3.Raad (besluitvormend)

donderdag 25 juni 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Fransen, R.P.
Toelichting:

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 25 juni 2020, in de Burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 19.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1
 • 0.2
 • 1.1
 • 1.2


  Besluit
  De agendapunten R-2 en R-3 worden tegelijkertijd behandeld. De agenda is met deze wijziging vastgesteld.
 • 1.3

  Besluit
  Er zijn geen separate voorstellen aangeleverd ter bekrachtiging geheimhouding.
 • 1.4

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
 • 2

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA – VVD – AA – GL – D66 – PvdA - RM
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 4 juni 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de 1e Bestuursrapportage (Burap) 2020.
  Met deze rapportage wordt de raad geïnformeerd over inhoudelijke en financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de Programmabegroting 2020 en wordt de Programmabegroting 2020 bijgesteld, zodat uitgaven rechtmatig kunnen plaatsvinden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1.De 1e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen; 2.De begroting 2020 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, paragraaf 5 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2020 conform paragraaf 4 Reserves en voorzieningen; 3.Een krediet te verlenen voor de aan het investeringsplan 2020 toegevoegde investering: \- Herinrichting openbare ruimte t\.h\.v\. Sportlaan 43a \(€ 310\.000\)

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 • 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA – VVD – AA – GL – D66 – PvdA - RM
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 4 juni 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Kadernota 2021 en het richting geven aan het college voor de opstelling van de Programmabegroting 2021

  19.35 uur Eerste termijn raad 10 minuten spreektijd per fractie en
  20.45 uur schorsing
  20.55 uur Eerste termijn reactie college van B&W
  21.35 uur schorsing
  21.40 uur Tweede termijn raad
  22.10 uur Tweede termijn college
  22.30 uur Besluitvorming Kadernota 2021


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1\. De Kadernota vast te stellen; 2\. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een     structureel sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2021; 3\. Een verlaging van de interne rekenrente naar 0% voor de Begroting 2021\.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen


  Moties
  Titel
  Motie Plan van Aanpak Jeugdhulp
  Motie Richtinggevend Actie Pakket van de Raad (RAP Raad)
 • 4
 • 4.1

  Dit agendapunt betreft alleen de besluitvorming. De beraadslagingen zijn op 18 juni geweest.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 68,06 miljoen opbrengsten en € 53,73 miljoen kosten (specificatie: bijlage 1); 2. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten ter grootte van € 8,06 miljoen opbrengsten, € 6,33 miljoen kosten en € 223.000,- reserveafdrachten (specificatie: bijlage 1); 3. Alle toekomstige winstnemingen waarmee rekening is gehouden in het meerjarenbeeld (bijlage 2) te storten in de op 12 december 2019 ingestelde bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties"; 4. Het kennis nemen van de stand van de verliesvoorziening grondexploitaties ter hoogte van € 13,14 miljoen, waarvan de ophoging met € 0,34 miljoen reeds is verwerkt in de jaarrekening (bijlage 3); 5. De jaarlijks begrote ophoging van de verliesvoorziening Tuinen van Aalsmeer voor de rentekosten te verlagen van € 270.000 naar € 252.000 in 2020 op basis van de actuele cijfers; 6. Het voteren van een raadskrediet van € 592.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4); 7. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties (investeringen, reserves, voorzieningen) te verwerken in de begroting 2020 en verder; 8. Vaststellen van de (kleine) grondexploitatie Einsteinstraat 103 (geheime bijlage 5); 9. Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de verplichting tot geheimhouding op bijlage 5 en 6 te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar na het besluit van het college van burgemeester en wethouders.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 • 4.2

  Dit agendapunt betreft alleen de besluitvorming. De beraadslagingen zijn op 18 juni geweest.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de projectenlijst in bijlage 1, het Meerjarenprojectenplan Bui-tenruimte Aalsmeer 2020-2023;
  2. de jaarschijf 2020 van het meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2021 op te nemen in de begroting 2021, conform de uitwerking in dit raadsvoorstel;
  3. de neerwaartse bijstelling in 2020 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het meerjarenprojectenplan vanaf 2021;
  4. de geheimhouding van Bijlage 1 ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023’ te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur;
  5. de termijn van geheimhouding te bepalen op 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 12 mei 2020.


  Besluit
  1. kennis te nemen van de projectenlijst in bijlage 1, het Meerjarenprojectenplan Bui-tenruimte Aalsmeer 2020-2023; 2. de jaarschijf 2020 van het meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2021 op te nemen in de begroting 2021, conform de uitwerking in dit raadsvoorstel; 3. de neerwaartse bijstelling in 2020 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het meerjarenprojectenplan vanaf 2021; 4. de geheimhouding van Bijlage 1 ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023’ te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur; 5. de termijn van geheimhouding te bepalen op 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 12 mei 2020.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen


  Moties
  Titel
  Motie Bomen langs de Aalsmeerderweg
 • 5