Overzicht College Besluiten

dinsdag 26 mei 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Conform artikel 197 Gemeentewet legt het college met de Jaarstukken 2019 verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur over het jaar 2019. De genoemde stukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
  Het jaarverslag bestaat vervolgens uit a) programmaverantwoording en b) de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit a) het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting, b) de balans en de toelichting, c) de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.  Voorgesteld besluit

  1. de Jaarstukken 2019 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad, en de raad te vragen:
  1) de Jaarstukken 2019 vast te stellen conform bijgevoegd voorstel;
  2) daarbij het jaarrekeningresultaat Alphen aan den Rijn 2019 vóór bestemming
  vast te stellen op een (voorlopig – vóór accountantscontrole) positief resultaat van
  € 3,937 miljoen;
  3) daarbij de resultaatbestemmingen vast te stellen op per saldo € 0,498 miljoen met inachtneming van de voorgestelde verdeling van de resultaatbestemmingen zoals opgenomen in de Jaarstukken 2019 en in de toelichting van dit besluitformulier;
  4) daarmee het rekeningsaldo na resultaatbestemmingen vast te stellen op € 3,439 miljoen positief (totaal van het jaarrekeningresultaat en de resultaatbestemmingen);
  5) daarmee het definitieve gerealiseerde begrotingssaldo van € 7,789 miljoen negatief en het bedrag van de resultaatbestemming van € 0,498 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve.
  2. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om zonodig nog redactionele verbeteringen in de Jaarstukken 2019 aan te brengen.

 • 2

  De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting van de gemeente en de (mogelijke) effecten op de meerjarenraming. Dit zijn na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgen dan de Jaarstukken. De tussenrapportages "bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de daaruit voortvloeiende bijstelling van het beleid en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming, alsmede een adequate toelichting daarop." Daarmee vormt de nota een (bij) sturingsinstrument, een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten.
  Na verwerking van de financiële mutaties uit de Voorjaarsnota 2020 houdt Gemeente Alphen aan den Rijn een structureel sluitende begroting.  Voorgesteld besluit

  1.    de Voorjaarsnota 2020 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen:

  1. Grote projecten;
  2. Treasurybeleid;
  3. Kredieten;
  4. Reservemutaties;
  5. Begrotingswijzigingen;
  6. Taakvelden.
   2.   de Voorjaarsnota 2020 met de genoemde opgenomen bijlagen aan te bieden aan de
         auditcommissie en de raad;
   3.   de raad voor te stellen:
   3.1 in te stemmen met de Voorjaarsnota 2020 en met de daarin opgenomen bijlagen: 1) Grote projecten;
  7. Treasurybeleid;
  8. Kredieten;
  9. Reservemutaties;
  10. Begrotingswijzigingen en
  11. Taakvelden;
   3.2  de uit deze Voorjaarsnota 2020 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023 conform vast te stellen.

 • 3

  Rob Wijfje Heiwerken, voorheen gevestigd in Aarlanderveen, wil zich vestigen aan het woon- werklint van de Steekterweg, onderdeel van het bedrijventerrein Steekterpoort. Op de kavel aan de Steekterweg 75B zal ten behoeve van het realiseren van een nieuwe bedrijfslocatie voor het bedrijf Rob Wijfje Heiwerken een bedrijfshal en woonhuis worden gevestigd.
  De kavel zal wat betreft stedenbouwkundige invulling aansluiten bij de aard, maat en schaal van de Steekterweg en geeft een verdere invulling aan het woon-werklint waarbij scheidende groenstroken rondom de percelen en tussen de kavels onderdeel uitmaken van de landschappelijke inrichting.  Voorgesteld besluit

  1. Over te gaan tot verkoop van een woon-werkkavel gelegen op de Steekterweg 75B, onderdeel van het bedrijventerrein Steekterpoort, voor een bedrag van €367.070,- excl BTW., aan Rob Wijfje Holding BV ten behoeve van de bouw van een woonhuis met bijbehorend bedrijfspand. De verkoop is conform de in de grex opgenomen verkoopopbrengst.
  2. Deze inkomsten boeken ten gunste van de grondexploitatie met nr. Fcl 93105000 en Ecl 710310

 • 4

  Door haar ligging, omvang en kenmerken speelt de Rijn- en Veenstreek een belangrijke rol bij uitdagingen in het Groene Hart en verstedelijksopgaven in de Randstad. Inhoudelijk is vooral de link naar de (langetermijn)afwegingen van belang en de relatie met de grote transities zoals klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, landbouwtransitie en verstedelijking. Om hierbij als Rijn- en Veenstreek een eigen koers te bepalen is het belangrijk om te bepalen hoe we ons als subregio willen positioneren. Zeker omdat een aantal gemeenten in de regio al een gezamenlijke omgevingsvisie hebben gemaakt.
  In samenwerking met Holland Rijnland is daarom gestart met het maken van een integraal ruimtelijk afwegingskader. Het afwegingkader is een hulpmiddel bij het maken van strategische keuzes op regionaal niveau over welke ruimtevragende activiteiten gemeenten willen realiseren en waar. De brief informeert de Raad over de thema’s, verwachtingen, uitgangspunten en totstandkoming van dit kader en de positionering van de Rijn- en Veenstreek.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief over het Regionaal afwegingskader Rijn- en Veenstreek.

 • 5

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan International Trade Centre Hazerswoude-Dorp - eerste herziening vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het verruimen van de planologische mogelijkheden op het ITC –terrein.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan International Trade Centre Hazerswoude-Dorp - eerste herziening met identificatienummer NL.IMRO.0484.HDictterrein1her-ON01 vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan International Trade Centre Hazerswoude-Dorp - eerste herziening ter inzage te leggen.

 • 6

  In de brief wordt de raad geïnformeerd over de gedane inspanningen en de mogelijkheden voor een nachtnet. Het onderwerp is meegenomen in het beleidskader voor de busconcessie Zuid-Holland Noord 2022 en verder zijn er mogelijkheden om een pilot te doen, al dan niet gezamenlijk met andere gemeenten.  Voorgesteld besluit

  Met bijgaande collegebrief de motie Vreemd betreffende het Openbaar Nachtnet te beantwoorden

 • 7

  De Nota van Uitgangspunten is opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordigers van inwoners van Zwammerdam, IPSE De Bruggen en de gemeente. In deze nota zijn de mogelijke woningbouw-ontwikkellocaties beschreven, waaronder de Spoorlaanzone.
  De gemeente heeft met IPSE de Bruggen een Intentieovereenkomst opgesteld, waarin is afgesproken om de ontwikkeling van woningbouw aan de Spoorlaan en de Buitendorpstraat gezamenlijk te onderzoeken om tot haalbare plannen te komen. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.
  Na deze onderzoeksfase zal er een vervolgovereenkomst worden afgesloten voor de realisatie en zal een bestemmingsplanwijziging zijn voorbereid.
  Wethouder Van As is gemandateerd om deze overeenkomst in juni 2020 te ondertekenen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de Nota van Uitgangspunten inzake de huidige ontwikkelpotentie woningbouw in Zwammerdam;
  2. De intentieovereenkomst met IPSE De Bruggen vaststellen en ondertekenen;
  3. De burgemeester mandateert wethouder Van As om de betreffende overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen;
  4. De gemeenteraad informeren

 • 8

  De ICT dienstverlening voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem wordt sinds 1 januari 2018 uitgevoerd door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO R&B). De BVO is een gemeenschappelijke regeling (GR) van beide gemeentes. Het Bestuur van de GR stelt jaarlijks de Jaarrekening vast en een Kadernota.

  Met de Jaarrekening 2019 legt het Bestuur verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2019.
  Met de Kadernota 2021 informeert de BVO de Colleges en de Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De Kadernota is een richtinggevend document met daarin financiële kaders en beleidsvoornemens voor de programmabegroting van het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.  Voorgesteld besluit

  • Kennisnemen van de door het bestuur van de BVO Rijn en Braassem vastgestelde kadernota 2021 en deze ter kennisname toezenden aan de gemeenteraad.
  • Kennisnemen van de getekende jaarrekening 2019 van de BVO Rijn en Braassem en deze ter kennisname toezenden aan de gemeenteraad.
  • Kennisnemen van de eerste kwartaalrapportage 2019 van de BVO Rijn en Braassem.

 • 9

  De heer E. Zevenbergen heeft op grond van artikel 40 Reglement van orde van de raad vragen gesteld over de versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet. Zijn vragen gaan over de verruiming van de maatregelen in relatie tot de horeca en de mogelijkheid om per 1 juni de terrassen weer te openen en gasten te ontvangen in de horeca.
  De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Sinds half maart is de horeca dicht (behalve hotels, afhalen, bezorgen). Veel horecaondernemers hebben nul inkomsten en de kosten lopen door. Op 19 mei 2020 heeft de overheid aangekondigd dat per 1 juni de horeca onder voorwaarden weer open mag waarbij 1,5 meter afstand het uitgangspunt is. De gemeente is in gesprek met horecaondernemers, EDBA en het centrummanagement om te bekijken wat dit voor de gemeente Alphen aan den Rijn betekent en hoe wij met elkaar de gedeeltelijke heropening van de horeca tot een succes kunnen maken.  Voorgesteld besluit

  De door de heer E. Zevenbergen gestelde vragen over de verruiming van terrassen van de horecagelegenheden te beantwoorden via bijgevoegde antwoordbrief.

 • 10

  De SP heeft op 28 april 2020 artikel 40 vragen gesteld met het onderwerp huurverhoging
  Woonforte. De vragen worden in de brief beantwoord.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van SP

 • 11

  De Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) ontwikkelt zich door tot een onafhankelijk adviesorgaan voor gevraagd en ongevraagd advies op economisch gebied aan de gemeente en economische partners. Voor deze werkzaamheden krijgt de EDBA van de gemeente een financiële bijdrage. De gemeente wijst nu in het kader van het staatssteunrecht de stichting EDBA aan als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).  Voorgesteld besluit

  1. Aanwijzing van de Stichting Economic Development Board Alphen [EDBA] als Dienst van Algemeen Economisch Belang [DAEB] met als doel om de gemeente, onderwijs en bedrijfsleven van gevraagd en ongevraagd onafhankelijk economisch advies te voorzien om daarmee bij te dragen aan een gezonde economische toekomst van Alphen aan den Rijn, conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.
  2. Elektronische bekendmaking van dit besluit via overheid.nl, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om binnen 6 weken na publicatie beroep en bezwaar aan te tekenen.

 • 12

  De Economic Development Board Alphen (EDBA) ontwikkelt zich door tot een onafhankelijk adviesorgaan, waarbij niet langer uitvoerende taken zoals citymarketing passen. Daarom wordt Alphen Marketing ondergebracht in een nieuw op te richten stichting. Voor deze werkzaamheden krijgt de nieuwe stichting Alphen Marketing een financiële bijdrage. De Gemeente wijst nu in het kader van het staatssteunrecht de (op te richten) stichting Alphen Marketing aan als Dienst van Algemeen Economisch Belang.  Voorgesteld besluit

  1. Aanwijzen van Stichting Alphen Marketing i.o. als Dienst van Algemeen Economisch Belang [DAEB] met als doel om bij te dragen aan de gemeentelijke lange termijn marketingdoelstellingen, conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.
  2. Elektronische bekendmaking van dit besluit via overheid.nl, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om bezwaar en beroep aan te tekenen.

 • 13

  Om te komen tot een ontsluitingsweg op en een groene omzoming van het bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn, heeft er de afgelopen periode het nodige overleg plaatsgevonden over de aankoop van de daarvoor benodigde gronden. Het betreft hier een gedeelte van perceel gelegen op en aansluitend op het bedrijventerrein, kadastraal bekend als gemeente Koudekerk, sectie B, nummer 5125, groot circa 8.485 m². De minnelijke onderhandelingen hebben in dit geval geleid tot overeenstemming over de aankoop.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  1. de aankoop van een perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Koudekerk, sectie B, nummer 5125, groot circa 8.485 m², ten behoeve van de realisatie van een ontsluitingsweg op en een groene omzoming van het bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn;
  2. het aangaan van bijgevoegde koopovereenkomst;
  3. wethouder Van As te mandateren om de koopovereenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de koopovereenkomst en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan.

 • 14

  Achter een aantal woningen aan de Directeur Moerlandsstraat en de J.H. van Straaten van Nesplantsoen in Boskoop ligt een strook snippergroen. In die strook gemeentegrond ligt een transportleiding van de Gasunie. De bewoners hebben de gemeentegrond in gebruik, sommigen mèt afspraken, sommigen hebben de grond zonder afspraken in gebruik genomen. Deze situatie willen de gemeente en de Gasunie beter regelen met voor alle bewoners dezelfde voorwaarden.
  Verkoop van de gemeentegrond aan de bewoners is vanwege de transportleiding niet mogelijk. De beste manier om afspraken met de bewoners te maken is het aanbieden van een huurovereenkomst. De bewoners kunnen dan het gebruik voortzetten, de veiligheid in relatie tot de transportleiding wordt gewaarborgd en de afspraken zijn voor iedereen hetzelfde. Het aanbieden van de huurovereenkomst is in lijn met het snippergroenbeleid en het grondprijzenbeleid van de gemeente.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het aanbieden en sluiten van huurovereenkomsten voor de gemeentegrond nabij de woningen Directeur Moerlandsstraat 1 t/m 6 en J.H. van Straaten van Nesplantsoen 4, 6, 8, 12 en 17 t/m 22 te Boskoop

 • 15

  Mevrouw Verschuur heeft namen Beter Alphen vragen op grond van art. 42 van het regelement van orde gesteld inzake het ontwerpbestemmingsplan. Het college heeft middels bijgevoegde brief aan Beter Alphen de gestelde vragen beantwoord.  Voorgesteld besluit

  1. De door Beter Alphen gestelde artikel 42 vragen betreffende het ontwerp bestemmingsplan Torenpad West te beantwoorden middels bijgevoegde brief.

 • 16

  Bij besluit van 19 maart 2019 heeft het college van B&W de Nota Snippergroenbeleid  vastgesteld. In deze nota is toegezegd dat de ontstane strijdigheid met de vigerende bestemmingsplannen - als gevolg van de verkoop van de snippergroen percelen-  in een nieuw paraplubestemmingsplan planologisch passend wordt gemaakt. Voor elk verkocht snippergroenperceel is een nieuwe bestemming opgenomen. Het gaat om 366 kleine percelen van  de voormalige gemeente Rijnwoude (Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn). Dit paraplubestemmingsplan zorgt voor de planologische vertaling van de verkochte stukjes snippergroen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het paraplubestemmingsplan Snippergroen vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1.    Het paraplubestemmingsplan Snippergroen, met identificatienummer NL.IMRO.0484.snippergroen-VA01 met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2.    De analoge afgeleide verbeelding van het paraplubestemmingsplan Snippergroen vast te stellen;
  3.    Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 17

  Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen is een goede informatieveiligheid randvoorwaarde. Jaarlijks voeren we hierop een zelfevaluatie uit. Voor een aantal onderwerpen leidt dit tot rapportages welke in het kader van de verantwoording worden vastgesteld door College.

  Voor onze dienstverlening maken we gebruik van Digitale persoonsidentificatie voor burgers (DigiD) en Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet). Jaarlijks wordt er een audit uitgevoerd om vast te stellen of de informatieveiligheid hieromtrent afdoende is ingericht. Middels de Collegeverklaring kunnen we dat voor dit jaar vaststellen;

  Voor de basisregistraties BAG, BGT en BRO stellen we middels een rapportage vast dat we aan de normen voldoen die daarvoor gelden en stellen we verbetermaatregelen voor.  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen en ondertekenen van de Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake informatieveiligheid;
  2. Vaststellen en ondertekenen van de Collegeverklaring ENSIA 2019 bijlage 1 inzake DigiD;
  3. Vaststellen en ondertekenen van de Collegeverklaring ENSIA 2019 bijlage 2 inzake SUWInet;
  4. Vaststellen van de rapportage Zelfevaluatie BAG 2019;
  5. Vaststellen van de rapportage Zelfevaluatie BGT 2019;
  6. Vaststellen van de rapportage Zelfevaluatie BRO 2019.

 • 18

  Op 20 november 2019 is de eerste termijn van kinderburgemeester Elmehdi, de vijf kinderwethouders en de kinderraad van start gegaan. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus moet de planning worden aangepast. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de verlenging van de termijn van de kinderburgemeester, de kinderwethouders en de kinderraadsleden met een half jaar, te weten tot 1 juli 2021.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met een verlenging van de termijn van de kinderburgemeester, de kinderwethouders en de kinderraadsleden, te weten tot 1 juli 2021;
  2. De raad via de lijst mededelingen informeren over dit besluit.

 • 19

  Het college van B&W heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten
  organisaties aantonen dat ze continuïteitsproblemen hebben in de toekomst. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het Steunfonds. Het college besluit over de eerste aanvragen in het kader van dit steunfonds.  Voorgesteld besluit

  1. De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 140.667,-