3.Raad (besluitvormend)

donderdag 12 december 2019 20:00 - 23:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1
 • 0.2
 • 1.1
 • 1.2

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voor de schriftelijke stemmingen is een stembureau aangewezen bestaande uit de leden de heer Bouwmeester, de heer Buskermolen en mevrouw Van Hilst-Dekker. AA verzoekt agendapunt R-7 ‘belastingverordeningen’ te bespreken en voorgesteld wordt de agendapunten R-17 ‘Economische en Recreatie en Toerisme Agenda’ en R-18 ‘Onttrekking gronden aan de Einsteinstraat’ als hamerstuk te behandelen. De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.
 • 1.3
 • 1.4

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De heer Kuin (AA) verzoekt het college n.a.v. de stukken voor de raad ter kennisname de woordvoerders of de commissie bij te praten over de stand van zaken arbeidsmigrantenhuisvesting. Dit verzoek wordt bij de portefeuillehouder neergelegd. De lijst ingekomen stukken is conform vastgesteld

  00:08:33 - 00:10:13 - D. Kuin
  00:10:13 - 00:10:15 - G.E. Oude Kotte
  00:10:15 - 00:10:22 - D. Kuin
  00:10:22 - 00:12:48 - G.E. Oude Kotte
 • 1.5

  Besluit
  Er zijn geen separate voorstellen ontvangen voor de bekrachtiging van geheimhouding.
 • 2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  toestemming te verlenen aan burgemeester en wethouders voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)


  Besluit
  toestemming te verlenen aan burgemeester en wethouders voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen
 • 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Uit het Seniorenconvent van 28 november 2019. De behandeling is gericht op het vaststellen van de Verordening Rechtspositie-regeling Raadsleden en fractieassistenten Aalsmeer 2019.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Hoofdstuk II ‘Voorzieningen voor raads- en commissieleden’ van de vigerende “Verordening rechtspositie raadsleden, fractie-assistenten en wethouders Aalsmeer 2015" te laten vervallen; 2. De in concept voorliggende “Verordening rechtspositie raadsleden en fractieassistenten Aalsmeer 2019” vast te stellen.
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen
 • 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Uit de Auditcommissie van 20 november 2019. De besluitvorming is gericht op het aanwijzen van Baker Tilly N.V. als gemeentelijke accountant voor de boekjaren 2020 – 2021 met de mogelijkheid tot verlenging door de gemeenteraad met één of twee jaar. Met het aanwijzen van Baker Tilly N.V. voldoet de gemeente aan de verplichting uit artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet die bepaald dat de gemeenteraad een of meer accountants aanwijst ten behoeve van de uitvoering van de controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Baker Tilly N.V. als gemeentelijke accountant aan te wijzen voor Aalsmeer voor de boekjaren 2020-2021 met de mogelijkheid tot verlenging door de gemeenteraad met één of twee jaar.
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen
 • 5

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  in te stemmen met de herbenoeming (tweede termijn) van Sophie van Ginneken, lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.


  Besluit
  in te stemmen met de herbenoeming (tweede termijn) van Sophie van Ginneken, lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
  Er is schriftelijk gestemd: er zijn 23 geldige stemmen uitgebracht waarvan 22 voor en 1 tegen.

  00:12:48 - 00:12:51 - D. Kuin
  00:18:21 - 00:18:29 - G.E. Oude Kotte
  00:18:29 - 00:18:47 - M.P Buskermolen
  00:18:47 - 00:21:27 - G.E. Oude Kotte
 • 6

  Resultaat stemming:


  Besluit
  de geldende Huisvestingsverordening Aalsmeer 2016 te verlengen tot het moment dat de Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020 in werking treedt.
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen
 • 7

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. voor de verordening Kadegelden geen veranderingen voor 2020 vast te stellen; 2. de volgende belastingverordeningen 2020 vast te stellen: 2.1 Verordening onroerende zaakbelasting 2020 2.2 Verordening afvalstoffenheffing 2020 2.3 Verordening rioolheffing 2020 2.4 Verordening hondenbelasting 2020 2.5 Verordening forensenbelasting 2020 2.6 Legesverordening 2020 2.7 Marktgeldverordening 2020 2.8 Reclamegeld verordening 2020 2.9 Verordening roerende zaakbelasting 2020 2.10 Verordening toeristenbelasting 2020 2.11 Verordening watertoeristenbelasting 2020 2.12 Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 2.13 Verordening precariobelasting 2020


  Besluit
  1. voor de verordening Kadegelden geen veranderingen voor 2020 vast te stellen; 2. de volgende belastingverordeningen 2020 vast te stellen: 2.1 Verordening onroerende zaakbelasting 2020 2.2 Verordening afvalstoffenheffing 2020 2.3 Verordening rioolheffing 2020 2.4 Verordening hondenbelasting 2020 2.5 Verordening forensenbelasting 2020 2.6 Legesverordening 2020 2.7 Marktgeldverordening 2020 2.8 Reclamegeld verordening 2020 2.9 Verordening roerende zaakbelasting 2020 2.10 Verordening toeristenbelasting 2020 2.11 Verordening watertoeristenbelasting 2020 2.12 Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 2.13 Verordening precariobelasting 2020
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:27:17 - 00:27:50 - G.E. Oude Kotte
  00:27:51 - 00:28:03 - C. van Hilst-Dekker
  00:28:03 - 00:28:25 - G.E. Oude Kotte
 • 8

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  het wijzigingsbesluit Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer vast te stellen.


  Besluit
  het wijzigingsbesluit Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer vast te stellen.
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen
 • 9

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2019; 2. De uit de bestuursrapportage voortkomende mutaties te verwerken in verwerken in het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022’; 3. De begroting 2019 te wijzigen conform het overzicht van baten en lasten per programma inclusief de mutaties in de reserves en mutaties in kredieten; 4. De volgende mutaties te verwerken in de begroting 2020: - de overgehevelde budgetten ad € 390.000 inclusief de bijbehorende onttrekking aan de algemene reserve; - de mutaties op de programmabudgetten, kredieten en reserves als gevolg van de bijstelling ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022’; 5. De structurele effecten te verwerken in de 1ste bestuursrapportage 2020 en kadernota 2021; 6. De reserve Waterfront vrij te laten vallen en toe te voegen aan de reserve Buitenruimte.


  Besluit
  1. Vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2019; 2. De uit de bestuursrapportage voortkomende mutaties te verwerken in verwerken in het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022’; 3. De begroting 2019 te wijzigen conform het overzicht van baten en lasten per programma inclusief de mutaties in de reserves en mutaties in kredieten; 4. De volgende mutaties te verwerken in de begroting 2020: - de overgehevelde budgetten ad € 390.000 inclusief de bijbehorende onttrekking aan de algemene reserve; - de mutaties op de programmabudgetten, kredieten en reserves als gevolg van de bijstelling ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022’; 5. De structurele effecten te verwerken in de 1ste bestuursrapportage 2020 en kadernota 2021; 6. De reserve Waterfront vrij te laten vallen en toe te voegen aan de reserve Buitenruimte.
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen
 • 10

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De nota reserves, voorzieningen en risicobeleid 2019 vast te stellen; 2. De nota reserves en risicobeleid 2015 in te trekken; 3. Het opheffen van de AVR per 31-12-2019 en het laten vervallen van de ondergrens voor de algemene reserves van minimaal € 18,2 miljoen; 4. Het instellen van de bestemmingsreserve Voorlopige winsten grondexploitaties; 5. Het instellen van de bestemmingsreserve Uiterweg; 6. Het instellen van de bestemmingsreserve Veilig te stellen budgetten; 7. Het instellen van de bestemmingsreserves onder de beslispunten 4 tot en met 6 vanaf de jaarrekening 2019; 8. De tenaamstelling van de reserve kapitaallasten UP verkeer en vervoer te wijzigen naar reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer per 12-12-2019; 9. De tenaamstelling van de reserve kapitaallasten UP groen, water en recreatie te wijzigen naar reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie per 12-12-09. 10. De voorgestelde budgetoverhevelingen in de tweede Bestuursrapportage 2019 ad. € 390.000 te verwerken via de reserve veilig te stellen budgetten


  Besluit
  1. De nota reserves, voorzieningen en risicobeleid 2019 vast te stellen; 2. De nota reserves en risicobeleid 2015 in te trekken; 3. Het opheffen van de AVR per 31-12-2019 en het laten vervallen van de ondergrens voor de algemene reserves van minimaal € 18,2 miljoen; 4. Het instellen van de bestemmingsreserve Voorlopige winsten grondexploitaties; 5. Het instellen van de bestemmingsreserve Uiterweg; 6. Het instellen van de bestemmingsreserve Veilig te stellen budgetten; 7. Het instellen van de bestemmingsreserves onder de beslispunten 4 tot en met 6 vanaf de jaarrekening 2019; 8. De tenaamstelling van de reserve kapitaallasten UP verkeer en vervoer te wijzigen naar reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer per 12-12-2019; 9. De tenaamstelling van de reserve kapitaallasten UP groen, water en recreatie te wijzigen naar reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie per 12-12-09. 10. De voorgestelde budgetoverhevelingen in de tweede Bestuursrapportage 2019 ad. € 390.000 te verwerken via de reserve veilig te stellen budgetten
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen
 • 11

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Uit de Auditcommissie van 20 november 2019. De besluitvorming is gericht op het instemmen met een dienstverleningsovereenkomst met het bureau Rekenkameronderzoekers Friesland voor de invulling van de rekenkamerfunctie in de gemeente Aalsmeer, met ingang van 1 januari 2020 voor een periode van één jaar. Mevrouw E.M.L. Fogl te benoemen als directeur van de Rekenkamer Aalsmeer en de heer F. Haven te benoemen als plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Aalsmeer.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. In te stemmen met een dienstverleningsovereenkomst met het bureau Rekenkameronderzoekers Friesland voor de invulling van de rekenkamerfunctie in de gemeente Aalsmeer, met ingang van 1 januari 2020 voor een periode van één jaar; 2. Mevrouw E.M.L. Fogl te benoemen als directeur van de Rekenkamer Aalsmeer; 3. De heer F. Haven te benoemen als plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Aalsmeer.
  Besluitpunt 1 is aangenomen met algemene stemmen Er is schriftelijk gestemd over besluitpunten 2 en 3: er zijn 23 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 23 voor de benoeming van mevrouw E.M.L. Fogl en de heer F. Haven.
 • 12

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de uitgewerkte voorkeursvariant Waterfront vast te stellen; 2. de in de Lentenota 2018 gevormde reserve Waterfront ad € 2.000.000,-- beschikbaar te stellen.


  Besluit
  1. De uitgewerkte voorkeursvariant Waterfront geamendeerd vast te stellen met de volgende wijziging: a. ‘Beide nieuwe trailerhellingen’, gesitueerd op het Surfeiland (naast de parkeerplaatsen) en naast de watertoren ter hoogte van de wegversmalling, in de voorkeursvariant (schetsontwerp) Aalsmeer Waterfront met documentnummer Doc. 14668-T te schrappen; 2. De in de Lentenota 2018 gevormde reserve Waterfront ad € 2.000.000,-- beschikbaar te stellen.
  Het geamendeerde voorstel is aangenomen: Voor : 18 (CDA/VVD/AA) Tegen : 5 (D66/GL/PvdA)

  Amendementen
  Titel
  Geen toegenomen parkeerdruk in woonwijken als kader voor realisatie project Waterfront
  Verplaatsen trailerhellingen

  00:30:42 - 00:31:20 - G.E. Oude Kotte
  00:31:20 - 00:31:39 - D. van Willegen
  00:31:39 - 00:32:55 - G.E. Oude Kotte
  00:32:55 - 00:33:54 - D. Kuin
  00:33:55 - 00:33:59 - G.E. Oude Kotte
  00:33:59 - 00:34:17 - D. van Willegen
  00:34:17 - 00:34:47 - G.E. Oude Kotte
  00:34:54 - 00:36:26 - R.K. van Rijn
  00:36:26 - 00:36:27 - D. Kuin
  00:36:27 - 00:36:54 - G.E. Oude Kotte
  00:38:29 - 00:38:47 - D. Kuin
  00:38:47 - 00:39:12 - G.E. Oude Kotte
  00:39:12 - 00:39:39 - D. Kuin
  00:39:40 - 00:41:01 - G.E. Oude Kotte
  00:41:01 - 00:41:45 - J.H. Buisma
  00:41:45 - 00:41:52 - G.E. Oude Kotte
  00:41:52 - 00:41:53 - J.H. Buisma
  00:41:53 - 00:41:55 - G.E. Oude Kotte
  00:41:55 - 00:42:03 - J.H. Buisma
  00:42:04 - 00:42:19 - G.E. Oude Kotte
  00:42:22 - 00:42:25 - W. Kikkert
  00:42:44 - 00:42:53 - G.E. Oude Kotte
  00:42:54 - 00:42:55 - J. Keessen
  00:42:55 - 00:42:59 - G.E. Oude Kotte
  00:42:59 - 00:46:36 - J. Keessen
  00:46:37 - 00:46:44 - G.E. Oude Kotte
  00:46:44 - 00:46:47 - R. Martijn
  00:46:47 - 00:47:00 - G.E. Oude Kotte
  00:47:06 - 00:47:33 - J. Keessen
  00:47:33 - 00:47:36 - G.E. Oude Kotte
  00:47:36 - 00:54:02 - R. Martijn
  00:54:02 - 00:54:03 - G.E. Oude Kotte
  00:54:03 - 00:54:08 - R. Martijn
  00:54:11 - 00:54:27 - R.P. Fransen
  00:54:27 - 00:54:27 - G.E. Oude Kotte
  00:54:28 - 00:55:15 - R. Martijn
  00:55:16 - 00:55:16 - G.E. Oude Kotte
  00:55:17 - 00:55:29 - R.P. Fransen
  00:55:30 - 00:56:06 - R. Martijn
  00:56:06 - 00:56:07 - G.E. Oude Kotte
  00:56:07 - 01:01:48 - R. Martijn
  01:01:49 - 01:01:58 - G.E. Oude Kotte
  01:01:58 - 01:02:00 - R.P. Fransen
  01:02:00 - 01:02:13 - G.E. Oude Kotte
  01:02:13 - 01:02:28 - M.P Buskermolen
  01:02:28 - 01:02:36 - G.E. Oude Kotte
  01:02:36 - 01:06:29 - M.P Buskermolen
  01:06:29 - 01:06:30 - G.E. Oude Kotte
  01:06:30 - 01:06:34 - M.P Buskermolen
  01:06:34 - 01:06:50 - R.P. Fransen
  01:06:51 - 01:06:52 - G.E. Oude Kotte
  01:06:52 - 01:07:16 - M.P Buskermolen
  01:07:16 - 01:07:17 - G.E. Oude Kotte
  01:07:17 - 01:07:32 - R.P. Fransen
  01:07:38 - 01:07:39 - G.E. Oude Kotte
  01:07:39 - 01:09:41 - M.P Buskermolen
  01:09:41 - 01:09:46 - R.P. Fransen
  01:09:46 - 01:09:48 - G.E. Oude Kotte
  01:09:49 - 01:09:51 - M.P Buskermolen
  01:09:51 - 01:09:52 - R.P. Fransen
  01:09:52 - 01:09:54 - G.E. Oude Kotte
  01:09:54 - 01:10:28 - R.P. Fransen
  01:10:28 - 01:11:06 - M.P Buskermolen
  01:11:06 - 01:11:08 - G.E. Oude Kotte
  01:11:08 - 01:11:09 - R.P. Fransen
  01:11:09 - 01:11:13 - G.E. Oude Kotte
  01:11:13 - 01:15:16 - R.P. Fransen
  01:15:16 - 01:15:16 - G.E. Oude Kotte
  01:15:16 - 01:15:21 - R.P. Fransen
  01:15:21 - 01:15:57 - D. Kuin
  01:15:57 - 01:15:58 - R.P. Fransen
  01:15:58 - 01:16:02 - G.E. Oude Kotte
  01:16:02 - 01:16:10 - R.P. Fransen
  01:16:11 - 01:17:14 - D. Kuin
  01:17:14 - 01:17:15 - G.E. Oude Kotte
  01:17:15 - 01:17:36 - R.P. Fransen
  01:17:36 - 01:17:37 - G.E. Oude Kotte
  01:17:37 - 01:17:59 - D. Kuin
  01:18:01 - 01:18:02 - G.E. Oude Kotte
  01:18:02 - 01:19:12 - R.P. Fransen
  01:19:13 - 01:19:15 - G.E. Oude Kotte
  01:19:15 - 01:21:22 - M. Vleghaar
  01:21:22 - 01:21:23 - G.E. Oude Kotte
  01:21:23 - 01:21:24 - M. Vleghaar
  01:21:24 - 01:21:47 - R.P. Fransen
  01:21:47 - 01:21:49 - G.E. Oude Kotte
  01:21:49 - 01:22:15 - M. Vleghaar
  01:22:16 - 01:22:16 - R.P. Fransen
  01:22:16 - 01:22:17 - G.E. Oude Kotte
  01:22:17 - 01:22:25 - R.P. Fransen
  01:22:26 - 01:22:27 - G.E. Oude Kotte
  01:22:27 - 01:22:49 - M. Vleghaar
  01:22:52 - 01:22:57 - G.E. Oude Kotte
  01:22:57 - 01:23:06 - R.P. Fransen
  01:23:07 - 01:23:11 - G.E. Oude Kotte
  01:23:11 - 01:23:19 - M. Vleghaar
  01:23:20 - 01:23:28 - G.E. Oude Kotte
  01:23:28 - 01:28:29 - J.H. Buisma
  01:28:30 - 01:28:45 - G.E. Oude Kotte
  01:28:45 - 01:29:35 - J. Keessen
  01:29:35 - 01:29:37 - G.E. Oude Kotte
  01:29:37 - 01:31:19 - R. Martijn
  01:31:19 - 01:31:19 - G.E. Oude Kotte
  01:31:19 - 01:31:39 - R.P. Fransen
  01:31:40 - 01:31:42 - G.E. Oude Kotte
  01:31:43 - 01:32:01 - R. Martijn
  01:32:02 - 01:32:19 - G.E. Oude Kotte
  01:32:21 - 01:38:37 - R.J. van Duijn
  01:38:37 - 01:38:38 - G.E. Oude Kotte
  01:38:38 - 01:39:05 - J.H. Buisma
  01:39:06 - 01:39:40 - R.J. van Duijn
  01:39:40 - 01:39:41 - G.E. Oude Kotte
  01:39:41 - 01:40:15 - J.H. Buisma
  01:40:19 - 01:41:00 - R.J. van Duijn
  01:41:00 - 01:41:02 - G.E. Oude Kotte
  01:41:02 - 01:42:06 - R.P. Fransen
  01:42:08 - 01:43:12 - R.J. van Duijn
  01:43:12 - 01:43:13 - G.E. Oude Kotte
  01:43:13 - 01:44:04 - R.P. Fransen
  01:44:04 - 01:44:05 - G.E. Oude Kotte
  01:44:07 - 01:45:11 - R.J. van Duijn
  01:45:11 - 01:45:12 - G.E. Oude Kotte
  01:45:12 - 01:46:04 - R. Martijn
  01:46:04 - 01:46:05 - G.E. Oude Kotte
  01:46:06 - 01:47:23 - R.J. van Duijn
  01:47:23 - 01:47:26 - G.E. Oude Kotte
  01:47:26 - 01:47:32 - J. Keessen
  01:47:32 - 01:47:53 - R. Martijn
  01:47:53 - 01:47:53 - G.E. Oude Kotte
  01:47:56 - 01:47:59 - J. Keessen
  01:48:17 - 01:48:17 - G.E. Oude Kotte
  01:48:18 - 01:49:29 - R.J. van Duijn
  01:49:29 - 01:49:30 - J.H. Buisma
  01:49:30 - 01:49:54 - R.P. Fransen
  01:49:55 - 01:49:56 - G.E. Oude Kotte
  01:49:56 - 01:50:42 - R.J. van Duijn
  01:50:42 - 01:50:45 - G.E. Oude Kotte
  01:50:45 - 01:50:56 - R.P. Fransen
  01:50:56 - 01:50:58 - G.E. Oude Kotte
  01:50:59 - 01:50:59 - R.J. van Duijn
  01:51:00 - 01:51:02 - G.E. Oude Kotte
  01:51:02 - 01:51:06 - R.P. Fransen
  01:51:06 - 01:51:07 - R.J. van Duijn
  01:51:07 - 01:51:10 - G.E. Oude Kotte
  01:51:10 - 01:52:03 - R.J. van Duijn
  01:52:03 - 01:52:03 - G.E. Oude Kotte
  01:52:03 - 01:52:09 - R. Martijn
  01:52:10 - 01:52:13 - G.E. Oude Kotte
  01:52:13 - 01:56:25 - R.J. van Duijn
  01:56:25 - 01:56:28 - G.E. Oude Kotte
  01:56:28 - 01:56:32 - R.J. van Duijn
  01:56:32 - 01:56:50 - R. Martijn
  01:56:51 - 01:56:52 - G.E. Oude Kotte
  01:56:53 - 01:57:39 - R.J. van Duijn
  01:57:39 - 01:58:03 - M. Vleghaar
  01:58:03 - 01:58:05 - G.E. Oude Kotte
  01:58:06 - 01:59:48 - R.J. van Duijn
  01:59:48 - 01:59:54 - G.E. Oude Kotte
  02:00:08 - 02:00:27 - R. Martijn
  02:00:27 - 02:00:28 - G.E. Oude Kotte
  02:00:28 - 02:00:29 - R. Martijn
  02:00:34 - 02:00:34 - J.H. Buisma
  02:00:37 - 02:00:40 - G.E. Oude Kotte
  02:00:40 - 02:00:41 - J.H. Buisma
  02:00:43 - 02:00:46 - G.E. Oude Kotte
  02:00:46 - 02:00:58 - R.P. Fransen
  02:00:59 - 02:01:00 - G.E. Oude Kotte
  02:01:00 - 02:01:15 - J.H. Buisma
  02:01:18 - 02:02:06 - R.J. van Duijn
  02:02:06 - 02:02:07 - G.E. Oude Kotte
  02:02:07 - 02:02:13 - R.P. Fransen
  02:02:14 - 02:02:16 - G.E. Oude Kotte
  02:02:16 - 02:02:27 - R.J. van Duijn
  02:02:27 - 02:02:28 - G.E. Oude Kotte
  02:02:29 - 02:02:50 - J.H. Buisma
  02:02:50 - 02:02:51 - G.E. Oude Kotte
  02:02:52 - 02:03:59 - R.J. van Duijn
  02:03:59 - 02:03:59 - J.H. Buisma
  02:04:12 - 02:05:07 - R.J. van Duijn
  02:05:07 - 02:05:10 - G.E. Oude Kotte
  02:05:10 - 02:05:50 - R.J. van Duijn
  02:05:50 - 02:05:59 - G.E. Oude Kotte
  02:05:59 - 02:06:14 - J. Keessen
  02:06:14 - 02:06:15 - D. Kuin
  02:17:37 - 02:17:43 - G.E. Oude Kotte
  02:19:28 - 02:19:34 - J. Keessen
  02:19:34 - 02:19:39 - G.E. Oude Kotte
  02:19:39 - 02:21:01 - M.P Buskermolen
  02:21:01 - 02:21:04 - G.E. Oude Kotte
  02:21:06 - 02:21:12 - R.P. Fransen
  02:21:12 - 02:21:27 - M. Vleghaar
  02:21:28 - 02:21:29 - G.E. Oude Kotte
  02:21:29 - 02:22:05 - J.H. Buisma
  02:22:05 - 02:22:07 - G.E. Oude Kotte
  02:22:07 - 02:22:27 - M.P Buskermolen
  02:22:27 - 02:22:28 - G.E. Oude Kotte
  02:22:28 - 02:22:57 - J.H. Buisma
  02:23:00 - 02:23:01 - G.E. Oude Kotte
  02:23:01 - 02:23:03 - J.H. Buisma
  02:23:03 - 02:23:04 - D. Kuin
  02:23:04 - 02:23:09 - G.E. Oude Kotte
  02:23:09 - 02:23:09 - D. Kuin
  02:23:09 - 02:23:13 - J.H. Buisma
  02:23:14 - 02:23:14 - G.E. Oude Kotte
  02:23:14 - 02:23:16 - R. Martijn
  02:23:16 - 02:23:16 - G.E. Oude Kotte
  02:23:17 - 02:23:53 - J. Keessen
  02:23:53 - 02:23:55 - G.E. Oude Kotte
  02:23:55 - 02:25:27 - R. Martijn
  02:25:28 - 02:25:37 - G.E. Oude Kotte
  02:25:44 - 02:26:07 - R.J. van Duijn
  02:26:08 - 02:28:03 - G.E. Oude Kotte
  02:28:03 - 02:28:08 - D. Kuin
  02:28:08 - 02:29:23 - G.E. Oude Kotte
 • 13

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  de aangepaste Startnotitie alsmede de Nota van Beantwoording Inspraakreacties Ontwerpstartnotitie Westeinderhage gewijzigd vast te stellen.


  Besluit
  de aangepaste Startnotitie alsmede de Nota van Beantwoording Inspraakreacties Ontwerpstartnotitie Westeinderhage gewijzigd vast te stellen.
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  02:34:45 - 02:36:57 - P. Lakerveld
  02:36:59 - 02:37:00 - G.E. Oude Kotte
  02:37:00 - 02:37:30 - J.G.E. Bouwmeester
  02:37:30 - 02:37:31 - G.E. Oude Kotte
  02:37:31 - 02:38:39 - J.H. Buisma
  02:38:41 - 02:38:43 - G.E. Oude Kotte
  02:38:43 - 02:39:44 - D. Kuin
  02:39:45 - 02:39:46 - G.E. Oude Kotte
  02:39:46 - 02:43:57 - M.P Buskermolen
  02:43:57 - 02:44:00 - G.E. Oude Kotte
  02:44:00 - 02:45:27 - W. Kikkert
  02:45:28 - 02:45:34 - G.E. Oude Kotte
  02:45:38 - 02:50:50 - R.J. van Duijn
  02:50:50 - 02:50:51 - D. Kuin
  02:50:51 - 02:50:56 - G.E. Oude Kotte
  02:50:56 - 02:51:21 - D. Kuin
  02:51:22 - 02:51:23 - G.E. Oude Kotte
  02:51:23 - 02:52:15 - R.J. van Duijn
  02:52:15 - 02:52:23 - D. Kuin
  02:52:24 - 02:52:27 - G.E. Oude Kotte
  02:52:27 - 02:52:33 - M.P Buskermolen
  02:52:33 - 02:52:35 - G.E. Oude Kotte
  02:52:35 - 02:52:38 - M.P Buskermolen
  02:52:38 - 02:52:39 - P. Lakerveld
  02:52:46 - 02:52:49 - G.E. Oude Kotte
  02:52:49 - 02:53:02 - P. Lakerveld
  02:53:03 - 02:53:09 - G.E. Oude Kotte
  02:53:12 - 02:53:29 - R.K. van Rijn
  02:53:29 - 02:53:30 - G.E. Oude Kotte
  02:53:30 - 02:53:33 - R.K. van Rijn
  02:53:34 - 02:53:38 - P. Lakerveld
  02:53:39 - 02:55:20 - R.K. van Rijn
  02:55:20 - 02:55:22 - G.E. Oude Kotte
  02:55:23 - 02:55:37 - D. van Willegen
  02:55:37 - 02:55:40 - G.E. Oude Kotte
  02:55:40 - 02:56:13 - M.P Buskermolen
  02:56:13 - 02:56:14 - G.E. Oude Kotte
  02:56:16 - 02:56:33 - R.J. van Duijn
  02:56:34 - 02:56:43 - G.E. Oude Kotte
  02:56:43 - 02:56:52 - P. Lakerveld
  02:56:54 - 02:57:08 - G.E. Oude Kotte
  02:59:51 - 03:00:23 - P. Lakerveld
  03:00:25 - 03:02:18 - G.E. Oude Kotte
 • 14

  Tijdens de schorsing krijgen de deelnemers aan de cursus Politiek Bewust de certificaten uitgereikt.


  02:33:30 - 02:33:48 - G.E. Oude Kotte
  02:33:57 - 02:34:23 - Inspreker 1
  02:34:23 - 02:34:45 - G.E. Oude Kotte
 • 14.1

  De vergaderstukken worden op een later moment toegevoegd. De besluitvorming is gericht op het instellen van de begeleidingscommissie toekomstige gemeentelijke organisatie en benoeming leden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De Verordening tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening vast te stellen; 2. De heer J.H. Buisma, de heer R.P. Fransen, mevrouw G. Holtrop, de heer Kabout, de heer W. Kikkert en de heer D.G. van der Zwaag te benoemen tot lid van de commissie; 3. De heer L.B. Kabout te benoemen tot voorzitter van de commissie.
  Besluitpunt 1 aangenomen met algemene stemmen. Er vindt een schriftelijke stemming plaats. Er zijn 23 geldige stemmen uitgebracht. De uitslag van de stemming is: de heer J.H. Buisma met 15 stemmen voor en 8 tegen; de heer R.P. Fransen met 14 stemmen voor en 9 tegen; mevrouw G. Holtrop met 18 stemmen voor, 4 tegen en 1 blanco; de heer L.B. Kabout met 23 stemmen voor; de heer W. Kikkert met 20 stemmen voor en 3 tegen; de heer D.G. van der Zwaag met 22 stemmen voor en 1 tegen; de heer R. Martijn met 1 stem voor. De heer L.B. Kabout is benoemd tot voorzitter van de tijdelijke commissie toekomstige dienstverlening met 22 stemmen voor en 1 blanco.

  03:02:18 - 03:02:22 - D. van Willegen
  03:02:22 - 03:03:46 - G.E. Oude Kotte
  03:14:10 - 03:15:31 - J.G.E. Bouwmeester
  03:15:31 - 03:16:22 - G.E. Oude Kotte
 • 15

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de inspraaknotitie Woonagenda Aalsmeer 2020 vast te stellen; 2. de Woonagenda Aalsmeer 2020 vast te stellen.


  Besluit
  1. de inspraaknotitie Woonagenda Aalsmeer 2020 vast te stellen; 2. de Woonagenda Aalsmeer 2020 vast te stellen.
  Voorstel aangenomen Voor : 20 (CDA/VVD/AA/D66) Tegen : 3 (GL en PvdA)

  03:16:26 - 03:17:06 - E.P. Abbenhuës
  03:17:06 - 03:17:08 - G.E. Oude Kotte
  03:17:08 - 03:17:11 - J.H. Buisma
  03:17:12 - 03:17:14 - G.E. Oude Kotte
  03:17:14 - 03:17:47 - D. Kuin
  03:17:48 - 03:17:56 - G.E. Oude Kotte
  03:17:56 - 03:20:14 - T. van der Meer
  03:20:15 - 03:20:17 - G.E. Oude Kotte
  03:20:17 - 03:20:23 - W. Kikkert
  03:20:23 - 03:20:26 - G.E. Oude Kotte
  03:20:26 - 03:20:33 - R.P. Fransen
  03:20:33 - 03:20:34 - G.E. Oude Kotte
  03:20:34 - 03:21:54 - R.P. Fransen
  03:21:55 - 03:22:01 - G.E. Oude Kotte
  03:22:07 - 03:24:44 - R.K. van Rijn
  03:24:44 - 03:24:49 - G.E. Oude Kotte
  03:24:49 - 03:24:49 - R.K. van Rijn
  03:24:49 - 03:25:02 - D. Kuin
  03:25:03 - 03:25:04 - G.E. Oude Kotte
  03:25:04 - 03:26:00 - R.K. van Rijn
  03:26:02 - 03:26:06 - G.E. Oude Kotte
  03:26:06 - 03:26:34 - E.P. Abbenhuës
  03:26:34 - 03:26:36 - G.E. Oude Kotte
  03:26:36 - 03:27:16 - J.H. Buisma
  03:27:16 - 03:27:16 - G.E. Oude Kotte
  03:27:17 - 03:28:27 - J.H. Buisma
  03:28:27 - 03:28:29 - G.E. Oude Kotte
  03:28:29 - 03:28:31 - D. Kuin
  03:28:32 - 03:28:36 - G.E. Oude Kotte
  03:28:36 - 03:29:24 - T. van der Meer
  03:29:26 - 03:29:26 - G.E. Oude Kotte
  03:29:26 - 03:29:48 - W. Kikkert
  03:29:50 - 03:29:52 - G.E. Oude Kotte
  03:29:52 - 03:30:16 - R.P. Fransen
  03:30:19 - 03:30:20 - G.E. Oude Kotte
  03:30:20 - 03:31:00 - J.H. Buisma
  03:31:02 - 03:31:09 - T. van der Meer
  03:31:10 - 03:31:11 - G.E. Oude Kotte
  03:31:11 - 03:31:15 - J.H. Buisma
  03:31:20 - 03:32:20 - G.E. Oude Kotte
 • 16

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  de Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2019 vast te stellen.


  Besluit
  de Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2019 geamendeerd vast te stellen met de volgende wijzi-gingen: 1. De tekst van artikel 2 van de ‘Verordening houdende regels omtrent de winkeltijden (Ver-ordening winkeltijden Aalsmeer 2019)’ te vervangen door: “Artikel 2. (Algemene) vrijstelling zon- en feestdagen 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrek-king hebben op de zon- en feestdagen, geldt een algemene vrijstelling van 12.00 uur tot 20.00 uur. 2. Voor de in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze be-trekking hebben op de zon- en feestdagen, geldt een algemene vrijstelling van 12.00 uur tot 20.00 uur. 3. De in lid 1 en 2 genoemde vrijstellingen gelden niet op 4 mei na 19.00 uur.” 2. Onderstaand nieuw artikel 2a aan de ‘Verordening houdende regels omtrent de winkeltij-den (Verordening winkeltijden Aalsmeer 2019)’ toe te voegen: “Artikel 2a. Individuele ontheffing zon- en feestdagen (06.00 uur tot 22.00 uur) 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen en niet onder de algemene vrijstellingen van deze verordening vallen. 2. De ontheffing kan slechts worden verleend voor de periode tussen 06.00 uur en 22.00 uur. 3. Geen ontheffing kan worden verleend voor de periode na 19.00 uur op 4 mei. 4. Het college kan de in lid 1 genoemde ontheffing per winkel maximaal tien keer per ka-lenderjaar verlenen. 5. De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt be-invloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing. 6. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en voorwaarden worden verbonden.”
  Het geamendeerde voorstel is aangenomen: Voor : 12 (CDA/AA) Tegen : 11 (VVD/GL/D66/PvdA)

  Amendementen
  Titel
  Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2019

  03:32:20 - 03:35:17 - J.H. Buisma
  03:35:19 - 03:35:23 - G.E. Oude Kotte
  03:35:23 - 03:36:09 - R. Martijn
  03:36:09 - 03:36:15 - G.E. Oude Kotte
  03:36:15 - 03:36:28 - J.H. Buisma
  03:36:28 - 03:36:28 - R. Martijn
  03:36:28 - 03:36:29 - G.E. Oude Kotte
  03:36:29 - 03:36:39 - R. Martijn
  03:36:39 - 03:36:42 - G.E. Oude Kotte
  03:36:42 - 03:40:11 - L.B. Kabout
  03:40:11 - 03:40:37 - G.E. Oude Kotte
  03:40:37 - 03:41:45 - J. Keessen
  03:41:45 - 03:41:46 - P. Lakerveld
  03:41:46 - 03:41:59 - G.E. Oude Kotte
  03:41:59 - 03:43:08 - P. Lakerveld
  03:43:09 - 03:43:16 - G.E. Oude Kotte
  03:43:16 - 03:45:02 - D.G. van der Zwaag
  03:45:03 - 03:45:15 - G.E. Oude Kotte
  03:45:15 - 03:51:43 - R.K. van Rijn
  03:51:43 - 03:51:47 - G.E. Oude Kotte
  03:51:47 - 03:51:51 - R.K. van Rijn
  03:51:51 - 03:52:10 - R. Martijn
  03:52:10 - 03:52:12 - G.E. Oude Kotte
  03:52:12 - 03:52:14 - R. Martijn
  03:52:15 - 03:52:38 - R.K. van Rijn
  03:52:38 - 03:52:51 - G.E. Oude Kotte
  03:52:53 - 03:54:13 - R.K. van Rijn
  03:54:15 - 03:54:19 - G.E. Oude Kotte
  03:54:19 - 03:54:57 - J.H. Buisma
  03:54:57 - 03:55:03 - G.E. Oude Kotte
  03:55:03 - 03:55:58 - R. Martijn
  03:55:58 - 03:56:02 - G.E. Oude Kotte
  03:56:02 - 03:56:05 - W. Kikkert
  03:56:06 - 03:56:10 - R. Martijn
  03:56:10 - 03:56:11 - G.E. Oude Kotte
  03:56:11 - 03:56:29 - W. Kikkert
  03:56:30 - 03:56:33 - G.E. Oude Kotte
  03:56:33 - 03:57:24 - L.B. Kabout
  03:57:25 - 03:57:27 - G.E. Oude Kotte
  03:57:27 - 03:57:37 - W. Kikkert
  03:57:37 - 03:57:39 - G.E. Oude Kotte
  03:57:39 - 03:57:44 - P. Lakerveld
  03:57:45 - 03:57:45 - G.E. Oude Kotte
  03:57:45 - 03:58:44 - D.G. van der Zwaag
  03:58:45 - 03:59:17 - L.B. Kabout
  03:59:17 - 03:59:51 - G.E. Oude Kotte
  03:59:54 - 03:59:55 - L.B. Kabout
  03:59:59 - 04:00:00 - G.E. Oude Kotte
  04:05:22 - 04:05:50 - L.B. Kabout
  04:05:50 - 04:05:52 - G.E. Oude Kotte
  04:06:01 - 04:07:12 - R.K. van Rijn
  04:07:15 - 04:07:25 - G.E. Oude Kotte
  04:07:25 - 04:07:39 - D.G. van der Zwaag
  04:07:47 - 04:07:50 - G.E. Oude Kotte
  04:08:25 - 04:08:30 - C. van Hilst-Dekker
  04:08:30 - 04:08:55 - G.E. Oude Kotte
  04:08:55 - 04:08:57 - C. van Hilst-Dekker
  04:08:59 - 04:09:02 - G.E. Oude Kotte
  04:09:02 - 04:09:04 - G. Holtrop
  04:09:04 - 04:09:07 - G.E. Oude Kotte
  04:09:07 - 04:09:09 - L.B. Kabout
  04:09:09 - 04:09:12 - G.E. Oude Kotte
  04:09:12 - 04:09:14 - J. Keessen
  04:09:14 - 04:09:17 - G.E. Oude Kotte
  04:09:17 - 04:09:30 - W. Kikkert
  04:09:30 - 04:09:36 - G.E. Oude Kotte
  04:09:36 - 04:09:37 - P. Lakerveld
  04:09:37 - 04:09:41 - G.E. Oude Kotte
  04:09:41 - 04:09:47 - J.J. van Leeuwen
  04:09:47 - 04:09:55 - G.E. Oude Kotte
  04:09:55 - 04:09:56 - T. van der Meer
  04:09:56 - 04:10:05 - G.E. Oude Kotte
  04:10:05 - 04:10:06 - M. Vleghaar
  04:10:06 - 04:10:14 - G.E. Oude Kotte
  04:10:14 - 04:10:33 - D.G. van der Zwaag
  04:10:33 - 04:10:36 - G.E. Oude Kotte
  04:10:36 - 04:10:49 - E.P. Abbenhuës
  04:10:49 - 04:10:50 - G.E. Oude Kotte
  04:10:50 - 04:10:56 - J.G.E. Bouwmeester
  04:10:56 - 04:10:56 - G.E. Oude Kotte
  04:10:56 - 04:11:49 - J.H. Buisma
  04:11:49 - 04:11:49 - G.E. Oude Kotte
  04:11:49 - 04:11:51 - M.P Buskermolen
  04:11:51 - 04:11:52 - G.E. Oude Kotte
  04:11:52 - 04:12:11 - R.P. Fransen
  04:12:11 - 04:12:19 - G.E. Oude Kotte
  04:12:39 - 04:12:49 - D.G. van der Zwaag
  04:12:50 - 04:12:55 - G.E. Oude Kotte
  04:12:55 - 04:13:10 - D.G. van der Zwaag
  04:13:14 - 04:13:18 - G.E. Oude Kotte
  04:13:18 - 04:13:55 - R.P. Fransen
  04:13:57 - 04:13:59 - G.E. Oude Kotte
  04:13:59 - 04:14:08 - W. Kikkert
  04:14:08 - 04:14:12 - G.E. Oude Kotte
  04:14:12 - 04:14:16 - W. Kikkert
  04:14:16 - 04:14:22 - G.E. Oude Kotte
  04:14:22 - 04:14:28 - W. Kikkert
  04:14:28 - 04:14:32 - G.E. Oude Kotte
  04:14:32 - 04:14:36 - J.H. Buisma
  04:14:36 - 04:15:13 - G.E. Oude Kotte
 • 17

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1.de herijkte en samengevoegde ‘Economische en Recreatie en Toerisme Agenda’ vast te stellen; 2.kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda 2019 – 2022.


  Besluit
  1.de herijkte en samengevoegde ‘Economische en Recreatie en Toerisme Agenda’ vast te stellen; 2.kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda 2019 – 2022.
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen
 • 18

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Stroken grond, welke gelegen zijn tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteinstraat en het plein in het winkelgebied aan de Einsteinstraat in Kudelstaart op grond van artikel 9, lid 1 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening; een strook grond toevoegen aan het openbaar verkeer, eveneens gelegen aan het plein in bovengenoemd winkelgebied; 2. Na de ter inzage legging van het voorgenomen besluit dient de raad uiterlijk binnen 4 weken een besluit te nemen. Indien er geen zienswijzen worden ingediend mandateert de raad de bevoegdheid tot het nemen van het onttrekkingsbesluit aan het college van burgemeester en wethouders, opdat deze korte termijn kan worden gehaald; 3. Burgemeester en wethouders opdracht te verstrekken: • om alle (rechts)handelingen, die voortkomen uit dit besluit en eventuele juridische vervolgprocedures (bezwaar, beroep en hoger beroep) op grond van artikel 156 lid 1 van de Gemeentewet te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders. In het onttrekkingsbesluit zal bepaald worden, dat de grond pas daadwerkelijk aan de openbaarheid wordt onttrokken wanneer: 1. de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden én 2. de koopovereenkomst tot stand is gekomen • om het onder 1. genoemde besluit bekend te maken; • het onder 1. genoemde besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 2 van de Wegenweg aan Gedeputeerde Staten mede te delen; 4. Te besluiten dat het onder 1. genoemde besluit in werking treedt op de dag nadat het is bekend gemaakt.


  Besluit
  1. Stroken grond, welke gelegen zijn tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteinstraat en het plein in het winkelgebied aan de Einsteinstraat in Kudelstaart op grond van artikel 9, lid 1 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening; een strook grond toevoegen aan het openbaar verkeer, eveneens gelegen aan het plein in bovengenoemd winkelgebied; 2. Na de ter inzage legging van het voorgenomen besluit dient de raad uiterlijk binnen 4 weken een besluit te nemen. Indien er geen zienswijzen worden ingediend mandateert de raad de bevoegdheid tot het nemen van het onttrekkingsbesluit aan het college van burgemeester en wethouders, opdat deze korte termijn kan worden gehaald; 3. Burgemeester en wethouders opdracht te verstrekken: • om alle (rechts)handelingen, die voortkomen uit dit besluit en eventuele juridische vervolgprocedures (bezwaar, beroep en hoger beroep) op grond van artikel 156 lid 1 van de Gemeentewet te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders. In het onttrekkingsbesluit zal bepaald worden, dat de grond pas daadwerkelijk aan de openbaarheid wordt onttrokken wanneer: 1. de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden én 2. de koopovereenkomst tot stand is gekomen • om het onder 1. genoemde besluit bekend te maken; • het onder 1. genoemde besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 2 van de Wegenweg aan Gedeputeerde Staten mede te delen; 4. Te besluiten dat het onder 1. genoemde besluit in werking treedt op de dag nadat het is bekend gemaakt.
  Voorstel aangenomen met algemene stemmen
 • 19


  Voorgesteld besluit

  de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2017 vast te stellen, inhoudende de volgende wijzigingen: 1. alleenstaande ouders vrij te stellen van het betalen van een eigen bijdrage voor woningaanpassingen voor hun minderjarige kind; 2. de inwoners met een Wmo-vervoer pas een eigen bijdrage per rit te laten betalen naar gelang het aantal afgelegde kilometers in plaats van het abonnementstarief te hanteren.


  Besluit
  Naar aanleiding van een ordevoorstel van de fractie AA wordt dit onderwerp van de agenda gehaald, waarbij CDA, AA en VVD voor hebben gestemd en PvdA, D66 en GL tegen het afvoeren van het agendapunt. Het college wordt verzocht een nieuw voorstel aan de raad voor te leggen.

  Amendementen
  Titel

  04:15:13 - 04:17:12 - G. Holtrop
  04:17:19 - 04:17:20 - G.E. Oude Kotte
  04:17:24 - 04:17:34 - J. Keessen
  04:17:34 - 04:17:36 - G.E. Oude Kotte
  04:17:36 - 04:19:38 - R.P. Fransen
  04:19:38 - 04:19:40 - G.E. Oude Kotte
  04:19:40 - 04:20:04 - R.P. Fransen
  04:20:04 - 04:20:05 - G.E. Oude Kotte
  04:20:05 - 04:21:45 - N. Hauet
  04:21:46 - 04:21:47 - G.E. Oude Kotte
  04:21:47 - 04:23:15 - J.H. Buisma
  04:23:16 - 04:23:17 - G.E. Oude Kotte
  04:23:18 - 04:23:20 - R.P. Fransen
  04:23:20 - 04:23:22 - G.E. Oude Kotte
  04:23:22 - 04:23:23 - A.M. Harte-Fokker
  04:23:23 - 04:23:52 - R.P. Fransen
  04:23:52 - 04:23:52 - G.E. Oude Kotte
  04:23:52 - 04:23:56 - R.P. Fransen
  04:23:56 - 04:23:57 - G.E. Oude Kotte
  04:23:57 - 04:24:03 - J.H. Buisma
  04:24:03 - 04:24:05 - G.E. Oude Kotte
  04:24:06 - 04:24:51 - A.M. Harte-Fokker
  04:24:52 - 04:24:59 - G.E. Oude Kotte
  04:25:06 - 04:26:04 - W.B. Alink-Scheltema
  04:26:04 - 04:26:05 - G.E. Oude Kotte
  04:26:05 - 04:26:19 - R.P. Fransen
  04:26:20 - 04:26:26 - G.E. Oude Kotte
  04:26:26 - 04:26:27 - R.P. Fransen
  04:26:27 - 04:26:34 - G.E. Oude Kotte
  04:26:35 - 04:29:47 - W.B. Alink-Scheltema
  04:29:52 - 04:29:52 - G.E. Oude Kotte
  04:29:52 - 04:32:18 - G. Holtrop
  04:32:21 - 04:32:27 - G.E. Oude Kotte
  04:32:27 - 04:32:52 - R.P. Fransen
  04:32:53 - 04:32:55 - G.E. Oude Kotte
  04:32:55 - 04:34:16 - N. Hauet
  04:34:20 - 04:34:20 - G.E. Oude Kotte
  04:34:20 - 04:35:31 - J.H. Buisma
  04:35:32 - 04:35:33 - G.E. Oude Kotte
  04:35:33 - 04:35:36 - W. Kikkert
  04:35:37 - 04:35:39 - A.M. Harte-Fokker
  04:35:39 - 04:35:41 - G.E. Oude Kotte
  04:35:42 - 04:36:08 - W. Kikkert
  04:36:09 - 04:36:10 - G. Holtrop
  04:36:10 - 04:36:13 - G.E. Oude Kotte
  04:36:13 - 04:36:33 - N. Hauet
  04:36:33 - 04:37:00 - G.E. Oude Kotte
  04:37:00 - 04:37:01 - N. Hauet
  04:37:01 - 04:37:03 - G.E. Oude Kotte
  04:37:03 - 04:37:14 - N. Hauet
  04:37:16 - 04:37:20 - G.E. Oude Kotte
  04:37:22 - 04:37:54 - W.B. Alink-Scheltema
  04:37:54 - 04:38:13 - G.E. Oude Kotte
  04:38:13 - 04:38:30 - N. Hauet
  04:38:30 - 04:38:40 - G.E. Oude Kotte
  04:46:52 - 04:47:31 - G. Holtrop
  04:47:32 - 04:47:33 - G.E. Oude Kotte
  04:47:46 - 04:48:09 - W.B. Alink-Scheltema
  04:48:10 - 04:48:13 - G. Holtrop
  04:48:15 - 04:48:53 - W.B. Alink-Scheltema
  04:48:53 - 04:49:01 - R.P. Fransen
  04:49:01 - 04:49:02 - N. Hauet
  04:49:02 - 04:49:03 - G.E. Oude Kotte
  04:49:03 - 04:49:31 - N. Hauet
  04:49:32 - 04:49:32 - R.P. Fransen
  04:49:32 - 04:49:39 - G.E. Oude Kotte
  04:49:40 - 04:49:42 - N. Hauet
  04:49:43 - 04:49:45 - R.P. Fransen
  04:49:45 - 04:49:49 - G.E. Oude Kotte
  04:49:49 - 04:50:25 - R.P. Fransen
  04:50:27 - 04:50:28 - G.E. Oude Kotte
  04:50:29 - 04:50:30 - W.B. Alink-Scheltema
  04:50:31 - 04:50:34 - G.E. Oude Kotte
  04:50:34 - 04:50:56 - R. Martijn
  04:50:57 - 04:51:09 - G.E. Oude Kotte
  04:51:09 - 04:51:14 - R. Martijn
  04:51:14 - 04:51:14 - G.E. Oude Kotte
  04:51:14 - 04:51:32 - J.H. Buisma
  04:51:34 - 04:51:38 - R. Martijn
  04:51:38 - 04:51:38 - G.E. Oude Kotte
 • 20

  Moties
  Titel
  Naamgeving van straten
  Verbreding N231 - Zuid

  04:52:43 - 04:54:03 - M.P Buskermolen
  04:54:03 - 04:54:09 - G.E. Oude Kotte
  04:54:09 - 04:54:17 - R.P. Fransen
  04:54:17 - 04:54:19 - G.E. Oude Kotte
  04:54:19 - 04:54:20 - R.P. Fransen
  04:54:20 - 04:54:52 - G.E. Oude Kotte
  04:54:52 - 04:54:54 - R.P. Fransen
  04:54:54 - 04:54:56 - G.E. Oude Kotte
  04:54:56 - 04:54:59 - M.P Buskermolen
  04:54:59 - 04:55:00 - G.E. Oude Kotte
  04:55:03 - 04:55:50 - R.P. Fransen
  04:55:51 - 04:56:06 - G.E. Oude Kotte
  04:56:06 - 04:56:17 - J. Keessen
  04:56:17 - 04:56:26 - G.E. Oude Kotte
  04:56:28 - 04:57:43 - R.J. van Duijn
  04:57:44 - 04:58:31 - G.E. Oude Kotte
  04:58:31 - 04:58:33 - J.H. Buisma
  04:58:33 - 04:58:36 - G.E. Oude Kotte
  04:58:36 - 04:59:53 - P.H.J.M. van Soelen
  04:59:53 - 04:59:57 - G.E. Oude Kotte
  04:59:57 - 05:00:17 - J. Keessen
  05:00:18 - 05:00:44 - R.P. Fransen
  05:00:45 - 05:00:45 - P.H.J.M. van Soelen
  05:00:45 - 05:00:46 - G.E. Oude Kotte
  05:00:46 - 05:00:55 - J.G.E. Bouwmeester
  05:00:56 - 05:01:06 - J.H. Buisma
  05:01:07 - 05:01:08 - P.H.J.M. van Soelen
  05:01:08 - 05:01:16 - R. Martijn
  05:01:17 - 05:01:17 - G.E. Oude Kotte
  05:01:17 - 05:02:01 - P.H.J.M. van Soelen
  05:02:01 - 05:02:03 - G.E. Oude Kotte
  05:02:03 - 05:02:08 - R.P. Fransen
  05:02:08 - 05:02:16 - G.E. Oude Kotte
 • 21

  Besluit
  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier
 • 22

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 01.05 uur