Overzicht College Besluiten

dinsdag 29 januari 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Sinds de fusie per 1 januari 2014 neemt de gemeente Alphen aan den Rijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) deel aan de gemeenschappelijke regeling Promen. Bij Promen zijn 27,9 (SE) Sw-medewerkers in dienst uit de voormalige gemeente Boskoop.
  Promen heeft een verzoek ingediend tot betaling van een Wsw bijdrage voor 2019, Dit bedrag is vastgelegd in het Ondernemingsplan GR Promen 2019. Het ondernemingsplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) Promen.  Voorgesteld besluit

  Het betaalbaar stellen voor 2019 van € 780.000,- t.b.v. Promen

 • 2

  Van 8 november tot en met 19 december 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Boskoop – vierde actualisatie voor een ieder ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een aantal algemene ontwikkelingen en een aantal locatiegebonden ontwikkelingen. De ontwikkelingen hebben goeddeels allen betrekking op het boom- en sierteeltgebied.
  Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpbestemmingsplan een veertiental zienswijzen ingekomen. De zienswijzen geven aanleiding om het plan op enkele onderdelen gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Tegelijk met het voornoemde ontwerpbestemmingsplan heeft ten behoeve van de 3 woningen aan de Omloop te Boskoop een ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het Hogere waarden besluit is inmiddels genomen (in mandaat door de Omgevingsdienst Midden Holland).  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. De beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied Boskoop – vierde actualisatie (bijlage 1) vast te stellen;
  2. De regels, de toelichting, de verbeelding en bijbehorende documenten van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Boskoop – vierde actualisatie te wijzigen zoals aangegeven in de Nota van zienswijzen Buitengebied Boskoop – vierde actualisatie (bijlage 1);
  3. Het bestemmingsplan Buitengebied Boskoop – vierde actualisatie, met identificatienummer NL.IMRO.0484.B168buigebbosk4act-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de hiervoor onder 2 aangegeven wijzigingen;
  4. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied Boskoop – vierde actualisatie gewijzigd vast te stellen;
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 • 3

  Van 8 november tot en met 19 december 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – tweede herziening voor een ieder ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een aantal algemene ontwikkelingen en een aantal locatiegebonden ontwikkelingen. De ontwikkelingen hebben goeddeels allen betrekking op het boom- en sierteeltgebied. Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpbestemmingsplan een viertal zienswijzen ingekomen. De zienswijzen geven geen aanleiding voor wijzigingen aan het plan. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. De beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – tweede herziening (bijlage 1) vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – tweede herziening, met identificatienummer NL.IMRO.0484.B169HDsierteelt2hr-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, ongewijzigd vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – tweede herziening ongewijzigd vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 • 4

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage aan de organisatie van de Twintig van Alphen, waarmee de gemeente zowel lokaal en regionaal als landelijk op een sportieve wijze op de kaart wordt gezet.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verlenen van een evenementenbijdrage citymarketing van € 5.000,- aan Stichting Twintig van Alphen voor de organisatie van de Twintig van Alphen 2019.

 • 5

  Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Het college zegt in principe haar medewerking tot aan een tijdelijk Holocaustmonument in Alphen aan den Rijn en stelt hiervoor in 2020 € 2.000 beschikbaar.
  Over de Nationale projecten waar gemeenten bij kunnen aansluiten gaat het college in gesprek met de lokale comités 4 en 5 mei.  Voorgesteld besluit

  1 In principe medewerking toezeggen aan een tijdelijk Holocaustmonument in Alphen aan den Rijn en hiervoor in 2020 een financiële bijdrage van € 2.000 beschikbaar stellen en dit praktisch mogelijk maken;
  2 Met de lokale comités 4 en 5 mei in gesprek gaan over de deelname in 2020 aan de Maand van de vrijheid en Vrijheidsmaaltijden en andere initiatieven.

 • 6

  In verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) houdt de VNG een ledenraadpleging over de met de vakbonden gemaakte afspraken over de sectorale arbeidsvoorwaardenregeling bij gemeenten per 1 januari 2020. Het college heeft besloten om niet akkoord te gaan met de tekst van de genormaliseerde Cao, tenzij er geen stapeling plaatsvindt van oude en nieuwe rechten bij ontslag en het verplichte lokale overleg met de vakbonden komt te vervallen. Hoewel het college het belang van een gezamenlijke Cao voor alle gemeenten per 1 januari 2020 onderschrijft, zijn de afspraken met betrekking tot de mogelijke stapeling van rechten bij ontslag en het verplichte lokale overleg met de vakbonden voor het college aanleiding om toch tegen dit akkoord te stemmen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de brief van de VNG d.d. 22 november 2018 inzake de ledenraadpleging over de Cao gemeenten onder de Wet normalisering rechtspositie gemeenten (Wnra).
  2. Niet akkoord te gaan met de afspraken voor de genormaliseerde Cao gemeenten, tenzij:
   a. er geen stapeling plaatsvindt van oude en nieuwe rechten bij ontslag: het van-werk-naar- werk traject (inclusief BW/NW) én transitievergoeding.
   b. het verplichte lokale overleg met de vakbonden alsnog komt te vervallen.

 • 7

  Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven om geen medewerking te verlenen aan een project dat voorziet in het afwijken van het planologisch regime t.b.v. het bouwen van een woning op het perceel Middelweg naast 1A te Hazerswoude-Dorp.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. Kennis te nemen van de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project dat voorziet in het afwijken van het planologisch regime t.b.v. het bouwen van een woning op het perceel Middelweg naast 1A te Hazerswoude-Dorp (V2018/672);
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven om geen medewerking te verlenen aan een afwijking van het planologisch regime voor dit project;
  3. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien tijdens de ter inzage termijn geen zienswijzen worden ingediend.

 • 8

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel van VVE is om kinderen met een risico op een onderwijsachterstand (de zogenoemde doelgroepkinderen) een betere start te geven in groep 3 van de basisschool. De gemeente ontvangt geoormerkte middelen van het Rijk om onderwijsachterstanden te bestrijden en heeft de wettelijke verplichting om VVE te realiseren. Door een herverdeling van de landelijk beschikbare middelen voor OAB door het Rijk zal de gemeente vanaf 2019 meer middelen ontvangen.
  In de Gemeente Alphen aan den Rijn voert BOOST/PeuterStart VVE uit. In 2019 zal BOOST/PeuterStart extra middelen ontvangen voor de uitvoering van de gesubsidieerde voorschoolse educatie.  Voorgesteld besluit

  • In 2019 een aanvullende voorlopige subsidie van 140.769 euro te verlenen aan PeuterStart voor de uitvoering van de gesubsidieerde voorschoolse educatie op hoog niveau ten laste van het geoormerkte OAB budget.

 • 9

  De inwoners van Alphen aan den Rijn vinden duurzaamheid belangrijk. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse groei van het aantal aanvragen voor de duurzaamheidslening. In 2018 zijn meer dan 190 leningen verstrekt voor duurzame maatregelen. Drie keer meer dan de voorgaande jaren. In de afgelopen vier jaar is met behulp van de lening onder meer 6346 m² aan zonnepanelen gerealiseerd en wordt jaarlijks meer dan 335 ton aan CO2 gereduceerd.

  Om er voor te zorgen dat de inwoners van Alphen aan den Rijn gebruik kunnen blijven maken van de succesvolle duurzaamheidslening heeft de gemeente besloten het budget aan te vullen met €1.500.000,- tot in totaal €3.750.000,-.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen de geactualiseerde verordening van de Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering 2019 vast te stellen;
  2. De raad voor te stellen eenmalig €1.500.000,- beschikbaar te stellen voor het SVn Duurzaamheidslening budget;
  3. De raad voor te stellen de benodigde dekking voor de interne rentelasten, totaal €562.500,-, over de looptijd (15 jaar) van de leningen, te dekken middels een onttrekking aan de reserve duurzaamheid en te storten in een nieuw te openen reserve kapitaallasten “Duurzaamheidsleningen SVN”.