Overzicht College Besluiten

dinsdag 2 juli 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  In de gemeente Alphen aan den Rijn staan nu circa 150 openbare oplaadpalen. Omdat de verwachting is dat het aantal elektrische auto’s flink gaat toenemen, is op basis van een prognose een Plankaart Laadinfrastructuur gemaakt met de mogelijke locaties van openbare oplaadpalen in het jaar 2025. Het gaat daarbij om circa 250 extra openbare oplaadpalen. Ook de bestaande openbare oplaadpalen zijn aangegeven op de plankaart.

  Vanwege de plankaart zijn er nieuwe beleidsregels nodig voor het aanvragen, plaatsen en exploiteren van openbare oplaadpalen in openbaar gebied. Met de nieuwe beleidsregels kunnen bij exploitanten van openbare oplaadpalen die de Beleidsregels hebben ondertekend, naar behoefte openbare oplaadpalen worden aangevraagd op de locaties op de plankaart. Deze aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners en bedrijven die een elektrisch motorvoertuig (gaan) rijden en niet op eigen terrein kunnen parkeren, waarbij zij kunnen kiezen uit de beschikbare exploitanten van openbare oplaadpalen. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als er in de omgeving binnen een bepaalde afstand geen bestaande openbare oplaadpaal is waarvan gebruik kan worden gemaakt. Afwijken van een locatie op de plankaart is alleen mogelijk als hier goede argumenten voor zijn, bijvoorbeeld herinrichting van een gebied of ligging van de kabel waarop moet worden aangesloten. De locaties zijn overigens wel gecheckt op de ligging van de kabels.

  Als de aanvraag door de exploitant in behandeling is genomen, vraagt de exploitant bij de gemeente een ontheffing aan voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal en een verkeersbesluit aan voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen bij de oplaadpaal. Ook hebben exploitanten onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om zonder aanvraag van een inwoner of een bedrijf een ontheffing en een verkeersbesluit t.b.v. een oplaadpaal en het opladen aan te vragen. De exploitanten betalen € 103,40 legeskosten voor het plaatsen van een oplaadpaal. Deze worden in 2020 verhoogd naar € 350,-.

  De plankaart en de beleidsregels wordt eerst vrijgegeven voor inspraak. Na de inspraak kunnen de plankaart en beleidsregels door het college worden vastgesteld, al dan niet met wijzigingen n.a.v. de inspraak.  Voorgesteld besluit

  1. De Plankaart Laadinfrastructuur en de nieuwe Beleidsregels 2019 voor het aanvragen, plaatsen en exploiteren van openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen in de gemeente Alphen aan den Rijn vrij te geven voor inspraak met de mogelijkheid voor inwoners en andere belanghebbenden (b.v. bedrijven) om gedurende 6 weken hierover schriftelijk een zienswijze in te dienen bij het college van B&W.
  2. De leges voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal als bedoeld in artikel 2:10 lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening in 2020 verhogen van € 103,40 naar € 350,--

 • 2

  Partijen kunnen via een tenderprocedure aanvragen doen voor cofinanciering tussen € 10.000 en € 50.000 vanuit het Lokaal Economisch Fonds (LEF). Cofinanciering lager dan € 10.000 kan gedurende het jaar apart worden aangevraagd. In totaal zijn er vanuit de 1e tenderronde 2019 3 aanvragen ingediend. Op 30 april 2019 is reeds een besluit genomen op de aanvragen vanuit de 1e tenderronde. De aanvraag ‘Duurzaam Alphen aan den Rijn” is in eerste instantie afgewezen. Nadere informatie heeft echter geleid tot andere inzichten over de vernieuwendheid. Mede op basis van het advies van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is daarom op basis van voortschrijdend inzicht besloten om alsnog subsidie toe te kennen aan het project “Duurzaam Alphen aan den Rijn”.  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van het advies van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) t.a.v. de beoordeling van de aanvraag Alphen aan den Rijn voor een cofinanciering vanuit de 1e tender LEF 2019;
  • Een voorlopige eenmalige cofinanciering toe te kennen aan het project ‘Duurzaam Alphen aan den Rijn’ ter hoogte van € 50.000,-.

 • 3

  Eind maart 2019 is de startnotitie herijking dorps- en buurthuizen vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is fase 1 afgerond (de diagnose van ieder gebied) en deze wordt ter vaststelling aangeboden. Per gebied is de maatschappelijk opgave van het gebied of dorp opgenomen. De bestaande accommodaties zijn getoetst aan de nieuwe uitgangspunten van de startnotitie (incl. een korte beschrijving per accommodatie). Ook is een inventarisatie opgenomen van de accommodaties die sociaal maatschappelijke activiteiten huisvesten of eventueel kunnen huisvesten in de toekomst.
  Met bijgevoegde raadsbrief wordt fase 1 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van fase 1 van de herijking dorps- en buurthuizen;
  2. Bijgevoegde raadsbrief, met bijlagen, ter informatie sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • 4

  Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorgesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven om geen medewerking te verlenen aan een project dat voorziet in het afwijken van het planologisch regime t.b.v. het bouwen van een woning op het perceel Middelweg naast 1A te Hazerswoude-Dorp. De ingediende zienswijze op het voornemen tot weigering van de omgevingsvergunning (incl. ontwerpverklaring van geen bedenkingen) voor dit project geeft geen aanleiding om (alsnog) medewerking aan het project te verlenen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze op het voornemen tot weigering van een omgevingsvergunning voor een project dat voorziet in het afwijken van het planologisch regime t.b.v. het bouwen van een woning op het perceel Middelweg naast 1A te Hazerswoude-Dorp (V2018/672);
  2. In te stemmen met de beantwoording van deze zienswijze, zoals weergegeven in de Nota van zienswijzen inzake project Middelweg naast 1A te Hazerswoude-Dorp;
  3. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven om geen medewerking te verlenen aan een afwijking van het planologisch regime voor dit project.

 • 5

  In de reserve Vastgoed wordt geld gestort uit besparingen en verkopen binnen de Vastgoedportefeuille. Dit geld mag gebruikt worden voor de verdere professionalisering van het Vastgoed. De raad dient hierover jaarlijks een besluit te nemen. Het college stelt de raad (via de najaarsrapportage 2019) voor een bedrag van € 290.000,-- uit de reserve te halen voor kosten die gemaakt moeten worden voor o.a. de implementatie van een nieuw vastgoedinformatiesysteem, de coördinatie van de woonwagenzaken, de verkoop van panden, onderzoeken ten behoeve van de herontwikkeling van locaties en de verdere implementatie van het elektronisch toegangssysteem voor gymzalen.  Voorgesteld besluit

  1. Diverse (project)-budgetten beschikbaar te stellen van totaal € 290.000,-- ten behoeve van de professionalisering Vastgoedmanagement en deze te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement;
  2. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de najaarsrapportage 2019. Bij vaststelling van de najaarsrapportage door de raad, is de hiervoor genoemde aanvullende financiële ruimte ad. € 290.000,-- formeel beschikbaar;
  3. Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget (zie hiervoor) te starten met werkzaamheden om onderzoeken uit te voeren, vastgoedgebruik te optimaliseren en projecten op te starten.

 • 6

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de meicirculaire 2019 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. De uitkomst voor het jaar 2019 te verwerken in de Najaarsnota 2019 en te verrekenen met het begrotingssaldo 2019;
  2. De uitkomsten voor de jaren 2020 tot en met 2023 te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023 en te verrekenen met het begrotingssaldo over deze jaren;
  3. In te stemmen met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
  4. In te stemmen met de herijking van de stelpost cao ontwikkeling en de stelpost Verbonden Partijen voor de jaren 2020 tot en met 2023 en deze herijking te betrekken bij de doorrekening van de meicirculaire;
  5. In te stemmen met het voorstel om de meeropbrengst ad € 5 mln. in het jaar 2023 (ten opzichte van het jaar 2022) voor 50% toe te voegen aan de stelpost behoedzaamheid;
  6. De raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2019 en de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemd bij besluit 1 tot en met 5.

 • 7

  Burgemeester en Wethouders besluiten tot het toestaan van een eindtijd tot 01:00 uur op de trouwtrekavond op woensdag 31 juli 2019 voor het B-evenement “Trekkertrek” op een weiland ter hoogte Hoogewaard 207 (achter Spanbeton) te Koudekerk aan den Rijn, in afwijking van het Evenementenbeleid (d.d. 20 april 2017).
  Volgens het huidige Evenementenbeleid geldt dat van zondag tot en met donderdag de muziek en drankverstrekking dienen te stoppen om 23:00 uur en dat het evenement dient te eindigen om 24:00 uur. Echter heeft de organisatie van het evenement “Trekkertrek” in 2019 een aanvraag ingediend met op woensdagavond 31 juli 2019 een eindtijd tot 01:00 uur.
  Vorig jaar is er met een afvaardiging van de organisatie van het evenement in het stadhuis met teamleider Vergunningen mevrouw mw. A. Habets-Brunt en burgemeester mr. drs. J.W.E. Spies afgesproken dat er alleen nog in 2018 afgeweken kon worden van het in de Evenementenbeleid vastgestelde eindtijden op woensdagavond. Met een afbouwregeling zou de eindtijd in 2018 0:00 uur bedragen; in 2019 een eindtijd van 23:00 uur, conform het huidige Evenementenbeleid. Dit is toen afgesproken om een eenduidig beleid aan te houden voor alle evenementen in alle kernen.
  Echter heeft de organisatie aangegeven ook in 2019 weer de latere eindtijd te willen aanhouden tot 01:00 uur op de touwtrekavond op woensdag en hier om maatwerk te vragen. In het Evenementenbeleid staat op pagina 14 bij sectie 3.12 dat de burgemeester in bijzondere omstandigheden bevoegd is om van het Evenementenbeleid af te wijken.
  Naar aanleiding hiervan heeft het college dit jaar opnieuw een afweging gemaakt en stelt dat er weinig grote evenementen in de kern Koudekerk aan den Rijn zijn en dat er bij de afgelopen 27 edities nauwelijks (geluids)klachten zijn gemeld. Tevens is het zo dat het evenement onlosmakelijk met de kern is verbonden en het een traditie is geworden waarbij het merendeel van de inwoners uit Koudekerk aan den Rijn aanwezig is. Daarbij is de woensdagavond ook een belangrijke inkomstenbron voor de organisatie van de zaterdagactiviteiten. Daarom is besloten dat de touwtrekavond op woensdag 31 juli 2019 mag doorgaan met een eindtijd tot 01:00 uur. Mochten er echter (geluids)klachten binnenkomen van bewoners of belanghebbenden uit de omgeving voor de eerstvolgende of latere edities, dan dient er in de eerstvolgende editie wel weer ter worden voldaan aan de eindtijd van 23:00 uur volgens het Evenementenbeleid (d.d. 20 april 2017).

  Bij eventuele vergelijkbare verzoeken en om willekeur te voorkomen, kan er ook voor jaarlijks terugkerende (traditionele) evenementen (dorpsfeesten waar het merendeel van de inwoners aanwezig is, zoals bijvoorbeeld de Jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp) vanuit de kernen (m.u.v. Alphen aan den Rijn) bekeken worden om een langere eindtijd van 01:00 uur op 1 doordeweekse avond toe te staan tot en af te kunnen wijken van het Evenementenbeleid.  Voorgesteld besluit

  1. Het toestaan van een eindtijd tot 01:00 uur op de trouwtrekavond op woensdag 31 juli 2019 voor het B-evenement “Trekkertrek” op een weiland ter hoogte Hoogewaard 207 (achter Spanbeton) te Koudekerk aan den Rijn, in afwijking van het Evenementenbeleid (d.d. 20 april 2017) en;
  2. Bij eventuele vergelijkbare verzoeken vanuit de kernen (m.u.v. Alphen aan den Rijn) voor jaarlijks terugkerende (traditionele) evenementen (dorpsfeesten waar het merendeel van de inwoners aanwezig is), ook 1 doordeweekse avond af te kunnen wijken van het Evenementenbeleid met een maximale eindtijd van 1:00 uur.

 • 8

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft MEE ZHN voor 2018 een voorlopige subsidie toegekend van € 560.277.
  MEE heeft hiervoor een aantal diensten geleverd: inzet van MEE-medewerkers in de Servicepleinteams en de specialistenpool. Medewerkers van MEE hebben expertise op het gebied van mensen met beperkingen als LVB en niet aangeboren hersenletsel. Het college heeft de definitieve subsidie aan MEE over 2018 vastgesteld op € 560.277.  Voorgesteld besluit

  De voorlopig toegekende subsidie aan MEE ZHN 2018 definitief vaststellen op €560.277.

 • 9

  Met het Cliëntervaringsonderzoek Wmo onderzoeken we jaarlijks hoe cliënten de toegankelijkheid en de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen ervaren en welk effect ze ervan hebben ondervonden in hun zelfredzaamheid. Sinds 2016 dienen gemeenten gebruik te maken van de verplichte set van 10 vragen. De belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden uit dit verplichte onderzoek is dat gemeente Alphen aan den Rijn net als het gemiddelde van de andere gemeenten rond de 80% tevredenheid scoort op alle onderdelen en ten opzichte van het vorig onderzoek over 2017 op alle punten beter scoort.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de uitkomst van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2018 (CEO 2018).
  2. Het CEO 2018 ter kennisname sturen naar de gemeenteraad, en de inwoners- en cliëntadviesraad.
  3. Het CEO 2018 publiceren op de gemeentelijke website.
  4. De uitkomsten ten behoeve van publicatie aanleveren op de site www.waarstaatjegemeente.nl

 • 10

  Het Jeugd Preventie Team is een samenwerkingsverband tussen de Politie Eenheid Den Haag, districten Leiden-Bollenstreek (district F) en Gouda-Alphen aan den Rijn (district G) en de GGD Hollands Midden. De JPT medewerkers werken in de verschillende politiebureaus in de regio. Het Jeugd Preventie team begeleidt jongeren tot 18 jaar, die in aanraking zijn gekomen met de politie.  Voorgesteld besluit

  De aangevraagde subsidie van het Jeugd Preventie Team op een totaalbedrag van € 81.756,- vast te stellen.

 • 11

  De raad wordt per brief geïnformeerd over de voortgang van de studies en verkeersprojecten in en rond Boskoop en Hazerswoude Dorp. Deze projecten zijn gerelateerd aan de corridorstudie N207-Zuid en Beter Bereikbaar Gouwe  Voorgesteld besluit

  De raad middels bijgevoegde voortgangsrapportage te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de N207 zuid projecten.