Raadsplein info/debat Raadzaal

vrijdag 26 juni 2020 09:30 - 13:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2

  Voorafgaand aan de debatronde over de Jaarstukken 2019 vindt een informatieronde plaats waarvoor de accountant PWC, in de personen van Marcel Lankhaar en Martine Koedijk, is uitgenodigd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de Jaarstukken. Tijdens de informatieronde wordt een korte toelichting gegeven op de accountantsverklaring en worden eventuele vragen hierover beantwoord.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255) G.van.der.Zanden@zwolle.nl  00:02:58 - 00:09:47 - koedijk
  00:09:47 - 00:10:11 - Leo Elfers
  00:10:13 - 00:11:01 - Brammert Geerling
  00:11:06 - 00:13:02 - koedijk
  00:13:02 - 00:13:09 - Leo Elfers
  00:13:14 - 00:15:09 - Johran Willegers
  00:15:09 - 00:15:13 - Leo Elfers
  00:15:19 - 00:18:56 - koedijk
  00:18:56 - 00:18:58 - Leo Elfers
  00:19:06 - 00:20:10 - Mark Oldengarm
  00:20:10 - 00:20:14 - Leo Elfers
  00:20:18 - 00:22:28 - koedijk
  00:22:28 - 00:22:53 - Leo Elfers
 • 3

  Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2019. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening laat over 2019 een positief saldo zien van € 10,2 miljoen. Dit is het resultaat na verrekening van de reservemutaties. Zo is het voordelig resultaat van de MPV 2020van € 17,3 miljoen direct met de algemene reserve verrekend en maakt dit bedrag dus geen onderdeel uit van het positieve saldo. Het positieve saldo is vooral het gevolg van incidentele meevallers, zoals:
  - Lagere uitgaven WMO (thuisondersteuning/verstrekkingen) á €1,7 miljoen;
  - Minder uitgaven op pgb en subsidies beschermd wonen á €1,0 miljoen;
  - Minder beroep op budgetten bijzondere bijstand á €0,9 miljoen;
  De raad wordt voorgesteld de Jaarstukken 2019 vast te stellen en het positieve saldo van €10,2 miljoen toe te voegen aan de algemene concernreserve.
  Vanwege de coronacrisis heeft het college besloten het proces om te komen tot een Perspectiefnota en de 1e Berap stop te zetten en dit uit te stellen tot het Najaarsmoment. Voor onderwerpen waarover een besluit niet kan wachten tot na de zomer is echter de beslisnota ‘niet uit te stellen begrotingswijzigingen’ opgesteld. Het gaat hier om verwachte overschrijdingen op bestaand beleid, onontkoombare uitgaven voor nieuw beleid, investeringen in capaciteit, autonome onontkoombare wijzigingen en technische wijzigingen. Het structurele effect van deze ‘niet uit te stellen begrotingswijzigingen’ bedraagt €272.000,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de structurele begrotingsruimte. Het incidentele effect voor 2020 bedraagt €7,85 miljoen. Dit wordt ten laste gebracht van de algemene concernreserve.
  De Jaarstukken 2019 en de niet uit te stellen begrotingswijzigingen worden gezamenlijk behandeld. Bij de behandeling kunnen ook de informatienota over het actueel financieel perspectief en de beslisnota’s over de afgedane moties en toezeggingen en over de uitkomsten van de meicirculaire 2020 betrokken worden.
  Voor technische en feitelijke vragen:
  Gerdien van der Zanden (06-10086764) G.van.der.Zanden@zwolle.nl
  Jan van Dijk (2664) J.van.Dijk@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aanvragen perspectieffonds
  Afweging/prioritering projecten (najaarsmoment)
  Bewindvoering in nieuwe beleidsplan schulddienstverlening
  Evaluatie accommodatiebeleid vóór de Cultuurnota
  Grondstoffenplan
  Hulp gezinnen integrale gezins-PGB’s
  Informatienota energietransitie met aandacht energiebesparing in de gebouwde omgeving
  Informatienota voortgang op het gebied van statushouders.
  Inzicht jaarstukken omvang externe inhuur
  Leesbaarheid stukken - voorbeelden andere gemeenten
  Notitie inzicht democratisch proces van de structurele en incidentele financieringsbehoefte
  Onderzoek doelgroep besteding WTCG-middelen á €350.000
  Opbouwwerk uitwerking hervormingsagenda
  Rapporteren gerealiseerde resultaten op de sustainable development goals in begroting

  00:33:46 - 00:36:07 - Johran Willegers
  00:36:07 - 00:36:11 - Leo Elfers
  00:36:15 - 00:36:31 - Anja Roelfs
  00:36:35 - 00:37:19 - Johran Willegers
  00:37:19 - 00:37:23 - Leo Elfers
  00:37:24 - 00:38:14 - Johran Willegers
  00:38:14 - 00:38:18 - Leo Elfers
  00:38:24 - 00:38:47 - Mart Oude Egbrink
  00:38:47 - 00:38:48 - Leo Elfers
  00:38:50 - 00:38:52 - Johran Willegers
  00:38:54 - 00:38:55 - Leo Elfers
  00:38:58 - 00:39:31 - Mart Oude Egbrink
  00:39:31 - 00:39:40 - Leo Elfers
  00:39:43 - 00:41:35 - Johran Willegers
  00:41:37 - 00:41:39 - Leo Elfers
  00:41:43 - 00:42:39 - Johran Willegers
  00:42:39 - 00:42:46 - Leo Elfers
  00:42:51 - 00:48:30 - Brammert Geerling
  00:48:30 - 00:48:37 - Leo Elfers
  00:48:40 - 00:52:32 - Mart Oude Egbrink
  00:52:32 - 00:52:36 - Leo Elfers
  00:52:47 - 00:56:03 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:56:03 - 00:56:08 - Leo Elfers
  00:56:16 - 00:56:30 - Mark Oldengarm
  00:56:32 - 00:56:46 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:56:52 - 00:56:56 - Mark Oldengarm
  00:57:02 - 00:57:04 - Leo Elfers
  00:57:15 - 00:57:48 - Brammert Geerling
  00:57:52 - 00:57:54 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:59:45 - 00:59:49 - Leo Elfers
  00:59:54 - 01:00:58 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:00:58 - 01:01:05 - Leo Elfers
  01:01:16 - 01:05:10 - Mark Oldengarm
  01:05:10 - 01:05:17 - Leo Elfers
  01:05:19 - 01:05:38 - Mark Oldengarm
  01:05:38 - 01:05:44 - Leo Elfers
  01:05:45 - 01:06:10 - Johran Willegers
  01:06:16 - 01:06:17 - Mark Oldengarm
  01:06:20 - 01:06:33 - Johran Willegers
  01:06:38 - 01:06:42 - Mark Oldengarm
  01:06:42 - 01:06:45 - Johran Willegers
  01:06:45 - 01:07:03 - Mark Oldengarm
  01:07:03 - 01:07:11 - Leo Elfers
  01:07:13 - 01:07:35 - Anja Roelfs
  01:07:35 - 01:07:36 - Leo Elfers
  01:07:40 - 01:07:46 - Mark Oldengarm
  01:07:46 - 01:08:01 - Leo Elfers
  01:08:04 - 01:08:32 - Mart Oude Egbrink
  01:08:34 - 01:08:44 - Leo Elfers
  01:08:56 - 01:12:57 - Anja Roelfs
  01:12:57 - 01:13:00 - Leo Elfers
  01:13:06 - 01:13:44 - Johran Willegers
  01:13:50 - 01:14:19 - Anja Roelfs
  01:14:22 - 01:15:12 - Johran Willegers
  01:15:18 - 01:16:35 - Anja Roelfs
  01:16:35 - 01:16:36 - Leo Elfers
  01:16:42 - 01:17:51 - Johran Willegers
  01:17:51 - 01:17:57 - Leo Elfers
  01:18:28 - 01:18:44 - Anja Roelfs
  01:18:44 - 01:18:55 - Leo Elfers
  01:18:56 - 01:18:58 - Anja Roelfs
  01:18:58 - 01:19:02 - Leo Elfers
  01:19:07 - 01:20:47 - Anja Roelfs
  01:20:47 - 01:20:51 - Leo Elfers
  01:20:54 - 01:21:34 - Mark Oldengarm
  01:21:34 - 01:21:36 - Leo Elfers
  01:21:40 - 01:21:48 - Anja Roelfs
  01:21:49 - 01:21:56 - Leo Elfers
  01:22:01 - 01:28:08 - Jolien Elshof - Rook
  01:28:08 - 01:28:11 - Leo Elfers
  01:28:13 - 01:28:53 - Johran Willegers
  01:28:53 - 01:28:55 - Leo Elfers
  01:28:57 - 01:29:02 - Jolien Elshof - Rook
  01:29:02 - 01:29:04 - Leo Elfers
  01:29:08 - 01:30:38 - Jolien Elshof - Rook
  01:30:38 - 01:30:41 - Leo Elfers
  01:30:47 - 01:34:02 - Jan Nabers
  01:34:02 - 01:34:07 - Leo Elfers
  01:34:10 - 01:34:37 - Mark Oldengarm
  01:34:42 - 01:35:16 - Jan Nabers
  01:35:16 - 01:35:19 - Leo Elfers
  01:35:19 - 01:35:19 - Jan Nabers
  01:35:19 - 01:37:52 - Leo Elfers
  01:53:27 - 01:56:38 - Klaas Sloots
  01:56:38 - 01:56:40 - Leo Elfers
  01:56:49 - 01:57:36 - Brammert Geerling
  01:57:36 - 01:57:37 - Leo Elfers
  01:57:39 - 01:59:20 - Klaas Sloots
  01:59:20 - 01:59:23 - Leo Elfers
  01:59:25 - 02:00:03 - Brammert Geerling
  02:00:08 - 02:05:03 - Klaas Sloots
  02:05:07 - 02:05:16 - Mark Oldengarm
  02:05:18 - 02:06:13 - Klaas Sloots
  02:06:13 - 02:06:16 - Leo Elfers
  02:06:18 - 02:06:38 - Mark Oldengarm
  02:06:42 - 02:07:53 - Klaas Sloots
  02:07:59 - 02:08:05 - Mark Oldengarm
  02:08:08 - 02:10:44 - Klaas Sloots
  02:10:44 - 02:10:47 - Leo Elfers
  02:10:55 - 02:11:52 - Jolien Elshof - Rook
  02:11:57 - 02:14:04 - Klaas Sloots
  02:14:04 - 02:14:14 - Leo Elfers
  02:14:17 - 02:14:41 - Jan Nabers
  02:14:45 - 02:14:50 - Klaas Sloots
  02:14:53 - 02:14:54 - Jan Nabers
  02:14:58 - 02:15:04 - Klaas Sloots
  02:15:06 - 02:15:49 - Jan Nabers
  02:15:52 - 02:16:11 - Klaas Sloots
  02:16:14 - 02:16:14 - Leo Elfers
  02:16:21 - 02:16:48 - Brammert Geerling
  02:16:51 - 02:17:31 - Klaas Sloots
  02:17:31 - 02:17:33 - Leo Elfers
  02:17:36 - 02:18:13 - Jolien Elshof - Rook
  02:18:24 - 02:18:31 - Klaas Sloots
  02:18:32 - 02:18:34 - Leo Elfers
  02:18:42 - 02:18:57 - Johran Willegers
  02:19:11 - 02:20:47 - Leo Elfers
  02:21:06 - 02:21:12 - Klaas Sloots
  02:21:15 - 02:21:48 - Brammert Geerling
  02:21:48 - 02:22:23 - Leo Elfers
  02:25:56 - 02:27:06 - Ed Anker
  02:27:06 - 02:27:23 - Leo Elfers
  02:28:26 - 02:30:40 - William Dogger
  02:30:41 - 02:30:43 - Leo Elfers
  02:30:52 - 02:31:22 - Johran Willegers
  02:31:22 - 02:31:24 - Leo Elfers
  02:31:27 - 02:31:30 - Mark Oldengarm
  02:31:30 - 02:31:50 - Mart Oude Egbrink
  02:31:56 - 02:32:39 - William Dogger
  02:32:40 - 02:32:42 - Leo Elfers
  02:32:44 - 02:33:03 - Mart Oude Egbrink
  02:33:06 - 02:34:07 - William Dogger
  02:34:07 - 02:34:10 - Leo Elfers
  02:34:13 - 02:35:02 - William Dogger
  02:35:02 - 02:35:06 - Leo Elfers
  02:35:08 - 02:35:08 - William Dogger
  02:35:08 - 02:35:12 - Leo Elfers
  02:35:13 - 02:35:54 - Mart Oude Egbrink
  02:35:57 - 02:36:39 - William Dogger
  02:36:39 - 02:36:44 - Leo Elfers
  02:38:03 - 02:40:03 - Monique Schuttenbeld
  02:40:03 - 02:40:09 - Leo Elfers
  02:40:12 - 02:40:42 - Mart Oude Egbrink
  02:40:45 - 02:41:17 - Monique Schuttenbeld
  02:41:19 - 02:41:39 - Leo Elfers
  02:42:32 - 02:44:09 - Peter Snijders
  02:44:09 - 02:44:10 - Leo Elfers
  02:44:15 - 02:44:50 - Brammert Geerling
  02:44:51 - 02:44:52 - Leo Elfers
  02:44:54 - 02:46:13 - Peter Snijders
  02:46:13 - 02:46:14 - Leo Elfers
  02:46:15 - 02:46:33 - Brammert Geerling
  02:46:33 - 02:46:52 - Leo Elfers
  02:47:23 - 02:49:20 - René de Heer
  02:49:20 - 02:51:07 - Leo Elfers
 • 3.a
 • 3.b
 • 3.c
 • 3.d
 • 4
 • 5

  In de MPV 2020 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde (actieve) grondbeleid en inzicht gegeven in de financiële effecten hiervan. De MPV 2020 rapporteert over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren. De kaders voor deze MPV zijn op 20 januari 2020 door de raad vastgesteld met het besluit over de nota van uitgangspunten.
  De MPV 2020 laat goede resultaten zien binnen de grondexploitaties over het jaar 2019. De resultaten van de in uitvoering zijnde grondexploitaties nemen toe, de tussentijdse winstnames zijn boven verwachting en het herstel van de vastgoedportefeuille neem voor het vierde achtereenvolgende jaar toe. Met name doordat er tussentijds winst genomen moet worden op een aantal grondexploitaties kan een aanzienlijke financiële storting van 17,3 miljoen worden gedaan in de algemene concernreserve.
  Bij de vaststelling van de nota van uitgangspunten is besloten tot aanscherping van de economische risico’s. Als gevolg daarvan zijn de financiële risico’s van de MPV bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar tot een bedrag van €14,5 miljoen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Christiaan van Steenwijk (06-14393717), C.van.Steenwijk@zwolle.nl  02:51:10 - 02:51:13 - Leo Elfers
  02:51:40 - 02:55:00 - Norman Finies
  02:55:00 - 02:55:06 - Leo Elfers
  02:55:17 - 02:55:24 - Jan Nabers
  02:55:24 - 02:55:44 - Leo Elfers
  02:55:48 - 02:56:25 - Norman Finies
  02:56:25 - 02:56:34 - Leo Elfers
  02:56:36 - 02:58:14 - Mark Oldengarm
  02:58:14 - 02:58:17 - Leo Elfers
  02:58:21 - 02:58:54 - Johran Willegers
  02:58:59 - 02:59:00 - Mark Oldengarm
  02:59:00 - 02:59:02 - Leo Elfers
  02:59:10 - 02:59:26 - Johran Willegers
  03:00:06 - 03:00:28 - Mark Oldengarm
  03:00:28 - 03:00:31 - Leo Elfers
  03:00:35 - 03:01:12 - Mart Oude Egbrink
  03:01:12 - 03:01:21 - Leo Elfers
  03:01:21 - 03:01:21 - Johran Willegers
  03:01:44 - 03:02:05 - Leo Elfers
  03:02:08 - 03:02:25 - Norman Finies
  03:02:25 - 03:02:29 - Leo Elfers
  03:02:31 - 03:03:59 - Mark Oldengarm
  03:03:59 - 03:04:04 - Leo Elfers
  03:04:11 - 03:07:13 - Mart Oude Egbrink
  03:07:13 - 03:07:22 - Leo Elfers
  03:07:23 - 03:07:29 - Johran Willegers
  03:09:57 - 03:10:01 - Leo Elfers
  03:10:03 - 03:10:22 - Norman Finies
  03:10:24 - 03:11:31 - Johran Willegers
  03:11:31 - 03:11:33 - Leo Elfers
  03:11:35 - 03:11:57 - Norman Finies
  03:11:59 - 03:12:43 - Johran Willegers
  03:12:43 - 03:12:49 - Leo Elfers
  03:12:52 - 03:13:32 - Mart Oude Egbrink
  03:13:37 - 03:15:02 - Johran Willegers
  03:15:02 - 03:15:19 - Leo Elfers
  03:15:38 - 03:16:58 - Johran Willegers
  03:16:58 - 03:17:01 - Leo Elfers
  03:17:07 - 03:17:39 - Mark Oldengarm
  03:17:40 - 03:17:40 - Leo Elfers
  03:17:42 - 03:18:20 - Johran Willegers
  03:18:20 - 03:18:21 - Leo Elfers
  03:18:24 - 03:18:32 - Mark Oldengarm
  03:18:32 - 03:18:41 - Leo Elfers
  03:18:45 - 03:19:20 - Jeffrey Satoor de Rootas
  03:19:20 - 03:20:09 - Leo Elfers
  03:20:18 - 03:24:57 - René de Heer
  03:24:57 - 03:25:00 - Leo Elfers
  03:25:07 - 03:25:27 - Norman Finies
  03:25:29 - 03:26:49 - René de Heer
  03:26:49 - 03:26:50 - Leo Elfers
  03:26:58 - 03:29:38 - René de Heer
  03:29:38 - 03:29:41 - Leo Elfers
  03:29:48 - 03:30:11 - Johran Willegers
  03:30:17 - 03:31:47 - René de Heer
  03:31:47 - 03:31:53 - Leo Elfers
  03:32:01 - 03:32:41 - Johran Willegers
  03:32:41 - 03:32:44 - Leo Elfers
  03:32:48 - 03:33:54 - René de Heer
  03:33:54 - 03:34:20 - Leo Elfers
 • 6