Overzicht College Besluiten

dinsdag 2 april 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  In de zomer van 2018 is het nationaal sportakkoord ondertekend door verschillende partijen, waaronder het ministerie van VWS. Het ministerie biedt de mogelijkheid om middelen aan te vragen voor een sportformateur. De taak van een sportformateur is om gemeenten te begeleiden naar een lokaal sportakkoord. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft ook de ambitie om te komen tot een lokaal sportakkoord.  Voorgesteld besluit

  • Wethouder Schotanus machtigen om de intentieverklaring voor de aanvraag van middelen voor een sportformateur te ondertekenen;
  • De intentieverklaring te laten ondertekenen door 3 sportaanbieders en vervolgens in te sturen naar het ministerie van VWS.

 • 2

  Het college stelt de “Beleidsnota kinderboerderijen gemeente Alphen aan den Rijn” vast en legt deze voor een periode van 3 weken ter inzage. De nota is opgesteld om te laten zien hoe gemeente Alphen aan den Rijn de kinderboerderijen en dierenweides in de gemeente nu ziet en in de toekomst. De afgelopen jaren had de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) te maken met aanhoudende tekorten op het gebied van personeel en financiën. De gemeente gaat daarom zelf het beheer van kinderboerderij Bospark doen. Om dit mogelijk te maken wordt de kinderboerderij omgevormd tot het oorspronkelijke hertenkamp. SAK heeft zo voldoende personeel en financiën om de kinderboerderijen Zegersloot en de Contactweide in Boskoop, goed te kunnen exploiteren. Omdat kinderboerderijen een maatschappelijke subsidie ontvangen voor de exploitatie van de kinderboerderijen, zijn er voor deze voorziening aanvullende uitgangspunten opgesteld, zodat beter gestuurd kan worden op kwaliteit. Dit zijn inhoudelijke uitgangspunten over de effecten die een kinderboerderij moet bereiken, maar ook organisatorische uitgangspunten over bijvoorbeeld dierenwelzijn en veiligheid op de kinderboerderij. Om de veranderingen mogelijk te maken die in de beleidsnota beschreven zijn, besluit het college om het restant van de financiële middelen voor de renovatie van kinderboerderij Bospark, in te zetten ten behoeve van de toekomstvisie. Tenslotte besluit het college dat er gewerkt moet worden aan een toekomstbestendige huurrelatie met SAK, omdat er onduidelijkheden zijn over de rolverdeling in het huidige huurcontract.  Voorgesteld besluit

  1. Het concept van de “Beleidsnota kinderboerderijen gemeente Alphen aan den Rijn”, vast te stellen.

  2. Het concept van de “Beleidsnota kinderboerderijen gemeente Alphen aan den Rijn”, met toepassing van artikel 4, lid 4, van de Inspraakverordening 2016, vanaf 9 april 2019 gedurende 3 weken ter inzage te leggen, met de mogelijkheid om hierover schriftelijk zienswijzen bij het college van B&W in te dienen.

  3. De incidentele financiële middelen vanuit de IRS (€145.000), die eerder door het college beschikbaar zijn gesteld voor de renovatie van kinderboerderij Bospark, toe te wijzen aan de kinderboerderijen in het algemeen ten behoeve van de toekomstvisie en dit te verwerken in de voorjaarsnota.

  4. Te werken aan een toekomstbestendige huurrelatie met SAK.

  5. Dit besluit aan te bieden aan de gemeenteraad, via de lijst ingekomen stukken.

 • 3

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid. De organisaties die in 2019 de Hazerswoude-Dorp Junior Triatlon, 4 mei-Herdenkingsconcert en de Alphense Maestro organiseren, ontvangen een bijdrage. Daarnaast ontvangen de Oranjeverenigingen van Zwammerdam en Aarlanderveen een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  -een bijdrage van € 5.000,- toekennen aan de organisatoren van activiteiten in 2019 die de sociale samenhang in de gemeente ten goede komen, vanuit het budget evenementen sociale samenhang.
  -de aanvraag van Playmakers voor de organisatie van de Urban Pole Vault Series afwijzen.

 • 4
 • 5

  De ontwikkeling van bedrijven op het ITC/PCT terrein te Hazerswoude-Dorp wordt gefrustreerd door capaciteitsproblemen in het energienet van Liander. Met dit innovatieve project wordt ingezet op het ontwikkelen en realiseren van een privaat netwerk voor duurzame energievoorziening. Het streven is om met uitwisseling van lokaal duurzaam opgewekte energie en het lokaal energieverbruik tot een gesloten energiebalans te komen.  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met het plan voor ‘Duurzame energievoorziening ITC/PCT terrein’;
  2 In te stemmen met het beschikbaar stellen van een projectbudget ad. € 50.000 ten behoeve van de uitvoering het project;
  3 Dit projectbudget te dekken middels een onttrekking aan de reserve Greenport;
  4 Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsrapportage 2019.

 • 6

  Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Alphen aan den Rijn 2014-2018 is na de fusie, in 2014 vastgesteld. Het had een looptijd van 4 jaar.
  Met het aflopen van dit beleid en de nieuwe samenstelling van college en Raad, en het daarmee samenhangende coalitieakkoord, werd het tijd voor een update van het inkoopbeleid. Dit nieuwe beleid ligt nu voor.
  De doelen die de gemeente zichzelf heeft gesteld in het Coalitieakkoord 2018-2022 willen we mede bereiken door goede inkoop. Dat wil zeggen het afnemen van goederen en diensten van externe partijen, die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, tegen de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden. De gemeente wil met het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid onder andere realiseren dat gemeenschapsgeld op rechtmatige en verantwoorde wijze wordt besteed, dat inschrijvers gelijke kansen krijgen en dat er maatschappelijk verantwoord en duurzaam wordt ingekocht.  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met het concept Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019-2022 en dit ter inzage te leggen;
  • In te stemmen met de concept Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Alphen aan den Rijn 2019 en deze ter inzage te leggen;
  • Het Inkoophandboek in te trekken (2014-60583);
  • De raad voorstellen tot het wel/niet kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen van dit voorgenomen collegebesluit.

 • 7

  GroenLinks heeft vragen gesteld met betrekking tot de planning van de uitrol van 5G en hoe gezondheidsrisico’s worden onderzocht en beoordeeld. In de bijgevoegde brief heeft het college de vragen van Erik van Zuylen van GroenLinks beantwoord.

  NB. deze versie ligt nog ter goedkeuring bij portefeuillehouder  Voorgesteld besluit

  Instemmen met bijgaande antwoordbrief aan GroenLinks en deze aan hen versturen.