Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 7 december 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. L. Elfers / Griffier: A. ten Have
Toelichting:

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaan de raadsvergaderingen voorlopig door zonder publiek en pers. U kunt de vergadering volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad. Wilt u nog wat kwijt over een onderwerp waar de gemeenteraad over vergadert, dan kunt u een inspraakreactie mailen voor maandag 7 december 10.00 uur naar raadsgriffie@zwolle.nl

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2

  Met dit voorstel wordt de raad gevraagd de locatie Voorsterpoort Oost aan te wijzen voor ontwikkeling van een nieuwe indoor eventvoorziening. Daarbij stelt de raad met dit voorstel kaders voor de hierbij behorende gebiedsontwikkeling.

  De ambitie en uitgangspunten uit bijlage 1 zijn de kaders voor de gebiedsontwikkeling van
  de voorgestelde locatie. In bijlage 2 is de locatiebeoordeling ten opzichte van de Ijsselhallenlocatie, de Spoorzone en het PEC stadion te zien. De eisen aan de locatie, zoals de
  ligging ten opzichte van de binnenstad, de zichtbaarheid vanaf de A28, autobereikbaarheid en de
  beschikbaarheid van de locatie zijn doorslaggevend geweest om Voorsterpoort Oost aan te wijzenals meest geschikte locatie. In dit gebied is ruimte beschikbaar voor het toevoegen van kantoor- en hotelfuncties. Deze functies worden nodig geacht om de kans op een rendabele exploitatie te vergroten.

  Het faciliteren van de eventvoorziening op de beschikbare locaties en het waarmaken van de
  gebiedsambitie in samenspraak met de gebiedscoalitie (Jansen Vastgoed, VEZ, Talentstad, deltaWonen, en Ondernemersvereniging Voorst) vraagt een investering die op een later moment wordt voorgelegd aan de raad. De raad wordt nu gevraagd een voorbereidingskrediet van 93.500 euro beschikbaar te stellen voor verder onderzoek, plankosten en externe advisering.

  Na besluitvorming wordt (bij voldoende perspectief voor de evenementenbranche) een selectieleidraad opgesteld. In de selectieleidraad worden de gestelde kaders uitgewerkt om zo de plannen van geïnteresseerde marktpartijen te kunnen beoordelen en vergelijken.
  Na de gunning aan een marktpartij wordt een bestemmingsplanwijziging aan de raad voorgelegd.

  Voor technische en feitelijke informatie:
  Michiel Scheper (06-19180798), m.scheper@zwolle.nl
  Janna van Maar (038-498 2612), j.van.maar@zwolle.nl


 • 3
 • 4

  In juni 2018 is een motie aangenomen om een actualisatie van het
  sportaccommodatiebeleid op te stellen. Met het daarop gehouden onderzoek is beoogd inzicht te verkrijgen in de bestaande en toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod van de sportaccommodaties in Zwolle. De gemeente Zwolle wil met deze actualisatie de
  infrastructuur van verenigingen en accommodaties beter gaan benutten. Ook wil de gemeente verenigingen helpen het sport- en beweegaanbod te vernieuwen, nieuwe doelgroepen en markten aan te boren en een brede(re) maatschappelijke functie te vervullen.

  De uitkomsten van het onderzoek worden in het rapport weergegeven aan de hand van zeven
  ontwikkelrichtingen voor het toekomstig aanbod van sportaccommodaties in Zwolle, te weten:

  1. Moderne gymaccommodatie
  2. Anders programmeren/multisport
  3. Eén portaal en roosteren
  4. Sportwijkmanagement
  5. Aanbod in Stadsdeel West
  6. Nieuwe sporten
  7. Clusteren sportieve omgevingen

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze ontwikkelrichtingen en bijbehorende actiepunten. Voor het uitwerken van de ontwikkelrichtingen en het prioriteren daarvan is op dit moment geen budget beschikbaar op de gemeentelijke (sport)begroting. Om uitvoering aan deze ambities te kunnen geven wordt de raad bij het voorjaarsmoment 2021 een voorstel voorgelegd om in de financiering te voorzien.

  Voor technische en feitelijke informatie:
  Bertus Jeensma (038) 498 2298, B.Jeensma@zwolle.nl


 • 5