Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 30 november 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. J. Willegers / Griffier: E. Bagerman
Toelichting:

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaan de raadsvergaderingen voorlopig door zonder publiek en pers. U kunt de vergadering volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad. Wilt u nog wat kwijt over een onderwerp waar de gemeenteraad over vergadert, dan kunt u een inspraakreactie mailen voor maandag 30 november 10.00 uur naar raadsgriffie@zwolle.nl

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Motivering gemaakte keuzes programma Aardgasvrije Wijken
 • 1.b
 • 2

  In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. De overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen wordt de warmtetransitie genoemd. Op basis van het Nationaal Klimaatakkoord 2019 moeten gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. De Zwolse Transitievisie Warmte geeft richting en invulling aan de warmtetransitie in Zwolle.
  In de Zwolse Transitievisie Warmte worden de alternatieven voor aardgas beschreven, waarbij ook een richtinggevend beeld voor warmteoplossingen per wijk is opgesteld. Verder wordt beschreven in welke stappen er naar een aardgasvrij Zwolle wordt toegewerkt en met welke wijkuitvoeringsplannen zal worden gestart.
  De raad wordt voorgesteld de Zwolse Transitievisie Warmte vast te stellen en om basis hiervan te starten met het uitwerken van de vertrekpunten en met de wijkuitvoeringsplannen voor de startwijken Holtenbroek, Aa-landen en Berkum.
  Voor technische en feitelijke informatie: Bert Kleen (038 - 498 2658), B.Kleen@zwolle.nl.  Toezeggingen
  Onderwerp
  Contact woningbouwcorporaties aanhaken particuliere eigenaren verduurzamingsmaatregelen
  Nationale en Europese subsidiemogelijkheden voor isolatiemaatregelen
  Verzoeken mogelijkheden verduurzamingsmaatregelen mee te financieren koophuis
 • 3
 • 4

  Gebouwen in Nederland worden in 2050 niet meer met aardgas verwarmd. Eén van de alternatieve energiebronnen die kan worden ingezet om Zwolle aardgasvrij te maken is geothermie (aardwarmte). Omdat er kans is op een geothermiebron in het noorden van Zwolle, bestaat de intentie om in Holtenbroek en Aa-landen de eerste stappen naar aardgasvrije wijken te zetten. Omdat de voor geothermie kansrijke plekken met name in Holtenbroek liggen, wordt in deze wijk gestart: de eerste fase van de warmteketen.
  Er zal eerst nog nader onderzoek nodig zijn in de vorm van een proefboring. Met deze proefboring wordt duidelijkheid verkregen over de hoeveelheid warmte die de geothermiebron kan leveren. Om dit onderzoek mogelijk te maken heeft het college begin 2020 de intentie uitgesproken om deel te nemen aan het onderzoeksproject RESULT. Voor RESULT is een subsidiebedrag van ca. €5,6 miljoen beschikbaar voor nader geologisch onderzoek en het realiseren van twee proefboringen.
  Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient het samenwerkingsverband, bestaande uit ENGIE, Huisman en EBN, uiterlijk 15 januari 2021 definitief te besluiten dat RESULT op de locatie in Zwolle Noord wordt uitgevoerd. Na een positief besluit zal een en ander worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
  De raad wordt daarom voorgesteld om in te stemmen met het aangaan van een samenwerking met het samenwerkingsverband voor het onderzoeksproject RESULT voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de geothermiebron. Daarnaast wordt voorgesteld om hierbij het organisatiemodel ‘warmtebedrijf’ nader uit te werken als gewenste regievariant voor de warmteketen in Holtenbroek en Aa-landen, waarbij op een later moment hierover definitieve besluitvorming zal plaatsvinden.
  Voor technische en feitelijke informatie: Johan Roeland (038 - 498 4164), J.Roeland@zwolle.nl.  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aanspreekpunt bij warmtebedrijf
  Advies inwinnen Expertisecentrum Warmte en de Autoriteit Consument & Markt
  communicatieplan actief delen (warmteketen)
  raad informeren aangepaste kaders van de Warmtewet
  schriftelijk informeren over het vervolgproces (warmteketen)
 • 5