Overzicht College Besluiten

dinsdag 8 september 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Vanaf vorig jaar juli is de gemeente Alphen aan den Rijn in gesprek met bestuurders en directie van RockArt over vestiging van een Nationale Popmuseum in het oude Raadhuis van Alphen aan den Rijn. Na de vaststelling van de Cultuurvisie 1e fase is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en hebben daarover gesprekken plaatsgevonden. De conclusie uit het rapport naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek is dat de exploitatie van een museum in het oude Raadhuis een flinke investering van de gemeente vraagt en daarmee niet voldoet aan de kaders die het college vooraf stelde. Aansluitend aan die onzekerheden kwam ook het Covid-19 virus en het aftreden van de toenmalige wethouder Cultuur (vanwege gezondheidsredenen).
  Nader overleg met de directie van popmuseum RockArt leidde begin augustus tot een gezamenlijk besluit en persbericht waarin wordt medegedeeld dat vestiging van het popmuseum in het oude Raadhuis niet haalbaar is.
  Het college informeert de raad middels een brief over haar besluit het traject met popmuseum RockArt te beëindigen.  Voorgesteld besluit

  1. Het traject tot vestiging van een Nationaal popmuseum in het oude Raadhuis van Alphen aan den Rijn te beeindigen.
  2. De Raad hierover middels bijgevoegde brief te informeren.
  3. Samen met popmuseum RockArt persbericht uitbrengen.

 • 2

  De gemeente wil samen met het Platform Recreatie en Toerisme (PReT) en de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) een Pact aangaan om samen te werken aan een Recreatief en Toeristisch icoon “ Het Schone van Boskoop’’. Er is in goed overleg tussen gemeente, PReT en SBGB gewerkt aan dit Pact met uitvoeringsplan. Het Pact legt verwachtingen en de samenwerking vast en er worden concrete afspraken beschreven over de te nemen stappen en aan welke projecten gewerkt wordt de komende jaren.  Voorgesteld besluit

  1. Het Boskoop Pact 2020-2022 ‘’Het Schone van Boskoop’’ aan te gaan;
  2. Een volmacht te geven aan wethouder van Velzen om het Pact te ondertekenen.

 • 3

  Het college verstuurd de brief in de bijlage naar de provincie omdat de komende jaren cruciaal worden in het verwezenlijken van de ambities uit het klimaatakkoord, waarin afspraken staan die overheden met elkaar gemaakt hebben. Gemeente Alphen aan den Rijn kan daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er ook windmolens worden geplaatst. Het huidige beleid van de provincie Zuid-Holland laat dit niet toe omdat het Groene Hart als uniform gebied wordt beschouwd. Wij roepen de provincie op met ons in gesprek te gaan over de wijze waarop verduurzaming gerealiseerd kan worden, met maximaal behoud van de landschapswaarden.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het versturen van de brief in de bijlage.

 • 4

  In de dorpskern Benthuizen is de woningbouwlocatie “Bentlanden II” voorzien. De woningbouwlocatie omvat in totaal ongeveer 200 woningen en een nieuwe Brede School. De locatieontwikkeling, bestaande uit onder andere het bouw-, woonrijp maken en uitwerken van plannen, wordt (hoofdzakelijk) door en voor rekening en risico van de ontwikkelaar uitgevoerd. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol, waarbij de gemeentelijke inzet voornamelijk betrekking heeft op de aankoop en (door)verkoop van gronden, toetsing van plannen en begeleiden van de planologische procedure. De gemeente brengt de kosten van deze inzet via overeenkomsten in rekening bij de ontwikkelaar en de twee samenwerkende grondeigenaren. De gemeenteraad wordt, vanuit haar budgetrecht, voorgesteld om de facilitaire exploitatie vast te stellen en hiermee budgetten en dekking voor de gemeentelijke inzet beschikbaar te stellen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen de facilitaire exploitatie Benlanden II vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie) op te nemen en te verwerken in de begroting via een separate begrotingswijziging;

 • 5

  In navolging van de vaststelling door de raad van de vernieuwde gedragscodes voor bestuurders en volksvertegenwoordigers – op 23 april jl. – wordt thans een vernieuwde  gedragscode voor ambtenaren binnen de gemeente voorgelegd. Deze gedragscode dient als leidraad voor medewerkers (ambtenaren, inhuur, stagiaires en ieder die verder voor de gemeente werkzaam is) om verantwoordelijk om te gaan met elkaar en de maatschappij en als hulp op momenten waarop hij of zij twijfelt over gedrag of keuzes.  Voorgesteld besluit

  1. De gedragscode voor ambtenaren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn  vast te stellen;

 • 6

  Dit collegevoorstel heeft betrekking op de ‘facilitaire exploitatie Bentlanden II’, zaaknummer 330540 . Bijlage 1 behorend bij de ‘facilitaire exploitatie Bentlanden II’ bevat gevoelige informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Daarom wordt het college voorgesteld om geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 1 en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.  Voorgesteld besluit

  1. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 1 van de ‘facilitaire exploitatie Bentlanden II’ en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

 • 7

  Namens Heijkant advocaten is geïnformeerd of gemeente heeft overwogen om een vervroegd aanbestedingstraject te starten voor de exploitatie van de Alphense zwembaden. Heijkant advocaten schetst een context waarin de gemeente heeft besloten om andere opdrachten/contracten binnen het sociaal domein met een half jaar te verlengen. Heijkant vraagt tevens welke overwegingen er zijn er gemaakt zijn ten aanzien van een eventueel vervroegd uitschrijven van een aanbesteding voor de Alphense zwembaden. Gemeente Alphen aan den Rijn antwoordt dat de huidige exploitant voldoet aan de opdracht van de gemeente. Wij zagen en zien in de coronacrisis geen aanleiding om tot een vervroegde uitschrijving van een aanbestedingstraject te komen.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met versturen van bijgevoegde antwoordbrief.

 • 8

  VOA en de Alphense bedrijven onderstrepen het belang van duurzaamheid binnen het COVID-19-herstel. Daarom heeft de VOA haar leden opgeroepen een verklaring te ondertekenen waarin dit belang wordt benadrukt. Gemeente Alphen aan den Rijn is lid van VOA en geeft gehoor aan deze oproep. Het gaat om een verklaring op initiatief van de DSGC. Deze Dutch Sustainable Growth Coalition wordt geleid door de CEO’s van acht Nederlandse internationaal opererende bedrijven. De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW. 300 collega-ondernemingen hebben al ondertekend.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het ondertekenen van deze als bijlage bijgevoegde verklaring;
  2. Wethouder van Zuylen het mandaat te geven om te tekenen.

 • 9

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt gemeenten in staat om hun eigen huishouding te regelen zoals zij dat graag willen. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen voor inwoners) en heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad de laatste wijziging van de APV Alphen aan den Rijn 2014 vastgesteld. Sinds deze wijziging is op een aantal gebieden gebleken dat wijzigingen of aanvullingen gewenst zijn. In dit besluit wordt allereerst een aantal wijzigingen en aanvullingen gedaan, mede in het kader van de periodieke actualisering aan de hand van de ledenbrief van de VNG van 14 juli 2020 betreffende de Model-APV.
  Daarnaast wordt voorgesteld om bij deze actualisering in de APV een nieuw artikel 2:47b over Slapen op openbare plaatsen, alsook een nieuw artikel 2:50a over een Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties in te voeren.
  Tenslotte wordt een actuele stand van zaken gegeven met betrekking tot de voorbereidingen voor een gemeente breed Omgevingsplan. Het inwerkingtreden van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2022, zal ook gevolgen hebben voor de inhoud van de APV.  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met de Achtste wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014 als voorgenomen besluit.
  2 De bovengenoemde wijzigingsverordening in de inspraak te brengen met de mogelijkheid voor ingezetenen en belanghebbenden om gedurende 6 weken schriftelijk hun zienswijze hierover in te dienen.

 • 10

  Op 13 oktober 2016 heeft de raad de beleidsbrief erfgoed vastgesteld. Hierbij heeft de raad aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat al het erfgoed binnen de gemeente op een eenduidige wijze wordt benaderd. Hieraan is gevolg gegeven door het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart, waarop alle bovengrondse cultuurhistorische waarden (gebouwd en niet-gebouwd) zijn samengebracht. De cultuurhistorische waardenkaart laat in één oogopslag zien hoe cultuurhistorisch rijk onze gemeente is. De cultuurhistorische waardenkaart is voorzien van meer dan 2000 cultuurhistorische objecten. In april 2019 is deze kaart gepresenteerd.
  De kaart op zich heeft geen status en is vooral informatief van aard en dient ter inspiratie. De erfgoedwaarden worden daarom verankerd in het bestemmingsplan Cultuurhistorie, waardoor ze een juridische status krijgen. Over de cultuurhistorische waardenkaart en het bestemmingsplan Cultuurhistorie zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd, vooruitlopend op de procedure van het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie. Op deze wijze konden betrokkenen kennis nemen van het concept bestemmingsplan en de cultuurhistorische waardenkaart, vragen stellen en reageren op onze voornemens. De raad is in november / december 2019 geïnformeerd over de stand van zaken en tevens uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten.
  De raad wordt nu nader geïnformeerd over de cultuurhistorische waardenkaart en de juridische verankering daarvan in het bestemmingsplan Cultuurhistorie. Daarnaast wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen.  Voorgesteld besluit

  1 Akkoord te gaan met het voorliggende concept ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie met bijbehorende stukken waaronder de Nota van beantwoording inspraakreacties;
  2 Deze stukken door bijgevoegd raadsvoorstel ter bespreking en besluitvorming aan de raad aan te bieden.

 • 11

  Het college van B&W heeft in april 2020 een steunfonds opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen, ontstaan door de Corona-pandemie, op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Daarvoor vragen we deze organisaties wel eerst alle andere mogelijke vangnetregelingen van het Rijk en koepelorganisaties te benutten, kosten te minimaliseren en al het mogelijke te doen om de inkomsten te behouden. Het Steunfonds liep tot eind juni 2020. Het college heeft eerder besloten het steunfonds te verlengen tot en met 31 december 2020. Bij afloop van het huidige steunfonds was al te constateren dat meerdere organisaties ook in de zomer of daarna ondersteuning nodig zouden hebben. De nadere regels zijn hiertoe aangepast.

  Daarnaast geeft het college van B&W uitvoering aan de regeling van het Rijk om de huur van amateursportorganisaties kwijt te schelden over de maanden maart, april en mei 2020. De sportverenigingen die het betreffen ontvangen hierover bericht vóór 15 september 2020.  Voorgesteld besluit

  1. Nadere regels voor het Verlengde Steunfonds COVID-19 vast te stellen;
  2. De huur voor amateursportorganisaties kwijt te schelden over de maanden maart, april en mei 2020 en deze organisaties hierover schriftelijk informeren;
  3. Een aanvraag Tegemoetkoming kwijtgescholden huur, te doen bij het Rijk.