3.Raad (besluitvormend)

donderdag 5 november 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Fransen, R.P.
Toelichting:

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag  5 november 2020, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het publiek om de vergadering bij te wonen. Publiek dient vooraf een zitplaats te reserveren bij de griffie.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 2

  De Programmabegroting 2021 welke is bijgevoegd, wordt nog vervangen door de definitieve versie inclusief aanbiedingsbrief.

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA – VVD – AA – GL – D66 – PvdA – RM - JK
  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het vaststellen van de Programmabegroting 2021 inclusief de investeringen en de voor de investeringen benodigde beschikbaar te stellen.

  20.05 uur 1e termijn van de raad met indienen van eventuele moties en amendementen en debat
  20.55 uur reactie van het college van B&W
  21.20 uur schorsing
  21.30 uur 2e termijn van de raad
  22.10 uur reactie van het college van B&W
  22.30 besluitvorming
  De vermelde tijden zijn richttijden  Voorgesteld besluit

  1. De programmabegroting 2021 vast te stellen;
  2. De voorgestelde investeringen conform paragraaf 4.2 vast te stellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen;
  3.  Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024;
  4.  In 2020 een bedrag van € 165.000 over te hevelen van de reserve veilig te stellen budgetten naar de reserve duurzaamheidsfonds voor de inzet van de medewerker energietransitie en voor de jaren 2021 € 110.000 en 2022 € 55.000 uit de reserve duurzaamheidsfonds hiervoor te onttrekken;
  5.  In 2020 een bedrag van € 90.000 aan de reserve duurzaamheidfonds te doteren ten behoeve van de post Verduurzamen Proosdijhal ESA en dit bedrag in 2021 aan de reserve duurzaamheid te onttrekken;
  6.  In 2020 een bedrag van € 225.000 aan de reserve onderhoud/instandhouding on-bebouwde ruimte te doteren ten behoeve van de post Speelbadje Kudelstaart en dit bedrag in 2021 aan de reserve onderhoud/ instandhouding onbebouwde ruimte te onttrekken.

 • 3