid 2019 vast te stellen

 • 8

  Het college van Alphen aan den Rijn heeft besloten om lobbybrieven te sturen aan de provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland met betrekking tot de thema’s mobiliteit, wonen en werken, energiedoelstellingen en natuur en bodemdaling. De intentie is er om met de brief aan de Provincie Zuid-Holland samen te werken met Nieuwkoop en Kaag en Braassem.  Voorgesteld besluit

  1. De intentie uit te spreken om samen met gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop een gezamenlijke lobbybrief te sturen aan de informateur van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
  2. Namens gemeente Alphen aan den Rijn een lobbybrief te sturen aan de formateur van het Hoogheemraadschap van Rijnland;
  3. In te stemmen met bijgevoegde lobbybrieven.